14. seja Občinskega sveta Občine Zavrč, 11.06.2008

clip_image002

OBČINA ZAVRČ

Zavrč 11, 2283 Zavrč

Telefon: /02/ 761 04 82, Telefax: /02/ 761 04 83

e-mail: obcina.zavrc@siol.net

Šifra: 032-01-1/07-14

Datum: 11. junij 2008

Z A P I S N I K

14. seje Občinskega sveta Občine Zavrč, ki je bila v sredo 11. junija 2008 s pričetkom ob 19,00 uri v sejni sobi Občine, Zavrč .

zapisnik v .pdf formatu

Sejo sveta je na osnovi 21. člena Poslovnika občinskega sveta (Uradni list RS št. 92/99, 118/04) sklical župan občine Zavrč g. Miran VUK .

V skladu s 26. členom Poslovnika občinskega sveta (Uradni list RS št. 92/99,118/04) je sejo občinskega sveta vodila podžupanja ga. Marta Bosilj, župan se je opravičil. Predsedujoča je ugotovila, da je na seji navzočih 7 članov občinskega sveta / Marta BOSILJ, Slavko KOKOT, Janko LORBEK, Dušan BRATUŠA, Peter VESENJAK, Franc KELC in Dušan ROJKO.

Na osnovi 28. člena Poslovnika občinskega sveta se ugotavlja, da je svet sklepčen. Zaradi navedenega je občinski svet lahko nadaljeval sejo.

Seji sveta so prisostvovali še naslednji vabljeni:

1. Irena Horvat Rimele, tajnica občinske uprave

2. Danica Bratuša

3. Mediji – Radio Tednik – Martin Ozmec

Predlog dnevnega reda za 14 sejo, ki ga je predlagal župan, so člani sveta prejeli z vabilom za 14. redno sejo.

DNEVNI RED:

Na podlagi 25. člena Poslovnika občinskega sveta občine Zavrč (Uradni list RS, št. 92/99, 118/04) je župan predlagal naslednji dnevni red:

1.) Predlog zapisnika 13. redne seje občinskega sveta z dne 10. april 2008

2.) Predlog zapisnika 3. korespondenčne seje

3.) Letno poročilo o delu za leto 2007 Knjižnice Ivana Potrča Ptuj

4.) Predinvesticijska zasnova in Investicijski program za gradnjo Osnovne šole dr. Ljudevita Pivka Ptuj

5.) Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice Ivana Potrča Ptuj

6.) Imenovanje predstavnikov Lokalne skupnosti v Svet Zavoda Osnovne šole Cirkulane – Zavrč

7.) Občinski praznik

8.) Dodatni oddelek vrtca v Zavrču

9.) Projekt: Portret fotografa Stojana Kerblerja ob njegovi 70. letnici

10.) Morebitni sklepi in predlogi

11.) Razno

Na seji so člani občinskega sveta predlagali naslednje dopolnitve dnevnega reda:

Dopolnitev dnevnega reda:

– Predlog zapisnika 4 korespodenčne seje z dne 26. maj 2008

– Posvetovalni referendum o območjih in imenih pokrajin v Sloveniji-dopis poslanske skupine SDS (Dušan Rojko)

– Banka cestnih podatkov (Danica Bratuša)

– Sodelovanje na ocenjevanju vin – sofinanciranje vinskih vzorcev (Slavko Kokot)

– Kako daleč je sanacija po neurju iz leta 2007

– Izobraževanje kmetov – tečaj za uporabo fitofermacevtskih sredstev

Člani občinskega sveta so soglasno potrdili predlagani in dopolnjeni dnevni red.

AD 1: Predlog zapisnika 13. redne seje občinskega sveta z dne 10. april 2008

Občinski svet Občine Zavrč brez pripomb potrdi zapisnik 13. redne seje.

Navzočih: 7 članov občinskega sveta

ZA: 7

PROTI: Nihče

SKLEP: Zapisnik 13. redne seje občinskega sveta se potrdi.

AD 2: Predlog zapisnika 3. korespondenčne seje

Občinski svet brez pripomb potrdi zapisnik 3. korespondenčne seje.

Navzočih: 7 članov občinskega sveta

ZA: 7

PROTI: Nihče

SKLEP: Občinski svet Občine Zavrč je potrdil zapisnik 3 korespodenčne seje z dne 18. april 2008.

AD 3: Letno poročilo o delu za leto 2007 Knjižnice Ivana Potrča Ptuj

Gradivo so člani Občinskega sveta prejeli v gradivo za sejo.

Sledi razprava med člani občinskega sveta.

Razpravljali so:

Franc Kelc: ocenjuje, da se je občinski svet odločil zelo dobro, ko smo zaprosili za obisk Bibliobusa v Zavrču, kar je razvidno iz evidence obiskov, vendar bi bilo dobro, če bi nam iz Knjižnice posredovali bolj točne podatke, koliko obiskov je na kateri lokaciji.

Marta Bosilj: pridružuje se mnenju predhodnika, na eni izmed prejšnjih sej smo že govorili in sprejeli sklep o tem, da se naj pripravi poročilo za vsako lokacijo posebej.

Navzočih: 7 članov občinskega sveta

ZA: 7

PROTI: Nihče

SKLEP: Občinski svet občine Zavrč predlaga, da se Knjižnici Ivana Potrča Ptuj pošlje dopis, s katerim zaprosimo za poročilo iz katerega bo razvidno število obiskov za posamezno lokacijo postajališča Bibliobusa.

AD 4: Predinvesticijska zasnova in Investicijski program za gradnjo Osnovne šole dr. Ljudevita Pivka Ptuj

Gradivo je bilo posredovano skupaj s sklicem seje.

Uvodno obrazložitev poda pod županja ga. Marta Bosilj. To točko smo že obravnavali na eni izmed prejšnjih sej, a zaradi nerazjasnjenih nekaterih vprašanj občinski svet ni sprejel nobenega sklepa. Za pojasnitev smo zaprosili OŠ dr. Ljudevita Pivka in prejeli odgovor, ki so ga člani občinskega sveta prejeli v gradivu. Nadalje obvesti občinski svet, o tem da so na sestanku pri županu bili predstavnik Mestne Občine Ptuj g. Vidovič in v.d. ravnateljica OŠ dr. Ljudevita Pivka ga. Emeršič. Na sestanku je bila prisotna tudi pod županja. Obiskala sta samo občine, ki do sedaj še niso sprejele sklepa o potrditvi Predinvesticijske zasnove in Investicijskega programa za gradnjo OŠ dr. Ljudevita Pivka.

Sledi razprava, razpravljali so:

– Janko Lorebek: meni, da bi zadevo morali potrditi in pristopiti k programu, saj do sedaj ni bilo jasno kdo je lastnik omenjene šole, komu in zakaj plačujemo najemnino. Sedaj so stvari veliko bolj jasne in misli, da lahko program potrdimo.

– Peter Vesenjak: je za to, da se predlog potrdi, vendar nikakor v predlaganem deležu sofinanciranja. Predlaga, da ga potrdimo v takšnem procentu kot je bila opravljena delitvena bilanca 1,9 je znašal delež naše občine.

– Dušan Rojko: sprašuje, kaj je za naš boljše? Da je naš delež po številu prebivalcev ali po številu otrok, ki obiskujejo OŠ dr. Ljudevita Pivka.

– Irena Horvat Rimele: pojasni, da je ugodnejše sigurno po številu prebivalcev, po takšnem ključu je tudi sedaj pripravljen delež sofinanciranja.

Franc Kelc: glede na to, da smo po deležu sofinanciranju v navedenem primeru v ugodnejšem položaju pred ostalimi in da je potrebno pristopiti k projektu, predlaga, da ga potrdimo.

Sledi glasovanje:

Navzočih: 7 članov občinskega sveta

ZA: 5 (Bratuša, Bosilj, Kokot, Lorbek, Kelc)

PROTI: 2 (Vesenjak, Rojko)

SKLEP: S katerim občinski svet Občine Zavrč potrjuje Predinvesticijko zasnovo in Investicijski program za gradnjo Osnovne šole dr. Ljudevita Pivka Ptuj.

AD 5: Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice Ivana Potrča Ptuj

Gradivo so člani občinskega sveta prejeli skupaj z vabilom za sejo.

Uvodno obrazložitev poda tajnica občinske uprave Irena Horvat Rimele. Občinski sveti občin ustanoviteljic javnega zavoda Knjižnice Ivana Potrča Ptuj smo osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Ivana Potrča Ptuj obravnavali v času od maja do oktobra 2006. V čim večji meri so pri spremembah upoštevani predlogi.

Odloka o spremembah in dopolnitvah javnega zavoda KIP je zakonsko usklajen in tajnica ga. Irena Horvat Rimele predlaga občinskemu svet, da ga v takšni obliki lahko potrdi.

Sledi razprava med člani občinskega sveta:

Navzočih: 7 članov občinskega sveta

ZA: 7

PROTI: NIHČE

SKLEP: s katerim Občinski svet Občine Zavrč potrjuje Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice Ivana Potrča Ptuj.

AD 6: Imenovanje predstavnikov Lokalne skupnosti v Svet Zavoda Osnovne šole Cirkulane – Zavrč

Gradivo k tej točki je bilo posredovano s sklicem današnje seje. Poročilo poda Peter Vesenjak:

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (UL. RS. Št. 16/07 UPB5) določa, da se v Svet šole imenujejo tudi predstavniki ustanovitelja. V našem primeru sta to dva predstavnika iz Občine Zavrč in dva predstavnika iz Občine Cirkulane. Predstavnika ustanovitelja imenuje občinski svet na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Člani Sveta zavoda so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni. Člani Sveta zavoda so lahko zaporedno imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat.

Glede na obvestilo OŠ Cirkulane-Zavrč št. 53/08 z dne 20.05. 2008, da sedanjim članom z začetkom julija 2008 izteče štiriletni mandat, mora vsaka lokalna skupnost imenovat nova dva predstavnika lokalne skupnosti v Svet zavoda.

Na podlagi navedenega, je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, na seji dne 11.06. 2008 soglasno sprejela sklep, da se občinskemu svetu Občine Zavrč, kot predstavnika ustanovitelja Občine Zavrč, za imenovanje v Svet zavod Osnovne šole Cirkulane-Zavrč predlagata naslednja predstavnika:

1. Peter VESENJAK, Turški Vrh 1/a, Zavrč

2. Franc KELC, Turški Vrh 31, Zavrč

Sledi razprava:

Razpravljali so:

Irena Horvat Rimele, pojasni, da je gospod Dušan Rojko v Svetu zavoda bil imenovan že dvakrat zaporedoma.

Marta Bosilj, zahvali se gospodu Dušanu Rojku za dosedanje delo v Svetu zavoda.

Predlog je dan na glasovanje:

Navzočih: 7 članov občinskega sveta

ZA: 7

PROTI: NIHČE

SKLEP: s katerim Občinski svet občine Zavrč imenuje v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Cirkulane-Zavrč za predstavnika ustanoviteljice:

1. Peter Vesenjak, Turški Vrh 1/a

2. Franc Kelc, Turški Vrh 31

Mandatna doba imenovanih v Svetu zavoda začne teči z dnem konstituiranja novo izvoljenega sveta zavoda.

AD 7: Občinski praznik

Uvodoma pod županja seznani prisotne, da bo osrednja prireditev ob občinskem prazniku v soboto 16. avgusta 2008. Člane občinskega sveta sprašuje kaj pričakujejo od praznika oz. kakšen program predlagajo.

Sledi razprava:

Janko Lorbek predlaga, da celotni koncept občinskega praznika pripravi odbor za družbene dejavnosti. Nadalje predlaga razširjeno svečano seja občinskega sveta na katero bi povabili predsednike vseh društev.

Peter Vesenjak, predlaga nogometno tekmo članov občinskega svet.

Marta Bosilj predlaga, da se občinska priznanja podelijo na osrednji prireditvi, priznanja društev bi se lahko podelila en večer prej na družabnem večeru društev.

Iz razprave se da razbrati, da občinski svet predlaga, naj se občinski praznik proslavi 15. in 16. avgusta. Za pripravo in realizacijo programa praznovanja naj poskrbi odbor za družbene zadeve. 15. avgust naj bo namenjen predstavitvi in srečanju članov vseh društev, ki se lahko imenuje Družabni večer društev v počastitev občinskega praznika. Za občinski svet je udeležba obvezna, lepo povabljena je tudi občinsko upravo. Dopis v katerem se bodo povabila društva k sodelovanju se naj pošljem vsem društvom. Naslednji dan to je 16. avgusta bo osrednja prireditev s kulturnim programom k sodelovanju se naj povabi Osnovna šola, ki bi lahko sodelovala s petimi pari folklorne skupine in s pevskim zborom. Na osrednji prireditvi bo podelitev občinskih priznanj.

AD 8: Dodatni oddelek vrtca v Zavrču

Obrazložitev poda podžupanja ga. Marta Bosilj. In sicer občinski svet obvesti o sestanku Komisije za sprejem otrok v vrtec, ki se je sestala 04.06. 2008. Obravnavali so petindvajset vlog, a prostih mest je le deset. Glede na polno zasedenost našega vrtca in veliko povpraševanje po varstvu apelira na občinski svet, da bo v bodoče potrebno razmišljati o odprtju dodatnega oddelka, s čemer soglaša celotni občinski svet.

AD 9: Projekt: Portret fotografa Stojana Kerblerja ob njegovi 70. letnici

Gradivo je bilo posredovano s sklicem seje.

Obrazložitev poda v kratkih besedah tajnica občinske uprave. Občinski svet potrdi predlog podžupana g. Petra Vesenjaka, ki predlaga, da glede na to da v proračunu sredstev ni končno odločitev poda župan.

Navzočih: 7 članov občinskega sveta

ZA: 7

PROTI: NIHČE

AD 10: Morebitni sklepi in predlogi

AD 10A: Predlog zapisnika 4 korespodenčne seje z dne 26. maj 2008

Brez pripomb občinski svet občine Zavrč potrdi zapisnik 4. korespodenčne seje z dne 26. maj 2008.

Navzočih: 7 članov občinskega sveta

ZA: 7

PROTI: nihče

AD 10B: Posvetovalni referendum o območjih in imenih pokrajin v Sloveniji-dopis poslanske skupine SDS (Dušan Rojko)

Član občinskega sveta g. Dušan Rojko v imenu stranke SDS seznani občinski svet s vsebino dopisa glede posvetovalnega referenduma o območjih in imenih pokrajin v Sloveniji.

Nadalje g. Rojko navaja, da je pomembnejše vprašanje od imena pokrajine prenos pristojnosti na pokrajine, če prav ni vseeno ime, saj smo Štajerci in na to moramo biti ponosni.

Ga. Marta Bosilj meni, da naši občani ne sledijo dovolj dobro medijem in sedaj ne vedo kako bi se na referendumu morali odločiti, njenemu mnenju se pridružuje tudi g. Peter Vesenjak.

Člani občinskega sveta menijo, da bi bilo smiselno naše občane na nek način obvestiti o tem kakšno mnenje ima občinski svet in bi se tudi oni lažje odločili na referendumu.

Občinska uprava, točneje Danica Bratuša bo preverila na kakšen način lahko obvestimo občane.

AD 10C: Banka cestnih podatkov (Danica Bratuša)

Uvodno obrazložitev poda Danica Bratuša. Gradivo so člani občinskega sveta prejeli s sklicem seje.

Vsako leto je potrebno do 15.07. na DRSC posredovati BCP, glede na to, da smo v fazi sprememb odloka o kategorizaciji občinskih cest, lahko do navedenega datuma posredujemo lanske podatke.

SKLEP: Občinski svet predlaga, da se do 15.07. 2008 na DRSC posredujejo podatki BCP iz lanskega obdobja.

Navzočih: 7 članov občinskega sveta

ZA: 7

PROTI: NIHČE

AD 10Č: Sodelovanje na ocenjevanju vin – sofinanciranje vinskih vzorcev (Slavko Kokot)

Slavko Kokot sprašuje ali je možno sofinanciranje s strani občine za sodelovanje na ocenjevanju vin v Gornji Radgoni.

Po razpravi občinski svet sprejme sklep, da se sofinancira v okviru Javnega razpisa za razvoj podeželja v Občini Zavrč – kmetijstvo, ki je že bil objavljen.

Navzočih: 7 članov občinskega sveta

ZA: 7

PROTI: NIHČE

AD 11: Razno

Slavko Kokot sprašuje kako je z možnostmi za preplastitev regionalne ceste proti Drenovcu in mejnemu prehodu, ki je bila obljubljena iz sredstev državnega proračuna.

Odgovor mu poda tajnica občinske uprave, da so sredstva zagotovljena v državnem proračunu a točno ne ve povedati, kdaj bo realizacija oz. sama izvedba preplastitve.

Peter Vesenjak sprašuje kaj je z sanacijo po neurju iz l. 2007. Odgovor mu poda predsednik odbora za gospodarstvo g. Janko Lorbek in sicer pove, da sanacija še vedno poteka in dela še niso zaključena.

Dušan Rojko sprašuje kdaj se bodo začela izvajati dela za izgradnjo kanalizacije? Obrazložitev mu poda Danica Bratuša in sicer se bodo dela začela izvajati po planu.

Dušan Rojko nadalje navaja štiri vprašanja, ki so mu bila zastavljena na seji stranke in na katere bi občan želel odgovor.

Člani občinskega sveta sprašujejo ali je možno sofinanciranje občanom izobraževanje za uporabo fitofermacevtskih sredstev. Tajnica poda odgovor, da je sofinanciranje možno v okviru odprtega javnega razpisa a le tistim občanom, ki imajo status kmeta.

Seja zaključena ob 21,30 uri.

Zapisala: Lidija Domjan

13.seja Občinskega sveta Občine Zavrč, 10.04.2008

clip_image002

OBČINA ZAVRČ

Zavrč 11, 2283 Zavrč

Telefon: /02/ 761 04 82, Telefax: /02/ 761 04 83

e-mail: obcina.zavrc@siol.net

Šifra: 032-01-1/07-13

Datum: 10. april 2008

Z A P I S N I K

13. seje Občinskega sveta Občine Zavrč, ki je bila v petek 10. aprila 2008 s pričetkom ob 17,00 uri v sejni sobi Občine, Zavrč .

zapisnik v .pdf formatu

Sejo sveta je na osnovi 21. člena Poslovnika občinskega sveta (Uradni list RS št. 92/99, 118/04) sklical župan občine Zavrč g. Miran VUK .

V skladu s 26. členom Poslovnika občinskega sveta (Uradni list RS št. 92/99,118/04) je sejo občinskega sveta vodila podžupanja ga. Marta Bosilj, župan se je opravičil. Predsedujoča je ugotovila, da je na seji navzočih 7 članov občinskega sveta / Marta BOSILJ, Slavko KOKOT, Janko LORBEK, Dušan BRATUŠA, Peter VESENJAK, Franc KELC in Dušan ROJKO.

Na osnovi 28. člena Poslovnika občinskega sveta se ugotavlja, da je svet sklepčen. Zaradi navedenega je občinski svet lahko nadaljeval sejo.

Seji sveta so prisostvovali še naslednji vabljeni:

1. Irena Horvat Rimele, tajnica občinske uprave

2. Danica Bratuša

3. Darinka Ivančič

4. Odvetniška družba Čeferin

5. Mediji – Radio Tednik – Martin Ozmec

Predlog dnevnega reda za 13 sejo, ki ga je predlagal župan, so člani sveta prejeli z vabilom za 13. redno sejo.

DNEVNI RED:

Na podlagi 25. člena Poslovnika občinskega sveta občine Zavrč (Uradni list RS, št. 92/99, 118/04) je župan predlagal naslednji dnevni red:

1.) Predlog zapisnika 12. redne seje občinskega sveta z dne 14. marec 2008

2.) Možnosti ustanovitve samostojnega javno vzgojno izobraževalnega zavoda OŠ Zavrč

3.) Poročanje s kolegija županov (ga. Bosilj)

4.) Letno poročilo Glasbene šole Karol Pahor Ptuj

5.) Ugotavljanje delovne uspešnosti ravnatelja Glasbene Šole Karol Pahor Ptuj

6.) Ugotavljanje delovne uspešnosti ravnateljice OŠ Cirkulane – Zavrč

7.) Vloga za izdajo soglasja o dodelitvi dela plače za delovno uspešnost direktorice JZ Zdravstvenega doma Ptuj

8.) Poročilo o delu Skupne občinske uprave

9.) Informacije o trendih varnostnih pojavov in doseženih rezultatov dela PP Gorišnica v letu 2007

10.) Morebitni sklepi in predlogi

11.) Razno

Na seji so člani občinskega sveta predlagali naslednje dopolnitve dnevnega reda:

Dopolnitev dnevnega reda:

– Sprememba cene storitev ravnanja z odpadki – ČISTO MESTO PTUJ

– Predlog za potrditev Investicijskega programa za projekt »Preplastitev LC 483010 Zavrč-Turški Vrh«

– Predlog za potrditev Investicijskega programa za projekt »Ureditev dostopa do turističnega objekta Dve Lipi in naselja Korenjak«

– Poslovno poročilo OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj za leto 2007

– Ugotavljanje delovne uspešnosti v.d. ravnateljice OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj

Člani občinskega sveta so soglasno potrdili predlagani in dopolnjeni dnevni red.

AD 1: Predlog zapisnika 12. redne seje občinskega sveta z dne 14. marec 2008

Zapisnik: napaka – RAVNATELJICA se naj povabi na odbor za družbene dejavnosti

Na strani 2 – do konca JUNIJA in ne Julija.

Na strani 4 – most, da se posebej doda zraven

Dušan R.: most mora biti zajet.

Z vnesenimi spremembami in dopolnitvami, se daje zapisnik v potrditev:

Navzočih: 7 članov občinskega sveta

ZA: 7

PROTI: Nihče

Zapisnik 12. redne seje občinskega sveta se potrdi.

AD 2: Možnosti ustanovitve samostojnega javno vzgojno izobraževalnega zavoda OŠ Zavrč

Uvodno obrazložitev podaja predstavnik Odvetniške družbe Čeferin g.Oberstar.

Mnenje,ki smo ga dobili iz Ministrstva za šolstvo je v skladu z zakonsko podlago.

V navedeni točki so razpravljali:

g. Oberstara (odvetniška družba Čeferin):

– kljub negativnemu mnenju Ministrstva za šolstvo, občina naj pristopi k postopku Ustanavljanja samostojnega zavod OŠ in sicer po alineah, ki so potrebne. Eno izmed temeljnih pogojev je število oddelkov v Osnovni šoli, vendar nikjer ne piše kako so oddelki sestavljeni in koliko učencev manjka. Zelo verjetno ne izpolnjujemo kriterijev. Možno, da bi v skupni politični akciji v kolikor bi nam uspelo vplivati na Vlado in Ministrstva uspeli.

V smislu, da je nekdo dobil samostojen zavod, je pač vlada spregledala in samostojni zavod potrdila. Mogoče bi šlo z politično podporo. Velik pomen ima lahko dober odnos z Hrvaško, saj šolo obiskujejo učenci iz sosednje države. Zakaj ne bi bila šola primer dobre prakse. Mogoče bi uspeli na tak način. Pravno formalno nikakor. Druga možnost je, da poskušamo izpeljati akcijo na mednarodni ravni, pri čemer nam lahko pomaga odv. družba Čeferin.

Možnost, da družba razišče širšo evropsko javnost, ali je možen multikulturni dialog.

Nadalje poda kratko obrazložitev tajnica občinske uprave ga. Irena H. R., kjer ponovno poudari, da na Ministru nimamo podpore, enako ne pri ravnateljici. Ravnateljica Diana Bohak Sabath zatrjuje, da bi takšna poteza bila za nas in naše učence slabša.

Dejansko ne vemo kaj nam to prinaša.

Pod županja: ne vidi strokovnih vidikov, da bi otrokom ali komur koli škodovali.

Dušan Rojko: meni, da so potrebni dobri argumenti, kaj bodo učenci pridobili

Janko Lorbek: na trenutni sistem v šoli nimamo nobenih pripomb, politične podpore pri Ministru in podsekretarki pa nimamo.

Pod županja; Ministru je potrebno postaviti ključno vprašanje – zakaj ne

Oberstar – občina bi lahko Ministrstvu za šolstvo predlagala – primer javno zasebnega partnerstva. Izpostavijo se naj koristi učencev.

– Priporoča kontakt evropske unije preko multikulturnega dialoga – programi ki so določeni za regionalni razvoj, večjezičnost. Tudi primer dobre prakse, bi pripomogel k odločitvi.

– Rojko D: izpostavimo argumente, da smo že imeli samostojni zavod, da smo obmejna občina,

– Irena: predočiti je potrebno vse pozitivne in negativne strani

– Pod županja: najboljše bi bilo da ravnateljica poda mnenje o razdružitvi Zavoda. Istočasno predlaga, da Občina Zavrč ne pristopi k podpisu soustanoviteljskega akta.

– Oberstar: po zakonu mora Občina Zavrč podpisati soustanovitveni akt – drugače Zavod ne more delovati. Soustanovitveni akt se podpiše, vendar nič ne priznavamo, ampak samo izvajamo svojo funkcijo. Pravno to ne pomeni nič. Občina lahko začne upravni postopek. Če bomo tako široko predstavili to v korist, tudi strošek kako bomo to pokrili. Argumentirati je potrebno vse kar bo koristno, kaj bo v korist otrokom, kraju. Prednost, da je Zavrč multikulturno okolje.

– Tajnica občinske uprave: kaj za občino pomeni, če sprejmemo tak Odlok o soustanovitvi Zavoda in počakamo na volitve

– Oberstar – potrebno je nastopiti višje, na evropske inštitucije, služba vlade za evropske zadeve – ministrstvo za šolstvo – vsako ministrstvo ima službo za evropske zadeve, v Ljubljani evropska hiša. – Avstrija bi bila primerljiva, veliko je krajev ob meji v Avstriji, ki so takšni kot Zavrč in imajo svoj samostojni zavod.

– Soustanoviteljski akt se naj podpiše še-le po opominu iz Ministrstva za šolstvo.

Oberstar predlaga, da vprašanja, ki se bodo danes porajala pošljemo, in odv. družba Čeferin nam bo pomagala.

Franc K: predlaga, da nam vse argumente pripravi družba Čeferin.

Navzočih: 7 članov občinskega sveta

SPREJET je naslednji sklep:

Še naprej bomo iskali možnosti, za ustanovitev samostojnega Zavoda Osnovne šole Zavrč.

Prva točka dnevnega reda je bila zaprta za javnost, zato predstavnik medijev g. Martin Ozmec sprašuje, če lahko vendarle dobi kakšno poročilo o točki.

Podano mu je naslednje:

Pri drugi točki dnevnega reda današnje seje smo se s pomočjo strokovne službe seznanili z aktivnostmi za ustanovitev samostojnega zavoda.

AD 3: Poročanje s kolegija županov (ga. Bosilj)

Podžupanja ga. Marta Bosilj občinskemu svetu v informacijo na kratko poda poročilo s kolegija županov.

Občinski svet seznani o tem, da je trenutno objavljen tretji javni razpis, istočasno opozori predvsem na dejstvo, da je naša regija premalo uspešna pri črpanju evropskih sredstev, kar pripisuje pomanjkanju lastnega deleža, saj naša občina ni sposobna sofinancirati skoraj eno tretjino vrednosti projekta.

Peter Vesenjak: meni, da je ZRS BISTRA Ptuj premalo učinkovita, oz. ne opravlja dovolj dobro svojega dela. Zunanje občine jo financiramo prav tako kot mestna občina, a v pomoč je v glavnem mestni občini in zunanjim ni v nobeno strokovno pomoč kako do črpanja evropskih sredstev, kar se mu seveda ne zdi prav. Njegovemu mnenju se pridružujejo tudi drugi člani občinskega sveta.

AD 4: Letno poročilo Glasbene šole Karol Pahor Ptuj

Gradivo k četrti točki dnevnega reda so člani občinskega sveta prejeli v gradivu k današnji seji.

Sledi krajša razprava med člani občinskega sveta, ki sprejmejo naslednji,

SKLEP: Občinski svet Občine Zavrč brez pripomb potrjuje Letno poročilo Glasbene šole Karol Pahor Ptuj

Navzočih: 7 članov občinskega sveta

ZA: 7

PROTI: NIHČE

AD 5: Ugotavljanje delovne uspešnosti ravnatelja Glasbene Šole Karol Pahor Ptuj

Gradivo so člani občinskega sveta prejeli skupaj z vabilom za sejo.

Uvodno obrazložitev poda tajnica občinske uprave Irena Horvat Rimele.

Delovna uspešnost ravnatelja Glasbene Šole Karol Pahor Ptuj se ugotavlja v skladu z Uredbo o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05, 103/05, 12/06, 36/06, 46/06, 77/06, 128/06, in 22/08). Delovna uspešnost ravnatelja se ocenjuje na podlagi meril iz ocenjevalnega lista in pregleda letnega poročila.

Po krajši razpravi je občinski svet sprejel odločitev:

SKLEP: Poda se soglasje k ocenjevalnemu listu in ugotovitvenemu sklepu, da pripada ravnatelju, ki je dosegel 54,80% vrednosti meril za ugotavljanje višine dela plače za delovno uspešnost, plača za delovno uspešnost v višini 2.871,47 €.

Navzočih: 7 članov občinskega sveta

ZA: 7

PROTI: NIHČE

AD 6: Ugotavljanje delovne uspešnosti ravnateljice OŠ Cirkulane – Zavrč

Gradivo k tej točki je bilo posredovano s sklicem današnje seje.

Sledi razprava:

Razpravljali so:

Marta Bosilj: Sprašuje kako je zakonsko določeno ocenjevanje, opisno ali s številko, nadalje sprašuje kako se bo glasovalo.

Janko Lorbek: predlaga tajno glasovanje.

Peter Vesenjak: sam osebno nima pripomb na strokovnost dela ravnateljice, meni, da z njegove strani ocena ne more biti slaba, da pa je borba za samostojni zavod druga stvar. Glede na to, da ocenjujemo njeno strokovnost, je prav, da jo ocenimo korektno in javno.

Franc Kelc: predlaga, da poskušamo podati primerno oceno, sam je za javno oceno, saj se mu ne zdi primerno zavlačevati.

Slavko Kokot: Glede na to, da ocenjujemo delo ravnateljice in ne njeno nasprotovanje samostojnemu zavodu, meni, da bi ocenjevanje potekalo javno.

Dušan Bratuša: meni, da bi ocenjevanje potekalo javno, a mora izpostaviti, da ga moti navedba v letnem poročilo naše šole o 15 otrokih s posebnimi potrebami, torej se moramo vprašati tudi glede strokovnosti.

Peter Vesenjak: ocenjuje, da je dobrodošla pomoč 15 otrokom in če nekdo to pomoč nudi mora zato tudi dobiti plačilo. Vendar ga moti, da na OŠ v Cirkulanah takšnih otrok s posebnimi potrebami ni.

Franc Kelc: meni, da so otroci nekako zaznamovani.

Dušan Rojko: glede glasovanja meni in vztraja pri tem da se glasuje tajno. Da pa nima zadržkov in pripomb na pedagoškem delu. Predlaga, da si vzamemo čas in se na osnovi kazalcev odloči tajno, vsak sam.

Peter Vesenjak: predlaga, da se ocena poda na korespondenčni seji.

Predlog je dan na glasovanje:

Navzočih: 7 članov občinskega sveta

ZA: 7

PROTI: NIHČE

SKLEP: ocena delovne uspešnosti ravnateljice se naj poda na korespondenčni seji.

AD 7: Vloga za izdajo soglasja o dodelitvi dela plače za delovno uspešnost direktorice JZ Zdravstvenega doma Ptuj

Gradivo so člani občinskega sveta prejeli skupaj z vabilom.

Uvodno obrazložitev poda tajnica občinske uprave Irena Horvat Rimele.

Občinski svet seznani s pravnimi podlagami za izdajo soglasja o dodelitvi dela plače za delovno uspešnost direktorice Javnega zavoda Zdravstvenega doma Ptuj.

Sledi krajša razprava po kateri občinski svet potrdi predlog soglasje, ki je priloga tega zapisnika.

Navzočih: 7 članov občinskega sveta

ZA: 7

PROTI: NIHČE

SKLEP: Občinski svet Občine Zavrč podaja soglasje o dodelitvi dela plače za delovno uspešnost direktorice Javnega zavoda Zdravstvenega doma Ptuj.

AD 8: Poročilo o delu Skupne občinske uprave

Gradivo so člani občinskega sveta prejeli v gradivu za današnjo sejo. Uvodno obrazložitev poda tajnica občinske uprava Irena Horvat Rimele.

Glede na navedeno, da so člani občinskega sveta prejeli Poročilo o delu že v gradivu in so ga podrobno proučili ni razprave. Občinski svet sprejme;

SKLEP: Potrjuje se Poročilo o delu Skupne občinske uprave.

NAVZOČIH: 7 članov občinskega sveta

ZA: 7

PROTI: nihče

AD 9: Informacije o trendih varnostnih pojavov in doseženih rezultatov dela PP Gorišnica v letu 2007

Gradivo k 9 točki dnevnega reda so člani občinskega sveta prejeli skupaj z vabilom.

Sledi razprava:

Razpravljali so:

Janko Lorbek: predlaga, da se na Policijsko postajo pošlje dopis, s katerim prosimo, da želimo poročilo, ki je pripravljeno samo za območje Zavrča. Naj bo točno razdeljeno saj sedaj iz poročila ne moremo razbrati podatkov samo za našo občino. Prav tako predlaga, da se povabi na sejo vodja okoliša in bo predstavil poročilo.

Marta Bosilj: skrbi jo novi Zakon o varnosti v cestnem prometu, saj imamo veliko policijskih patrulj in bomo velikokrat bolj kontrolirani kot drug državljani Slovenije, kar ni pravično in pošteno..

Peter Vesenjak: meni, da bi vsak občan moral pridobiti rento, ker živimo na takšnem območju.

Janko Lorbek: dejstvo je, da živimo pod strožjim nadzorom kot drugi državljani, a zato nimamo nobenih ugodnosti.

Dušan Rojko: Pridružuje se predlogu SKLEP: s katerim brez pripomb potrjuje Poročilo o delu Skupne občinske uprave.

Janka Lorbeka in meni, da bi bilo poročilo samo za našo občino bistveno boljše. O pripravljenem poročilu gole statistike, nimamo kaj razpravljati.

Janko Lorbek: iz poročila se ne da razbrati naloge našega SPVCP. Še enkrat poudarja, da se policijski postaji pošlje dopis za razčlenitev informacije.

Navzočih: 7 članov občinskega sveta

ZA: 7

PROTI: NIHČE

SKLEP: Policijski postaji Gorišnica se pošlje dopis, s katerim se prosi, da se posebej pripravi informacija o trendih varnostnih pojavov in doseženih rezultatih dela PP Gorišnica v letu 2007 za Območje Občine Zavrč. Predstavitev poročila naj opravi komandirka Otilija Medved na seji občinskega sveta .

AD 10: Morebitni sklepi in predlogi

AD 10A: Čisto mesto

Uvodno obrazložitev poda tajnica občinske uprave.

Občinskemu svetu pojasni, da v kolikor Občina Zavrč ne potrdi predlaganih cen v višini Čistega Mesta Ptuj, bo morala razliko kriti iz lastnega proračuna.

Glede na to, da je točka že bila obravnavana na seji občinskega sveta, sledi kratka razprava,

Navzočih: 7 članov občinskega sveta

ZA: 6

PROTI: 1 (Dušan Rojko)

SKLEP; Občinski svet Občine Zavrč podaja soglasje k zvišanju cen storitev obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Zavrč, družbi Čisto Mesto Ptuj d.o.o.. Istočasno sprejme sklep, da se na sejo povabi predstavnik omenjenega podjetja, da se dogovorimo o možnosti odvoza z manjšim avtomobilom. Soglasje je priloga tega zapisnika.

AD 10b: Predlog za potrditev INVESTICIJSKEGA PROGRAMA za projekt "Preplastitev LC 483010 Zavrč-Turški Vrh – Noveliran

Noveliran Investicijski program za navedeni projekt so člani občinskega sveta prejeli na današnji seji. Uvodno obrazložitev poda Danica Bratuša strokovna sodelavka.

Po konstruktivni razpravi med člani občinskega sveta sledi;

Navzočih: 7 članov občinskega sveta

ZA: 7

PROTI: NIHČE

SKLEP: Občinski svet potrdi novelacijo investicijskega programa št. 734/08-03 z dne april 2008, katerega je izdelovalec TMD INVEST d.o.o. Ptuj izdelal za operacijo:PREPLASTITEV LC 483 010 Zavrč-Turški vrh, sklep je priloga tega zapisnika.

AD 10C: Predlog za potrditev INVESTICIJSKEGA PROGRAMA za projekt "Ureditev dostopa do turističnega objekta Dve lipi in naselja Korenjak"

Uvodno obrazložitev poda Danica Bratuša. Pojasni, da so pri prijavi bili uporabljeni napačni obrazci – zato je prišlo do poziva za dopolnitev vloge.

Gradivo so člani občinskega sveta prejeli na današnji seji.

Sledi razprava in v nadaljevanju potrditev naslednjega sklepa;

Navzočih: 7 članov občinskega sveta

ZA: 7

PROTI: NIHČE

SKLEP: Občinski svet potrdi novelacijo investicijskega program št 732/08 z dne april 2008, katerega je izdelovalec TMD INVEST d.o.o. Ptuj izdelal za operacijo »Ureditev dostopa do turističnega objekta Dve lipi in naselja Korenjak«. Sklep je priloga tega zapisnika

AD 10C: UGOTAVLJANJE DELOVNE USPEŠNOSTI v.d. RAVNATELJICI LJUDEVITA PIVKA Ptuj:

Gradivo k tej točki so člani občinskega sveta prejeli kot dopolnitev dnevnega reda.

Uvodno obrazložitev poda tajnica občinske uprava.

Sledi krajša razprava med člani občinskega iz katere se da razbrati, da je občinski svet z delom v.d. ravnateljice zadovoljen in predlaga, da se temu primerno tudi oceni.

Navzočih: 7 članov občinskega sveta

ZA: 7

PROTI: NIHČE

SKLEP; Občina Zavrč kot ustanoviteljica OŠ DR. Ljudevita Pivka Ptuj podaja soglasje k sklepu zavoda, ki je ugotovil, da je v.d. ravnateljica dosegla 56,80% vrednosti meril za ugotavljanje višine dela plače za delovno uspešnost.

AD 11: Razno

Pod točko razno tajnica občinske uprava opozori na dolgove iz prejšnje seje, glede zapisnikov sej občinskega sveta, kjer so bili sprejeti sklepi o odkupu trgovine od g. Ogrizka. Predani so zapisniki. Dušan R: poudarja, da je tudi takrat imel nekatere pomisleke glede selitve sedeža občine. Danes se strinja, da je obveščen.

Marta Bosilj: predlaga, da bi se sklicala komisija za volitve in imenovanja in bi obravnavala možnost sprememb občinskih priznanj. Nadalje še apelira, da bi bili razpisi za sofinanciranje društev čim prej.

Dušan Rojko: občinski svet seznanja, da prihaja v ponedeljek poslanska skupina SDS (g. Marinič in še pet članska delegacija in predstavniki odborov iz Haloškega volilnega okraja). Poslanska skupina se bo ustavila tudi v Zavrču, želijo da je navzoč župan, če ne on pa podžupan ali pod županja. Predlaga, da izpostavimo zadevo glede statusa šole, pokaže se naj igrišče, mejni prehod, krožišče, most čez Dravo, grebenska cesta. V takšnih obiskih vidi možnost, da povemo kaj nas moti in kaj želimo. Ni predviden obisk v šolo.

Sprejem bo v poročni dvorani. Vse potrebno bosta uskladila Dušan Rojko in Irena Horvat Rimele.

Seja zaključena ob 19,00 uri.

Zapisala: Lidija Domjan

Župan Miran VUK:
  1. Marta BOSILJ

___________________________

  1. Dušan BRATUŠA

__________________________

  1. Slavko KOKOT

__________________________

  1. Janko LORBEK

___________________________

  1. Franc KELC

__________________________

  1. Peter VESENJAK

__________________________

  1. Dušan ROJKO

__________________________

12. seja Občinskega sveta Občine Zavrč, 14.03.2008

Šifra: 032-01-1/07-12

Datum: 14. marec 2008

Z A P I S N I K

12. seje Občinskega sveta Občine Zavrč, ki je bila v petek 14. marca 2008 s pričetkom ob 18,00 uri v sejni sobi Občine, Zavrč .

zapisnik v .pdf formatu

Sejo sveta je na osnovi 21. člena Poslovnika občinskega sveta (Uradni list RS št. 92/99, 118/04) sklical župan občine Zavrč g. Miran VUK .

Predsedujoči je ugotovil, da je na seji navzočih 7 članov občinskega sveta, / Marta BOSILJ, Slavko KOKOT, Janko LORBEK, Franc KELC, Dušan BRATUŠA, Peter VESENJAK in ROJKO Dušan.

Na osnovi 28. člena Poslovnika občinskega sveta se ugotavlja, da je svet sklepčen. Zaradi navedenega je občinski svet lahko nadaljeval sejo.

Seji sveta so prisostvovali še naslednji vabljeni:

1. Irena Horvat Rimele, tajnica občinske uprave

2. Danica Bratuša

3. Darinka Ivančič

4. Stanislav Napast – Skupna občinska uprava

5. Robert Novak – ZRS Bistra Ptuj

6. Mediji – Radio Tednik – Martin Ozmec

Predlog dnevnega reda za 12 sejo, ki ga je predlagal župan, so člani sveta prejeli z vabilom za 12. redno sejo.

Podžupanja ga. Marta Bosilj predlaga, da se iz dnevnega reda umakne 9 točka dnevnega reda, Osnutek Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda OŠ Cirkulane – Zavrč, saj ga je potrebno najprej obravnavati na odboru za družbene dejavnosti.

Podžupan seznani člane občinskega sveta, da je bil na svetu zavoda, govora je bilo tudi o sestanku na Ministrstvo za šolstvo. Zanima ga kako to, da o sestanku v Ljubljani člani občinskega sveta niso prejeli informacije od tistih, ki so bili udeleženi na tem sestanku.

Župan, poda odgovor, da je informacija o sestanku bila podana po zadnji seji, ki je bila v Baru pri Veseliču.

In sicer je na sestanku v Ljubljani bilo argumentirano v smislu zakona.

Občinski svet se je odločil, da o tem razpravlja širša javnost, svet staršev v prvi vrsti.

Župan predlaga, da preden nadaljujemo z aktivnostmi glede osamosvojitve OŠ, pridobimo mnenje vrhunske pravne službe o tem ali imamo možnost samostojnega zavoda in še le takrat nadaljujemo z aktivnostmi.

Sklep je sprejet in 9 točka se umakne iz dnevnega reda.

Dušan Rojko: na neformalnem delu sveta zavoda je ravnateljica prosila, da bi zaradi določil, ki jih narekuje zakon bilo potrebno do konca julija zavzeti stališče, saj se bo na novo sestavil svet zavoda.

O sestanku v Ljubljani je govorila tudi ravnateljica, in navaja, da ni zakonskih osnov za samostojni zavod. Ostali primeri so zatečeno stanje.

g. Rojko se je pogovarjal tudi z ministrom za šolstvo, ki pravi; citiram« težko, ker bi to za vašo občino bil veliki finančni zalogaj«.

Janko Lorbek meni, da nam je vse jasno kar so nam v Ljubljani povedali, ampak, če se toliko let borimo se bomo naprej.

DNEVNI RED:

Na podlagi 25. člena Poslovnika občinskega sveta občine Zavrč (Uradni list RS, št. 92/99, 118/04) je župan predlagal naslednji dnevni red:

1.) Predlog zapisnika 10. redne seje občinskega sveta z dne 03. december 2007 in predlog zapisnika 11. redne seje z dne 13.12. 2007

2.) Strategija Prostorskega razvoja Občin v Spodnjem Podravju za območje Občine Zavrč

3.) Predstavitev širokopasovnega omrežja in razpisa Ministrstva za gospodarstvo

4.) Poročanje s kolegija županov (ga. Bosilj)

5.) Rebalans proračuna občine Zavrč za leto 2008 št.1

6.) Predlog IP za modernizacijo cest Korenjak dve lipi in Zavrč – Turški Vrh

7.) Predlog finančne konstrukcije zaradi izdelave DIIP-a izgradnjo Fekalne kanalizacije Zavrč-primarni vod

8.) Osnutek Odloka o komunalnem prispevku

9.) Osnutek dopolnitve Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda OŠ Cirkulane-Zavrč

10.) Predlog povišanje cen ravnanja z odpadki

11.) Izdaja soglasja k ceni storitve »Pomoč družini na domu«

12.) Poročilo o izvajanju socialno varstvene storitve PD za leto 2007

13.) Poslovno poročilo OŠ Zavrč za leto 2007

14.) Morebitni sklepi in predlogi

avtobusna postajališča za šoloobvezne otroke

Pokrajinski muzej Ptuj – sodelovanje pri izvedbi projekta

15.) Razno

Člani občinskega sveta s predlaganim in dopolnjenim dnevnim redom soglašajo.

AD 1: Predlog zapisnika 10. redne seje občinskega sveta z dne 03. december 2007 in predlog zapisnika 11. redne seje z dne 13.12. 2007

Potrjena sta oba zapisnika.

AD 2: Strategija Prostorskega razvoja Občin v Spodnjem Podravju za območje Občine Zavrč

Pri točki dva je navzoča tudi javnost in sicer g. Ivan Ogrizek.

Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Obrazložitev je podal Stanislav Napast

  1. strategija Prostorskega razvoja Občin v Spodnjem Podravju za območje Občine Zavrč

Pred člani občinskega sveta je začetek nove generacije prostorskih planov.

g. Napast predstavi osnovno zakonodajo. Prostorski plani so se delali po Zakonodaji iz l. 1984. Ta zakon je veljal nekje do leta 2000. Bilo je nekaj poskusov spreminjanja zakonov a ni šlo.

l. 1997 so morale imeti vsaka občina svoj prostorski plan.

Občinski prostorski načrt.

Prejšnji zakon ni dovoljeval popravkov planov, novi zakon sedaj to dopušča. Nobena občina še novega akta ni spremenila, ker to ni mogoče. Pred svetniki na mizi je nov strateški načrt.

STRATEGIJA

1. PRVI DEL JE STRATEŠKI

2. DRUGI DEL JE IZVEDBENI

Smo tipična občina, ki imamo samo tri strnjena oz. zaokrožena naselja.

Razpršena poselitev – gradnja se bo lahko širila brez težav

Razpršena gradnja – treba reševati na dva načina, da se poveže in se prazne površine povežejo, gradnja ki se ne bi poseljevala ampak bi se lahko gradili pomožni objekti.

Zaselke lahko zaokrožimo.

g. Napast razloži primer Ogrizek

Ogrizek na podlagi izdelanega predloga, so zavrnili v smislu nič ni narobe ampak mora se celotna strategija priložiti v urbanističnem načrtu. Zahtevano je sedaj narejeno, ni bilo nobenih negativnih smernic. Razloži postopek glede sprejemanja. Ampak potrebno je počakati na sklep ministra in sklep seje sveta. Nato g. Ogrizek lahko pristopi v pridobitev gradbenega dovoljenje. Gradbeno dovoljenje bo tako lahko pridobil junija ali v najboljšem primeru v mesecu maju.

Tajnica občinske uprave vpraša glede pritožbe ga. KLINC (zapuščena zgradba v Zavrču) in sicer Klinčeva v pritožbi navaja, da zgradbe ne more obnoviti, saj je pod spomeniškim varstvo in so stroški obnove previsoki. Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča pa je prav tako izredno visoko.

Predlagano je naslednje: Ga. Klinc naj pošlje sama osebno vlogo za izbris iz kulturne dediščine, navede naj, da sta dva ločena lastnika in nikoli ne bo možnost sanacije, ker je denarni zalogaj prevelik.

Peter Vesenjak: glede, na temo o kateri se pogovarjamo doda naslednje; sam osebno je vložil veliki trud v izdelavo naloge, ki jo ob tej priložnosti razdeli med prisotne – v nalogi so med drugim navedena kulturna in verska znamenjih v občini Zavrč.

Razpravljali so:

Dušan Rojko: zelo natančno je vse prebral prejeto gradivo in podaja naslednje mnenje:

– na strani štiri predzadnja alinea zagotavljanje prostorskih pogojev naj se še doda širokopasovno omrežje.

– Na strani pet tretja alinea od spodaj – območje hribovitega območja narobe mora biti gričevnato. Pri zadnji alinei se mora dodati še most. G. Napast odgovarja, da k cesti spada most, torej dopolnitev ni potrebna. Na isti strani še se morajo dopolniti ostala naselja v občini, ki niso našteta, naj se naštejejo.

– Na strani 9 132 – poglavje telekomunikacijsko omrežje piše, da je kabelska a je ni. Piše kod da že obstaja, lahko bi se napisalo drugače

– Na kartografskem delu karte niso priložene – g. Napast, nikoli niso ker jih ima pri sebi.

Peter Vesenjak: ker je že uvodoma bilo povedano, da se akt ne bo sprejel danes si bomo za to vzeli čas in temeljito pregledali gradivo.

Stanislav Napast predstavi pripombe.

Predlaga, da obvestimo Občino Gorišnica, da imamo edino stično točko z njimi (most) naj jo vnesejo v svoj prostorski razvoj.

Peter Vesenjak: naj bo most zabeležen

Občinski svet sprejme sklep, da imajo člani občinskega sveta do Velike noči čas, da na občinsko opravo posredujejo svoja mnenja in pripombe k Strategiji Prostorskega razvoja občine.

Navzočih: 7 članov občinskega sveta

ZA: 7

PROTI: Nihče

SKLEP JE SPREJET

AD 3: Predstavitev širokopasovnega omrežja in razpisa Ministrstva za gospodarstvo

Gradivo so svetniki prejeli na seji sveta. Uvodno obrazložitev je podal predstavnik ZRS BISTRA Ptuj g. Robert Novak.

Predstavi najprej osnove širokopasovnega omrežja, opiše pojem trojček in četvorček.

Sledi predstavitev Razpisa Ministrstva za gospodarstvo

Ministrstvo za gospodarstvo je objavilo dne 14.12. 2007 razpis za dodelitev državnih in sredstev ESRR za izgradnjo širokopasovnega omrežja.

Gospod Novak podrobneje seznani člane občinskega sveta z prednostmi in slabimi stranmi razpisa.

Nadalje predlaga, da izpeljemo projekt do konkurenčnega dialoga, in se takrat odločimo ali bomo pristopili.

Sledi razprava med člani občinskega sveta:

Občinski svet sprejme naslednji sklep:

Občina bo pristopila, in pozneje v kolikor ne bodo ugodni pogoji ponudnikov bomo odstopili. Sodelujemo z drugimi haloškimi občinami in se strinjamo, da smo nosilna občina.

Navzočih: 7 članov občinskega sveta

ZA: 7

PROTI: NIHČE

AD 4: Poročanje s kolegija županov

Podžupanja ga. Marta Bosilj poda poročilo s kolegija županov.

Člane občinskega sveta seznani o čem je v glavnem tekla beseda na kolegiju županov. Izpostavi razpravo o pokrajinski zakonodaji, sedaj se zbira peticija, da bi v tem mandatu bile pokrajine potrjene.

Nadalje pove, da sta na kolegiju župan bila navzoča oba poslanca, in da je g. Pukšič podrobneje predstavil novi Zakon o vrtcih.

AD 5: Rebalans proračuna občine Zavrč za leto 2008 št.1

Gradivo so svetniki prejeli kot dopolnitev dnevnega reda. Uvodno obrazložitev sta podali tajnica občinske uprave Irena in računovodkinja ga. Darinka Ivančič.

Povesta, da so posebej obrazložene postavke v katerih je prišlo do sprememb glede na sprejeti proračun Občine Zavrč za leto 2008 (UL. RS. Št. 118/2007).

Tajnica občinske uprave članom občinskega sveta navede točneje čemu je nujno potreben sprejem rebalansa. In sicer v prvi vrsti kot je bilo povedano uvodoma in zaradi sprejetja DIIP-ov, ki so na današnjem dnevnem redu. Nadalje moramo zagotoviti sredstva za odkup poslovne stavbe v Goričaku (bivša Izbira) za kar bo potrebno sprejeti še poseben sklep. Potrebno je zagotoviti tudi prostore za arhiv.

1. Rebalans proračuna občine Zavrč za leto 2008 št. 1

Navzočih: 7 članov občinskega sveta

ZA: 7

PROTI: NIHČE

SPREJET JE SKLEP S KATERIM JE POTRJEN REBALANS Št. 01/2008

AD 6: Predlog IP za modernizacijo cest Korenjak dve lipi in Zavrč – Turški Vrh

AD 6.1: Predlog IP za modernizacijo ceste Zavrč – Turški Vrh

Uvodno obrazložitev poda ga. Danica Bratuša

Sledi razprava med člani občinskega sveta, po kateri sprejmejo naslednji sklep;

S katerim se potrdi INVESTICIJSKI PROGRAM (IP) številka: 734/08-03 za projekt »Preplastitev LC 483010 Zavrč – Turški Vrh.

Navzočih: 7 članov občinskega sveta

ZA: 7

PROTI: NIHČE

SKLEP JE SPREJET

AD 6.2.: Predlog IP za modernizacijo ceste Korenjak dve lipi

Uvodno obrazložitev poda ga. Danica Bratuša

Sledi razprava med člani občinskega sveta, po kateri sprejmejo naslednji sklep;

S katerim občinski svet potrdi INVESTICIJSKI PROGRAM št. 732/08 za projekt »UREDITEV DOSTOPA DO TURISTIČNEGA OBJEKTA DVE LIPI IN NASELJA KORENJAK«

Navzočih: 7 članov občinskega sveta

ZA: 7

PROTI: NIHČE

SKLEP JE SPREJET

AD 7: Predlog finančne konstrukcije zaradi izdelave DIIP-a izgradnjo Fekalne kanalizacije Zavrč-primar

Uvodno obrazložitev poda ga. Danica Bratuša

Občina Zavrč se namerava prijaviti na povabilo, Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, k oddaji načrta porabe za koriščenje dodatnih razpoložljivih sredstev za sofinanciranje investicij, v skladu z določili 21. člena Zakona o financiranju občin (ZFO-1) in to s projektom graditve fekalne kanalizacije Zavrč, primarni vod.

Glede na navedeno je potrebno, da občinski svet občine Zavrč potrdi DIIP za projekt Fekalne kanalizacije Zavrč – primarni vod.

Občinski svet potrjuje: DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA (DIIP) št. 737/08-03 za projekt »FEKALNA KANALIZACIJA ZAVRČ – PRIMARNI VOD«

Navzočih: 7 članov občinskega sveta

ZA: 7

PROTI: NIHČE

SKLEP JE SPREJET

AD 8: Osnutek Odloka o komunalnem prispevku

Gradivo so člani občinskega sveta prejeli v gradivu za današnjo sejo. Uvodno obrazložitev poda tajnica občinske uprava Irena Horvat Rimele.

V mesecu decembru leta 2007 smo od Ministrstva za okolje in prostor dopis s katerim nas opozarjajo na nezakonitost občinskih odlokov, ki se nanašajo na uvedbo in obračunavanje priključnin (vodovod, kanalizacija). Istočasno nas pozivajo, da svoje odloke popravimo in uskladimo oziroma razveljavimo, ker za njihovo uvedbo nimamo pravne podlage. V kolikor njihovega dopisa ne upoštevamo, bo ministrstvo pričelo s predpisanimi postopki za zagotavljanje naših predpisov.

Občina Zavrč mora na podlagi Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) v roku šestih mesecev po uveljavitvi občinskega prostorskega načrta sprejeti program opremljanja, vključno s podlagami za odmero komunalnega prispevka za vso obstoječo komunalno opremo na območju celotne občine. V kolikor tega ne bo storila, bo morala odmerjati komunalni prispevek na podlagah, ki jih je s pravilnikom določil minister, pristojen za okolje in prostor. Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje komunalne opreme, ki ga zaveznika ali zavezanec plača občini.

Komunalna oprema zajema:

– objekte in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja,

– objekte in omrežje infrastrukture za izvajanje izbranih lokalnih gospodarskih javnih služb s področja energetike,

– objekte grajenega javnega dobra (občinske ceste in javna parkirišča).

V višino komunalnega prispevka niso vključeni stroški vzdrževanja komunalne opreme.

Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor oziroma lastnik objekta, ki se na nov priključuje na komunalno opremo ali ki povečuje neto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost.

Ker v občini Zavrč še nismo sprejeli občinskega prostorskega načrta, tudi nismo pristopili k pripravi programa opremljanja stavbnih zemljišč. To pomeni, da moramo sprejeti začasni odlok o komunalnem prispevku v občini Zavrč in komunalni prispevek odmeriti na podlagi Pravilnika o podlagah za odmero komunalnega prispevka na osnovi povprečnih stroškov opremljanja stavbnih zemljišč s posameznimi vrstami komunalne opreme, ki ga je izdal minister za okolje in prostor (Uradni list RS, št. 95/07). Z navedenim pravilnikom so določeni zneski za komunalni prispevek, ki jih je ministrstvo izračunalo na osnovi povprečnih stroškov opremljanja stavbnih zemljišč s posameznimi vrstami komunalne opreme.

Glede na to, da je Osnutek začasnega odloka obravnaval tudi odbor za gospodarstvo, predsednik odbora g. Janko Lorbek poda poročilo in mnenje odbora;

– 4 člen 100 m se črta, torej vsi zavezanci naj plačajo 550 € za vodovod, nadalje menijo da so naši občani prikrajšani in ne bi uvedli prispevka za cesto in tudi ne za kanalizacijo ker je še nimamo, torej je to nekje realno samo vodovodni prispevek 550.

Irena opozori, da ta odlok izniči vse dosedanje sklepe glede takse za priključitev na vodovodno omrežje.

Po novem bi bilo torej ceneje kot je bilo do sedaj.

Naj se pripravi dopolnitev, tisti ki ima dokaz da je že financiral izgradnjo ceste, se mu del za cesto črta iz komunalnega prispevka.

Slavko Kokot: je proti temu, da bi komunalni prispevek zajemal tudi del za sofinanciranje ceste.

Peter Vesenjak: meni, da se je odbor pravilno odločil.

Naj se doda člen, da za parcele kjer je že bilo sofinancirano za izgradnjo cestne infrastrukture in to dokazuje (velja tudi za družinske člane), ni dolžan plačati tega dela prispevka.

Občinski svet potrjuje: ZAČASNI ODLOK O KUMANALNEM PRISPEVKU V OBČINI ZAVRČ.

Začasni odlok o komunalnem prispevku je priloga tega zapisnika.

NAVZOČIH: 7članov občinskega sveta

ZA: 7

PROTI: nihče

AD 9: Osnutek dopolnitve Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda OŠ Cirkulane-Zavrč

TOČKA SE JE UMAKNILA IZ DNEVNEGA REDA.

AD 10: Predlog povišanje cen ravnanja z odpadki

Občinski svet občine Zavrč je v mesecu decembru 2007 sprejel odločitev, da soglaša z dvigom cene ravnanja z odpadki, vendar v okviru inflacije leta 2006 in 2007.

Na sklep občinskega sveta je izvajalec podal odgovor, ki so ga člani občinskega sveta prejeli v gradivu k današnji seji. V dopisu nas opozarja, da je sklep v nasprotju s predlogom, saj se cene morajo oblikovati za vse občine enako, izvajalec pa mora dosegati predpisane standarde, ki jih določa zakonodaja. V nadaljevanju dopisa izvajalec podaja obrazložitev dviga cen in ponovno prosi za potrditev predloga sklepa.

Občinski svet sprejme sklep; da se izvajalcu Čistemu mestu Ptuj pošlje pisni odgovor, v katerem navedemo, da ostajamo pri sklepu, ki smo ga sprejeli na 10. redni seji, 3. decembra 2007 »Občinski svet je sprejel odločitev s katero se strinja z dvigom cene za storitev obvezne lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, vendar v okviru inflacije v letu 2006 in 2007.

Navzočih: 7 članov občinskega sveta

ZA: 7

PROTI: NIHČE

SKLEP JE SPREJET

AD 11: Izdaja soglasja k ceni storitve »Pomoč družini na domu«

V skladu z 38. členom Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS. Št. 87/06) je Center za socialno delo Ptuj (v nadaljevanju: CSD Ptuj) vložil vlogo za soglasje k ceni storitev pomoči družini na domu pri pristojnem občinskem upravnem organu.

Na podlagi 40. člena pravilnika, se lahko cene, oblikovane po navedeni metodologiji, usklajujejo po elementih in sicer:

stroški dela, skladno s spremembami kolektivnih pogodb, drugih aktov za določanje plač na državni ravni in zakona o prispevkih za socialno varnost,

stroški materiala in storitev, skladno z letnim indeksom cen življenjskih potrebščin

stroški amortizacije in stroški investicijskega vzdrževanja, skladno z letnim indeksom cen življenjskih potrebščin.

Za razpravo in lažji sprejem ustrezne odločitve so člani občinskega sveta prejeli gradivo Centra za socialno delo Ptuj s pojasnili, iz katerih je razviden izračun cene storitve pomoči družini na domu za Občino Zavrč.

Občinski svet občine Zavrč sprejme sklep, s katerim daje izvajalcu storitve pomoči družini na domu Centru za socialno delo Ptuj, s sedežem v Trstenjakovi ulici 5/a, Ptuj, soglasje k ceni storitve pomoči družini na domu in sicer: v višini 2,94 € za opravljeno efektivno uro.

Navzočih: 7 članov občinskega sveta

ZA: 7

PROTI: NIHČE

AD 12: Poročilo o izvajanju socialno varstvene storitve PD za leto 2007

V gradivo za današnjo sejo so člani občinskega sveta prejeli poročilo o izvajanju socialno varstvene storitve pomoči na domu za obdobje 01.01. 2007 do 31.12. 2007.

Po kratki razpravi na Poročilo o izvajanju socialno varstvene storitve PD za leto 2007 ni bilo pripomb.

Navzočih: 7 članov občinskega sveta

ZA: 7

PROTI: NIHČE

SKLEP JE SPREJET

AD 13:Poslovno poročilo OŠ Zavrč za leto 2007

Skupaj z vabilom za današnjo sejo je bilo posredovano letno poročilo Osnovne šole Cirkulane – Zavrč za leto 2007

Glede na to, da so člani občinskega sveta letno poročilo Osnovne šole Cirkulane – Zavrč že prejeli in ga proučili, sledi razprava:

Največ vprašanj in nejasnosti v razpravi, so svetniki izražali nad številkami, ki izkazujejo število otrok s posebnimi potrebami v Osnovi šoli Zavrč. Glede na možnosti in razne pripomočke, ki si jih lahko otroci poslužujejo pri učnem procesu, je število 16-tih otrok s posebnimi potrebami zelo zaskrbljujoče in šokantno.

Po konstruktivni razpravi je bil soglasno sprejet sklep, da se na naslednjo sejo povabi pristojne osebe iz osnovne šole, ki bodo podale točna pojasnila, o kakšnih posebnih potrebah se govori.

AD 14: Morebitni sklepi in predlogi

AD 14a: Avtobusna postajališča

Svet za preventivo iz vzgojo v cestnem prometu Občine Zavrč si je v svojem programu postavil za nalogo, da v tem mandatu pristopi k izdelavi in postavitvi tabel za označitev postajališč za otroke. Na zadnji seji SPVCP se je izmed dveh idejnih zasnov potrdila varianta 1, ki je priloga k gradivu za današnjo sejo.

Postavitev tabel bo organiziral SPVCP v sodelovanju s starši. Sredstva za izdelavo in postavitev tabel so planirana v proračunu Občine Zavrč za leto 2008 v višini 1.930,00 €.

Občinski svet sprejme sklep, s katerim potrjuje plan za nabavo in postavitev tabel za označitev avtobusnih postajališč za otroke in istočasno podaja soglasje za le teh ob občinskih cestah.

AD 14b: Pokrajinski muzej Ptuj – sodelovanje pri izvedbi projektov

Gradivo so člani občinskega sveta prejeli v gradivu. Uvodno obrazložitev poda tajnica občinske uprave.

Pokrajinski muzej Ptuj je posredoval povabilo k sodelovanju pri izvedbi dveh odmevnih projektov v času predsedovanja Slovenije Evropski uniji.

Po razpravi med člani občinskega sveta, svet sprejme sklep, da občina Zavrč v navedenih projektih ne bo sodelovala.

AD 14c: Program nakupa

Uvodno pojasnilo poda tajnica občinske uprave.

Nepremičnino na naslovu Goričak 7 predstavljajo, zemljišča parc. Št. 13/9- poslovna stavba v izmeri 11 m2 in par. Št. 13/10 – poslovna stavba v izmeri 119 m2 obe k.o. Goričak vl. Št. 101. lastnika nepremičnine sta Ogrizek Ivan in Zinka, vsak do 1/2. Nepremičnina v naravi predstavlja starejšo, zidano, delno podkleteno stavbo, zgrajeno na parc. št. 13/10. Na parc. 13/9 je zgrajen povezovalni del, ki nekako že sodi k drugemu objektu dvorani in ga je tudi s soglasjem lastnika, občina Zavrč rekonstruirala skupaj z obnovo kulturne dvorane. Stavba nima nikakršnega funkcionalnega zemljišča, saj so parkirišče, zelenica in dostop do stavbe v lasti občine.

Ocenjena vrednost predmetne nepremičnine znaša, po cenilnem poročilu, ki ga je izdelala mag. Marija Toplak, stalna sodna cenilka z dne 21.02. 2008, 68.000 €.

Sredstva za odkup so zagotovljena v proračunu občine Zavrč za leto 2008.

Po konstruktivni razpravi občinski svet sprejme sklep,

s katerim potrjuje program nakupa nepremičnine na naslovu Goričak 7, po ocenjeni vrednosti stalne sodne cenilke z dne 21.02. 2008 v višini 68.000 €. Davek plača prodajalec.

Navzočih: 7 članov občinskega sveta

ZA: 6

PROTI: 1 (Dušan Rojko)

Dušan Rojko: predlaga, da sedež občine ostane v prostorih gradu..

AD 14č.: ODBOR ZA GOSPODARSTVO

AD 14č1: Vloga občana Ivana KOPŠA (parcelacija ter odkup dela parcele št. 152/1 k.o. Hrastovec

Predsednik odbora poda obrazložitev in mnenje glede vloge občana Ivana Kopša, obravnaval jo je že odbor za gospodarstvo.

Po razpravi občinski svet sprejme naslednji sklep:

Občina bo izvedla odkup dela parcele št. 152/1 k.o. Hrastovec in pristopila k dokončni parcelaciji ter posledično k plačilu odškodnine za prenos dela parcele v javno dobro.

Povrne se 50% vrednosti asfaltne prevleke na dovozni poti občana. Vrednost se povrne pod pogojem, da bo občan dovozno pot predal brezplačno v javno dobro. Meritve navedene dovozne poti in modernizirane javne poti bo občina izvedla v skladu z prioritetnim vrstnim redom.

AD 14č2: VLOGA za ukinitev rezervoarja za požarno vodo – Marjan Rihtarič

O vlogi občana, ki jo je predhodno obravnaval odbor za gospodarstvo, poda obrazložitev predsednik odbora Janko Lorbek:

Stranka Marjan Rihtarič je zaprosil občino Zavrč, da poda soglasje k ukinitvi požarnega rezervoarja na naslovu Pestike 29. Občina Zavrč si je pridobila mnenje vzdrževalca omrežja, Komunalnega Podjetja Ptuj, ki ugotavlja, da tlak v najvišje ležečem hidrantu zadostuje za potrebe požarne varnosti.

Po razpravi občinski svet poda soglasje o ukinitvi rezervoarja za požarno vodo na naslovu Pestike 29. Stroške ukinitve požarnega rezervoarja in vse ostale morebitne stroške, ki nastanejo zaradi ukinitve požarnega rezervoarja nosi vzdrževalec omrežja.

AD 14č3: Vloga stranke Bojana Ranfl – prenos parc. Št. 569/2 k.o. Belski vrh v javno dobro

Uvodno obrazložitev poda predsednik odbora za gospodarstvo g. Janko Lorbek

Stranka Bojan Ranfl je podal vlogo, s katero je zaprosil, da se izda potrdilo o prenosu zemljišča s parc. Št. 569/2 k.o. Belski vrh v javno dobro. V postopku reševanja zadeve se je ugotovilo, da je občina Zavrč leta 1996-1997 pričela postopek odmere zemljišč, po katerem v naravi poteka cesta. Postopek odmere, ki je bil pričet na osnovi dogovora z lastniki zemljišč, da se odmerjena zemljišča po končanem postopku prenesejo v javno dobro, se je zaključil leta 2007.

Na osnovi navedenega se je občinski svet odločil in sprejel naslednje,

Občinski svet občine Zavrč izdaja potrdilo s katerim potrjuje, da se bo izvedel prenos parc. Št. 569/2 – cesta, k.o. Belski Vrh v javno dobro.

Prenos ceste v javno dobro se izvede brez plačila odškodnine oz. kupnine za zemljišča po katerem poteka cesta. Stroške postopka prenosa poti bo nosila občina Zavrč, izvede pa se ko bodo pridobljene vse overjene pogodbe lastnikov zemljišč po katerem poteka kategorizirana javna pot Belski vrh – Labiš.

AD 14č4: Akcija euro na euro.

Predsednik poda obrazložitev o akciji euro na euro. In sicer kot vsa leta do sedaj, tudi letošnjo pomlad občina organizira gramoziranje makadamskih cest v občini.

Po zaključenem zbiranju ponudb se ugotavlja, da je najcenejše Cestno Podjetje Ptuj. Potrebe so po 30 avtomobilih.

Občinski svet glasuje o vseh predlaganih sklepih

Navzočih: 7 članov občinskega sveta

ZA: 7

PROTI: NIHČE

AD 15: Razno

Pri točki razno ni bilo razprave.

Seja zaključena ob 22,00 uri.

Zapisala: Lidija Domjan