Javni razpis za sofinanciranje programov društev na področju kulture v Občini Zavrč v letu 2011

OBČINA ZAVRČ

Goričak 6, 2283  Zavrč

o  b  j  a  v  l  j  a

na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov društev na področju kulturne dejavnosti v Občini Zavrč (Uradni list RS, št. 37/11) in v skladu z Odlokom o proračunu Občine Zavrč za leto 2011 (Uradni list RS, št. 104/10) in Pravilnikom o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08 in 99/09-ZIPRS1011)

 

JAVNI RAZPIS

za sofinanciranje programov društev na področju kulture v Občini Zavrč v letu 2011


OKVIRNA VIŠINA SREDSTEV PO TEM RAZPISU: 3.500 EUR

POGOJI:

Na razpis se lahko prijavijo kulturna društva in skupine, ki delujejo na področju ljubiteljske kulture.

 

Za sofinanciranje kulturne dejavnosti morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

–          imajo sedež v Občini Zavrč,

–          so registrirana za opravljanje programov na področju kulture,

–          vodijo dokumentacijo v skladu z Zakonom o društvih,

–          imajo urejeno evidenco članstva,

–          imajo potrjen plan dela s strani upravnega odbora društva.

 

PREDMET JAVNEGA RAZPISA:

Predmet javnega razpisa so vse oblike kulturnega ustvarjanja na področju knjižne, glasbene, plesne, folklorne, gledališke, lutkovne, baletne, literarne, likovne, fotografske, filmske in video dejavnosti. Iz proračunskih sredstev se bodo sofinancirali programi, ki so skladni z Letnim programom kulture v Občini Zavrč za leto 2011.

 

Letni program kulture v Občini Zavrč za leto 2011 določa sofinanciranje naslednjih programov kulture:

a)      redna dejavnost,

b)      strokovno izpopolnjevanje,

c)      organizacija kulturne prireditve v občinskem merilu,

d)     sodelovanje na kulturni prireditvi v občinskem merilu,

e)      udeležba na tekmovanjih ali prireditvah izven občine,

f)       ostale aktivnosti,

g)      nabava in redno vzdrževanje opreme za izvedbo programov.

 

Programi bodo izbrani v skladu z merili za področje ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki so določene v Pravilniku o sofinanciranju programov društev na področju kulturne dejavnosti v Občini Zavrč.

 

ROK IZVEDBE:

Sofinancirajo se programi, ki so se ali se bodo izvajali v letu 2011. Sredstva morajo biti porabljena do 31.12.2011.

PREDLOŽITEV PRIJAVE:

Prijava na javni razpis mora prispeti priporočeno po pošti ali oddana osebno v sprejemni pisarni najkasneje do vključno petka, 15. julija 2011, na naslov: Občina Zavrč, Goričak 6, 2283 Zavrč s pripisom »NE ODPIRAJ-JAVNI RAZPIS KULTURA 2011«. Na hrbtni strani kuverte morata biti naziv in polni naslov prijavitelja. V primeru, da vlagatelj ODDAJA VEČ VLOG, mora biti vsaka vloga poslana v posebni ovojnici.

Vloge bo obravnavala strokovna komisija, ki jo imenuje župan. Odpiranje vlog ni javno. Če vloga ne bo popolna, bo prijavitelj v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno obveščen s pozivom na dopolnitev. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v določenem roku, bo komisija zavrgla. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev razpisa, se kot neustrezne zavrnejo.

 

Brezplačno razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo na sedežu občine Zavrč, Goričak 6, 2283 Zavrč. Objavljena je tudi na spletni strani Občine Zavrč, www.zavrc.si. Za dodatne informacije lahko pokličete Lidijo Domjan na  tel. 761 18 01 ali pišete na elektronski naslov obcina.zavrc@siol.net z navedbo »Razpis kultura 2011«.

 

Številka: 093-00003/2011-001

Datum: junij 2011

Župan Občine Zavrč

Miran VUK l.r.

————————-

Priloge: Vloga Kultura 2011 (PDF)

Javni razpis za dodelitev državnih in drugih pomoči ter ukrepov za programe razvoja podeželja v Občini Zavrč za leto 2011

OBČINA ZAVRČ

Goričak 6, 2283  Zavrč

o  b  j  a  v  l  j  a

na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08 in 99/09 – ZIPRS1011) in Pravilnika o dodeljevanju državnih in drugih pomoči, ter ukrepov za programe razvoja podeželja v Občini Zavrč (Uradni list RS, št. 91/07 in 37/11) ter Odloka o proračunu Občine Zavrč za leto 2011 (Uradni list RS, št. 104/2010)

 

JAVNI RAZPIS

za dodelitev državnih in drugih pomoči ter ukrepov za programe razvoja podeželja v Občini Zavrč za leto 2011

I. PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev državnih in drugih pomoči za uresničevanje ciljev občine na področju razvoja kmetijstva in podeželja.

 

II. VIŠINA SREDSTEV

Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Zavrč za leto 2011 v okvirni višini 8.000  EUR, na proračunski postavki:

 

110002 Subvencije v kmetijstvu po razpisu– 4.900 EUR

110102 Podpora društvom na področju kmetijstva – 3.100 EUR

Glede na to, da so proračunska sredstva omejena, bo dejanska višina sredstev, ki jih bo pridobil posamezni upravičenec, odvisna od skupne višine zahtevkov prosilcev, ki bodo izpolnjevali vse pogoje tega razpisa. Prednost imajo letos tisti prosilci, ki se na razpis prijavljajo prvič. O razdelitvi sredstev odloči strokovna komisija, ki jo imenuje župan.

 

A. POMOČI – SKUPINSKE IZJEME

1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo

(4. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)

a. Z naložbo je treba doseči enega ali več naštetih ciljev:

– zmanjšanje proizvodnih stroškov,

– izboljšanje in preusmeritev proizvodnje,

– izboljšanje kakovosti in/ali

– ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali standardov za dobro počutje živali.

b. Pomoč se ne sme dodeliti za že izvedene aktivnosti.

c. Bruto intenzivnost  pomoči:

– do 50% upravičenih naložb na območjih z omejenimi možnostmi,

– do 40% upravičenih naložb na drugih območjih,

– do 50% upravičenih naložb na drugih območjih, če naložbe izvajajo mladi kmetje v petih letih od vzpostavitve kmetijskega gospodarstva,

– do 100% stroškov obresti kreditov za naložbe na kmetijskem gospodarstvu, za vrednost kredita do 40% vrednosti celotne naložbe oz. do 50% vrednosti naložbe na območjih z omejenimi možnostmi,

– najvišji skupni znesek pomoči iz 7. člena sme znašati do 5.000 EUR na kmetijsko gospodarstvo na leto.

 

d. Najvišji znesek dodeljene pomoči posameznemu mikropodjetju (kmetijskemu gospodarstvu) ne sme preseči 400.000 EUR v katerem koli obdobju treh proračunskih let ali 500.000 EUR, če je podjetje (kmetijsko gospodarstvo) na območju z omejenimi možnostmi.

e. Upravičenci do pomoči:

– pravne, fizične osebe, majhna in srednje velika podjetja, opredeljena v Prilogi I Uredbe (ES) št. 70/2001, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oz. v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju občine,

– institucije, ki izvajajo dejavnosti za potrebe kmetijstva in razvoja podeželja na območju občine,

f. Pomoč se lahko dodeli le kmetijskim gospodarstvom, ki niso podjetja v težavah.

g. Pomoči za naložbe v kmetijska gospodarstva so:

1.1.Posodabljanje kmetij

 

1.1. Posodabljanje kmetij

Pomoči se dodelijo za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih.

Upravičeni stroški:

– stroški za pripravo načrta/dokumentacije za novogradnjo in adaptacijo hlevov in gospodarskih poslopij na kmetiji,

– stroški za nakup materiala za gradnjo/adaptacijo hlevov in gospodarskih poslopij na kmetiji ter ureditev izpustov,

– stroški za nakup nove in rabljene kmetijske mehanizacije,

– stroški za nakup opreme hlevov, vključno z računalniškimi programi,

– stroški za nakup materiala za gradnjo ali adaptacijo pomožnih živinorejskih objektov (seniki, silosi, itd),

– stroški nakupa rastlinjaka in montaže ter opreme,

– stroški nakupa in postavitve mrež proti toči, stroški postavitve, stroški priprave načrta za postavitev mreže s stroški svetovanja in nadzora,

– stroški ureditve trajnega nasada: stroški priprave izvedbenega načrta  za zasaditev novega trajnega sadnega nasada, stroški  priprave zemljišča, nakup opore, nakup mreže za ograjo in nakup večletnega sadilnega  materiala, razen jagod,

– stroški obresti za kredite.

Pogoji za pridobitev:

– ustrezno dovoljenje/dokumentacija za izvedbo investicije,

– predračun, račun ali druga dokazila o plačilu stroškov za katere uveljavljajo pomoč,

– kreditna pogodba, izračun obresti, potrdilo o plačilu obresti, poslovni načrt in

– drugi splošni pogoje povezane z opravljanjem kmetijske dejavnosti.

 

2. Varstvo tradicionalnih krajin in stavb

(5. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)

Pomoči se lahko dodelijo za naložbe namenjene ohranjanju značilnosti neproizvodne dediščine in se nahajajo na kmetijskih gospodarstvih (npr. arheološke ali zgodovinske znamenitosti), za varstvo kulturne dediščine proizvodnih sredstev na kmetijah in kmetijskih poslopij, če naložba ne povzroči povečanja proizvodnje zmogljivosti kmetije.

Upravičeni stroški:

– splošni stroški, povezani s pripravo in izvebo investicije (stroški za pripravo dokumentacije za rekonstrukcijo (ponovno postavitev) ali obnovo oziroma sanacijo objekta, posnetek stanja, arhitekturni ali statični načrt, projekt gradnje ali obnove, popis del…,

– stroški za nabavo materiala,

– stroški za izvajanje del.

Bruto intenzivnost pomoči:

– za naložbe v proizvodna sredstva na kmetijah do 60% dejanskih stroškov oz. 75% na območjih z omejenimi možnostmi, pod pogojem, da naložba ne povzroči povečanja proizvodne zmogljivosti kmetije,

– do 100% upravičenih stroškov za naložbe namenjene za ohranjanje neproizvodne dediščine in se nahajajo na kmetijskih gospodarstvih (arheološke ali zgodovinske znamenitosti),

– do 100% dodatne pomoči za pokritje dodatnih stroškov, ki nastanejo zaradi uporabe tradicionalnih vrst materiala, ki je potreben za ohranitev značilnosti kulturne dediščine na stavbah.

Upravičenci do pomoči:

– kmetijska gospodarstva, lastniki objektov, ki so vpisani v register kulturne dediščine in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oz. v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju občine,

– ali v njihovem imenu pooblaščeni vlagatelji.

Pogoji za pridobitev potem, ko je vloga že odobrena:

– ustrezna dokumentacija za izvedbo obnove oz. investicije,

– predračun, račun in dokazila o plačilu stroškov za katere uveljavljajo pomoč,

– objekt (tradicionalna stavba) mora biti vpisana v register kulturne dediščine (RKD), ki ga vodi ministrstvo pristojno za področje kulture in

– drugi splošni pogoji povezani z opravljanjem kmetijske dejavnosti.

 

3. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij

(12. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)

Upravičeni stroški:

–          sofinanciranje zavarovalnih premij za kritje izgub, ki jih povzročijo bolezni živali,

Bruto intenzivnost pomoči:

–          podpora občine za sofinanciranje je razlika med višino sofinanciranja zavarovalne premije iz nacionalnega proračuna do 50% opravičljivih stroškov zavarovalne premije za zavarovanje živali zaradi bolezni.

Upravičenci do pomoči:

– pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo stalno prebivališče v Občini Zavrč,

– zavarovalnice,

– ali v njihovem imenu pooblaščeni vlagatelji.

Pogoji za pridobitev:

– zavarovalna polica,

– drugi splošni pogoji povezani z opravljanjem kmetijske dejavnosti

 

4. Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju

(15. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)

V okviru zagotavljanja tehnične podpore v kmetijskem sektorju se izvajajo državne pomoči:

1.1. Na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu,

1.2. Na področju storitev nadomeščanja,

1.3. Na področju svetovalnih storitev, ki jih opravijo tretje osebe,

1.4. Na področju organizacije forumov, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanja na njih,

1.5. Za publikacije, kataloge, spletišča. Sofinancira se publikacije, kot so katalogi ali spletišča, ki predstavljajo dejanske podatke o proizvajalcih iz dan regije ali proizvajalcih danega proizvoda, če so informacije in predstavitev nevtralne in imajo zadevni proizvajalci enake možnosti, da so predstavljeni v publikaciji.

Upravičeni stroški:

4.1. na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu:

– stroški organiziranja programov za usposabljanje,

4.2. na področju storitev nadomeščanja:

– dejanski stroški nadomeščanja kmeta, kmetovega partnerja ali delavca na kmetijskem gospodarstvu med boleznijo in dopustom,

4.3. na področju svetovalnih storitev, ki jih opravijo tretje osebe:

– honorarji za storitve, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti niti niso v zvezi z običajnimi operativnimi stroški podjetja,

4.4.  na področju organizacije forumov, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanja na njih:

– za stroške udeležbe, potnih stroškov, stroškov publikacij, najemnin razstavnih prostorov, simboličnih nagrad, podeljenih na tekmovanjih do vrednosti 250 EUR na nagrado in zmagovalca,

4.5. publikacije, katalogi in spletišča:

– stroški priprave in izdelave.

Bruto intenzivnost pomoči :

–          pomoč se dodeli do 100 % stroškov v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem.

Upravičenci do pomoči:

– fizične in pravne osebe, ki izvajajo dejavnosti tehnične podpore, ter zagotavljajo, da je pomoč dostopna vsem upravičencem na ustreznem območju na podlagi objektivno opredeljenih pogojev,

– ali v njihovem imenu pooblaščeni vlagatelji.

Pogoji za pridobitev potem, ko je vloga že odobrena:

– dokazila/dokumentacija izvedbe tehnične podpore,

– dokazila o plačilu stroškov,

– dokazila o vključenosti pravnih oz. fizičnih oseb, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oz. v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju občine.

 

B. DRUGE POMOČI – društva

Upravičeni stroški:

– sofinancirajo se programi dela društev s področja kmetijstva, ki so neprofitna in se ne ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo,

– materialni stroški delovanja,

– vlaganja v opremo potrebno za delovanje društva,

– prireditve (org. razstave), ki jih izvaja društvo,

– izdajanje društvenega glasila, ter druge dejavnosti društva.

Upravičenci do pomoči:

–          pravne osebe – društva, ki izvajajo izključno nepridobitno dejavnost na področju kmetijstva in se dodelijo upravičencem le za ukrepe, ki se izvajajo na območju Občine Zavrč. Proračunska sredstva se upravičencem dodeljujejo v obliki dotacije.

Pogoji za pridobitev sredstev:

– vloga,

– dejavnost društva mora potekati na območju Občine Zavrč,

– finančno ovrednoten letni program dela,

– seznam članov društev.

 

III. ROK IN NAČIN PRIJAVE

A.Roki in načini prijave za ukrepe SKUPINSKE IZJEME

 

– Rok za oddajo vlog za ukrepe: Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo (Posodabljanje kmetij), Varstvo tradicionalnih krajin in stavb, Pomoč za plačilo zavarovalnih premij,  je  30.  september 2011. Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju je rok 01.12. 2011 oz. do porabe sredstev.

– Upravičencem bo izdan sklep o višini odobrenih sredstev za ukrep. V obrazložitvi sklepa se opredelijo nameni ter opravičljivi stroški za katere so bila sredstva namenjena.

– Za te štiri ukrepe velja, da se pomoč ne more dodeljevati za aktivnosti, izvedene pred objavo JAVNEGA RAZPISA. Upravičenci lahko uveljavljajo pomoč iz obdobja od objave javnega razpisa do vključno 14.09. 2011. K vlogi na javni razpis do 30.09.2011 predložite predračune. Dokazila o plačilu oziroma plačane račune za izvedbo aktivnosti boste upravičenci, po izdanem sklepu o odobritvi sredstev, predložili najkasneje do 30.10.2011. Upravičena sredstva bodo izplačana v 15 dneh po predložitvi vseh dokazil o plačilu oziroma po podpisu pogodbe.

 

B.Roki in načini prijave za DRUGE POMOČI – društva

 

– Rok za oddajo vlog za druge pomoči – društva je 15. julij  2011.

 

Vlogo – prijavne obrazce z zahtevano dokumentacijo je potrebno v zaprti kuverti s pripisom »NE ODPIRAJ – VLOGA NA JAVNI RAZPIS KMETIJSTVO 2011« dostaviti na naslov Občina Zavrč, Goričak 6, 2283 Zavrč. Na hrbtni strani kuverte morata biti naziv in polni naslov prijavitelja. V primeru, da vlagatelj ODDAJA VEČ VLOG, mora biti vsaka vloga poslana v posebni ovojnici.

 

Vloge bo obravnavala strokovna komisija, ki jo imenuje župan. Odpiranje vlog ni javno. Če vloga ne bo popolna, bo prijavitelj v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno obveščen s pozivom na dopolnitev. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v določenem roku, bo komisija zavrgla. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev razpisa, se kot neustrezne zavrnejo.

 

Brezplačno razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo na sedežu občine Zavrč, Goričak 6, 2283 Zavrč. Objavljena je tudi na spletni strani Občine Zavrč, www.zavrc.si. Za dodatne informacije lahko pokličete Marjano Logar Kelc na  tel. 761 18 03 ali pišete na elektronski naslov obcina.zavrc@siol.net z navedbo »Razpis kmetijstvo 2011«.

 

Številka: 339-0003/2011-001

Datum: junij 2011

Župan Občine Zavrč

Miran VUK l.r.

—————————————

Priloge / vloge:

VLOGA NA JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV DRŽAVNIH IN DRUGIH POMOČI – skupinske izjeme ZA PROGRAME RAZVOJA PODEŽELJA V OBČINI ZAVRČ ZA LETO 2011
VLOGA ukrep 1: NALOŽBE V KMETIJSKA GOSPODARSTVA

VLOGA NA JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV DRŽAVNIH IN DRUGIH POMOČI – skupinske izjeme ZA PROGRAME RAZVOJA PODEŽELJA V OBČINI ZAVRČ ZA LETO 2011
VLOGA ukrep 2: VARSTVO TRADICIONALNIH KRAJIN IN STAVB

VLOGA NA JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV DRŽAVNIH IN DRUGIH POMOČI – skupinske izjeme ZA PROGRAME RAZVOJA PODEŽELJA V OBČINI ZAVRČ ZA LETO 2011
VLOGA ukrep 3: POMOČ ZA PLAČILO ZAVAROVALNIH PREMIJ

VLOGA NA JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV DRŽAVNIH IN DRUGIH POMOČI – skupinske izjeme ZA PROGRAME RAZVOJA PODEŽELJA V OBČINI ZAVRČ ZA LETO 2011
VLOGA ukrep 4: ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSKEM SEKTORJU

VLOGA NA JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV DRŽAVNIH IN DRUGIH POMOČI ZA PROGRAME RAZVOJA PODEŽELJA V OBČINI ZAVRČ ZA LETO 2011
VLOGA DRUGE POMOČI: DRUŠTVA

 

Javni razpis za sofinanciranje programov športa v Občini Zavrč

OBČINA ZAVRČ

Goričak 6, 2283  Zavrč

o  b  j  a  v  l  j  a

na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10), Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01-ZSDP, 110/02-ZGO-1, 15/03-ZOPA) in Pravilnika o sofinanciranju programov športa v občini Zavrč (Uradni list RS, št. 37/2011)

 

 

JAVNI RAZPIS

za sofinanciranje programov športa v Občini Zavrč

v letu 2011

 1. Na razpisu lahko sodelujejo naslednji izvajalci športnih programov:

–         športna društva in klubi,

–         zveze športnih društev

–         zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa,

–         zavodi na področju športa, vzgoje in izobraževanja iz Občine Zavrč

–         ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne in neprofitne.

 

 1. Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

–         imajo sedež v Občini Zavrč,

–         imajo zagotovljene materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti,

–         imajo organizirano redno dejavnost in vadbo in

–         imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini, kolikor so organizirani v skladu z zakonom o društvih.

 

 1. Prijava na razpis mora vsebovati:

–         izpolnjen obrazec A (splošni podatki o izvajalcu),

–         potrdilo o registraciji (v kolikor se izvajalec športnih programov prijavlja prvič),

–         vsebinsko poročilo o delu v letu 2010 na obrazcu B,

–         finančno poročilo za leto 2010 na obrazcu C,

–         vsebinski program dela za leto 2011 na obrazcu B 1,

–         finančni program za leto 2011 na obrazcu C 1,

 

Predlagatelji morajo prijave na razpis predložiti na obrazcih, ki jih vsebuje razpisna dokumentacija. Brezplačno razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo na sedežu občine Zavrč, Goričak 6, 2283 Zavrč. Objavljena je tudi na spletni strani Občine Zavrč, www.zavrc.si.

 

 1. V letu 2011 se bodo sofinancirali naslednji programi:
  1. Programi športa

1.1   Športna vzgoja otrok, mladine in študentov

1.2   Športna rekreacija

1.3   Kakovostni šport

1.4   Šport invalidov

1.5   Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu

1.6   Športne prireditve

1.7   Delovanje športnih društev

 1. Vlaganje v športne objekte in površine

 

 1. Izbrani programi se bodo sofinancirali na osnovi Pravilnika o sofinanciranju programov športa v Občini Zavrč.

 

 1. Višina sredstev, ki se razpisuje s tem javnim razpisom, znaša 15.000 EUR. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena do konca leta 2011.

 

Rok za prijavo na razpis je 15. julij 2011.

 

Vlogo – prijavne obrazce z zahtevano dokumentacijo je potrebno v zaprti kuverti s pripisom »NE ODPIRAJ – VLOGA NA JAVNI RAZPIS ŠPORT 2011« dostaviti na naslov Občina Zavrč, Goričak 6, 2283 Zavrč. Na hrbtni strani kuverte morata biti naziv in polni naslov prijavitelja. V primeru, da vlagatelj ODDAJA VEČ VLOG, mora biti vsaka vloga poslana v posebni ovojnici.

 

Vloge bo obravnavala strokovna komisija, ki jo imenuje župan. Odpiranje vlog ni javno. Če vloga ne bo popolna, bo prijavitelj v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno obveščen s pozivom na dopolnitev. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v določenem roku, bo komisija zavrgla. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev razpisa, se kot neustrezne zavrnejo.

 

Brezplačno razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo na sedežu občine Zavrč, Goričak 6, 2283 Zavrč. Objavljena je tudi na spletni strani Občine Zavrč, www.zavrc.si. Za dodatne informacije lahko pokličete Lidijo Domjan  na  tel. 761 18 01 ali pišete na elektronski naslov obcina.zavrc@siol.net z navedbo »Razpis šport 2011«.

 

Številka: 671-00002/2011-001

Datum: junij 2011

Župan Občine Zavrč

Miran VUK l.r.

————————————-

Priloga: Vloga Šport 2011 (PDF)

 

 

Proračun Občine Zavrč za leto 2011

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 100/08-odl US, 79/09 in 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07-ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in 15. člena Statuta Občine Zavrč (Uradni list RS, št. 64/99, 98/04) je Občinski svet Občine Zavrč na 3. seji, dne, 15.12.2010 sprejel ODLOK O PRORAČUNU OBČINE ZAVRČ ZA LETO 2011

  • Odlok o proračunu 2011
  • Splošni del proračuna
  • Posebni del proračuna
  • Občina Zavrč