Vabilo na delavnico ˝Možnosti ohranjanja pustnih oračev v Halozah˝

Vabilo na delavnicoPRJ Halo d.o.o. v sklopu Centra za vseživljenjsko učenje Podravje, vabi vodje in člane etnografskih skupin oračev in podobnih pustnih likov ter ostalo zainteresirano javnost na delavnico, pod nazivom ˝Možnosti ohranjanja pustnih oračev v Halozah˝, ki bo v soboto, 2. aprila 2011, ob 18. uri, v prostorih Turističnega društva Klopotec Leskovec v Halozah, v Zgornjem Leskovcu.

Program  delavnice:

 1. Predstavitev obiska oračev iz Podlehnika in Etnografskega društva Orači-Okič, v San Michele all´ Adige, v Italiji, februar 2011, Jernej Golc (LPC Haloze)
 2. Možnosti ohranjanja pustnih oračev v Halozah. Delavnico bosta vodila Andrej Brence iz Pokrajinskega muzeja Ptuj in dr. Naško Križnar iz Inštituta za slovensko narodopisje ZRC SAZU.

Vabljeni!

Razpisna dokumentacija za oddajo javnega naročila gradnje po odprtem postopku za izvedbo operacije ˝Rekonstrukcija LC 483 051 Goričak –meja RH, odsek Borak-Hrženjak˝

Naročnik: OBČINA ZAVRČ
Goričak 6, 2283 Zavrč
Številka: 430-00007/2011-004
Zaporedna številka JN: 1
Datum: 11. marec 2011

RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA GRADNJE PO ODPRTEM POSTOPKU

Za izvedbo operacije Rekonstrukcija LC 483 051 »Goričak –meja RH, odsek Borak-Hrženjak«

POSEBNO OBVESTILO: Obvezno si oglejte tudi povezavo Razpisna dokumentacija popravek za oddajo javnega naročila gradnje po odprtem postopku za izvedbo operacije Rekonstrukcije LC 483 051 Goričak-meja RH

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij« prednostne usmeritve »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško«. Nepovratna sredstva v deležu 85% so namenska sredstva Evropske unije, Evropskega sklada za regionalni razvoj , opredeljena v Operativnem programu krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojna prioriteta »Razvoj regij«, prednostna usmeritev »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško« ( na proračunski postavki SVLR št. 7618 Razvoj regij- prometna infrastruktura- EU-07-13), v deležu 15% pa namenska sredstva Proračuna Republike Slovenije ( na proračunski postavki SVLR št. 7625 Razvoj regij- prometna infrastruktura- 07- 13- slovenska udeležba). Z nepovratnimi sredstvi bo sofinancirana del javnih izdatkov za upravičene stroške operacije. Vse neupravičene stroške bo financirala Občina Zavrč.

I. POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Naročnik: OBČINA ZAVRČ, Goričak 6, 2283 Zavrč, ki jo zastopa župan Miran VUK ( v nadaljevanju: naročnik), je na Portalu javnih naročil z dne 11.3. 2011 pod oznako objave JN2369/2011, objavila javni razpis po odprtem postopku v skladu s 25. členom ZJN-2, ZJN-2A in ZJN-2B, za predmet javnega razpisa- izvedbo operacije Rekonstrukcija LC 483 051 »Goričak –meja RH, odsek Borak-Hrženjak«

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij« prednostne usmeritve »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško«.

Nepovratna sredstva v deležu 85% so namenska sredstva Evropske unije, Evropskega sklada za regionalni razvoj , opredeljena v Operativnem programu krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojna prioriteta »Razvoj regij«, prednostna usmeritev »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško« ( na proračunski postavki SVLR št. 7618 Razvoj regij- prometna infrastruktura- EU-07-13), v deležu 15% pa namenska sredstva Proračuna Republike Slovenije ( na proračunski postavki SVLR št. 7625 Razvoj regij- prometna infrastruktura- 07- 13- slovenska udeležba). Z nepovratnimi sredstvi bo sofinancirana del javnih izdatkov za upravičene stroške operacije. Vse neupravičene stroške bo financirala Občina Zavrč.Vabimo vas, da podate Vašo ponudbo na ta javni razpis v skladu z navodili za izdelavo ponudbe.Kontaktni osebi s strani naročnika sta: Irena Horvat Rimele in Danica Bratuša

Na podlagi Zakona o javnih naročilih ( Uradni list RS, št. 128/2006, 16/2008- ZJN-2A in 19/2010- ZJN-2B, v nadaljevanju ZJN-2B) naročnik vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo ponudbo za izvedbo operacije Rekonstrukcija LC 483 051 »Goričak –meja RH, odsek Borak-Hrženjak« na podlagi javnega razpisa za oddajo javnega naročila.

 • Predvideni podpis pogodbe: 20.5.2011
 • Pričetek izvajanja del: takoj po podpisu pogodbe
 • Rok za dokončanje izvedbe : 31.07.2011
 • Ocenjena vrednost del: 332.424,00€ z DDV.

Izvedba rekonstrukcije se bo obračunavala po »cena na enoto mere«. Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki naročijo oz. osebno prevzamejo vsak delovni dan med 8. in 13. uro na naslovu: Občina Zavrč, Goričak 6, 2283 Zavrč ali na spletni strani http://www.zavrc.si. Naročnik poziva potencialne ponudnike, ki so prevzeli razpisno dokumentacijo, da do 7.04.2011 do 12. ure, predložijo svojo ponudbo na naslov: Občina Zavrč, Goričak 6, 2283 Zavrč. Ponudba mora biti sestavljena v skladu z razpisno dokumentacijo ter mora izpolnjevati vse zahteve naročnika, določene z javnim razpisom. Razpisne dokumentacije ni dopustno kakorkoli spreminjati. Rok veljavnosti ( opcija) ponudbe mora biti do 31.07.2011. Ponudnik prevzema vse stroške, vezane na izdelavo oziroma predložitev ponudbe. Naročnik teh stroškov ne krije v nobenem primeru, ne glede na izid oddaje javnega naročila. Ponudnik odda ponudbo v zapečatenem ovitku z jasno oznako in napisom: » PONUDBA- NE ODPIRAJ«, z navedbo predmeta javnega naročila : Rekonstrukcija LC 483 051 »Goričak –meja RH, odsek Borak-Hrženjak«.

Na hrbtni strani pošiljke mora biti naveden polni naslov ponudnika. Vse prepozno predložene ponudbe bo naročnik neodprte vrnil ponudnikom ( tretji odstavek 73. člena ZJN-2, ZJN-2A, ZJN-2B). Če na ovojnici ponudbe ne bo naslova, bo neodprta ponudba uničena po končanem postopku javnega naročanja. Naročnik si pridržuje pravico, da dela ne odda oziroma jih odda v zmanjšanem obsegu v odvisnosti od zagotovljenih sredstev v proračunu.

Javno odpiranje ponudb bo v prostorih OBČINE ZAVRČ, Goričak 6, 2283 Zavrč v sejni sobi, dne 7.04.2011 ob 13. uri.

Strokovna komisija, ki jo imenuje naročnik, bo opravila odpiranje ponudb ne glede na to, ali so pooblaščeni predstavniki ponudnikov navzoči ali ne. Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred začetkom javnega odpiranja strokovni komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju. Strokovna komisija naročnika bo o postopku odpiranja ponudb vodila zapisnik. Zapisnik bodo podpisali prisotni člani komisije ter prisotni pooblaščeni predstavniki ponudnikov. Kopija zapisnika o odpiranju ponudb bo izročena vsem prisotnim pooblaščenim predstavnikom ponudnikom. Izvod zapisnika o odpiranju ponudb bo naročnik po pošti v 3 dneh od odpiranja ponudb poslal ponudnikom, ki so oddali ponudbe, javnega odpiranja pa se niso udeležili.

S spoštovanjem!

Predstojnik naročnika
župan, Miran VUK l.r.

Akcija ˝40 dni brez alkohola˝

Spoštovani!

Z 9. marcem se je pričela že šesta akcija 40 dni brez alkohola, ki v letošnjem letu poteka pod geslom »Nekdo misli nate, nekomu ni vseeno zate«. Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu se je tudi v letošnjem letu odzval na povabilo Slovenske Karitas in Zavoda Med.Over.Net in je z veseljem eden od soorganizatorjev preventivne akcije 40 dni brez alkohola. Namen akcije je opozoriti in povezati skupna prizadevanja za zmanjšanje posledic prekomernega uživanja alkohola. Vabimo tudi Vas, da se med 9. marcem in 23. aprilom 2011 v znamenje solidarnosti pridružite akciji 40 dni brez alkohola! S pridružitvijo pobudi 40 dni brez alkohola lahko simbolno izrazite solidarnost z vsemi, ki trpijo:

 • zaradi nasilja v družini
 • zaradi nesreč na cestah in
 • zaradi bolezni, ki so posledica alkohola.

Več o akciji ter vsa gradiva najdete na www.brezakohola.si, kjer lahko svoje sodelovanje tudi potrdite ali pa prispevate vašo izkušnjo povezano z alkoholom. Samo s skupnimi močmi lahko naredimo svet prijetnejši!

Občina Zavrč – Svet za preventivo in varnost v cestnem prometu

Proračun Občine Zavrč za leto 2011

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 100/08-odl US, 79/09 in 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07-ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in 15. člena Statuta Občine Zavrč (Uradni list RS, št. 64/99, 98/04) je Občinski svet Občine Zavrč na 3. seji, dne, 15.12.2010 sprejel ODLOK O PRORAČUNU OBČINE ZAVRČ ZA LETO 2011

  • Odlok o proračunu 2011
  • Splošni del proračuna
  • Posebni del proračuna
  • Občina Zavrč

   Razglas seznama kandidatov v občinski svet Občine Zavrč na volitvah 2010

   R A Z G L A S

   Dokument v .pdf formatu

   Na podlagi 2. odstavka 74.člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07-ZLV-UPB3 in 45/08) in v zvezi s 60. členom Zakona o volitvah v Državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 ZVDZ-UPB1, 54/07) je Občinska volilna komisija Zavrč sestavila naslednji

   S E Z N A M

   kandidatov za volitve članov občinskega sveta občine Zavrč na volitvah 10. oktobra 2010. Glasuje se največ za sedem (7) kandidatov.

   1.GORDANA KUMER, roj. 12.09.1965, stanujoča Hrastovec 92, šivilja, gospodinja. Predlagatelj: SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA, OO SDS ZAVRČ
   2.DAMJANA ARNEJČIČ, roj. 15. 11. 1978, stanujoča Hrastovec 80b, ekonomski tehnik, skupinovodja. Predlagatelj: SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA, OO SDS ZAVRČ
   3.MATEJA KELC, roj. 22.11.1978, stanujoča Goričak 58, dipl. ing. tekstilstva, gospodinja. Predlagatelj: SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, OO SLS ZAVRČ
   4.DUŠAN BRATUŠA, roj. 15.11.1959, stanujoč Korenjak 3, kovinar, kmet. Predlagatelj:SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, OO SLS ZAVRČ
   5.ROBERT ŽNIDARIČ, roj. 16.12.1972, stanujoč Belski vrh 8, Strojni tehnik, programer 3 D in izvajanje kontrole. Predlagatelj: NOVA SLOVENIJA-KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA, OO N.Si ZAVRČ
   6.MAKS GOLC roj. 06.03.1968, stanujoč Hrastovec 155, strojni mehanik IV stopnje, krovec-klepar. Predlagatelj: SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA, OO SDS ZAVRČ
   7.ANDREJ FAJFAR, roj. 22. 09. 1964, stanujoč Korenjak 17, oblikovalec kovin, vodja montaže (avtomobilska industrija). Predlagatelj: NOVA SLOVENIJA-KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA, OO N.Si ZAVRČ
   8.ROBERT VUZEM, roj. 30. 07. 1968, stanujoč Hrastovec 129, elektroenergetik, vodja gradbišč. Predlagatelj:SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, OO SLS ZAVRČ
   9.VALERIJA SPEVAN, roj, 14. 06. 1986 stanujoča Korenjak 24a, diplomirana medicinska sestra, medicinska sestra. Predlagatelj: NOVA SLOVENIJAKRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA, OO N.Si ZAVRČ
   10.LILJANA VESENJAK, roj. 20.07.1986, stanujoča Turški vrh 100, absolvent, študent Predlagatelj: NOVA SLOVENIJA-KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA, OO N.Si ZAVRČ
   11.DUŠAN ROJKO, roj. 20.02.1970, stanujoč Zavrč 7a, magister geografije in profesor zgodovine, učitelj geografije. Predlagatelj: SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA, OO SDS ZAVRČ
   12.STANISLAV MAJCENOVIČ, roj. 05.11.1947, stanujoč Turški vrh 69, kmetijski tehnik, upokojenec. Predlagatelj:LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE OO LDS ZAVRČ
   13.SLAVKO PRAVDIČ, roj .20.03.1968, stanujoč Hrastovec 1a, strojni tehnik, tehnični direktor. Predlagatelj: NOVA SLOVENIJA-KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA, OO N.Si ZAVRČ
   14.JANKO LORBEK, roj. 02.05.1956, stanujoč Pestike 1b, policist, upokojenec. Predlagatelj:SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, OO SLS ZAVRČ
   15.STANISLAV IVANČIČ, roj. 02.01.1950, stanujoč Hrastovec 73a, kovinar, hladilna tehnika –operater hladilnih naprav. Predlagatelj: SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA, OO SDS ZAVRČ
   16.FRANC KELC, roj. 20. 11. 1952, stanujoč Turški vrh 31, voznik, upokojenec. Predlagatelj: SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, OO SLS ZAVRČ
   17.MAJA POHOREC, roj. 24.03.1991, stanujoča Hrastovec 80, turistični tehnik, dijakinja. Predlagatelj: NOVA SLOVENIJA-KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA, OO N.Si ZAVRČ
   18.VIDA MILUNIČ, roj. 23. 04. 1945, stanujoča Gorenjski vrh 21, socialna delavka, upokojenka. Predlagatelj: SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, OO SLS ZAVRČ
   19.PETER VESENJAK, roj.15.04.1945, stanujoč Turški vrh 1a, ekonomski tehnik, upokojenec. Predlagatelj: LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE OO LDS ZAVRČ
   20.NATAŠA POŠTRAK, roj. 12.03.1980, stanujoča Hrastovec16, diplomirana medicinska sestra, medicinska sestra. Predlagatelj:LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE OO LDS ZAVRČ
   21.BORIS BORAK, roj. 26.11.1963, stanujoč Goričak 5, inženir elektrotehnike, direktor. Predlagatelj: SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA, OO SDS ZAVRČ
   22.MARTA BOSILJ, roj. 30. 12. 1945, stanujoča Goričak 8, učiteljica, upokojenka. Predlagatelj: SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, OO SLS ZAVRČ
   23.FRANC POHOREC, roj. 06.12.1953, stanujoč Hrastovec 80c, p.b. varilec, upokojen. Predlagatelj: NOVA SLOVENIJA-KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA, OO N.Si ZAVRČ
   24.VILJEM BELŠAK, roj. 26.03 .1954, stanujoč Hrastovec 16, strojni tehnik, kurjač. Predlagatelj:LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE OO LDS ZAVRČ
   25.MOJCA KOKOT RADEKA, roj.14. 03.1977, stanujoča Hrastovec 22c, prodajalka, prodajalka. Predlagatelj:LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE OO LDS ZAVRČ
   26.NATAŠA VIDOVIČ, roj. 12.06 .1989, stanujoča Gorenjski vrh 7, turistični tehnik, študentka. Predlagatelj:LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE OO LDS ZAVRČ

   Številka:041-15/2010-001
   Datum: 22. 09. 2010

   OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA
   GORIČAK 6
   Predsednik OVK:
   mag. Metod GRAH

   Razglas seznama kandidatov za župana Občine Zavrč na volitvah 2010

   R A Z G L A S

   Dokument v .pdf formatu

   Na podlagi 2. odstavka 74.člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07-ZLV-UPB3 in 45/08) in v zvezi s 60. členom Zakona o volitvah v Državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 ZVDZ-UPB1, 54/07) je Občinska volilna komisija Zavrč sestavila naslednji

   S E Z N A M

   kandidatov za župana občine Zavrč na volitvah 10. oktobra 2010. Glasuje se za enega (1) kandidata. Kandidati so:

   1.SLAVKO PRAVDIČ, roj, 20. 03. 1968, stanujoč Hrastovec 1a, strojni tehnik, tehnični direktor. Predlagatelj: NOVA SLOVENIJA-KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA, OO N.Si ZAVRČ
   2.MIRAN VUK, roj. 20. 07. 1961, stanujoč Hrastovec 130, ekonomski tehnik, direktor. Predlagatelj: SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, OO SLS ZAVRČ
   3.IVAN KOPŠA, roj. 18.10.1957, stanujoč Hrastovec 106, komercialni tehnik, trenutno brezposelni. Predlagatelj: SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA, OO SDS ZAVRČ

   Številka:041-14/2010-001
   Datum: 22. 09. 2010

   OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA
   Goričak 6
   Predsednik OVK:
   mag. Metod GRAH
   LOKALNE VOLITVE 2010 OBČINA ZAVRČ:143
   Volilna enota: 1

   Preplastitev LC 102 101 Cirkulane-Turški vrh

   clip_image004clip_image002

   Lokalna cesta Cirkulane-Turški vrh zajema preplastitev ceste v dolžini 1.740 m . Preplastitev omenjene ceste bo omogočala urejeno osnovno infrastrukturo prebivalcem, ki živijo ob omenjeni cesti ter vsem ostalim prebivalcem v naseljih Turški vrh, Pestike in Korenjak. Cesta se navezuje na lokalno Cesto Zavrč Turški vrh v naselju Turški vrh ter poteka čez naselja Korenjak in Pestike ter se zaključuje v naselju Brezovec kjer prehaja v občino Cirkulane.

   Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij« prednostne usmeritve »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško« v okviru operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete » Razvoj regij«.

   Nepovratna sredstva v deležu 85% so namenska sredstva Evropske unije, Evropskega sklada za regionalni razvoj , opredeljena v Operativnem programu krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojna prioriteta »Razvoj regij«, prednostna usmeritev »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško« ( na proračunski postavki SVLR št. 7618 Razvoj regij- prometna infrastruktura- EU-07-13)v višini 195.145,84 eurov. V deležu 15% pa namenska sredstva Proračuna Republike Slovenije ( na proračunski postavki SVLR št. 7625 Razvoj regij- prometna infrastruktura- 07- 13- slovenska udeležba) v višini 34.437,50 eurov. Z njimi se lahko sofinancira največ 100% celotnih upravičenih javnih izdatkov operacije.

   Vse neupravičene stroške bo financirala Občina Zavrč, ki so planirana v višini 44.116,66 eurov. Skupna vrednost celotne investicije je 273.700 eurov. Začetek operacije je december 2009 s predvidenim zaključkom operacije september 2010.

   Kontaktne osebe, ki dajejo informacije o izvajanju investicij so izključno Miran Vuk, župan; Irena Horvat Rimele in Danica Bratuša

   Sklep o lepljenju in nameščanju plakatov z volilno propagandnimi sporočili

   Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS št. 41/07 in 103/07 – Zpol-D) ter 15. Člena Statuta Občine Zavrč (Uradni list RS št. 64/99 in 98/2004) je občinski svet Občine Zavrč na 38 redni seji dne 04. avgusta 2010 sprejel

   Sklep o lepljenju in nameščanju plakatov z volilno propagandnimi sporočili

   1.

   Organizatorjem volilne kampanje je dovoljeno lepljenje in nameščanje plakatov z volilno propagandnimi sporočili za redne volitve v občinski svet in redne volitve županov na krajevno običajen način ter na oglasnih deskah občine Zavrč.

   2.

   Lepljenje in nameščanje plakatov izvajajo organizatorji volilne kampanje s soglasjem lastnika stavbe ali zemljišča.

   Številka:

   Datum; 04. avgust 2010

   Občina Zavrč

   Župan
   Miran VUK l.r.

   Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Zavrč

   Na podlagi 23 in 28. Člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07 in 103/07 – ZpolS-D) ter 15. Člena Statuta Občine Zavrč (Uradni list RS št. 64/99 in98/04) je Občinski svet občine Zavrč na 38 redni seji dne 4. avgusta 2010 sprejel

   SKLEP O DELNI POVRNITVI STROŠKOV VOLILNE KAMPANJE ZA LOKALNE VOLITVE V OBČINI ZAVRČ

   1.

   S tem sklepom se določajo upravičenci in kriteriji za delno povrnitev stroškov volilne kampanje organizatorjem oziroma kandidatom za volitve župana in list kandidatov za Občinski svet Občine Zavrč.

   2.

   Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet ne smejo preseči 0,40 EUR na posameznega volilnega upravičenca v občini.

   3.

   Stroški volilne kampanje za volitve župana ne smejo preseči 0,25 EUR na posameznega volilnega upravičenca v občini. Če pride do drugega kroga , se stroški volilne kampanje za kandidata, ki na tem glasovanju kandidira, lahko povečajo še za 0,15 EUR na posameznega volilnega upravičenca v občini.

   4.

   Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za člane občinskega sveta, katerih listam so pripadali mandati za člane v občinskem svetu, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 0,33 EUR za dobljen glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.

   5.

   Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upravičeni tudi organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za župana, za katere je glasovalo najmanj 10 % od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, in sicer 0,12 EUR za vsak dobljeni glas.

   Če se glasovanje ponovi, sta kandidata, ki kandidirata na ponovnem glasovanju, upravičena do povrnitve stroškov le za dobljene glasove, pridobljene na ponovnem glasovanju. Skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.

   6.

   Organizatorju volilne kampanje oziroma kandidatu za volitve v občinski svet ali za volitve župana se na njegovo zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna Občine Zavrč v roku 30 dni po predložitvi poročila o zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo občinskemu svetu in računskemu sodišču.

   7.

   Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.

   Št. :

   Zavrč, 4. avgust 2010

   Župan občine Zavrč
   Miran VUK l.r.

   Sklep o potrebnem številu podpisov volivcev za določitev kandidata za župana na lokalnih volitvah 2010

   Zavrč, 5. avgust 2010

   Številka: 040-001/2010-002

   Občinska volilna komisija Občine Zavrč je na podlagi 106. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94-4693/07-ZLV-UPB3, 45-1987/08-ZLV-H) sprejela ugotovitveni

   S K L E P

   o potrebnem številu podpisov volivcev za  določitev kandidata za župana na lokalnih volitvah 2010

   Občinska volilna komisija Občine Zavrč v skladu s 106. členom Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94-4693/07-ZLV-UPB3, 45-1987/08-ZLV-H)ugotavlja, da kadar določi kandidata za župana občine Zavrč s podpisovanjem skupina volivcev je potrebo najmanj 15 podpisov volivcev, ki imajo stalo prebivališče v občini Zavrč.

   Obrazložitev:

   106. člen Zakona o lokalnih volitvah določa, da v primeru, ko določa kandidata za župana skupina volivcev, je potrebno število podpisov najmanj 2% od števila volivcev v občini, ki so glasovali v prvem krogu na zadnjih rednih volitvah za župna, vendar ne manj kot 15 in ne več kot 2500.

   Ugotovitveni sklep o številu potrebnih podpor volivcev sprejme OVK.

   Občinska volilna komisija je ugotovila, da je na zadnjih volitvah v letu 2006 za župana glasovalo 755 volivcev. 2% od števila volivcev, ki so glasovali za župana znaša torej 15,1 volivcev. Na podlagi ugotovitev je OVK sprejela sklep kot izhaja iz izreka.

   PREDSEDNIK OBČINSKE
   VOLILNE KOMISIJE:
   mag. Metod GRAH l.r