15. seja Občinskega sveta Občine Zavrč, 22.06.2008

clip_image002

OBČINA ZAVRČ

Zavrč 11, 2283 Zavrč

Telefon: /02/ 761 04 82, Telefax: /02/ 761 04 83

e-mail: obcina.zavrc@siol.net

Šifra: 032-01-1/07-15

Datum: 22. julij 2008

Z A P I S N I K

15. seje Občinskega sveta Občine Zavrč, ki je bila v sredo 22. julija 2008 s pričetkom ob 19,00 uri v sejni sobi Občine, Zavrč .

zapisnik v .pdf formatu

Sejo sveta je na osnovi 21. člena Poslovnika občinskega sveta (Uradni list RS št. 92/99, 118/04) sklical župan občine Zavrč g. Miran VUK .

V skladu s Poslovnika občinskega sveta (Uradni list RS št. 92/99,118/04) je sejo občinskega sveta vodil, župan. Predsedujoči je ugotovil, da je na seji navzočih 7 članov občinskega sveta / Marta BOSILJ, Slavko KOKOT, Janko LORBEK, Dušan BRATUŠA, Peter VESENJAK, Franc KELC in Dušan ROJKO.

Na osnovi 28. člena Poslovnika občinskega sveta se ugotavlja, da je svet sklepčen. Zaradi navedenega je občinski svet lahko nadaljeval sejo.

Seji sveta so prisostvovali še naslednji vabljeni:

1. Irena Horvat Rimele, tajnica občinske uprave

2. Danica Bratuša

3. Mediji – Radio Tednik – Martin Ozmec

4. Stanislav Napast – Skupna občinska uprava

Predlog dnevnega reda za 15 sejo, ki ga je predlagal župan, so člani sveta prejeli z vabilom za 15. redno sejo.

DNEVNI RED:

Na podlagi 25. člena Poslovnika občinskega sveta občine Zavrč (Uradni list RS, št. 92/99, 118/04) je župan predlagal naslednji dnevni red:

1.) Predlog zapisnika 14. redne seje občinskega sveta z dne 11. junij 2008

2.) Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana za območje Občine Zavrč – spremembe in dopolnitve 2007 (g. Stanislav Napast)

3.) Soglasje k povišanju normativa v vrtcu Zavrč

4.) Imenovanje predstavnikov lokalne skupnosti v Svet Zavoda OŠ Cirkulane-Zavrč

5.) Zaključni račun Občine Zavrč za leto 2007

6.) Polletna realizacija Januar – Junij 2008

7.) Določitev plakatnih mest po določbah ZVRK

8.) Predlog za povišanje cen najema grobnega prostora na pokopališču v Zavrču

9.) Občinski praznik

10.) Ukinitev poslovalnice Nove Kreditne banke – poslovalnice Zavrč (g. Dušan Rojko)

11.) Morebitni sklepi in predlogi

12.) Razno

Na seji so člani občinskega sveta predlagali naslednje dopolnitve dnevnega reda:

Dopolnitev dnevnega reda:

– Predlog odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Zavrč

– Dopis OŠ Cirkulane-Zavrč glede statusa Osnovne šole

– Predlog zapisnika 5. korespondenčne seje z dne 18. julij 2008

– Poročilo odbora za gospodarstvo – Janko Lorbek

Člani občinskega sveta so soglasno potrdili predlagani in dopolnjeni dnevni red.

AD 1: Predlog zapisnika 14. redne seje občinskega sveta z dne 11.06. 2008

Občinski svet Občine Zavrč brez pripomb potrdi zapisnik 14. redne seje.

Navzočih: 7 članov občinskega sveta

ZA: 7

PROTI: Nihče

SKLEP: Zapisnik 14. redne seje občinskega sveta z dne 11.06. 2008 se potrdi.

AD 2: Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana za območje Občine Zavrč – spremembe in dopolnitve 2007 (g. Stanislav Napast)

Uvodno obrazložitev poda predstavnik Skupne Občinske uprave g. Stanislav Napast.

In sicer Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana za območje Občine Zavrč vsebuje spremembe in dopolnitve, kot so bile predlagana in sicer gre za dve prioritetni spremembi s katerimi se zelo mudi. To sta pobuda ki zajema trgovino Haložanka in je tako v celoti urejeno. Druga prioritetna pobuda zajema stanovanjski del.

Predlaga, da občinski svet odlok potrdi in se čimprej objavi, saj bi tako g. Ogrizek v mesecu avgustu že lahko pridobil gradbeno dovoljenje za izgradnjo nove trgovine.

Sledi razprava.

Po razpravi župan daje predlog na glasovanje.

Navzočih: 7 članov občinskega sveta

ZA: 7

PROTI: Nihče

SKLEP: Občinski svet Občine Zavrč na podlagi 52. člena in drugega odstavka 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 15. člena Statuta Občine Zavrč (Uradni list RS, št. 64/99, 98/04) sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana za območje Občine Zavrč – spremembe in dopolnitve 2007

AD 3: Soglasje k povišanju normativa v vrtcu Zavrč

Gradivo so člani Občinskega sveta prejeli v gradivo za sejo, v katerem Osnovna šola Cirkulane – Zavrč prosi soglasje k povišanju normativa v vsakem oddelku za dva otroka, kolikor dopušča zakon.

Sledi razprava med člani občinskega sveta, po kateri sprejmejo naslednje,

Navzočih: 7 članov občinskega sveta

ZA: 7

PROTI: Nihče

SKLEP: Na podlagi Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 UPB), Pravilnika o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 75/05, 82/05 in 76/08) in 15.člena Statuta Občine Zavrč ( Uradni list RS, št. 64/99 in 98/04) Občinski svet občine Zavrč sprejel sklep o številu otrok v oddelkih vrtca v Zavrču.

AD 4: Imenovanje predstavnikov lokalne skupnosti v Svet Zavoda OŠ Cirkulane-Zavrč

Obrazložitev poda tajnica občinske uprave. Na 14. redni seji je občinski svet sprejel sklep s katerim sta bila v Svet Zavoda OŠ Cirkulane Zavrč imenovana g. Peter Vesenjak in g. Franc Kelc. Na podlagi ugotovitev, da je g. Peter Vesenjak v svetu Zavoda bil imenovan že dva obdobja zaporedno, bo potrebno danes imenovati novega predstavnika.

Po razpravi člani občinskega sveta predlagajo in potrdijo novega predstavnika v Svet Zavoda OŠ Cirkulane – Zavrč. Predlagani je g. Janko Lorbek.

Navzočih: 7 članov občinskega sveta

ZA: 7

PROTI: Nihče

SKLEP: S katerim občinski svet Občine Zavrč imenuje v Svet javnega vzgojno- izobraževalnega zavoda Osnovne šole Cirkulane-Zavrč za predstavnika Janka LORBEK Pestike 1/a, 2283Zavrč.

AD 5: Zaključni račun Občine Zavrč za leto 2007

Gradivo so člani občinskega sveta prejeli s sklicem današnje seje.

Sledi razprava, po kateri občinski svet potrdi Zaključni račun za leto 2007.

Navzočih: 7 članov občinskega sveta

ZA: 7

PROTI: NIHČE

SKLEP: s katerim Občinski svet Občine Zavrč potrjuje Zaključni račun za leto 2007

AD 6: Polletna realizacija Januar – Junij 2008

Gradivo k tej točki je bilo posredovano s sklicem današnje seje. Poročilo poda računovodkinja ga. Darinka Ivančič.

Razpravljali so:

Marta Bosilj: predlaga, da se v Dober Denu objavi izsek, ki zajema stroške vrtca, družinskega pomočnika, domov, šolskih prevozov skratka stroške ki zajemajo družbene dejavnosti.

Dušan Rojko: dopolnjuje predlog ga. Marte Bosilj, predlaga, da se objavi celoten povzetek vseh postavk.

Irena H. Rimele: pove, da bodo sedaj vse informacije dosegljive na spletni strani Občine Zavrč.

Dušan Rojko: meni, da vsi občani ne uporabljajo interneta in jim tako informacije niso dosegljive.

Peter Vesenjak: je mnenja, da se podatki objavijo v lokalnem časopisu

Župan: prelaga, da se podatki objavijo v obliki, ki bo razumljiva vsem občanom in se objavijo v lokalnem časopisu.

Po konstruktivni razpravi občinski svet sprejme sklep, da se podatki v najbolj razumljivi obliki objavijo v lokalnem časopisu Dober Den in istočasno potrdi Polletno realizacijo Januar – Junij 2008.

Navzočih: 7 članov občinskega sveta

ZA: 7

PROTI: NIHČE

AD 7: Določitev plakatnih mest po določbah ZVRK

Uvodno obrazložitev poda Danica Bratuša.

Občina Zavrč mora v skladu z zakonom objaviti plakatna mesta.

Občinski svet sprejme sklep, da se plakatira na običajno krajeven način, saj trenutno še nimamo izdelanih plakatnih mest.

AD 8: Predlog za povišanje cen najema grobnega prostora na pokopališču v Zavrču

Uvodno obrazložitev poda Danica Bratuša.

Na osnovi 15. člena odloka o pokopališkem redu in pogrebnih svečanosti v občini Zavrč (Uradni list RS. Št. 106/2006) strokovna služba uprave Občine Zavrč podaja občinskemu svetu občine Zavrč predlog za povišanje cen najema grobov za leto 2008.

Predlagana višina najema samskega groba je: 20.4478 €, predlagana cena najema družinskega groba je 27.2769 €.

Predlog se podaja v obravnavo.

Občinski svet sprejme sklep, s katerim potrdi predlagano ceno najema groba na pokopališči v Zavrču.

AD 9: Občinski praznik

Obrazložitev poda podžupanja ga. Marta Bosilj.

Prebere program, ki ga je pripravil odbor za družbene dejavnosti.

v petek 15. avgusta ob 17,00 uri bo v kulturnem domu potekal družbeni večer društev Občine Zavrč, kjer se bodo predstavila vsa društva

16. avgusta bo najprej svečana otvoritev novo modernizirane ceste v Pestikah pri Jožici Bratuša

– osrednja prireditev se bo pričela ob 18,30 uri v Kulturnem domu

osrednjo prireditev bo povezovala Tatjana Mohorko

na osrednji prireditvi morajo biti prisotna vsa društva s praporji.

po razpravi občinski svet potrdi predlagano.

AD 9a: Predlogi za občinska priznanja:

Obrazložitev poda tajnica občinske uprava.

Prebere zapisnik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki je priloga tega zapisnika.

Iz zapisnika izhaja, da bodo letošnji dobitniki občinskih priznanj:

  1. Čebelarsko društvo Zavrč – predlagatelj OO LDS
  2. Ivan Korpar – predlagatelj PGD
  3. Angela Ivančič –predlagatelj Marta Bosilj

Navzočih: 7 članov občinskega sveta

ZA: 7

PROTI: NIHČE

SKLEP: Občinski svet Občine Zavrč sprejme sklep s katerim potrjuje predlog za podelitev občinskih priznanj kot izhaja iz zapisnika Komisije za mandatna vprašanj, volitve in imenovanja.

AD 10: Ukinitev poslovalnice Nove Kreditne banke – poslovalnice Zavrč (g. Dušan Rojko)

Obrazložitev poda član občinskega sveta g. Dušan Rojko.

Glede na to, da Novi KBM pogodba o najemu poteče dne 31.08. 2008 zaradi rušitve objekta, se poslovalnica zapira. Novi KBM ni v interesu, da bi poslovalnica ostala še naprej in tudi trenutno ne iščejo primernega prostora za selitev poslovalnice, saj menijo, da je bankomat dovolj. Meni, da bi sedaj morali ukrepati in posredovati Novi KBM dopis, s katerim bi izrazili da na vsak način želimo, da poslovalnica v Zavrču ostane.

Tajnica občinske uprave Irena H. Rimele prebere uradni zaznamek pogovora z go. Cvetko Gobec v zvezi z zaprtjem NKB Maribor poslovalnice Zavrč.

Sledi konstruktivna razprava, po kateri na predlog župana občinski svet sprejme sklep, da se predstavniki občine (Dušan Rojko in Peter Vesenjak) sestanejo z vodstvom Nove KBM in proučijo možnosti, da poslovalnica ostane v Zavrču.

Navzočih: 7 članov občinskega sveta

ZA: 7

PROTI: nihče

AD 10: Morebitni sklepi in predlogi

AD 10A: Predlog odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Zavrč

Prelog Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Zavrč je bil podan na današnji seji.

Obrazložitev poda Danica Bratuša.

Po razpravi občinski svet sprejme

SKLEP; s katerim potrdi Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Zavrč

Navzočih: 7 članov občinskega sveta

ZA: 7

PROTI: nihče

AD 10B: Dopis OŠ Cirkulane-Zavrč glede statusa Osnovne šole

Tajnica občinske uprava prebere dopis OŠ Cirkulane Zavrč z dne 18.07. 2008.

Razpravljali so:

Župan: predlaga, da akta o ustanovitvi ne podpišemo dokler ne bo razumevanja po samostojnem zavodu.

F. Kelc: dokler ne bo akt sprejet svet Zavoda ne more delovati in ni legitimen, zato se mu zdi nesmiselno, da se predstavniki občine udeležujejo sej Zavoda.

M. Bosilj: je izrecno proti podpisu soustanoviteljskega akta.

Dušan Rojko: meni, da se s podpisom soustanoviteljskega akta z ničemer še ne zavezujemo. Saj vidi težavo v tem, da ne dobimo podpore in soglasja o samostojnem zavodu s strani Ministrstva za šolstvo in šport.

Po razpravi občinski svet sprejme sklep, da bomo to točko obravnavali še enkrat na naslednji seji.

Navzočih: 7 članov občinskega sveta

ZA: 7

PROTI: NIHČE

AD 10C: Predlog zapisnika 5. korespondenčne seje z dne 18. julij 2008

Brez pripomb občinski svet potrdi predlog zapisnika 5. korenspondenčne seje z dne 18. julij 2008

Navzočih: 7 članov občinskega sveta

ZA: 7

PROTI: NIHČE

AD 10Č: Poročilo odbora za gospodarstvo – Janko Lorbek

Obrazložitev poda predsednik odbora za gospodarstvo g. Janko Lorbek.

Med aktualnimi točkami dnevnega reda je odbor za gospodarstvo obravnaval tudi vlogo občana Jožefa Težaka za sofinanciranje modernizacije poti in predlaga občinskemu svetu, da se sofinancira modernizacija javne poti v višini 5.900 € pod pogojem, da uporabniki zberejo sredstva v višini 4.900€ in neposredno pokrijejo izvajalcu.

Ob obravnavanju vloge občana Zvonka Težaka, odbor predlaga občinskemu svetu, da občina pristopi k sofinanciranju poti po predračunu, ki zajema dobavo in vgradnjo asfaltne mase, vse ostale stroške krije uporabnik sam.

Sklep s katerim občinski svet soglasno potrdi oba predloga odbora za gospodarstvo.

AD 11: Razno

Sledi razprava:

M. Bosilj seznani občinski svet o tem, da želi OO RK v mesecu septembru organizirati srečanje starejših in bolnih občanov.

Seja zaključena ob 21,30 uri.

Zapisala: Lidija Domjan