Obvestilo vinogradnikom in vinarjem

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča vse vinogradnike in vinarje, da so se dolžni vpisati v register pridelovalcev grozdja in vina.
V register pridelovalcev grozdja in vina ste se dolžni vpisati vsi, ki obdelujete 0,05 ha ali več vinogradov, tisti, ki obdelujete manjšo površino pa le, če pridelek tržite.

POMEMBNO:
1. januarja 2016 se začne na območju Evropske unije uporabljati nov sistem dovoljenj za zasaditev vinske trte, v skladu s katerim bo moral vsak, ki bo želel zasaditi ali obnoviti vinograd, predhodno pridobiti ustrezno dovoljenje. Vse informacije v zvezi z dovoljenji za zasaditev so na voljo na upravnih enotah in pri kmetijski svetovalni službi.

Hkrati pa nova evropska zakonodaja predpisuje visoke kazni za tiste, ki bodo sadili vinograde brez dovoljenja ali pa vinogradov nimajo vpisanih v register in tržijo vino, mošt ali grozdje (izjema so le vinogradi tistih pridelovalcev, ki vino porabijo izključno v okviru družine).

Zato pozivamo vse vinogradnike, da obstoječe vinograde najpozneje do konca leta 2015 vpišejo v register pridelovalcev grozdja in vina. Vpis v register je enostaven in se brez stroškov izvede na upravni enoti ter vam omogoča, da boste lahko v bodoče kadarkoli obseg vinogradov širili ali pa obnovili obstoječe vinograde ter svoje vino tudi prodajali.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Javno naročilo male vrednosti za projekt »PLAZ NA LOKALNI CESTI GORIČAK – MEJA RH LC 483051, ID 999564«

V skladu z določili Zakona o javnem naročanju Občina Zavrč vabi vse zainteresirane ponudnike, da skladno z razpisno dokumentacijo predložijo ponudbe v postopku oddaje naročila male vrednosti za sanacijo plazu na lokalni cesti Goričak – meja RH LC 483051, ID 999564.

Priloženi dokumenti:

Armaturni načrt (PDF)

Gradbena situacija (PDF)

Katastrska situacija (PDF)

Prerezi (PDF)

Razpisna dokumentacija (Word doc) – popravek 24.8.2015

Tehnično poročilo (PDF)

Popis del (Excel dokument)

ZBIRANJE PODPISOV ZA PETICIJO ZA IZGRADNJO HITRE CESTE HAJDINA – ORMOŽ

ZBIRANJE PODPISOV ZA PETICIJO ZA IZGRADNJO HITRE CESTE HAJDINA – ORMOŽ

S strani vlade in pristojnega ministrstva se ne vodijo nobene aktivnosti v zvezi z izgradnjo hitre ceste Hajdina-Ormož in povezave Zavrča na hitro cesto. Tudi v predlogu Strategije razvoja prometa v Republiki Sloveniji, ki jo je pripravilo Ministrstvo za infrastrukturo in ki je bila predstavljena v oktobru 2014, je zapisano naslednje: »Povezava Ormoža s Ptujem/Mariborom« – »Posamezna področja Slovenije so slabše povezana na regijska središča oz. je dostopnost zaradi nižjih potovalnih hitrosti otežena. Potrebno je zagotoviti primeren standard dostopnosti tako do središč regijskega pomena kot do jedrnih središč in jedrnega oz. celovitega prometnega omrežja. Ukrep predvideva pripravo projekta, ki upošteva dejanske potrebe prometnega sistema. Gre predvsem za posege na obstoječi prometni infrastrukturi, le v posameznih primerih oz. lokacijah, kjer ustreznega standarda ni možno zagotoviti na obstoječi infrastrukturi, se preuči možnost priprave projekta izven obstoječe prometne infrastrukture.« Takšen zapis je v bistvu odmik od trenutno veljavne Resolucije o Nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji. V prilogi je priložena peticija za izgradnjo hitre ceste Hajdina-Ormož.

Peticijo je možno podpisati na sedežu občine Zavrč. Prav tako je možno peticijo, ki je v prilogi natisniti izpolniti in poslati na Občino Zavrč, Goričak 6, 2283 Zavrč ali osebno prinesti na Občino Zavrč.

PODPISI SE ZBIRAJO DO 31.8.2015!