Lokalne volitve 2018

Seznam potrjenih kandidatov za redne volitve župana občine Zavrč in seznam potrjenih kandidatov za redne volitve članov občinskega sveta-razglasi

Seznam potrjenih kandidatur za župana

Seznam potrjenih kandidatur za občinski svet

Priloženi dokumenti:

Obvestilo volivcem  o predčasnem glasovanju

Glasovanje na domu + priloga obrazec zahteva za glasovanje na domu

Glasovanje po pošti + priloga obrazec zahteva za glasovanje po pošti

Odločba o določitvi volilnih območij in glasovalnih mest za izvedbo rednih volitev v občinski svet in rednih volitev župana

Sklep o potrebnem številu volivcev za določitev kandidata za župana na lokalnih volitvah 2018

Sklep o potrebnem številu volivcev za določitev kandidata za člana občinskega sveta na lokalnih volitvah 2018

Zbiranje predlogov političnih strank, drugih organizacij občanov v občini ter občanov za imenovanje predsednika in članov volilnih odborov s prilogami »predlog za člana volilnega odbora« in »soglasje in izjava za člana volilnega odbora«

Skupno število volilnih upravičencev, ki izpolnjujejo pogoje za vpis na splošne volilne imenike, po posameznih občinah (zunanja povezava)

Sklep o pogojih za plakatiranje v času referendumske ali volilne kampanje v Občini Zavrč

Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Zavrč

 

Pojasnilo glede podatkov o kandidatih – stopnja in naziv izobrazbe 

Pri vnašanju kandidatur oziroma kandidatnih list se pri stopnji in nazivu izobrazbe kandidata pojavlja vprašanje, katero klasifikacijo je treba uporabiti.

Ministrstvo za javno upravo se je po spremembi 72. člena zakona o lokalnih volitvah konec leta 2017 ob načrtovanju informacijske podpore rednih lokalnih volitev z izvajalcem dogovorilo, da bo v aplikacijo vnesel seznam, ki je po mnenju ministrstva, pristojnega za izobraževanje, najbolj primerno za označevanje zadnje dosežene stopnje kandidatov. Seznam določa Slovensko ogrodje kvalifikacij (SOK), dostopno na spletnem naslovu  https://www.nok.si/ . Za stopnjo izobrazbe šteje zadnja dokončana stopnja, ne glede na število poizkusov ali let, ko opravljamo naslednjo stopnjo. Slovensko ogrodje kvalifikacij (SOK) ima deset stopenj, pri aplikaciji za vnos podatkov o kandidatu pa se izbere iz šifranta. Pri rubriki »strokovni ali znanstveni naslov« pa je vnos prost, tam se v aplikacijo vpiše poljuben zapis (npr. strojni ključavničar, univerzitetni diplomirani ekonomist, …), ki jo bo navedel predlagatelj.

Predlagamo vam, da to obvestilo objavite na spletni strani Občinske volilne komisije, saj se predlagatelji obračajo na nas v dvomih, kako določiti stopnjo in naziv izobrazbe, saj nimajo na voljo šifranta iz aplikacije. S tem se boste izognili kasnejšim težavam pri vnosu podatkov o kandidatu v aplikacijo.

Služba za lokalno samoupravo

 

Povezave:

Lokalne volitve 2018