Izvajanje večjih investicij v Občini Zavrč za obdobje 2007-2013

zavrc sluzba_za_lokalno_samoupravo evropska_unija

Na osnovi Drugega javnega razpisa za prednostno usmeritev »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško« v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«, je občina Zavrč pridobila nepovratna sredstva za naslednje operacije:

1. Za »Preplastitev LC 483010 Zavrč-Turški vrh se je odobrilo sofinanciranje v višini 236.680€, oziroma največ 100% upravičenih stroškov operacije. Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: »Razvoj regij«; prednostne usmeritve »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško«.

V skladu s sklepom Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, so nepovratna sredstva v deležu 85% namenska sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj , opredeljena v Operativnem programu krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojna prioriteta »Razvoj regij«, prednostna usmeritev »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško« ( na proračunski postavki SVLR št. 7618 Razvoj regij- prometna infrastruktura- EU-07-13), v deležu 15% pa namenska sredstva Proračuna Republike Slovenije ( na proračunski postavki SVLR št. 7625 Razvoj regij- prometna infrastruktura- 07- 13- slovenska udeležba). Z njimi se lahko sofinancira največ 100% celotnih upravičenih javnih izdatkov operacije za upravičene stroške operacije. Celotna vrednost operacije znaša 284.016,00€. Operacija se bo pričela izvajati v letu 2008 in leta 2009 ter se bo zaključila leta 2010.

2. Za »Ureditev dostopa do turističnega objekta Dve lipi in naselja Korenjak« se je odobrilo sofinanciranje v višini 313.795€, oziroma največ 100% upravičenih stroškov operacije. Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: »Razvoj regij«; prednostne usmeritve »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško«.

V skladu s sklepom Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, so nepovratna sredstva v deležu 85% namenska sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj , opredeljena v Operativnem programu krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojna prioriteta »Razvoj regij«, prednostna usmeritev »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško« ( na proračunski postavki SVLR št. 7618 Razvoj regij- prometna infrastruktura- EU-07-13), v deležu 15% pa namenska sredstva Proračuna Republike Slovenije ( na proračunski postavki SVLR št. 7625 Razvoj regij- prometna infrastruktura- 07- 13- slovenska udeležba). Z njimi se lahko sofinancira največ 100% celotnih upravičenih javnih izdatkov operacije za upravičene stroške operacije.

Operacija se bo pričela izvajati leta 2008 in se bo zaključila v letu 2009. Celotna vrednost operacije znaša 372.414,00€.

Odločba o koncesionarju dimnikarskih storitev v Občini Zavrč

REPUBLIKA SLOVENIJA

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

 

Številka: 35404-11/2008/8

Ljubljana, 11.09.2008

 

Na podlagi prvega odstavka 16. člena Uredbe o načinu, predmetu in pogojih izvajanja obvezne državne gospodarske javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom (Uradni list RS, št. 129/04, 57/06 in 105/07), v postopku podelitev koncesije gospodarske javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnihnaprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom na dimnikarskem področju Zavrč, je Vlada Republike Slovenije na 251. dopisni seji dne 11.9.2008 pod točko 22 izdala naslednjo

ODLOČBO:

1. Za koncesionarja za izvajanje obvezne državne gospodarske javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom na dimnikarskem območju Zavrč se izbere prijavitelj Dimnik, Dimnikarsko podjetje Radenski vrh d.o.o., Radenski vrh 15c, 9252 Radenci.

celoten dokument v .pdf formatu

Sklep o začetku priprave občinskega prostorskega načrta

Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt – Uradni list RS, št. 33/07) je župan Občine Zavrč sprejel

S K L E P

o začetku postopka priprave občinskega prostorskega načrta Občine Zavrč

1. Začetek postopka priprave občinskega prostorskega načrta Občine Zavrč

S tem sklepom se začne postopek priprave občinskega prostorskega načrta Občine Zavrč (v nadaljnjem besedilu: OPN).

2. Ocena stanja in razlogi za pripravo OPN

Zakon o prostorskem načrtovanju v prvem odstavku 95. člena določa, da mora občina sprejeti občinski prostorski načrt najkasneje v 24 mesecih po uveljavitvi Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij (Uradni list RS, št. 99/07). Navedeni pravilnik je pričel veljati 14. 11. 2007.

Razlog za pripravo OPN ni samo zahteva Zakona o prostorskem načrtovanju, temveč nov prostorski načrt zahtevajo tudi razvojne potrebe občine in drugih oseb.

Pred uveljavitvijo Zakona o prostorskem načrtovanju je za Občino Zavrč in občine Spodnjega Podravja tekel postopek priprave strategije prostorskega razvoja, za katerega je bil sprejet Program priprave Strategije prostorskega razvoja občin v Spodnjem Podravju za Mestno občino Ptuj ter občine Destrnik, Dornava, Gorišnica, Hajdina, Juršinci, Kidričevo, Markovci, Podlehnik, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Trnovska vas, Videm, Zavrč in Žetale (Uradni list RS, št. 98/06). V tem postopku, pričetem na podlagi Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popravek, 58/03 – ZZK-1), pa so že bila upoštevana tudi določila Zakona o prostorskem načrtovanju in na podlagi pridobljenih smernic nosilcev urejanja prostora za strategijo prostorskega razvoja so bila izdelana delovna gradiva strateškega dela občinskega prostorskega načrta posameznih občin, katerih vsebina izhaja iz določil Zakona o prostorskem načrtovanju. Delovno gradivo strateškega dela občinskega prostorskega načrta, izdelano za območje Občine Zavrč, bo uporabljeno v postopku priprave OPN.

3. Način pridobitve strokovnih rešitev

Strokovne rešitve se pripravi v skladu z določili Zakona o prostorskem načrtovanju in določili Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij.

Občina odda izdelavo OPN z izbiro najugodnejšega izdelovalca v skladu z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08). Izbrani izdelovalec izdela enovit prostorski akt s strateškim in izvedbenim delom.

Osnutek OPN se pripravi na podlagi prikaza stanja prostora, usmeritev iz državnega strateškega prostorskega načrta, razvojnega programa (Območni razvojni program Spodnje Podravje za obdobje 2007-2013), razvojnih potreb občine ter izraženih razvojnih potreb drugih oseb.

Vsebina strateškega in izvedbenega dela občinskega prostorskega načrta se za občinsko središče Zavrč določi na podlagi urbanističnega načrta.

Pri pripravi OPN se uporabijo naslednja gradiva:

– strokovne podlage za strateški del občinskega prostorskega načrta Občine Zavrč,

– delovno gradivo strateškega dela občinskega prostorskega načrta Občine Zavrč.

4. Roki za pripravo OPN in njegovih posameznih faz

V postopku priprave OPN so predvideni naslednji roki:

– sklep župana o začetku postopka: avgust 2008,

– objava sklepa v uradnem glasilu (Uradnem listu Republike Slovenije) in v svetovnem spletu (http://www.zavrc.si); objavljen sklep se pošlje Ministrstvu za okolje in prostor in sosednjim občinam: september 2008,

– priprava osnutka OPN: 60 dni po izbiri izdelovalca OPN,

– pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora in sporočila Ministrstva za okolje in prostor, ali je potrebno izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje (CPVO): 40 dni po izdelavi osnutka OPN,

– izdelava dopolnjenega osnutka OPN: 30 dni po prejemu smernic,

– morebitno usklajevanje smernic: 20 dni,

– izdelava okoljskega poročila za dopolnjen osnutek, če je zahtevan postopek celovite presoje vplivov na okolje: 45 dni po izdelavi dopolnjenega osnutka,

– preveritev ustreznosti okoljskega poročila na Ministrstvu za okolje in prostor, če je zahtevan postopek celovite presoje vplivov na okolje: 20 dni po izdelavi okoljskega poročila,

– javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi: najmanj 7 dni pred začetkom javne razgrnitve,

– javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega osnutka in okoljskega poročila (okoljsko poročilo je potrebno v primeru, ko je zahtevan postopek CPVO): 30 dni,

– priprava stališč do pripomb in predlogov, podanih v času javne razgrnitve: 20 dni po zaključku javne razgrnitve,

– prva obravnava in sprejem dopolnjenega osnutka OPN na občinskem svetu ter obravnava in sprejem stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve: 20 dni,

– objava stališč do pripomb in predlogov na krajevno običajen način in v svetovnem spletu: 15 dni po sprejemu stališč,

– priprava predloga OPN na podlagi stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve: 15 dni po sprejemu stališč,

– pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora, odločitve ministrstva o sprejemljivosti vplivov izvedbe OPN (če je potrebno izvesti postopek CPVO) in sklepa ministra o potrditvi predloga OPN: 75 dni ali daljši rok, če je namesto sklepa ministra potrebno pridobiti sklep vlade (sklep vlade je potreben v primeru, ko nosilci urejanja prostora v mnenjih ugotovijo, da v predlogu OPN njihove smernice niso bile upoštevane, ali ko Ministrstvo za okolje in prostor zavrne izdajo potrdila, da so vplivi izvedbe predloga OPN na okolje sprejemljivi),

– druga obravnava in sprejem predloga OPN na občinskem svetu: 30 dni po prejemu sklepa ministra (ali sklepa vlade) o potrditvi predloga OPN,

– objava odloka v uradnem glasilu: po preteku petnajstdnevnega roka, ki ga določajo predpisi o lokalni samoupravi.

5. Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovane prostorske ureditve iz njihove pristojnosti

Nosilci urejanja prostora so ministrstva, organi lokalnih skupnosti, izvajalci javnih služb ter nosilci javnih pooblastil, ki sodelujejo v postopku priprave prostorskih aktov.

Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice k osnutku OPN, so:

a) na državni ravni:

– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor (za področje poselitve),

– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo (za področje kmetijstva),

– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Sektor za gozdarstvo (za področje gozdarstva),

– Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Maribor (za področje gozdarstva),

– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Sektor za lovstvo in ribištvo (za področje lovstva in ribištva),

– Zavod za ribištvo Slovenije (za področje ribištva),

– Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Ljubljana (za področje rabe in upravljanja z vodami),

– Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za porečje reke Drave in Mure, Oddelek za porečje reke Drave, Maribor (za področje rabe in upravljanja z vodami),

– Zavod RS za varstvo narave, Ljubljana (za področje ohranjanja narave),

– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Maribor (za področje ohranjanja narave),

– Ministrstvo za k
ulturo, Direktorat za kulturno dediščino (za področje varstva nepremične kulturne dediščine),

– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Maribor (za področje varstva nepremične kulturne dediščine),

– Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo (za področje energetike),

– Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo (za področje mineralnih surovin),

– Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za elektronske komunikacije (za področje elektronskih komunikacij),

– ELES Elektro – Slovenija (za področje prenosa električne energije),

– Geoplin Plinovodi d.o.o. (za področje plinovodnega omrežja),

– Ministrstvo za promet, Direktorat za ceste (za področje cest),

– Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste (za področje državnega cestnega omrežja),

– DARS d.d. (za področje avtocestnega omrežja),

– Ministrstvo za promet, Direktorat za civilno letalstvo (za področje letalstva),

– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje (za področje zaščite in reševanja, vključno z varstvom pred požarom),

– Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo (za področje obrambe),

– Ministrstvo za zunanje zadeve (Občina Zavrč meji na Republiko Hrvaško),

– Ministrstvo za notranje zadeve, Direktorat za policijo in druge varnostne naloge;

b) na lokalni ravni:

– Komunalno podjetje Ptuj, Puhova ulica 10, Ptuj (za področje oskrbe z vodo, odvajanja in čiščenja odpadnih voda),

– Elektro Maribor, Vetrinjska ulica 2, Maribor (za področje oskrbe z električno energijo),

– Telekom Slovenije, d.d., Sektor za upravljanje omrežja, Center za vzdrževanje omrežja Maribor, Titova cesta 38, Maribor (za področje telekomunikacijskega omrežja),

– Občina Zavrč, Zavrč 11, 2283 Zavrč (za področje občinskih cest (lokalne ceste, javne poti)).

V primeru, da se v postopku priprave ugotovi, da je potrebno vključiti tudi druge nosilce urejanja prostora, ki niso navedeni v tem sklepu, se v postopku pridobi tudi njihove smernice.

6. Prenehanje veljavnosti

Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha za območje Občine Zavrč veljati Program priprave Strategije prostorskega razvoja občin v Spodnjem Podravju za Mestno občino Ptuj ter občine Destrnik, Dornava, Gorišnica, Hajdina, Juršinci, Kidričevo, Markovci, Podlehnik, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Trnovska vas, Videm, Zavrč in Žetale (Uradni list RS, št. 98/06).

7. Začetek veljavnosti

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Zavrč (http://www.zavrc.si). Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Sklep se pošlje Ministrstvu za okolje in prostor ter sosednjim občinam Občine Zavrč.

 

Številka: 350-00004/2008

Datum: 27. 8. 2008

 

Miran Vuk l.r.

župan

Občine Zavrč

Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Zavrč za leto 2008

Uradni list Republike Slovenije, št. 30/2008

Datum sprejema: 14.03.2008

Datum objave: 25.03.2008

Datum začetka veljavnosti: 26.03.2008

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 (ZLS-UPB1) in 60/07), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) in 15. člena Statuta Občine Zavrč (Uradni list RS, št. 64/99, 98/04) je Občinski svet Občine Zavrč na 12. redni seji dne 14. 3. 2008 sprejel

  

O D L O K

o spremembah Odloka o proračunu Občine Zavrč za leto 2008

1. SPLOŠNA DOLOČILA

1. člen

 

Odlok o proračunu Občine Zavrč za leto 2008 (Uradni list RS, št. 118/07) se v 1. členu spremeni tako, da se glasi: »Proračun Občine Zavrč za leto 2008 se določa v višini 1.783.730 €.

Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:

 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 

 

Skupina/Podskupina kontov  

Proračun leta 2008

I.   SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

1.728.865

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

1.086.423

70   DAVČNI PRIHODKI   

995.873

700 Davki na dohodek in dobiček

906.195

703 Davki na premoženje

56.028

704 Domači davki na blago in storitve

33.650

71   NEDAVČNI PRIHODKI

90.550

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

16.935

711 Takse in pristojbine

2.000

712 Denarne kazni 

0

714 Drugi nedavčni prihodki 

71.615

72   KAPITALSKI PRIHODKI 

36.615

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

30.615

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev

6.000

73   PREJETE DONACIJE 

0

730 Prejete donacije iz domačih virov

0

74   TRANSFERNI PRIHODKI   

605.827

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 

198.842

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU 

406.985

II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 

1.740.378

40   TEKOČI ODHODKI   

422.540

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 

100.737

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 

15.417

402 Izdatki za blago in storitve

265.429

403 Plačila domačih obresti

8.200

409 Rezerve   

32.757

41   TEKOČI TRANSFERI   

418.060

410 Subvencije 

11.800

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

231.686

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

50.947

413 Drugi tekoči domači transferi

123.627

42   INVESTICIJSKI ODHODKI

890.578

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

890.578

43   INVESTICIJSKI TRANSFERI

9.200

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki

5.000

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

4.200

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI)

 

PRIMANJKLJAJ(I. – II.)

–11.513

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

 

IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV(750+751+752) 

0

75   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0

750 Prejeta vračila danih posojil

0

751 Prodaja kapitalskih deležev

0

V.   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV(440+441+442+443)1)

0

44   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

0

440 Dana p
osojila 

0

441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb  

0

VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBER KAPITALSKIH DELEŽEV(IV. – V.)

0

C. RAČUN FINANCIRANJA  

 

VII. ZADOLŽEVANJE (500)

0

50   ZADOLŽEVANJE

0

500 Domače zadolževanje 

0

VIII.|ODPLAČILO DOLGAAČILA DOLGA

43.352

55   ODPLAČILA DOLGA 

43.352

550 Odplačila domačega dolga 

43.352

IX.  SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII)

–54.865

X.   NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

–43.352

XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)

11.513

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. 2007

106.065

9009 Splošni sklad za drugo 

106.065

 

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na oglasni deski Občine Zavrč«.

  

2. člen

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 403-02-2/05-2

 

Zavrč, dne 14. marca 2008

 

Župan Občine Zavrč

Miran Vuk l.r.

Odlok o proračunu Občine Zavrč za leto 2008

Uradni list Republike Slovenije, št. 118/2007

Datum sprejema: 13.12.2007

Datum objave: 21.12.2007

Datum začetka veljavnosti: 22.12.2007

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/97, 10/98 in 74/98), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSDPO) in 15. člena Statuta Občine Zavrč (Uradni list RS, št. 64/99, 98/04) je Občinski svet Občine Zavrč na 11. redni seji dne 13. 12. 2007 sprejel

 

O D L O K

o proračunu Občine Zavrč za leto 2008

 

I. SPLOŠNA DOLOČILA

1. člen

(vsebina odloka)

 

S tem odlokom se za Občino Zavrč za leto 2008 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

S proračunom se zagotavljajo sredstva za financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo in zakonom opravlja Občina Zavrč.

 

II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

2. člen

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

 

 

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.

Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih: v eurih

                                                    

A.      |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 

 

Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto 

Proračun leta 2008

I.      SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

1.706.800

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

1.070.008

70      DAVČNI PRIHODKI

981.693

700 Davki na dohodek in dobiček

906.195

703 Davki na premoženje

42.528

704 Domači davki na blago in storitve

32.970

71      NEDAVČNI PRIHODKI

88.315

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

14.705

711 Takse in pristojbine

2.000

712 Denarne kazni 

0

714 Drugi nedavčni prihodki 

71.610

72      KAPITALSKI PRIHODKI 

36.615

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

30.615

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev

6.000

73      PREJETE DONACIJE

0

730 Prejete donacije iz domačih virov

0

74      TRANSFERNI PRIHODKI

600.177

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

202.242

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU

397.935

II.     SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

1.663.448

40     TEKOČI ODHODKI

411.566

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

100.737

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

15.417

402 Izdatki za blago in storitve

249.075

403 Plačila domačih obresti

8.200

409 Rezerve

38.137

41     TEKOČI TRANSFERI

395.772

410 Subvencije

11.800

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

224.686

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

50.947

413 Drugi tekoči domači transferi

108.339

42      INVESTICIJSKI ODHODKI

847.590

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

847.590

43      INVESTICIJSKI TRANSFERI

8.520

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki

5.000

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

3.520

III.    PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI

43.352

PRIMANJKLJAJ (I. – II.)

 

B.      RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

 

IV.     |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV(750+751+752

0

75      PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0

750 Prejeta vračila danih posojil

0

751 Prodaja kapitalskih deležev

0

V.      DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)

0

44      DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

0

440 Dana posojila

0

441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb

0

VI.     PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V.)

0

C.      RAČUN FINANCIRANJA 

 

VII.   ZADOLŽEVANJE (500) 

0

50      ZADOLŽEVANJE

0

500 Domače zadolževanje  

0

VIII.   ODPLAČILA DOLGA 

43.352

55       ODPLAČILA DOLGA

43.352

550 Odplačila domačega dolga

43.352

IX.     SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII

0

X.      NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

–43.352

XI.     NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)

–43.352

XII.    STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. 2007

0

9009 Splošni sklad za drugo

0

 
 

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko kvalifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte ter podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk-podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na oglasni deski Občine Zavrč.

 

III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen

(izvrševanje proračuna)

 

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postevke – podkonta.

Za izvrševanje proračuna je župan odgovoren občinskemu svetu. Odredbodajalec za sredstva občinskega proračuna je župan oziroma od njega pooblaščena oseba.

 

4. člen

(namenski prihodki in odhodki proračuna)

 

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:

a) prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93, 87/01),

b) taksa za obremenjevanje voda,

c) taksa za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov,

d) pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest,

e) prihodki od občanov, ki se namenijo za namene, za katere se pobirajo,

f) drugi prihodki, ki jih določi občina.

Pravice porabe na proračunski postavki Sredstva za usklajevanje plačnih nesorazmerij, ki niso porabljene v tekočem letu, se prenesejo v naslednje leto.

 

5. člen

(prerazporejanje pravic porabe)

 

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika župan občine.

Osnova za prerazporejanje pravic porabe so zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju za obdobje januar–junij in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2008 in njegovi realizaciji.

 

6. člen

(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)

 

Župan lahko prevzema obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih, če so za ta namen že planirana sredstva v proračunu tekočega leta.

Skupni obseg vseh prevzetih obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske odhodke in investicijske transfere, ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika za leto 2008.

Skupni obseg prevzetih obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika za leto 2008.

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.

Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov. 

 

7. člen

(spreminjanje načrta razvojnih programov)

 

Predstojnik neposrednega uporabnika (župan) lahko spreminja vrednosti projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20%, mora predhodno spremeniti občinski svet.

Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.

Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta. 

 

8. člen

(proračunski skladi)

 

V sredstva proračunske rezerve se izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v višini, ki je določena s proračunom, vendar največ do višini 1,5% prejemkov proračuna.

O uporabi sredstev rezerv za namene iz 2. odstavka 49. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 110/02 ZTD-B in 56/02 ZJU, v nadaljevanju ZJF) odloča župan in o tem pisno obvešča občinski svet.

Proračunska rezerva se v letu 2008 oblikuje v višini 14.000 eur.

V proračunu se oblikujejo sredstva splošne proračunske rezervacije, ki se uporabljajo za nepredvidena namene ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu.

O uporabi sredstev proračunske rezervacije odloča župan.

Sredstva proračunske rezervacije ne smejo presegati 2% prihodkov proračuna.

Splošna proračunska rezervacija se v letu 2008 oblikuje v višini 24.137 eur.

 

IV. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE

9. člen

 

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstvka 77. člena Zakona o javnih financah, lahko župan dolžniku do višine 208,65 eurov odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.

 

  

V. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA

10. člen

(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)

 

Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se Občina Zavrč v letu 2008 lahko zadolži do zakonsko določene višine.

Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se lahko za začasno kritje odhodkov uporabijo sredstva rezerve občine oziroma se lahko občina v skladu z zakonom likvidnostno zadolži, vendar največ do višine 5% zadnjega sprejetega proračuna, ki mora biti odplačana do konca proračunskega leta.

  

11. člen

(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij ter obseg zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje)

 

Javni zavodi ali javna podjetja, katerih ustanoviteljica je Občina Zavrč, se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja in do zakonsko dovoljenih obsegov. O dajanju soglasij odloča Občinski svet Občine Zavrč.

  

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

12. člen

(začasno financiranje v letu 2009)

 

V obdobju začasnega financiranja Občine Zavrč v letu 2009, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

 

13. člen

(uveljavitev odloka)

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 403-02-1/07

Zavrč, dne 13. decembra 2007

Župan

Občine Zavrč

Miran Vuk l.r.

Lokalne volitve 2006

Volilna udeležba 22.10.2006 (prvi krog) – vir:

http://volitve.gov.si/lv2006/rezultati/obcina_zavrc.html

Število volilnih upravičencev: 1208

Skupaj glasovalo po imeniku: 755

Število oddanih glasov (za župane): 755

Število neveljavnih glasov (za župane): 7

Glasovalo s potrdilom (za župane): 0

Volilna udeležba (skupaj): 62,50 %

 

 

 

 

Uradni rezultati volitev županov – prvi krog

Mesto

 

 

Kandidat

 

 

Predlagatelj

 

 

Št. glasov

 

 

Odstotek glasov

 

 

1.

 

 

MIRAN VUK

 

 

SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, OO SLS ZAVRČ

 

 

564

 

 

75,40 %

 

 

2.

 

 

IVAN KOPŠA

 

 

KONFERENCA OO SDS ZAVRČ in OO N.Si ZAVRČ

 

 

184

 

 

24,60 %

 

 

Uradni rezultati volitev v občinski svet – VOLILNA ENOTA 01

Mesto

 

 

Kandidat

 

 

Ime liste/predlagatelja

 

 

Št. glasov

 

 

Odstotek glasov

 

 

1.

 

 

JANKO LORBEK

 

 

OO SLS ZAVRČ, SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

 

 

368

 

 

8,43 %

 

 

2.

 

 

FRANC KELC

 

 

OO SLS ZAVRČ, SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

 

 

318

 

 

7,28 %

 

 

3.

 

 

DUŠAN BRATUŠA

 

 

OO SLS ZAVRČ, SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

 

 

318

 

 

7,28 %

 

 

4.

 

 

DUŠAN ROJKO

 

 

OO SDS ZAVRČ, SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

 

 

317

 

 

7,26 %

 

 

5.

 

 

PETER VESENJAK

 

 

ZBOR OO LDS ZAVRČ, LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

 

 

312

 

 

7,15 %

 

 

6.

 

 

MARTA BOSILJ

 

 

OO SLS ZAVRČ, SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

 

 

291

 

 

6,67 %

 

 

7.

 

 

SLAVKO KOKOT

 

 

OO SLS ZAVRČ, SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

 

 

280

 

 

6,41 %

 

 

8.

 

 

MATEJA KELC

 

 

OO SLS ZAVRČ, SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

 

 

222

 

 

5,08 %

 

 

9.

 

 

IVAN KOPŠA

 

 

OO SDS ZAVRČ, SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

 

 

205

 

 

4,70 %

 

 

10.

 

 

BRANKO SKOK

 

 

OO N.Si ZAVRČ, NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA

 

 

202

 

 

4,63 %

 

 

11.

 

 

BORIS BORAK

 

 

OO SDS ZAVRČ, SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

 

 

166

 

 

3,80 %

 

 

12.

 

 

DAVID KOKOT

 

 

OO N.Si ZAVRČ, NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA

 

 

148

 

 

3,39 %

 

 

13.

 

 

ROMAN POHOREC

 

 

OO SDS ZAVRČ, SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

 

 

145

 

 

3,32 %

 

 

14.

 

 

FRANC TEŽAK

 

 

OO N.Si ZAVRČ, NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA

 

 

143

 

 

3,28 %

 

 

15.

 

 

BRANKO VIDOVIČ

 

 

OO SLS ZAVRČ, SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

 

 

135

 

 

3,09 %

 

 

16.

 

 

STANISLAV IVANČIČ

 

 

OO SDS ZAVRČ, SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

 

 

128

 

 

2,93 %

 

 

17.

 

 

NATAŠA BELŠAK

 

 

ZBOR OO LDS ZAVRČ, LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

 

 

106

 

 

2,43 %

 

 

18.

 

 

DAMJANA ARNEJČIČ

 

 

OO SDS ZAVRČ, SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

 

 

93

 

 

2,13 %

 

 

19.

 

 

MOJCA KOKOT RADEKA

p>

ZBOR OO LDS ZAVRČ, LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

 

 

82

 

 

1,88 %

 

 

20.

 

 

FRANC POHOREC

 

 

OO N.Si ZAVRČ, NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA

 

 

77

 

 

1,76 %

 

 

21.

 

 

LILJANA HRONEK

 

 

OO SDS ZAVRČ, SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

 

 

75

 

 

1,72 %

 

 

22.

 

 

STANISLAV MAJCENOVIČ

 

 

ZBOR OO LDS ZAVRČ, LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

 

 

59

 

 

1,35 %

 

 

23.

 

 

ANICA VESENJAK

 

 

OO N.Si ZAVRČ, NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA

 

 

57

 

 

1,31 %

 

 

24.

 

 

IVAN LESKOVAR

 

 

ZBOR OO LDS ZAVRČ, LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

 

 

47

 

 

1,08 %

 

 

25.

 

 

<
span style=”font-size: 8pt; font-family: arial”>PETER KOVAČIČ

 

 

OO N.Si ZAVRČ, NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA

 

 

44

 

 

1,01 %

 

 

26.

 

 

MARIJA JAKOB

 

 

OO N.Si ZAVRČ, NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA

 

 

28

 

 

0,64 %