Prostorski akti

OPN Občine Zavrč:

– Uradno glasilo slovenskih občin št. 8/2015
– Grafični del OPN-ja je dostopen na spletni strani PISO (Občina Zavrč).
Obvestilo o sprejetem OPN Občine Zavrč (postopek celovite presoje vplivov na okolje (CPVO)

Sklep o začetku postopka priprave Regionalnega prostorskega načrta za območje povezovalne ceste med Mednarodnim mejnim prehodom Zavrč in Hitro cesto Hajdina – Ormož

Prve spremembe in dopolnitve OPN

Javno naznanilo (PDF)
Osnutek odloka o OPN Občine Zavrč – spremembe in dopolnitve št. 1
Osnutek odloka o OPN Občine Zavrč – spremembe in dopolnitve št. 1 (amandmajski)
Predlog sprememb OPN – povzetek za javnost
Pregledna karta namenske rabe (PDF)
1 Izsek
2 Območje
3 Parcelacija
4 Ureditvena situacija
5 Potek omrežij in priključevanja objektov na GJI

 

 

OPPN Športni park Zavrč:

Osnovni:
– Uradni list RS, št. 80/2010
– Grafični prikazi (ZIP datoteka)

I. sprememba:
– Uradno glasilo slovenskih občin, št. 10/2012
– Grafični prikazi (ZIP datoteka)

II. sprememba OPPN Športni park Zavrč
– Uradno glasilo slovenskih občin št. 7/2013
– Grafični prikazi (ZIP datoteka)

 

Občinski lokacijski načrt za obrtno cono Zavrč:
– Uradni list RS, št. 88/2006