Cepljenje proti COVID-19

Spoštovani, 

Župan Občine Zavrč Slavko Pravdič apelira na občane, naj sledijo njegovemu vzoru in naj se v čim večjem številu udeležijo cepljenja proti Covid-19 in s tem pripomorejo, da se življenje čim prej vrne nazaj v normalne okvire.

Ker pa je od 6. maja 2021 dalje spremenjen način prijave na cepljenje, Vam podajamo nekaj osnovnih informacij.  Omogočen je nov način prijave na celjenje proti Covid-19 preko portala eZvem ali preko spletne strani www.cepimose.si, kjer lahko najdete tudi več informacij o cepljenju in cepivih proti covid-19.

Spletna prijava upošteva prednostne kriterije vsakega uporabnika in ga v skladu z veljavno strategijo umesti na seznam pri izvajalcu cepljenja. Prijavljeni bo samodejno dodeljen  svojemu izbranemu osebnemu zdravniku oziroma cepilnemu centru, kamor spada. Na cepilnih mestih bodo prijavljene uporabnike, glede na prednostne kriterije, povabili na cepljenje.

Prijava poteka na naslovu https://zvem.ezdrav.si/cepljenje v treh korakih:

  • vpišete svoj EMŠO, številko kartice zdravstvenega zavarovanja in začetnici imena in priimka;
  • v drugem koraku vpišete telefonsko številko za potrditev naročila;
  • po vpisani številki boste prejeli SMS – sporočilo s potrditveno kodo za potrditev ali povezavo;
  • ko je vaša prijava potrjena, počakajte na SMS ali klic izvajalca, ki Vas bo povabil k cepljenju.

V kolikor nimate možnosti spletne prijave na cepljenje ali kakršne koli druge težave glede prijave ali samega cepljenja (možnost cepljenja na domu,..), kontaktirajte svoje osebnega zdravnika ali prosite svojce in prijatelje, da to naredijo v vašem imenu.

Vabljeni k prijavi!                

Občinska uprava Občine Zavrč

Javni razpis za podporo planinski športni in rekreacijski infrastrukturi

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je v petkovem Uradnem list RS objavilo  Javni razpis za podporo planinski športni in rekreacijski infrastrukturi.

Povezava na javni razpis: Javni razpis za podporo planinski športni in rekreacijski infrastrukturi | GOV.SI

Namen javnega razpisa

Namen javnega razpisa je zmanjšati rabo energije in snovi in spodbujati ukrepe za rabo obnovljivih virov energije v planinskih objektih ter spodbuditi način poslovanja, ki temelji na načelih trajnostnega razvoja.

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje operacij izvedbe ukrepov (ali investicij) za povečanje snovne in energetske učinkovitosti ter rabe obnovljivih virov energije v planinskih kočah, zavetiščih, bivakih in planinskih učnih središčih.

Upravičenci

Na razpis se lahko prijavi vsaka pravna ali fizična oseba, ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo in po določbah Priloge I Uredbe 651/2014/EU spada v kategorijo mikro, malih ali srednjih podjetij (MSP). Prijavitelj mora biti lastnik ali najemnik planinske koče, zavetišča, bivaka ali planinskega učnega središča (v nadaljnjem besedilu: planinskega objekta), vpisanega v register planinskih objektov Planinske zveze Slovenije na dan 1. 1. 2020. Če je prijavitelj najemnik, mora imeti z lastnikom objekta sklenjeno najemno pogodbo za obdobje najmanj petih let po zaključku operacije in pridobiti pisno soglasje lastnika za izvedbo investicije.

Skupna višina sredstev

Okvirna skupna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je 5.000.000 (z besedo: pet milijonov) eurov v letih 2021 in 2022 oziroma do porabe sredstev.

Maksimalna višina sofinanciranja je 80% upravičenih stroškov.

Upravičeni stroški

Do sofinanciranja so upravičeni naslednji stroški:

  • gradnja in oprema;
  • stroški informiranja in komuniciranja;
  • stroški storitev zunanjih izvajalcev.