Sklep lepljenju in nameščanju plakatov z volilno propagandnimi sporočili

Zavrč, 6. april 2009

Šifra: 032-01-4/02-6-09

Na osnovi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS št. 41/07, 105/08-odločba US in 103/07-ZPolS-D) je občinski svet občine Zavrč na 6. korespodenčni seji dne 6. aprila 2009 sprejel

SKLEP

O lepljenju in nameščanju plakatov z volilno propagandnimi sporočili

1.

Organizatorjem volilne kampanje je dovoljeno lepljenje in nameščanje plakatov z volilno propagandnimi sporočili za volitve poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament na krajevno običajen način ter na oglasnih deskah občine Zavrč.

2.

Lepljenje in nameščanje plakatov izvajajo organizatorji volilne kampanje s soglasjem lastnika stavbe ali zemljišča

Župan občine Zavrč:

Miran VUK

Občinski program varnosti

Na podlagi prvega odstavka 6. člena Zakona o občinskem redarstvu (Uradni list RS, št. 139/2006, ZORed) je Občinski svet občine Zavrč na predlog župana in na podlagi usklajevanja z Ministrstvom za notranje zadeve Republike Slovenije, dopis številka 007-274/2008/2 ( 14-03) z dne 28.10.2008, na seji dne 30.10.2008 s sklepom številka 223-1/2008/6 ( 5018) sprejel

OBČINSKI PROGRAM VARNOSTI

1. UVOD

Občinski program varnosti (v nadaljevanju: OPV) je temeljni strateški dokument, v katerem so opredeljena izhodišča za zagotavljanje varnega in kvalitetnega življenja prebivalcev občine Zavrč. Namen OPV je načrtno zagotavljati kvaliteto javnega prostora v občini Zavrč. Kvaliteten javni prostor pomeni predvsem zadovoljstvo občanov z okoljem, kjer živijo in delajo, ter z okoljem kjer se šolajo in igrajo njihovi otroci. Kvaliteten javni prostor tudi pomeni zadovoljivo stopnjo javne varnosti in javnega reda; to pa konkretno pomeni, da so občinske ceste, ulice, parki in drugi odprti prostori varni, čisti in urejeni.

OPV zato predstavlja pomemben in izhodiščni dokument za področje delovanja redarske službe. V OPV so opredeljena izhodišča za zagotavljanje varnosti v občini, cilji in ukrepi za zagotovitev teh ciljev, konkretni nosilci oziroma odgovorne službe za dosego želenih ciljev ter opredelitev finančnih posledic. V dokumentu so opredeljene tudi zakonske osnove za vzpostavitev in delo redarske službe ter za sodelovanje s policijo in drugimi subjekti varnosti pri zagotavljanju javne varnosti ter javnega reda in miru.

OPV občine Zavrč obsega 1 strateški cilj in 4 operativne cilje s skupaj 33 ukrepi, ki na celovit način urejajo oziroma zagotavljajo kvaliteto javnega prostora v občini Zavrč. OPV občine Zavrč je istočasno tudi program dela redarjev oziroma redarske službe, ki je zasnovan razvojno, tako da se ga vsako leto dopolnjuje z novimi varnostnimi tveganji in potrebami varnosti, ter ukrepi za doseganje zadanih ciljev v skladu z razpoložljivimi finančnimi sredstvi, ki jih občina Zavrč namenja za to področje dela.

2. IZHODIŠČA

Obseg in kvaliteto varnosti javnega prostora v občini Zavrč zagotavljajo: policija, inšpekcijska služba, redarska služba, služba za zaščito in reševanje, gasilci in podjetja za zasebno varovanje.

Policija je tisti subjekt v občini Zavrč, ki na najbolj neposreden način zagotavlja oziroma skrbi za javno varnost in javni red v občini, redarska služba pa bo s svojo prisotnostjo in opazovanjem na terenu, policijo obveščala o varnostno zanimivih dogodkih. Ob neposredno ugotovljenih kršitvah in ogroženem življenju ljudi pa skladno z veljavno zakonodajo (ZORed, ZJRM, ZVCP, ZP) in občinskimi odloki tudi ukrepala.

Redarstvo bo zoper kršitelje ukrepalo v skladu s sledečimi predpisi:

– Zakonom o občinskem redarstvu , Uradni list RS, št. 139/2006 (ZORed),

– Zakonom o javnem redu in miru, Uradni list RS, št. 70/2006 (ZJRM),

– Zakonom o varnosti cestnega prometa, Uradni list RS, št. 83/2004 in št. 37/2008 (ZVCP),

– Zakonu o prekrških, Uradni list RS, št. 7/2003 in št. 17/2008 (ZP) in

– drugimi predpisi, ki urejajo področje redarske službe.

Izhodišče za vzpostavitev in zagotavljanje obsega in kvalitete varnosti javnega prostora oziroma ustreznega stanja javne varnosti in javnega reda v občini Zavrč so pravno – sistemski in organizacijski ukrepi.

Zato je občina Zavrč za zagotavljanje kvalitete varnosti javnega prostora vzpostavila redarsko službo ter sprejela pričujoči OPV z oceno varnostnih razmer občine Zavrč, ki je bila pripravljena na podlagi ocene varnostnih razmer, ki jo je pripravila Policijska postaja Gorišnica.

celoten program v .pdf formatu

Izvedba operacije » Fekalna kanalizacija Zavrč«

zavrc evropska_unija

Na osnovi prvega javnega razpisa za prednostno usmeritev »Regionalni razvojni programi« v okviru OP krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij« je občina Zavrč za operacijo Fekalna kanalizacija Zavrč uspela pridobiti sredstva v skupni višini 418.563,00€.

Operacija »Fekalna kanalizacija Zavrč« je delno financirana iz EU in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«. Delež sofinanciranja je največ v višini 85% upravičenih stroškov.

Operacija se izvaja v naselju Zavrč. Pričela se je izvajati v letu 2008 in se bo zaključila leta 2009.

Izvajanje večjih investicij v Občini Zavrč za obdobje 2007-2013

zavrc sluzba_za_lokalno_samoupravo evropska_unija

Na osnovi Drugega javnega razpisa za prednostno usmeritev »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško« v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«, je občina Zavrč pridobila nepovratna sredstva za naslednje operacije:

1. Za »Preplastitev LC 483010 Zavrč-Turški vrh se je odobrilo sofinanciranje v višini 236.680€, oziroma največ 100% upravičenih stroškov operacije. Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: »Razvoj regij«; prednostne usmeritve »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško«.

V skladu s sklepom Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, so nepovratna sredstva v deležu 85% namenska sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj , opredeljena v Operativnem programu krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojna prioriteta »Razvoj regij«, prednostna usmeritev »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško« ( na proračunski postavki SVLR št. 7618 Razvoj regij- prometna infrastruktura- EU-07-13), v deležu 15% pa namenska sredstva Proračuna Republike Slovenije ( na proračunski postavki SVLR št. 7625 Razvoj regij- prometna infrastruktura- 07- 13- slovenska udeležba). Z njimi se lahko sofinancira največ 100% celotnih upravičenih javnih izdatkov operacije za upravičene stroške operacije. Celotna vrednost operacije znaša 284.016,00€. Operacija se bo pričela izvajati v letu 2008 in leta 2009 ter se bo zaključila leta 2010.

2. Za »Ureditev dostopa do turističnega objekta Dve lipi in naselja Korenjak« se je odobrilo sofinanciranje v višini 313.795€, oziroma največ 100% upravičenih stroškov operacije. Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: »Razvoj regij«; prednostne usmeritve »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško«.

V skladu s sklepom Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, so nepovratna sredstva v deležu 85% namenska sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj , opredeljena v Operativnem programu krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojna prioriteta »Razvoj regij«, prednostna usmeritev »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško« ( na proračunski postavki SVLR št. 7618 Razvoj regij- prometna infrastruktura- EU-07-13), v deležu 15% pa namenska sredstva Proračuna Republike Slovenije ( na proračunski postavki SVLR št. 7625 Razvoj regij- prometna infrastruktura- 07- 13- slovenska udeležba). Z njimi se lahko sofinancira največ 100% celotnih upravičenih javnih izdatkov operacije za upravičene stroške operacije.

Operacija se bo pričela izvajati leta 2008 in se bo zaključila v letu 2009. Celotna vrednost operacije znaša 372.414,00€.

Odločba o koncesionarju dimnikarskih storitev v Občini Zavrč

REPUBLIKA SLOVENIJA

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

 

Številka: 35404-11/2008/8

Ljubljana, 11.09.2008

 

Na podlagi prvega odstavka 16. člena Uredbe o načinu, predmetu in pogojih izvajanja obvezne državne gospodarske javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom (Uradni list RS, št. 129/04, 57/06 in 105/07), v postopku podelitev koncesije gospodarske javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnihnaprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom na dimnikarskem področju Zavrč, je Vlada Republike Slovenije na 251. dopisni seji dne 11.9.2008 pod točko 22 izdala naslednjo

ODLOČBO:

1. Za koncesionarja za izvajanje obvezne državne gospodarske javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom na dimnikarskem območju Zavrč se izbere prijavitelj Dimnik, Dimnikarsko podjetje Radenski vrh d.o.o., Radenski vrh 15c, 9252 Radenci.

celoten dokument v .pdf formatu

Sklep o začetku priprave občinskega prostorskega načrta

Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt – Uradni list RS, št. 33/07) je župan Občine Zavrč sprejel

S K L E P

o začetku postopka priprave občinskega prostorskega načrta Občine Zavrč

1. Začetek postopka priprave občinskega prostorskega načrta Občine Zavrč

S tem sklepom se začne postopek priprave občinskega prostorskega načrta Občine Zavrč (v nadaljnjem besedilu: OPN).

2. Ocena stanja in razlogi za pripravo OPN

Zakon o prostorskem načrtovanju v prvem odstavku 95. člena določa, da mora občina sprejeti občinski prostorski načrt najkasneje v 24 mesecih po uveljavitvi Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij (Uradni list RS, št. 99/07). Navedeni pravilnik je pričel veljati 14. 11. 2007.

Razlog za pripravo OPN ni samo zahteva Zakona o prostorskem načrtovanju, temveč nov prostorski načrt zahtevajo tudi razvojne potrebe občine in drugih oseb.

Pred uveljavitvijo Zakona o prostorskem načrtovanju je za Občino Zavrč in občine Spodnjega Podravja tekel postopek priprave strategije prostorskega razvoja, za katerega je bil sprejet Program priprave Strategije prostorskega razvoja občin v Spodnjem Podravju za Mestno občino Ptuj ter občine Destrnik, Dornava, Gorišnica, Hajdina, Juršinci, Kidričevo, Markovci, Podlehnik, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Trnovska vas, Videm, Zavrč in Žetale (Uradni list RS, št. 98/06). V tem postopku, pričetem na podlagi Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popravek, 58/03 – ZZK-1), pa so že bila upoštevana tudi določila Zakona o prostorskem načrtovanju in na podlagi pridobljenih smernic nosilcev urejanja prostora za strategijo prostorskega razvoja so bila izdelana delovna gradiva strateškega dela občinskega prostorskega načrta posameznih občin, katerih vsebina izhaja iz določil Zakona o prostorskem načrtovanju. Delovno gradivo strateškega dela občinskega prostorskega načrta, izdelano za območje Občine Zavrč, bo uporabljeno v postopku priprave OPN.

3. Način pridobitve strokovnih rešitev

Strokovne rešitve se pripravi v skladu z določili Zakona o prostorskem načrtovanju in določili Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij.

Občina odda izdelavo OPN z izbiro najugodnejšega izdelovalca v skladu z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08). Izbrani izdelovalec izdela enovit prostorski akt s strateškim in izvedbenim delom.

Osnutek OPN se pripravi na podlagi prikaza stanja prostora, usmeritev iz državnega strateškega prostorskega načrta, razvojnega programa (Območni razvojni program Spodnje Podravje za obdobje 2007-2013), razvojnih potreb občine ter izraženih razvojnih potreb drugih oseb.

Vsebina strateškega in izvedbenega dela občinskega prostorskega načrta se za občinsko središče Zavrč določi na podlagi urbanističnega načrta.

Pri pripravi OPN se uporabijo naslednja gradiva:

– strokovne podlage za strateški del občinskega prostorskega načrta Občine Zavrč,

– delovno gradivo strateškega dela občinskega prostorskega načrta Občine Zavrč.

4. Roki za pripravo OPN in njegovih posameznih faz

V postopku priprave OPN so predvideni naslednji roki:

– sklep župana o začetku postopka: avgust 2008,

– objava sklepa v uradnem glasilu (Uradnem listu Republike Slovenije) in v svetovnem spletu (http://www.zavrc.si); objavljen sklep se pošlje Ministrstvu za okolje in prostor in sosednjim občinam: september 2008,

– priprava osnutka OPN: 60 dni po izbiri izdelovalca OPN,

– pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora in sporočila Ministrstva za okolje in prostor, ali je potrebno izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje (CPVO): 40 dni po izdelavi osnutka OPN,

– izdelava dopolnjenega osnutka OPN: 30 dni po prejemu smernic,

– morebitno usklajevanje smernic: 20 dni,

– izdelava okoljskega poročila za dopolnjen osnutek, če je zahtevan postopek celovite presoje vplivov na okolje: 45 dni po izdelavi dopolnjenega osnutka,

– preveritev ustreznosti okoljskega poročila na Ministrstvu za okolje in prostor, če je zahtevan postopek celovite presoje vplivov na okolje: 20 dni po izdelavi okoljskega poročila,

– javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi: najmanj 7 dni pred začetkom javne razgrnitve,

– javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega osnutka in okoljskega poročila (okoljsko poročilo je potrebno v primeru, ko je zahtevan postopek CPVO): 30 dni,

– priprava stališč do pripomb in predlogov, podanih v času javne razgrnitve: 20 dni po zaključku javne razgrnitve,

– prva obravnava in sprejem dopolnjenega osnutka OPN na občinskem svetu ter obravnava in sprejem stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve: 20 dni,

– objava stališč do pripomb in predlogov na krajevno običajen način in v svetovnem spletu: 15 dni po sprejemu stališč,

– priprava predloga OPN na podlagi stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve: 15 dni po sprejemu stališč,

– pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora, odločitve ministrstva o sprejemljivosti vplivov izvedbe OPN (če je potrebno izvesti postopek CPVO) in sklepa ministra o potrditvi predloga OPN: 75 dni ali daljši rok, če je namesto sklepa ministra potrebno pridobiti sklep vlade (sklep vlade je potreben v primeru, ko nosilci urejanja prostora v mnenjih ugotovijo, da v predlogu OPN njihove smernice niso bile upoštevane, ali ko Ministrstvo za okolje in prostor zavrne izdajo potrdila, da so vplivi izvedbe predloga OPN na okolje sprejemljivi),

– druga obravnava in sprejem predloga OPN na občinskem svetu: 30 dni po prejemu sklepa ministra (ali sklepa vlade) o potrditvi predloga OPN,

– objava odloka v uradnem glasilu: po preteku petnajstdnevnega roka, ki ga določajo predpisi o lokalni samoupravi.

5. Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovane prostorske ureditve iz njihove pristojnosti

Nosilci urejanja prostora so ministrstva, organi lokalnih skupnosti, izvajalci javnih služb ter nosilci javnih pooblastil, ki sodelujejo v postopku priprave prostorskih aktov.

Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice k osnutku OPN, so:

a) na državni ravni:

– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor (za področje poselitve),

– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo (za področje kmetijstva),

– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Sektor za gozdarstvo (za področje gozdarstva),

– Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Maribor (za področje gozdarstva),

– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Sektor za lovstvo in ribištvo (za področje lovstva in ribištva),

– Zavod za ribištvo Slovenije (za področje ribištva),

– Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Ljubljana (za področje rabe in upravljanja z vodami),

– Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za porečje reke Drave in Mure, Oddelek za porečje reke Drave, Maribor (za področje rabe in upravljanja z vodami),

– Zavod RS za varstvo narave, Ljubljana (za področje ohranjanja narave),

– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Maribor (za področje ohranjanja narave),

– Ministrstvo za k
ulturo, Direktorat za kulturno dediščino (za področje varstva nepremične kulturne dediščine),

– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Maribor (za področje varstva nepremične kulturne dediščine),

– Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo (za področje energetike),

– Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo (za področje mineralnih surovin),

– Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za elektronske komunikacije (za področje elektronskih komunikacij),

– ELES Elektro – Slovenija (za področje prenosa električne energije),

– Geoplin Plinovodi d.o.o. (za področje plinovodnega omrežja),

– Ministrstvo za promet, Direktorat za ceste (za področje cest),

– Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste (za področje državnega cestnega omrežja),

– DARS d.d. (za področje avtocestnega omrežja),

– Ministrstvo za promet, Direktorat za civilno letalstvo (za področje letalstva),

– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje (za področje zaščite in reševanja, vključno z varstvom pred požarom),

– Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo (za področje obrambe),

– Ministrstvo za zunanje zadeve (Občina Zavrč meji na Republiko Hrvaško),

– Ministrstvo za notranje zadeve, Direktorat za policijo in druge varnostne naloge;

b) na lokalni ravni:

– Komunalno podjetje Ptuj, Puhova ulica 10, Ptuj (za področje oskrbe z vodo, odvajanja in čiščenja odpadnih voda),

– Elektro Maribor, Vetrinjska ulica 2, Maribor (za področje oskrbe z električno energijo),

– Telekom Slovenije, d.d., Sektor za upravljanje omrežja, Center za vzdrževanje omrežja Maribor, Titova cesta 38, Maribor (za področje telekomunikacijskega omrežja),

– Občina Zavrč, Zavrč 11, 2283 Zavrč (za področje občinskih cest (lokalne ceste, javne poti)).

V primeru, da se v postopku priprave ugotovi, da je potrebno vključiti tudi druge nosilce urejanja prostora, ki niso navedeni v tem sklepu, se v postopku pridobi tudi njihove smernice.

6. Prenehanje veljavnosti

Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha za območje Občine Zavrč veljati Program priprave Strategije prostorskega razvoja občin v Spodnjem Podravju za Mestno občino Ptuj ter občine Destrnik, Dornava, Gorišnica, Hajdina, Juršinci, Kidričevo, Markovci, Podlehnik, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Trnovska vas, Videm, Zavrč in Žetale (Uradni list RS, št. 98/06).

7. Začetek veljavnosti

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Zavrč (http://www.zavrc.si). Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Sklep se pošlje Ministrstvu za okolje in prostor ter sosednjim občinam Občine Zavrč.

 

Številka: 350-00004/2008

Datum: 27. 8. 2008

 

Miran Vuk l.r.

župan

Občine Zavrč