16. seja Občinskega sveta Občine Zavrč, 15.09.2008

Šifra: 032-01-1/07-16

Datum: 15. september 2008

Z A P I S N I K

16. seje Občinskega sveta Občine Zavrč, ki je bila v ponedeljek 15. septembra 2008 s pričetkom ob 17,30 uri v sejni sobi Občine, Zavrč .

zapisnik v .pdf formatu

Sejo sveta je na osnovi 21. člena Poslovnika občinskega sveta (Uradni list RS št. 92/99, 118/04) sklical župan občine Zavrč g. Miran VUK .

Predsedujoči je ugotovil, da je na seji navzočih 7 članov občinskega sveta, / Marta BOSILJ, Slavko KOKOT, Janko LORBEK, Franc KELC, Dušan BRATUŠA, Peter VESENJAK in ROJKO Dušan.

Na osnovi 28. člena Poslovnika občinskega sveta se ugotavlja, da je svet sklepčen. Zaradi navedenega je občinski svet lahko nadaljeval sejo.

Seji sveta so prisostvovali še naslednji vabljeni:

1. Irena Horvat Rimele, tajnica občinske uprave

2. Danica Bratuša

Predlog dnevnega reda za 16 sejo, ki ga je predlagal župan, so člani sveta prejeli z vabilom za 16. redno sejo.

DNEVNI RED:

Na podlagi 25. člena Poslovnika občinskega sveta občine Zavrč (Uradni list RS, št. 92/99, 118/04) je župan predlagal naslednji dnevni red:

1.) Predlog zapisnika 15. redne seje občinskega sveta z dne 22.07. 2008

2.) Vloga za izdajo soglasja o dodelitvi dela plače za delovno uspešnost direktorici JZ Zdravstveni dom Ptuj

3.) Polletno poročilo o delu Skupne občinske uprave v letu 2008

4.) Polletno poročilo o delu in stroških v Centru informiranja in poklicnega svetovanja na Ptuju

5.) Rebalans proračuna Občine Zavrč št.2 za leto 2008

6.) Kategorizacija občinskih cest

7.) Morebitni sklepi in predlogi

– poročilo s sestanka z vodstvom Nove KMB

8.) Razno

Dopolnitev dnevnega reda:

Informacija s sestanka sveta Zavoda OŠ

Informacija s sestanka odbora za gospodarstvo

Problematika POŠTA Slovenije

Dušan Rojko: ali je možno kupiti kontajnerje od carine

Odgovor poda tajnica občinske uprave Irena Horvat Rimele, da so kontajnerji v lasti fizične osebe in Občina Zavrč ne razpolaga z njimi.

AD 1: Predlog zapisnika 15. redne seje občinskega sveta z dne 22.07. 2008

Navzočih: 7 članov občinskega sveta

ZA: 7

PROTI: Nihče

SKLEP: Zapisnik 15. redne seje občinskega sveta z dne 22.07. 2008 se potrdi.

AD 2: Vloga za izdajo soglasja o dodelitvi dela plače za delovno uspešnost direktorici JZ Zdravstveni dom Ptuj

Uvodno obrazložitev poda tajnica občinske uprave Irena Horvat Rimele.

Gradivo so člani občinskega sveta prejeli s sklicem današnje seje.

Na podlagi tretjega odstavka 8. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju o dodelitvi plače za delovno uspešnost odloča organ, pristojen za imenovanje direktorja, v soglasju z ustanoviteljem.

Višina dela plače za delovno uspešnost direktorjev oseb javnega prava s področja zdravja se določa na podlagi meril, ki so določena s Pravilnikom o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja zdravja.

O izdaji soglasja o dodelitvi delovne uspešnosti direktorici JZ Zdravstveni dom Ptuj je Občinski svet Občine Zavrč razpravljal na 13. redni seji dne 10. aprila 2008. Na seji je Občinski svet sprejel soglasje, na podlagi katerega je soglašal, da direktorica JZ Zdravstveni dom Ptuj pripada za delovno uspešnost znesek v višini 4.561,65 EUR bruto.

Ker so se pri izračunu višine delovne uspešnosti, po mnenju Ministrstva za javno upravo, uporabila napačna izhodišča (osnovna plača december 2007), je Ministrstvo za javno upravo zahtevalo, da se pripravi novi izračun, ki temelji na osnovi plač iz meseca decembra 2006.

Zaradi upoštevanja nižje osnove za izračun delovne uspešnosti direktorice, se tako skupni znesek za izplačilo zniža iz 4.561,65 EUR bruto na 4.460,18 EUR bruto.

Na podlagi navedenega je bil na sejo Sveta zavoda podan predlog popravka sklepa o višini zneska za izplačilo delovne uspešnosti direktorice, katerega je Svet zavoda tudi potrdil. Ker pa mora na podlagi Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju o dodelitvi plače za delovno uspešnost, k dodelitvi plače za delovno uspešnost podati soglasje tudi ustanovitelj, nam Svet zavoda ponovno pošilja vlogo za izdajo soglasja o dodelitvi dela plače za delovno uspešnost direktorici ZJ Zdravstveni dom Ptuj.

Sledi razprava med člani občinskega sveta.

Navzočih: 7 članov občinskega sveta

ZA: 7

PROTI: Nihče

SKLEP: Občinski svet Občine Zavrč v skladu z Uredbo o plačah direktorjev v javnem sektorju izda soglasje o dodelitvi plače za delovno uspešnost direktorici JZ Zdravstveni dom Ptuj.

AD 3: Polletno poročilo o delu Skupne občinske uprave v letu 2008

Gradivo so člani občinskega sveta prejeli s sklicem seje.

IX. točka Sporazuma med občinami ustanoviteljicami z dne 19.07. 1999, določa, da mora o realizaciji plana dela Skupna občinska uprava polletno poročati občinam ustanoviteljicam.

Uvodno obrazložitev poda podžupanja. Osebno meni, da je z delom Skupne občinske uprave v letu 2008 zadovoljna.

Razpravljali so:

Podžupanja za mnenje prosi tajnico občinske uprave.

Irena Horvat Rimele: moti jo zaposlovanje na skupni občinski upravi, saj o nameri nove zaposlitve nismo pravočasno obveščeni. Razpis je bil dokaj na tiho.

Podžupanja: o tem bo spregovorila na kolegiju županov. Delo je premalo transparentno. Saj so naše pravice samo formalne, nimamo pa nobenega odločanja.

Irena Horvat Rimele: predlaga, da bi predstojnica Skupne občinske uprave organizirala sestanke s tajniki občinskih uprav občin ustanoviteljic.

Dušan R.: predlaga, da bi enkrat predstojnico povabili na sejo občinskega sveta mogoče ob koncu leta, da bi nam osebno predstavila delovanje. Ostali člani s predlaganim soglašajo.

Irena Horvat Rimele: o redarski službi je bil organiziran sestanek in je predstavnikom občin bilo podrobneje vse predstavljeno.

Po razpravi občinski svet sprejme:

Navzočih: 7 članov občinskega sveta

ZA: 7

PROTI: Nihče

SKLEP: 1. na sejo občinskega sveta se naj povabita predstojnica Skupne občinske uprave in vodja redarske službe, da občinski svet in župana seznanita z delovanjem redarske službe.

2. Občinski svet soglasno potrdi Polletno poročilo o delu skupne občinske uprave v letu 2008.

AD 4: Polletno poročilo o delu in stroških v Centru informiranja in poklicnega svetovanja na Ptuju

Uvodno poročilo poda podžupanja.

Sledi razprava in občinski svet sprejme;

Navzočih: 7 članov občinskega sveta

ZA: 7

PROTI: Nihče

SKLEP: Občinski svet Občine Zavrč potrdi Polletno poročilo o delu in stroških v Centru informiranja in poklicnega svetovanja na Ptuju.

AD 5: Rebalans proračuna Občine Zavrč št. 2 za leto 2008

Uvodno obrazložitev poda tajnica občinske uprave.

Sledi razprava po posameznih postavkah. Obrazložitev podajata tajnica občinske uprave Irena Horvat Rimele in Danica Bratuša.

Danica Bratuša: obrazloži glede ceste v Korenjaku – izvajalec bo dela opravil letos situacijo pa bo izdal naslednje leto. Potreben bo prenos sredstev iz 2009 na 2008.

Občinski svet se s predlaganim strinja.

Janko Lorbek: meni, da bi bila večja težava, če dela ne bi bila opravljena.

Navzočih: 7 članov občinskega sveta

ZA: 7

PROTI: Nihče

SKLEP: Občinski svet Občine Zavrč potrjuje Rebalans št. 2 in je priloga tega zapisnika.

AD 6: Kategorizacija občinskih cest

Obrazložitev poda Danica Bratuša. In sicer je potrebna uskladitev gozdnih cest z občinskim cestnim omrežjem v občini Zavrč.

Člani občinskega sveta so predlog, ki ga je pripravil Zavod za gozdove Slovenije Območna enota Maribor prejeli v gradivu.

Navzočih: 7 članov občinskega sveta

ZA: 7

PROTI: Nihče

SKLEP: Občinski svet Občine Zavrč podaja soglasje k uskladitvi gozdnih cest z občinskim cestnim omrežjem v občini Zavrč

AD 7: Morebitni sklepi in predlogi

AD 7A: poročilo s sestanka z vodstvom Nove KBM

Poročali so:

Peter Vesenjak: mogoče bi morali v akcijo že prej. S strani banke ekonomski vidik kaže da ni prometa in poslujejo v rdečih številkah. Z Dušanom Rojkom sta povdarjala, naj ne gledajo samo na ekonomski vidik ampak tudi na to, da Občina Zavrč leži na obmejnem območju. Da je večina občanov njihovih komitentov. Vodstvo Nove KBM so argomentirali svojo odločitev tudi z dejstvom, da je večina »večjih« strank zapustila poslovalnico v Zavrču. Ampak člana komisije verjameta, da so ti še vedno njihovi komitenti. Iz prvega razgovora na Ptuju sta menila, da je pozitivno. Na drugem razgovoru pri ogledu prostorov, so bili prisotni: direktor, investicijski vodja in Cvetka GOBEC namestnica direktorja. Investicijski direktor in ga. Cvetka Gobec sta se zelo upirala a direktor je dal občutek, da vendar ni vse tako črno. Odšla sta z mnenjem, da se poslovalnica ne bo tako hitro poslovila. Dogovorili so se, da banka pisno seznani svet s svojimi stališči.

Dušan Rojko: želi le dopolniti Petra Vesenjaka. Poudarja, da sta vztrajala, da poslovalnica Nove KBM v Zavrču deluje naprej. Navajala sta več različnih argumentov, ki opravičujejo delovanje poslovalnice v Zavrču. Tako sta navedla; bodočo širitev meje in da se ne more gledati samo skozi kapital. Samo postavitev bankomata je stala 80.000 eur. Vztrajala sta, da si vsaj ogledajo ponujene prostore v poslovalnici Inter Ine. Prostore so si ogledali.

Dogovorili so se da bo nova KBM posredovala dopis kjer bodo zapisali svoja stališča.

Peter Vesenjak; vodstvo Nove KBM nas je obvestilo, da bi se poslovalnica zaprla s 01.11. 2008 zaradi rušitve objekta. Predlagala sta, da se glede na to, da se objekt še ne bo rušil poslovalnica do tedaj ne bi zaprla.

AD 7B: Vloga Ivana OGRIZEK

Tajnica občinske uprave Irena Horvat Rimele prebere dopis-vlogo Ivana Ogrizka, ki ga je na sedež Občine Zavrč dostavil g. Ivan Ogrizek. V njem prosi župana in občinski svet za pomoč pri urejanju dovoza do novega poslovnega prostora

Irena Horvat Rimele še pove, da je za mnenje na predlog župana zaprosila odvetnika Odvetniške družbe Čeferin g. Oberstar. Prebere odgovor odvetnika;

Občinski svet predlaga, da se g. Ivanu Ogrizku pošlje dopis s katerim se ga obvesti, da se je njegova vloga obravnavala, istočasno se naj priloži fotokopija odgovora Odvetniške družbe Čeferin.

AD 7C: Informacija s sestanka sveta Zavoda OŠ

Poroča Janko Lorbek,

01.09. 2008 sta se Janko L. in Franc K. udeležila sestanka Sveta Zavoda OŠ Cirkulane Zavrč. Na seji sta manjkali predstavnici sveta staršev iz Občine Zavrč, Marija Kotolenko Korpar in Ivanka Pohorec. V nadaljevanju pove še naslednje: podana je bila razrešnica ravnateljici Diani BOHAK SABATH. Predsednik sveta zavoda je sedaj Izidor Gnilšek. Imamo novo vršilko dolžnosti, to je ga. Kristina Artenjak. Imenovana je za dobo enega leta. Postopek za imenovanje novega ravnatelja se bo pričel v mesecu marcu. Za namestnico v.d. ravnateljice je imenovana ga. Terezija Štumberger.

Člani občinskega sveta sprašujejo kako, da ni imenovana namestnica, ki je ves delovni čas v Zavrču.

Na naslednji seji sveta Zavoda, bosta posredovala to vprašanje.

Posredujeta vprašanje glede možnosti financiranje fakultativnega tujega jezika-je možno, da to sofinancira občina?

Sledi razprava med člani občinskega sveta.

Občinski svet predlaga, da se naj zahteva število učencev, ki bodo vključeni v tečaj fakultativnega učenja tujega jezika. Ko se bo razpolagalo s podatkom o številu otrok in ceno tečaja se bomo naprej pogovarjali. Irena Horvat Rimele obrazloži, da sedaj še ne moremo sofinancirati, ker nimamo planirano v proračunu.

AD 7Č: Problematika POŠTA Slovenije

Poročilo poda Janko Lorbek.

S strani občanov je bil opozorjen, da so pogoji dela zaradi prostorske stiske v prostorih Pošte v Zavrču nemogoči. Apelira, da bi se pošti Slovenije napisal dopis, s katerim jih opozorimo na nemogoče pogoje dela. V Goričaku se gradi nova zgradba in bi bil primeren prostor. G. Ogrizek jim je že ponudil prostor v najem a odgovora še ni. Predlaga, da se napiše dopis in da se skliče sestanek z vodstvom Pošte Slovenije.

Navzočih: 7 članov občinskega sveta

ZA: 7

PROTI: Nihče

SKLEP: Občinski svet Občine Zavrč predlaga, da se Pošti Slovenije pošlje dopis glede prostorske stiske in nemogočih pogojih dela na Pošti v Zavrču.

AD 7D: Informacija s sestanka odbora za gospodarstvo

Predsednik odbora za gospodarstvo g. Janko Lorbek prebere zapisnik odbora in podrobneje predstavi predloge pri posameznih točkah, ki jih je odbor obravnaval.

Sledi razprava med člani občinskega sveta:

Navzočih: 7 članov občinskega sveta

ZA: 7

PROTI: Nihče

SKLEP: Občinski svet Občine Zavrč potrdi vse predloge odbora za gospodarstvo, ki so zajeti v zapisniku, ki je sestavni del tega zapisnika

AD 8: Razno

Seja zaključena ob 20,30 uri.

Zapisala: Lidija Domjan