Obrazci in vloge

Urejanje prostora in varstvo okolja

Pobuda za pripravo občinskega prostorskega načrta
PDF dokument | Word dokument

Vloga za brezplačni prenos zemljišča
PDF dokument | Word dokument

Vloga za izdajo dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom
PDF dokument | Word dokument

Vloga za izdajo lokacijske informacije
PDF dokument | Word dokument

Vloga za izdajo odločbe o odmeri komunalnega prispevka
PDF dokument | Word dokument

Vloga za izdajo potrdila, da občina ne uveljavlja predkupne pravice na kulturnih spomenikih
PDF dokument | Word dokument

Vloga za izdajo potrdila, da občina ne uveljavlja predkupne pravice
PDF dokument | Word dokument

Vloga za izdajo potrdila o namenski rabi zemljišča
PDF dokument | Word dokument

Vloga za odmero komunalnega prispevka zaradi priključevanja na kanalizacijsko omrežje
PDF dokument | Word dokument

Vloga za odstop zemljišča v javno dobro
PDF dokument | Word dokument

Vloga za pridobitev pravice uporabe lokacije za oglaševanje
PDF dokument | Word dokument


Obratovanje gostinskih obratov

Obrazec za prijavo obratovalnega časa gostinskega obrata (kmetije)
PDF dokument | Word dokument

Vloga za izdajo dovoljenja za obratovanje gostinskega obrata v podaljšanem času ob raznih priložnostih
PDF dokument | Word dokument

Vloga za izdajo dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom
PDF dokument | Word dokument


Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ)

Sprememba lastništva ali uporabnika nepremičnine
PDF dokument | Word dokument

Vloga za oprostitev plačevanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
PDF dokument | Word dokument


Komunalna problematika

Zahteva za izdajo mnenja (priloga 9)
PDF dokument

Vloga za izdajo dovoljenja za dela na občinski cesti
PDF dokument | Word dokument

Vloga za izdajo dovoljenja za popolno ali delno zaporo občinske ceste
PDF dokument | Word dokument

Vloga za izdajo soglasja za pokopališče
PDF dokument | Word dokument

Vloga za izdajo soglasja za poseg v varovalni pas občinske ceste
PDF dokument | Word dokument

Vloga za izdajo soglasja za uporabo javne površine
PDF dokument | Word dokument

Vloga za prijavo sanacije plazu v Občini Zavrč
PDF dokument | Word dokument

Vloga za ustanovitev služnostne pravice na nepremičninah v lasti/upravljanju Občine Zavrč
PDF dokument | Word dokument


Drugi obrazci

Vloga za uveljavljanje pomoči ob rojstvu otroka v Občini Zavrč
PDF dokument | Word dokument

Vloga za izdajo potrdila o prejemu sredstev iz občinskega proračuna
PDF dokument | Word dokument

Vloga za izdajo soglasja za prodajo blaga zunaj prodajaln
PDF dokument | Word dokument

Vloga za najem Kulturne dvorane v Goričaku
PDF dokument | Word dokument

Vloga za najem Telovadnice v Osnovni šoli Zavrč
PDF dokument | Word dokument

Vloga za plakatiranje na stalnih oglasnih tablah Občine Zavrč
PDF dokument | Word dokument

Vloga za prijavo zapuščene živali
PDF dokument | Word dokument

Zahtevek za vrnitev takse
PDF dokument | Word dokument