17. seja Občinskega sveta Občine Zavrč, 30.10.2008

Šifra: 032-01-1/07-17

Datum: 30. oktober 2008

Z A P I S N I K

17. seje Občinskega sveta Občine Zavrč, ki je bila v ponedeljek 30. oktobra 2008 s pričetkom ob 18,00 uri v sejni sobi Občine, Zavrč .

zapisnik v .pdf formatu

Sejo sveta je na osnovi 21. člena Poslovnika občinskega sveta (Uradni list RS št. 92/99, 118/04) sklical župan občine Zavrč g. Miran VUK .

Predsedujoči je ugotovil, da je na seji navzočih 6 članov občinskega sveta, / Marta BOSILJ, Janko LORBEK, Franc KELC, Dušan BRATUŠA, Peter VESENJAK in ROJKO Dušan, zaradi zamude se je opravičil Slavko KOKOT.

Na osnovi 28. člena Poslovnika občinskega sveta se ugotavlja, da je svet sklepčen. Zaradi navedenega je občinski svet lahko nadaljeval sejo.

Seji sveta so prisostvovali še naslednji vabljeni:

1. Irena Horvat Rimele, tajnica občinske uprave

2. Danica Bratuša

3. Martin Ozmec-Novinar Radio – Tednika Ptuj

Predlog dnevnega reda za 17 sejo, ki ga je predlagal župan, so člani sveta prejeli z vabilom za 17. redno sejo.

DNEVNI RED:

Na podlagi 25. člena Poslovnika občinskega sveta občine Zavrč (Uradni list RS, št. 92/99, 118/04) je župan predlagal naslednji dnevni red:

1.) Predlog zapisnika 16. redne seje občinskega sveta z dne 15.09. 2008

2.) Osnutek – Izhodišča za pripravo proračuna za leto 2009

3.) Sredstva po neurju v letu 2008

4.) Investicija-operacija ureditev dostopa do turističnega objekta Dve Lipi in naselja Korenjak

5.) Predlog občinskega varnostnega načrta

6.) Informacija o trendih varnostnih pojavov in doseženih rezultatih dela policijske postaje Gorišnica v polletju 2008

7.) Letno poročilo o izvedenih aktivnostih za leto 2008 – ZRS BISTRA PTUJ

8.) Poročanje s sestanka Sveta zavoda Osnovne šole Cirkulane-Zavrč

9.) Poročanje Odbora za družbene dejavnosti

10.) Morebitni sklepi in predlogi

vloga občana Stanislava Kristoviča (prošnja za spremembo namembnosti objekta-NUSZ)

11.) Razno

Dopolnitev dnevnega reda:

Izvedbeni program zimske službe 2008/2009

AD 1: Predlog zapisnika 16. redne seje občinskega sveta z dne 15.09. 2008

Razpravljali so:

Dušan Rojko: zanima ga kako je s povabilom Skupne občinske uprave (vodjo redarjev) na sejo občinskega svet. Odgovor mu poda tajnica občinske uprave.

Nadalje ga zanima kako je z možnostjo selitve Pošte v nove prostore. Tudi ta odgovor poda tajnica občinske uprave, in sicer pove, da se ima Pošta namen seliti v nove prostore.

Navzočih: 6 članov občinskega sveta

ZA: 6

PROTI: Nihče

SKLEP: Zapisnik 16. redne seje občinskega sveta z dne 15.09. 2008 se potrdi.

AD 2: Osnutek – Izhodišča za pripravo proračuna za leto 2009

Gradivo so člani občinskega sveta prejeli v gradivo za današnjo sejo.

Uvodno obrazložitev poda tajnica občinske uprave Irena Horvat Rimele.

Sledi razprava:

Na predlog župana se člani občinskega sveta dogovorijo, da bodo do naslednje seje občinskega sveta pripravili podrobnejše predloge proračuna in jih posredovali občinski upravi.

AD 3: Sredstva po neurju v letu 2008

Obrazložitev poda Danica Bratuša.

Občinski svet seznani o tem, da so na podlagi prijave škode na objektih zaradi posledice neurja dne 14. julija bila Občini Zavrč dodeljena sredstva v višini 2.000,00 €.

Na podlagi preračunov se ugotavlja, da so nekateri upravičenci do sredstev državne pomoči neupravičeni, do sredstev državne pomoči sta upravičena le dva oškodovanca. Predlagano je, da oškodovanca prejmeta sredstva državne pomoči v enakem odstotku to je 18,91% od potrjene višine škode. Pri tem so se upoštevala določila navedena v dopisu MOP Sektorja naravnih in drugih nesreč.

Poročilo je podano na podlagi Zapisnika Komisije, ki je priloga tega zapisnika

Občinski svet občine Zavrč soglaša z navedenim.

Navzočih: 7 članov občinskega sveta

ZA: 7

PROTI: Nihče

AD 4: Investicija-operacija ureditev dostopa do turističnega objekta Dve Lipi in naselja Korenjak

Obrazložitev poda Danica Bratuša.

Pri operaciji Ureditev dostop do turistične kmetije dve lipi in naselja Korenjak, so bila planirana sredstva za odkup zemljišč. Glede na to, da so občani soglašali z novo določitvijo mej in zemljišča odstopili brezplačno je potrebna prerazporeditev sredstev na podlagi odredbe.

Občinski svet potrdi predlagano.

Odredba o prerazporeditvi sredstev je priloga tega zapisnika.

Navzočih: 7 članov občinskega sveta

ZA: 7

PROTI: Nihče

AD 5: Predlog občinskega varnostnega načrta

Uvodno obrazložitev poda tajnica občinske uprave.

Občinski program varnosti (v nadaljevanju: OPV) je temeljni strateški dokument, v katerem so opredeljena izhodišča za zagotavljanje varnega in kvalitetnega življenja prebivalcev občine Zavrč. Namen OPV je načrtno zagotavljati kvaliteto javnega prostora v občini Zavrč. Kvaliteten javni prostor pomeni predvsem zadovoljstvo občanov z okoljem, kjer živijo in delajo, ter z okoljem kjer se šolajo in igrajo njihovi otroci. Kvaliteten javni prostor tudi pomeni zadovoljivo stopnjo javne varnosti in javnega reda; to pa konkretno pomeni, da so občinske ceste, ulice, parki in drugi odprti prostori varni, čisti in urejeni.

OPV zato predstavlja pomemben in izhodiščni dokument za področje delovanja redarske službe. V OPV so opredeljena izhodišča za zagotavljanje varnosti v občini, cilji in ukrepi za zagotovitev teh ciljev, konkretni nosilci oziroma odgovorne službe za dosego želenih ciljev ter opredelitev finančnih posledic. V dokumentu so opredeljene tudi zakonske osnove za vzpostavitev in delo redarske službe ter za sodelovanje s policijo in drugimi subjekti varnosti pri zagotavljanju javne varnosti ter javnega reda in mira.

OPV občine Zavrč je istočasno tudi program dela občinskih redarjev oziroma redarske službe, ki je zasnovan razvojno, tako da se ga vsako leto dopolni s preveritvijo varnostnih tveganj in potrebami varnosti, ter ukrepi za doseganje zadanih ciljev v skladu z razpoložljivimi finančnimi sredstvi, ki jih občina Zavrč namenja za to področje dela.

Izhodiščni dokument za pripravo OPV je ocena varnostnih razmer v občini oziroma ocena ogroženosti in varnostnih tveganj. Ocena varnostnih razmer je pripravljena na podlagi statističnih podatkov, ki jih je zbrala Policijska postaja Gorišnica v letnem poročilu za svoje območje o varnostnih razmerah v občini Zavrč. V oceno varnostnih razmer pa so vključena tudi varnostna priporočila občanov, ki so jih preko svojih predstavnikov posredovali Skupni občinski upravi, ki je načrt pripravljala. Prav tako so v oceni vključena priporočila SPVCP občine Zavrč.

Sredstva za izvajanje OPV se zagotovijo v proračunu občine Zavrč (četrti odstavek 6. člena ZORed). Glede na navedeno zakonsko določbo je občina dolžna pri proračunskem načrtovanju zagotoviti ustrezna finančna sredstva za izvajanje OPV oziroma za delovanje redarske službe v sklopu skupne občinske uprave. Kar pa za članice ustanoviteljice SOU predstavlja prednost, saj jim 2. točka 26. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/2006, 101/2007 in 57/2008) omogoča sofinanciranje države v višini 50% nastalih stroškov redarske službe, ki deluje v okviru Skupne občinske uprave. Preostalih 50% pa je možno zagotoviti s fizičnim izvajanjem redarske službe v občini tudi preko glob.

Finančne posledice oz. stroški izvajanja vsebine OPV bodo v odvisnosti s stroški povezanimi z zaposlitvijo novih redarjev. Potrebno je upoštevati stroške, ki se namenjajo za plačo, vključno z materialnimi stroški ter stroški izobraževanja oz. usposabljanja in obvezne opreme redarja. Simulacija stroškov za delo redarske službe bo razvidna iz finančnega načrta SOU za leto 2009.

Občinskemu svetu občine Zavrč predlagam, da po obravnavi sprejme Sklep o potrditvi Občinskega programa varnosti za občino Zavrč.

Navzočih: 7 članov občinskega sveta

ZA: 7

PROTI: Nihče

SKLEP: Na podlagi 15. člena Statuta Občine Zavrč (Uradni list RS, št. 64/99 in 98/04) in prvega odstavka 6. člena Zakona o občinskem redarstvu (Uradni list RS, št. 139/2006, ZORed) občinski svet Občine Zavrč sprejme sklep, s katerim potrdi občinski program varnosti Občine Zavrč.

AD 6: Informacija o trendih varnostnih pojavov in doseženih rezultatih dela policijske postaje Gorišnica v polletju 2008

Gradivo je bilo posredovano s sklicem 17. redne seje.

Sledi razprava, razpravljali so župan in vsi člani občinskega sveta. Iz razprave se da zaključiti, da je poročilo zelo dobro pripravljeno, saj je pripravljeno posebej za našo občino. Dokaj ugodno je stanje na področju prometne varnosti, kakor tudi na ostalih področjih.

Občinski svet predlaga, da se na Policijsko postajo Gorišnica pošlje pisna zahvala in pohvala za vzorno pripravljeno poročilo.

AD 7: Letno poročilo o izvedenih aktivnostih za leto 2008 – ZRS BISTRA PTUJ

Gradivo so člani občinskega sveta prejeli skupaj z vabilom za današnjo sejo.

Sledi razprava:

Dušan Rojko: iz gradiva, ki ga je dokaj temeljito prebral ugotavlja, da vsi našteti projekti k katerim ZRS BISTRA pristopi, ali še ni rezultatov ali so v fazi raziskovanja. Zelo malo je projektov, ki so že realizirani.

Občinski svet dokaj kritično ugotavlja, da ZRS Bistra naši občini ni pomagala pri nobenem projektu.

AD 8: Poročanje s sestanka Sveta zavoda Osnovne šole Cirkulane-Zavrč

Poročali so:

Franc Kelc: Župan in občinski svet seznani z vsebino zadnje seje sveta zavoda Osnovne šole Cirkulane – Zavrč. Med drugim pove, da je v pritožbeno komisijo s strani Zavrča predlagana ga. Mira Zebec, nadalje pove koliko otrok je na lokacijah obeh šol in na koncu še teče razprava o sofinanciranju fakultativnega pouka tujega jezika. Janko Lorbek pojasni, da druge občine sofinancirajo 1/3.

AD 9: Poročanje Odbora za družbene dejavnosti

Poročilo poda predsednica odbora za družbene dejavnosti ga. Marta Bosilj:

Župana in člane občinskega sveta seznani z vsebino zadnjega sestanka odbora za družbene dejavnosti.

Odbor je razpravljal o naslednji točkah,

1. Vloga Centra za socialno delo Ptuj-prošnja za pomoč družini Škrinjar

Center za socialno delo Ptuj naproša finančna sredstva za nakup opreme v novozgrajeni hiši družine Škrinjar. In sicer prosijo za pomoč pri nakupu notranjih vrat, straniščnih školjk, bide, kuhinjskih elementov, otroških sob, preprog ipd.

Občinskemu svetu občine Zavrč Odbor za družbene dejavnosti predlaga, da se družini Škrinjar pomaga pri nakupu notranjih vrat, v kolikor to dopuščajo proračunska sredstva.

Občinski svet Občine Zavrč sprejme sklep, da se vlogi Centra za socialno delo Ptuj ne more ugoditi, saj v proračunu ni zagotovljenih sredstev.

2. Vloga staršev za sofinanciranje fakultativnega pouka tujega jezika

Starši prosijo Občino Zavrč za sofinanciranje fakultativnega pouka nemščina, ki na posameznega učenca letno znaša cca. 90€.

Člani odbora menijo, da je vloga pomanjkljiva, saj se ne ve koliko učencev bo tečaj obiskovalo in kdo so ti učenci. Saj težko verjamejo, da so vsi učenci, ki so vključeni v tečaj opravičeni do sofinanciranja. Zaradi lažje odločitve odbor predlaga, da starši vlogo dopolnijo s seznamom vseh učencev, ki bodo v tečaj vključeni in z individualnimi prošnjami tistih staršev, ki prosijo, da jim Občina Zavrč sofinancira tečaj za njihovega otroka.

Občinski svet Občine Zavrč sprejme sklep:

Občina Zavrč bo sofinancirala 50% stroškov posameznemu učencu, ki obiskuje fakultativni pouk tujega jezika. Vloga se mora dopolniti s seznamom učencev in individualnimi vlogami staršev.

3. Sofinanciranje Materinskega doma

Odbor za družbene dejavnosti meni, da bi bilo primerno, da Občina Zavrč pristopi k sofinanciranju Materinskega doma v Mariboru.

Zato predlaga občinskemu svetu Občine Zavrč, da v proračunu za leto 2009 planira sredstva za sofinanciranje Materinskega doma.

Občinski svet sprejme sklep, da ne pristopimo k sofinanciranju Materinskega doma. Saj že sofinanciramo Varno hišo.

4. Razprava o obdarovanju in obisku starejših občanov

člani predlagajo naslednje;

– srečanje starejših občanov v Občini Zavrč naj ostane tradicionalna prireditev. Srečanje se naj organizira v času praznovanja občinskega praznika. Organizacija naj poteka pod okriljem odbora za družbene dejavnosti v sodelovanju z OO RK Zavrč.

– Ob novoletnih praznikih se bodo obiskali in obdarili naši občani v domovih, istočasno pa se bodo obiskali in obdarili trajno bolni in invalidni občani, ne oziraje se na starost, na njihovih domovih.

Občinski svet potrdi predlog odbora.

Novoletno obdarovanje otrok

Sledi razprava:

Občinski svet sprejme naslednji sklep:

– obdarovanje otrok se bi izvedlo na lokaciji Osnovne šole Zavrč

– obdarijo se otroci od 1 leta naprej do vključno 5 razreda Osnovne šole

– obdarijo se tudi učenci OŠ dr. Ljudevita Pivka (romska družina in rejniki pri ga. Ivančičevi), naj se ne pozabi na Barbaro Jurgec, ki je v Zavodu Dornava

– za darila otrok poskrbi OŠ Zavrč, račun za nabavo daril se naj izstavi Občini Zavrč

– vrednost darila naj znaša do največ 8 EUR

– za seznam predšolskih otrok, otrok iz OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj in otrok, ki so v rejništvu, poskrbi občinska uprava Občine Zavrč

– vabila za osnovnošolske otroke in otroke iz vrtca pošlje OŠ Zavrč, vsem ostalim otrokom pa Občina Zavrč

– pri nakupu se naj pripravi rezerva 10 daril (predšolski otroci)

AD 10: Morebitni sklepi in predlogi

AD 10A: vloga občana Stanislava Kristoviča (prošnja za spremembo namembnosti objekta-NUSZ)

Na sedež občine Zavrč smo prejeli prošnjo Občana Stanislava Kristoviča v kateri prosi za spremembo namembnosti objekta. Prošnjo so člani občinskega sveta prejeli v gradivu.

Občan prosi, da se mu iz zapuščenega objekta spremeni namembnost v gospodarsko poslopje, kot utemeljitev spremembe navaja, da je objekt že saniral.

Občinski svet sprejme

sklep, s katerim se ugodi vlogi občana Stanislava Kristoviča in se mu na objektu v Turškem Vrhu 84 iz zapuščenega objekta spremeni namembnost v gospodarsko poslopje.

AD 10B: Izvedbeni program zimske službe 2008/2009

Obrazložitev poda Danica Bratuša.

Občinski svet seznani z izvedbenim programom zimske službe 2008/2009 Cestnega podjetja Ptuj in z prioritetno listo cest za pluženje.

Po razpravi občinski svet potrdi Izvedbeni program zimske službe 2008/2009, kakor tudi prioritetno listo.

Za pluženje lokalnih cest bo izvajalec; Cestno podjetje Ptuj

Na javnih poteh: S. Mihalinec, Kuserbanj, v rezervi bosta, Kekec in Bratuša.

AD 11: Razno

1. Marta BOSILJ: Občan Srečko Kelc je spraševal kaj je z vračilom denarja, ki je ostal od modernizacije ceste v Goričaku? Odgovor poda Janko Lorbek: sredstva za vračilo so zagotovljena v proračunu. Potreben je le dogovor med člani gradbenega odbora, saj je nekdo izrazil željo, da se izvedejo še nekatera dela.

Župan predlaga, da se na sestanek na sedež občine skliče gradbeni odbor. Na sestanku naj bo prisoten Janko Lorbek. O razdeljevanju sredstev se naj odloči gradbeni odbor sam.

2. Dušan Rojko: glede na to, da se zapira poslovalnica Nove KBM, ga zanima ali smo že prejeli kakšen pisni odgovor. Nadalje ga zanima kdaj se bo rušil Pongračev objekt.

Odgovor poda župan, in sicer se bo Pongračev objekt rušil, ko bo to določil novi lastnik. Pisnega odgovora s strani Nove KBM nismo prejeli.

Kot naslednje še predlaga, da bi se predvsem zaradi varnostnih razlogov uredil pločnik od Zavrča do trgovine Tuš Haložanka.

Odgovor poda župan; občinski svet seznani, da je Občina Zavrč pristopila k mednarodnemu projektu skupaj z podjetjem AZRA iz Varaždina in sicer smo kandidirali za sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za ureditev pločnika.

Seja zaključena ob 19,30 uri.

Zapisala: Lidija Domjan