Razglas seznama kandidatov za župana Občine Zavrč na volitvah 2010

R A Z G L A S

Dokument v .pdf formatu

Na podlagi 2. odstavka 74.člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07-ZLV-UPB3 in 45/08) in v zvezi s 60. členom Zakona o volitvah v Državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 ZVDZ-UPB1, 54/07) je Občinska volilna komisija Zavrč sestavila naslednji

S E Z N A M

kandidatov za župana občine Zavrč na volitvah 10. oktobra 2010. Glasuje se za enega (1) kandidata. Kandidati so:

1.SLAVKO PRAVDIČ, roj, 20. 03. 1968, stanujoč Hrastovec 1a, strojni tehnik, tehnični direktor. Predlagatelj: NOVA SLOVENIJA-KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA, OO N.Si ZAVRČ
2.MIRAN VUK, roj. 20. 07. 1961, stanujoč Hrastovec 130, ekonomski tehnik, direktor. Predlagatelj: SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, OO SLS ZAVRČ
3.IVAN KOPŠA, roj. 18.10.1957, stanujoč Hrastovec 106, komercialni tehnik, trenutno brezposelni. Predlagatelj: SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA, OO SDS ZAVRČ

Številka:041-14/2010-001
Datum: 22. 09. 2010

OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA
Goričak 6
Predsednik OVK:
mag. Metod GRAH
LOKALNE VOLITVE 2010 OBČINA ZAVRČ:143
Volilna enota: 1

Preplastitev LC 102 101 Cirkulane-Turški vrh

clip_image004clip_image002

Lokalna cesta Cirkulane-Turški vrh zajema preplastitev ceste v dolžini 1.740 m . Preplastitev omenjene ceste bo omogočala urejeno osnovno infrastrukturo prebivalcem, ki živijo ob omenjeni cesti ter vsem ostalim prebivalcem v naseljih Turški vrh, Pestike in Korenjak. Cesta se navezuje na lokalno Cesto Zavrč Turški vrh v naselju Turški vrh ter poteka čez naselja Korenjak in Pestike ter se zaključuje v naselju Brezovec kjer prehaja v občino Cirkulane.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij« prednostne usmeritve »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško« v okviru operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete » Razvoj regij«.

Nepovratna sredstva v deležu 85% so namenska sredstva Evropske unije, Evropskega sklada za regionalni razvoj , opredeljena v Operativnem programu krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojna prioriteta »Razvoj regij«, prednostna usmeritev »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško« ( na proračunski postavki SVLR št. 7618 Razvoj regij- prometna infrastruktura- EU-07-13)v višini 195.145,84 eurov. V deležu 15% pa namenska sredstva Proračuna Republike Slovenije ( na proračunski postavki SVLR št. 7625 Razvoj regij- prometna infrastruktura- 07- 13- slovenska udeležba) v višini 34.437,50 eurov. Z njimi se lahko sofinancira največ 100% celotnih upravičenih javnih izdatkov operacije.

Vse neupravičene stroške bo financirala Občina Zavrč, ki so planirana v višini 44.116,66 eurov. Skupna vrednost celotne investicije je 273.700 eurov. Začetek operacije je december 2009 s predvidenim zaključkom operacije september 2010.

Kontaktne osebe, ki dajejo informacije o izvajanju investicij so izključno Miran Vuk, župan; Irena Horvat Rimele in Danica Bratuša

Sklep o lepljenju in nameščanju plakatov z volilno propagandnimi sporočili

Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS št. 41/07 in 103/07 – Zpol-D) ter 15. Člena Statuta Občine Zavrč (Uradni list RS št. 64/99 in 98/2004) je občinski svet Občine Zavrč na 38 redni seji dne 04. avgusta 2010 sprejel

Sklep o lepljenju in nameščanju plakatov z volilno propagandnimi sporočili

1.

Organizatorjem volilne kampanje je dovoljeno lepljenje in nameščanje plakatov z volilno propagandnimi sporočili za redne volitve v občinski svet in redne volitve županov na krajevno običajen način ter na oglasnih deskah občine Zavrč.

2.

Lepljenje in nameščanje plakatov izvajajo organizatorji volilne kampanje s soglasjem lastnika stavbe ali zemljišča.

Številka:

Datum; 04. avgust 2010

Občina Zavrč

Župan
Miran VUK l.r.

Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Zavrč

Na podlagi 23 in 28. Člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07 in 103/07 – ZpolS-D) ter 15. Člena Statuta Občine Zavrč (Uradni list RS št. 64/99 in98/04) je Občinski svet občine Zavrč na 38 redni seji dne 4. avgusta 2010 sprejel

SKLEP O DELNI POVRNITVI STROŠKOV VOLILNE KAMPANJE ZA LOKALNE VOLITVE V OBČINI ZAVRČ

1.

S tem sklepom se določajo upravičenci in kriteriji za delno povrnitev stroškov volilne kampanje organizatorjem oziroma kandidatom za volitve župana in list kandidatov za Občinski svet Občine Zavrč.

2.

Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet ne smejo preseči 0,40 EUR na posameznega volilnega upravičenca v občini.

3.

Stroški volilne kampanje za volitve župana ne smejo preseči 0,25 EUR na posameznega volilnega upravičenca v občini. Če pride do drugega kroga , se stroški volilne kampanje za kandidata, ki na tem glasovanju kandidira, lahko povečajo še za 0,15 EUR na posameznega volilnega upravičenca v občini.

4.

Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za člane občinskega sveta, katerih listam so pripadali mandati za člane v občinskem svetu, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 0,33 EUR za dobljen glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.

5.

Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upravičeni tudi organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za župana, za katere je glasovalo najmanj 10 % od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, in sicer 0,12 EUR za vsak dobljeni glas.

Če se glasovanje ponovi, sta kandidata, ki kandidirata na ponovnem glasovanju, upravičena do povrnitve stroškov le za dobljene glasove, pridobljene na ponovnem glasovanju. Skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.

6.

Organizatorju volilne kampanje oziroma kandidatu za volitve v občinski svet ali za volitve župana se na njegovo zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna Občine Zavrč v roku 30 dni po predložitvi poročila o zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo občinskemu svetu in računskemu sodišču.

7.

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. :

Zavrč, 4. avgust 2010

Župan občine Zavrč
Miran VUK l.r.

Sklep o potrebnem številu podpisov volivcev za določitev kandidata za župana na lokalnih volitvah 2010

Zavrč, 5. avgust 2010

Številka: 040-001/2010-002

Občinska volilna komisija Občine Zavrč je na podlagi 106. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94-4693/07-ZLV-UPB3, 45-1987/08-ZLV-H) sprejela ugotovitveni

S K L E P

o potrebnem številu podpisov volivcev za  določitev kandidata za župana na lokalnih volitvah 2010

Občinska volilna komisija Občine Zavrč v skladu s 106. členom Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94-4693/07-ZLV-UPB3, 45-1987/08-ZLV-H)ugotavlja, da kadar določi kandidata za župana občine Zavrč s podpisovanjem skupina volivcev je potrebo najmanj 15 podpisov volivcev, ki imajo stalo prebivališče v občini Zavrč.

Obrazložitev:

106. člen Zakona o lokalnih volitvah določa, da v primeru, ko določa kandidata za župana skupina volivcev, je potrebno število podpisov najmanj 2% od števila volivcev v občini, ki so glasovali v prvem krogu na zadnjih rednih volitvah za župna, vendar ne manj kot 15 in ne več kot 2500.

Ugotovitveni sklep o številu potrebnih podpor volivcev sprejme OVK.

Občinska volilna komisija je ugotovila, da je na zadnjih volitvah v letu 2006 za župana glasovalo 755 volivcev. 2% od števila volivcev, ki so glasovali za župana znaša torej 15,1 volivcev. Na podlagi ugotovitev je OVK sprejela sklep kot izhaja iz izreka.

PREDSEDNIK OBČINSKE
VOLILNE KOMISIJE:
mag. Metod GRAH l.r

Sklep o potrebnem številu podpisov volivcev za določitev kandidata za člana občinskega sveta na lokalnih volitvah 2010

Zavrč, 5. avgust 2010

Številka: 040-001/2010-001

Občinska volilna komisija Občine Zavrč je na podlagi 54. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94-4693/07-ZLV-UPB3, 45-1987/08-ZLV-H) sprejela ugotovitveni

S K L E P

o potrebnem številu podpisov volivcev za  določitev kandidata za člana občinskega sveta na lokalnih volitvah 2010

Občinska volilna komisija Občine Zavrč v skladu s 54. členom Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94-4693/07-ZLV-UPB3, 45-1987/08-ZLV-H)ugotavlja, da kadar določi kandidata za člana občinskega sveta v občini Zavrč s podpisovanjem skupina volivcev je potrebo najmanj 15 podpisov volivcev, ki imajo stalo prebivališče v volilni enoti.

Obrazložitev:

54. člen Zakona o lokalnih volitvah določa, da kandidate za člane občinskega sveta v posamezni volilni enoti lahko določi s podpisovanjem skupina volivcev, ki imajo stalno bivališče v volilni enoti. Potrebno število podpisov je najmanj 1% od števila volivcev v VE, ki so glasovali na zadnjih rednih volitvah v občinski svet, vendar ne manj kot 15.

Občinska volilna komisija je ugotovila, na podlagi Poročila o izidu volitev članov občinskega sveta v Občini Zavrč na lokalnih volitvah 22. oktobra 2006 (št. 006-01-6/2006-001 z dne 25. oktober 2006) , da je glasovalo 755 volivcev. Na podlagi navedenega je OVK sprejela sklep kot izhaja iz izreka.

PREDSEDNIK OBČINSKE

VOLILNE KOMISIJE:

mag. Metod GRAH l.r.

Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje P24-R1 Zavrč

Na podlagi 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 ZVO-1B, 108/09) in 29. člena Statuta Občine Zavrč (Uradni list RS, št. 64/99, 98/04) Občina Zavrč objavlja

JAVNO NAZNANILO

o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja P24-R1 Zavrč (območje športa in rekreacije)

1.

Javno se razgrne dopolnjeni osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja P24-R1 Zavrč (območje športa in rekreacije) (v nadaljnjem besedilu: podrobni načrt), ki ga je pod številko 17013/10-OPPN/GK izdelala družba TMD Invest, d.o.o., Ptuj.

2.

Območje podrobnega načrta obsega površino, ki jo tvorijo zemljišča s parcelnimi številkami: 122/1, 122/3, 122/4, 122/5, 122/6, 125/1, 125/2, 126/1, 126/2, 126/3, 174/11, 176/3, vse k.o. Zavrč. Površina celotnega območja P24-R1, povzeta po prostorskem planu, meri 2,34 ha.

Na območju podrobnega načrta je predvidena izgradnja nogometnega igrišča standardnih mer, pomožnega igrišča, tribune za gledalce, dvoetažnega objekta s slačilnicami, garderobami in drugimi pomožnimi prostori, dovozne poti do objekta, igrišč in predvidene čistilne naprave, ustreznega števila parkirišč za osebna vozila in ločeno za potrebe urgence, nočnih reflektorjev (predvidena višina je do 27 m) ter ograje. Območje bo opremljeno z vsemi potrebnimi priključki na gospodarsko javno infrastrukturo; predvidena je tudi fotovoltaična centrala. Pozidava je usklajena z investitorji oziroma lastniki.

3.

Javna razgrnitev podrobnega načrta bo v času od ponedeljka, 19.7.2010, do vključno srede, 18.8.2010, v prostorih Občine Zavrč (sejna soba).

4.

V času javne razgrnitve bo javna obravnava podrobnega načrta izvedena v sredo, 28.7. 2010, ob 16. uri, na sedežu Občine Zavrč.

5.

V času javne razgrnitve lahko vsi zainteresirani podajo pisne pripombe in predloge k razgrnjenemu podrobnemu načrtu na naslov Skupna občinska uprava občin v Spodnjem Podravju, Mestni trg 1, 2250 Ptuj, ali pa jih na razgrnitvenem mestu vpišejo v knjigo pripomb. Rok za dajanje pripomb poteče s potekom javne razgrnitve.

6.

Javno naznanilo so objavi v časopisu Štajerski tednik Ptuj in na spletni strani občine Zavrč (www.zavrc.si).

Številka 3505-20/2009

Datum 7.7.2010

Župan Občine Zavrč

Miran VUK

Obisk odličnjakov in minimaturantov iz Občine Zavrč pri županu

minimaturanti 2010 011 V petek, 11. junija 2010, je župan Miran Vuk v prostorih občine Zavrč slovesno sprejel odličnjake Osnoven šole Cirkulane – Zavrč enota Zavrč. Letos so bili odličnjaki trije; Kristina Kuća, Ana Težak in Klemen Kokot. Župan je z njimi sproščeno pokramljal o njihovih načrtih za prihodnost, jih pohvalil za odličen uspeh ob koncu šolskega leta in koncu osnovnošolskega izobraževanja. Podaril pa jim je tudi simbolična darila, knjigo Narodi sveta, ki dokazuje, kako pisan je svet, koliko bogastva in zanimivih podob se skriva okoli nas. Za konec jim je zaželel uspešno nadaljnje šolanje in da naj ostanejo odprti in dojemljivi za svet okoli sebe.

V ponedeljek, 21. junija 2010, pa je župan sprejel še minimaturante, torej malčke, ki gredo jeseni v prvi razred osnovne šole. K županu na obisk so prišli predvsem tisti, ki so do sedaj obiskovali enoto vrtca pri OŠ Cirkulane – Zavrč enota Zavrč. Mali obiskovalci so županu radi razložili, kaj vse so se v vrtcu naučili. Zaupali so mu tudi, da že komaj čakajo, da gredo v prvi razred. Župan je vsakemu izmed njih izročil majhno a uporabno simbolično darilce.

minimaturanti 2010 009 minimaturanti 2010 015 minimaturanti 2010 005

Javni razpis za dodelitev državnih in drugih pomoči za programe razvoja podeželja v Občini Zavrč za leto 2010

OBČINA ZAVRČ

Zavrč 11, 2283 Zavrč

Objavlja na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07) in Pravilnika o dodeljevanju državnih in drugih pomoči, ter ukrepov za programe razvoja podeželja v Občini Zavrč (Uradni list RS, št. 91/07) ter Odloka o proračunu Občine Zavrč za leto 2010 (Uradni list RS, št. 107/2009)

Javni razpis za dodelitev državnih in drugih pomoči za programe razvoja podeželja v Občini Zavrč za leto 2010

Dokumenti razpisa:

I. PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev državnih in drugih pomoči za uresničevanje ciljev občine na področju razvoja kmetijstva in podeželja.

II. VIŠINA SREDSTEV

Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Zavrč za leto 2010 v okvirni višini 7.800 EUR, na proračunski postavki:

110002 Subvencije v kmetijstvu po razpisu– 4.900 EUR

110102 Podpora društvom na področju kmetijstva – 2.900 EUR

Glede na to, da so proračunska sredstva omejena, bo dejanska višina sredstev, ki jih bo pridobil posamezni upravičenec, odvisna od skupne višine zahtevkov prosilcev, ki bodo izpolnjevali vse pogoje tega razpisa. Prednost imajo letos tisti prosilci, ki se na razpis prijavljajo prvič. O razdelitvi sredstev odloči strokovna komisija, ki jo imenuje župan.

A. POMOČI – SKUPINSKE IZJEME

1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo

(4. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)

a. Z naložbo je treba doseči enega ali več naštetih ciljev:

– zmanjšanje proizvodnih stroškov,

– izboljšanje in preusmeritev proizvodnje,

– izboljšanje kakovosti in/ali

– ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali standardov za dobro počutje živali.

b. Pomoč se ne sme dodeliti za že izvedene aktivnosti.

c. Bruto intenzivnost pomoči:

– do 50% upravičenih naložb na območjih z omejenimi možnostmi,

– do 40% upravičenih naložb na drugih območjih,

– do 50% upravičenih naložb na drugih območjih, če naložbe izvajajo mladi kmetje v petih letih od vzpostavitve kmetijskega gospodarstva,

– do 100% stroškov obresti kreditov za naložbe na kmetijskem gospodarstvu, za vrednost kredita do 40% vrednosti celotne naložbe oz. do 50% vrednosti naložbe na območjih z omejenimi možnostmi,

– najvišji skupni znesek pomoči iz 7. člena sme znašati do 5.000 EUR na kmetijsko gospodarstvo na leto.

d. Najvišji znesek dodeljene pomoči posameznemu mikropodjetju (kmetijskemu gospodarstvu) ne sme preseči 400.000 EUR v katerem koli obdobju treh proračunskih let ali 500.000 EUR, če je podjetje (kmetijsko gospodarstvo) na območju z omejenimi možnostmi.

e. Upravičenci do pomoči:

– pravne, fizične osebe, majhna in srednje velika podjetja, opredeljena v Prilogi I Uredbe (ES) št. 70/2001, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oz. v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju občine,

– institucije, ki izvajajo dejavnosti za potrebe kmetijstva in razvoja podeželja na območju občine,

f. Pomoč se lahko dodeli le kmetijskim gospodarstvom, ki niso podjetja v težavah.

g. Pomoči za naložbe v kmetijska gospodarstva so:

1.1.Posodabljanje kmetij

1.1. Posodabljanje kmetij

Pomoči se dodelijo za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih.

Upravičeni stroški:

– stroški za pripravo načrta/dokumentacije za novogradnjo in adaptacijo hlevov in gospodarskih poslopij na kmetiji,

– stroški za nakup materiala za gradnjo/adaptacijo hlevov in gospodarskih poslopij na kmetiji ter ureditev izpustov,

– stroški za nakup nove in rabljene kmetijske mehanizacije,

– stroški za nakup opreme hlevov, vključno z računalniškimi programi,

– stroški za nakup materiala za gradnjo ali adaptacijo pomožnih živinorejskih objektov (seniki, silosi, itd),

– stroški nakupa rastlinjaka in montaže ter opreme,

– stroški nakupa in postavitve mrež proti toči, stroški postavitve, stroški priprave načrta za postavitev mreže s stroški svetovanja in nadzora,

– stroški ureditve trajnega nasada: stroški priprave izvedbenega načrta za zasaditev novega trajnega sadnega nasada, stroški priprave zemljišča, nakup opore, nakup mreže za ograjo in nakup večletnega sadilnega materiala, razen jagod,

– stroški obresti za kredite.

Pogoji za pridobitev:

– ustrezno dovoljenje/dokumentacija za izvedbo investicije,

– predračun, račun ali druga dokazila o plačilu stroškov za katere uveljavljajo pomoč,

– kreditna pogodba, izračun obresti, potrdilo o plačilu obresti, poslovni načrt in

– drugi splošni pogoje povezane z opravljanjem kmetijske dejavnosti.

2. Varstvo tradicionalnih krajin in stavb

(5. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)

Pomoči se lahko dodelijo za naložbe namenjene ohranjanju značilnosti neproizvodne dediščine in se nahajajo na kmetijskih gospodarstvih (npr. arheološke ali zgodovinske znamenitosti), za varstvo kulturne dediščine proizvodnih sredstev na kmetijah in kmetijskih poslopij, če naložba ne povzroči povečanja proizvodnje zmogljivosti kmetije.

Upravičeni stroški:

– splošni stroški, povezani s pripravo in izvebo investicije (stroški za pripravo dokumentacije za rekonstrukcijo (ponovno postavitev) ali obnovo oziroma sanacijo objekta, posnetek stanja, arhitekturni ali statični načrt, projekt gradnje ali obnove, popis del…,

– stroški za nabavo materiala,

– stroški za izvajanje del.

Bruto intenzivnost pomoči:

– za naložbe v proizvodna sredstva na kmetijah do 60% dejanskih stroškov oz. 75% na območjih z omejenimi možnostmi, pod pogojem, da naložba ne povzroči povečanja proizvodne zmogljivosti kmetije,

– do 100% upravičenih stroškov za naložbe namenjene za ohranjanje neproizvodne dediščine in se nahajajo na kmetijskih gospodarstvih (arheološke ali zgodovinske znamenitosti),

– do 100% dodatne pomoči za pokritje dodatnih stroškov, ki nastanejo zaradi uporabe tradicionalnih vrst materiala, ki je potreben za ohranitev značilnosti kulturne dediščine na stavbah.

Upravičenci do pomoči:

– kmetijska gospodarstva, lastniki objektov, ki so vpisani v register kulturne dediščine in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oz. v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju občine,

– ali v njihovem imenu pooblaščeni vlagatelji.

Pogoji za pridobitev potem, ko je vloga že odobrena:

– ustrezna dokumentacija za izvedbo obnove oz. investicije,

– predračun, račun in dokazila o plačilu stroškov za katere uveljavljajo pomoč,

– objekt (tradicionalna stavba) mora biti vpisana v register kulturne dediščine (RKD), ki ga vodi ministrstvo pristojno za področje kulture in

– drugi splošni pogoji povezani z opravljanjem kmetijske dejavnosti.

3. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij

(12. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)

Upravičeni stroški:

– sofinanciranje zavarovalnih premij za kritje izgub, ki jih povzročijo bolezni živali,

Bruto intenzivnost pomoči:

– podpora občine za sofinanciranje je razlika med višino sofinanciranja zavarovalne premije iz nacionalnega proračuna do 50% opravičljivih stroškov zavarovalne premije za zavarovanje živali zaradi bolezni.

Upravičenci do pomoči:

– pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo stalno prebivališče v Občini Zavrč,

– zavarovalnice,

– ali v njihovem imenu pooblaščeni vlagatelji.

Pogoji za pridobitev:

– zavarovalna polica,

– drugi splošni pogoji povezani z opravljanjem kmetijske dejavnosti

4. Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju

(15. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)

V okviru zagotavljanja tehnične podpore v kmetijskem sektorju se izvajajo državne pomoči:

1.1. Na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu,

1.2. Na področju storitev nadomeščanja,

1.3. Na področju svetovalnih storitev, ki jih opravijo tretje osebe,

1.4. Na področju organizacije forumov, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanja na njih,

1.5. Za publikacije, kataloge, spletišča. Sofinancira se publikacije, kot so katalogi ali spletišča, ki predstavljajo dejanske podatke o proizvajalcih iz dan regije ali proizvajalcih danega proizvoda, če so informacije in predstavitev nevtralne in imajo zadevni proizvajalci enake možnosti, da so predstavljeni v publikaciji.

Upravičeni stroški:

4.1. na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu:

– stroški organiziranja programov za usposabljanje,

4.2. na področju storitev nadomeščanja:

– dejanski stroški nadomeščanja kmeta, kmetovega partnerja ali delavca na kmetijskem gospodarstvu med boleznijo in dopustom,

4.3. na področju svetovalnih storitev, ki jih opravijo tretje osebe:

– honorarji za storitve, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti niti niso v zvezi z običajnimi operativnimi stroški podjetja,

4.4. na področju organizacije forumov, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanja na njih:

– za stroške udeležbe, potnih stroškov, stroškov publikacij, najemnin razstavnih prostorov, simboličnih nagrad, podeljenih na tekmovanjih do vrednosti 250 EUR na nagrado in zmagovalca,

4.5. publikacije, katalogi in spletišča:

– stroški priprave in izdelave.

Bruto intenzivnost pomoči :

– pomoč se dodeli do 100 % stroškov v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem.

Upravičenci do pomoči:

– fizične in pravne osebe, ki izvajajo dejavnosti tehnične podpore, ter zagotavljajo, da je pomoč dostopna vsem upravičencem na ustreznem območju na podlagi objektivno opredeljenih pogojev,

– ali v njihovem imenu pooblaščeni vlagatelji.

Pogoji za pridobitev potem, ko je vloga že odobrena:

– dokazila/dokumentacija izvedbe tehnične podpore,

– dokazila o plačilu stroškov,

– dokazila o vključenosti pravnih oz. fizičnih oseb, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oz. v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju občine.

B. DRUGE POMOČI – društva

Upravičeni stroški:

– sofinancirajo se programi dela društev s področja kmetijstva, ki so neprofitna in se ne ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo,

– materialni stroški delovanja,

– vlaganja v opremo potrebno za delovanje društva,

– prireditve (org. razstave), ki jih izvaja društvo,

– izdajanje društvenega glasila, ter druge dejavnosti društva.

Opravičenci do pomoči:

– pravne osebe – društva, ki izvajajo izključno nepridobitno dejavnost na področju kmetijstva in se dodelijo upravičencem le za ukrepe, ki se izvajajo na območju Občine Zavrč. Proračunska sredstva se upravičencem dodeljujejo v obliki dotacije.

Pogoji za pridobitev sredstev:

– vloga,

– dejavnost društva mora potekati na območju Občine Zavrč,

– finančno ovrednoten letni program dela,

– seznam članov društev.

III. ROK IN NAČIN PRIJAVE

A.Roki in načini prijave za ukrepe SKUPINSKE IZJEME

– Rok za oddajo vlog za ukrepe: Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo (Posodabljanje kmetij), Varstvo tradicionalnih krajin in stavb, Pomoč za plačilo zavarovalnih premij, je 30. avgust 2010. Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju je rok 01.11. 2010 oz. do porabe sredstev.

– Upravičencem bo izdan sklep o višini odobrenih sredstev za ukrep. V obrazložitvi sklepa se opredelijo nameni ter opravičljivi stroški za katere so bila sredstva namenjena.

– Za te štiri ukrepe velja, da se pomoč ne more dodeljevati za aktivnosti, izvedene pred objavo JAVNEGA RAZPISA. Upravičenci lahko uveljavljajo pomoč iz obdobja od objave javnega razpisa do vključno 14.08. 2010. K vlogi na javni razpis do 30.08.2010 predložite predračune. Dokazila o plačilu oziroma plačane račune za izvedbo aktivnosti boste upravičenci, po izdanem sklepu o odobritvi sredstev, predložili najkasneje do 30.09.2010. Upravičena sredstva bodo izplačana v 15 dneh po predložitvi vseh dokazil o plačilu oziroma po podpisu pogodbe.

B.Roki in načini prijave za druge pomoči – društva

– Rok za oddajo vlog za druge pomoči – društva je 15. junij 2010.

Vlogo – prijavne obrazce z zahtevano dokumentacijo je potrebno v zaprti kuverti s pripisom »NE ODPIRAJ – VLOGA NA JAVNI RAZPIS KMETIJSTVO« dostaviti na naslov Občina Zavrč, Zavrč 11, 2283 Zavrč. Na hrbtni strani kuverte morata biti naziv in polni naslov prijavitelja. V primeru, da vlagatelj ODDAJA VEČ VLOG, mora biti vsaka vloga poslana v posebni ovojnici.

Vloge bo obravnavala strokovna komisija, ki jo imenuje župan. Odpiranje vlog ni javno. Če vloga ne bo popolna, bo prijavitelj v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno obveščen s pozivom na dopolnitev. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v določenem roku, bo komisija zavrgla. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev razpisa, se kot neustrezne zavrnejo.

Brezplačno razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo na sedežu občine Zavrč, Zavrč 11, 2283 Zavrč. Objavljena je tudi na spletni straneh Občine Zavrč, www.zavrc.si. Za dodatne informacije lahko pokličete Lidijo Domjan ali Marjano Logar Kelc na tel. 761 04 82 ali pišete na elektronski naslov obcina.zavrc@siol.net z navedbo »razpis kmetijstvo«.

Številka: 339-2/2010-001

Datum: maj 2010

Župan Občine Zavrč

Miran VUK l.r.

Razpis za podelitev občinskih priznanj v letu 2010

OBČINA ZAVRČ

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Na podlagi 8. člena Odloka o priznanjih Občine Zavrč, ki ga je občinski svet Občine Zavrč sprejel na 23. redni seji dne 28.05.2009, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja objavlja

Razpis za podelitev občinskih priznanj v letu 2010: naziv častni občan Občine Zavrč, plaketo Občine Zavrč in priznanje Občine Zavrč.

Dokument v .pdf formatu

I.

Občina Zavrč podeljuje priznanje:

1. Naziv častni občan Občine Zavrč se podeli posamezniku ( občanu, državljanu ali tujemu

državljanu), ki ima posebne zasluge na družbenem, ekonomskem, znanstvenem, kulturnem,

razvojnem, športnem ali drugem področju in je s svojim delovanjem na poseben način

prispeval k položaju in slovesu občine v državi ali izven nje.

2. Plaketa Občine Zavrč se podeljuje organizacijam in posameznikom ob jubilejih, pomembnih

obiskih posameznikov in delegacij in drugih pomembnih priložnostih.

3. Priznanja občine Zavrč se podeljujejo posameznikom ali pravnim osebam za izredno

uspešno delovanje na vseh področjih družbenega dela.

Komisija razpisuje naslednjo število priznanj:

pod 1) en naziv, pod 2) največ eno, pod 3) največ tri

II.

Priznanja Občine Zavrč so najvišja priznanja občine za dosežke, ki prispevajo k boljšemu, kvalitetnejšemu in polnejšemu življenju občanov in imajo pomen za razvoj in ugled občine na področju gospodarstva, znanosti, umetnosti, kulture , športa ter humanitarnih in drugih dejavnosti.

III.

Priznanja so lahko podeljena posameznikom, skupinam, organizacijam in skupnostim, podjetjem, društvom, zavodom in drugim pravnim osebam.

IV.

Pobudo oziroma predlog za podelitev priznanj lahko podajo občani, občinski svet, župan, društva, podjetja, zavodi, odbori občinskega sveta, druge organizacije in skupnosti ter politične stranke.

Pobuda oziroma predlog mora biti v pisni obliki in mora vsebovati poleg natančnih podatkov o kandidatu ustrezno obrazložitev ter navedbo, za katero priznanje se predlaga.

V.

Pobude oziroma predloge za podelitev občinskih priznanj je potrebno poslati Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Zavrč, Zavrč 11, 2283 Zavrč, najkasneje do 28.06.2010.

Priznanja bodo podeljena ob občinskem prazniku.

OBČINA ZAVRČ

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja