Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na obmejnih problemskih območjih v letih 2021 in 2022

Spoštovani,
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je na svoji spletni strani in v Uradnem listu RS, št. 36/2021 z dne 12.03.2021, objavilo Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na obmejnih problemskih območjih v letih 2021 in 2022.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje začetnih investicij v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva, povezano z:

 • vzpostavitvijo nove poslovne enote,
 • razširitvijo zmogljivosti obstoječe poslovne enote,
 • diverzifikacijo proizvodnje poslovne enote vlagatelja na proizvode in storitve, ki jih na zadevnem območju prej ni proizvajala, ali
 • bistveno spremembo proizvodnega procesa v obstoječi poslovni enot.

Upravičenci
Na razpis se lahko prijavijo vse pravne in fizične osebe (v nadaljevanju: podjetja), ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so na dan oddaje vloge na ta javni razpis vsaj 18 mesecev registrirane oziroma vpisane po Zakonu o gospodarskih družbah oziroma Zakona o zadrugah oziroma po ustreznih predpisih, ki veljajo v drugih državah in bodo izvedle investicijo na upravičenem območju.

Skupna višina sredstev
Okvirna višina , ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa je

 • za leto 2021: 8.258.312,57 EUR.
 • za leto 2022: 15.555.059,59 EUR.

Maksimalna višina sofinanciranja je:

 • v občinah Vzhodne kohezijske regije
  • 45 % vrednosti upravičenih stroškov za mala podjetja,
  • 35 % vrednosti upravičenih stroškov za srednje velika podjetja in
  • 25 % vrednosti upravičenih stroškov za velika podjetja.

Upravičeni stroški
Do sofinanciranja so upravičeni naslednji stroški:

 • nakup strojev in opreme,
 • nakup nematerialnih naložb, ki pomenijo prenos tehnologije z nakupom patentiranih pravic, licenc, know-howa in nepatentiranega tehničnega znanja, pod pogojem, da se uporabljajo na območju izvajanja razpisa,
 • gradbena-obrtniška-inštalacijska dela,
 • nakup objektov in zemljišč.

Upravičeni projekti
Upravičeni projekti so tisti, ki bodo izvedeni na območju obmejnih občin, in sicer na območju Spodnjega Podravja so to: Cirkulane, Dornava, Majšperk, Podlehnik, Videm, Zavrč, Žetale.

ROK ZA PRIJAVO: 30. 4. 2021 DO 23.59

Povezava do javnega razpisa in razpisne dokumentacije: Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na obmejnih problemskih območjih v letih 2021 in 2022 | GOV.SI

Javni poziv obstoječim in zainteresiranim novim ponudnikom nastanitvenih kapacitet

Spoštovani,
Občina Zavrč v sodelovanju s štirimi haloškimi občinami – Cirkulane, Podlehnik, Žetale in Majšperk – v okviru skupnega projekta »Turistična destinacija Haloze« in skupne blagovne znamke »Visit Haloze« oblikuje tudi nadgradnjo turistične ponudbe na področju nastanitev, in sicer v obliki razpršenega hotela. Občina Zavrč tako poziva vse OBSTOJEČE ali POTENCIALNE NOVE zainteresirane ponudnike nastanitvenih (nočitvenih) kapacitet v občini, kot so:

 • kmetije z dopolnilno dejavnostjo,
 • gostišča ali druge objekte s sobami – sobodajalce,
 • imetnike počitniških vikendov,
 • imetnike apartmajev,
 • hostle,
 • kampe,
  da se priključite in sooblikujete Turistično destinacijo Haloze pod skupno znamko “Visit Haloze”, ki vam omogoča, da postanete del celovite in prepoznavne ponudbe.

Ponujamo vam:

 • povezovane med vsemi deležniki v turizmu v sklopu znamke “Visit Haloze”
 • trženje v okviru Turistične destinacije Haloze, ki ima že oblikovano turistično ponudbo in znamko “Visit Haloze”
 • oglaševanje v skupni turistični brošuri, ki bo destinacijo na turističnem zemljevidu umestila na prepoznavno mesto,
 • oblikovanje ITP (integralne turistične ponudbe),
 • vključitev in trženje v e-recepciji na spletni strani visithaloze.si,
 • celovito izobraževanje in svetovanje za razrešitev vseh dilem pri vzpostavitvi nastanitvenih kapacitet in oblikovanju kvalitetne ponudbe ter trženju vaših nastanitvenih kapacitet.

Vsi, ki v svojih nepremičninah vidite potencial in priložnost, VABLJENI, da svojo prijavo oddate na sedež občine ali na e-naslov obcina.zavrc@siol.net ali nas pokličete na 02 761 18 01 najkasneje do 5. aprila 2021! Turizem predstavlja dobro zgodbo, ko vsi ponudniki delujejo z roko v roki, saj je v slogi prava moč in vrednost!

Več informacij o celotnem projektu razvoja »Turistične destinacije Haloze« si lahko pogledate na spletni strani v nastajanju: www.visithaloze.si. Povezava do fotografij: Mediateka – pCloud 
Povezava do kanalov na družbenem omrežju: /  visithaloze.com/ig / visithaloze.com/yt

Aktivnosti se financirajo iz občinskega proračuna in jih sofinancirata Evropska Unija in Republika Slovenija. Več informacij o evropskih strukturnih in investicijskih skladih najdete na povezavi: www.eu-skladi.si.