Javni razpis za dodelitev državnih in drugih pomoči ter ukrepov za programe razvoja podeželja v občini Zavrč za leto 2012 (Priloge: vloge)

OBČINA ZAVRČ
Goričak 6, 2283  Zavrč

o  b  j  a  v  l  j  a

 

na podlagi Pravilnika o dodeljevanju državnih in drugih pomoči, ter ukrepov za programe razvoja podeželja v Občini Zavrč (Uradni list RS, št. 91/07 in 37/11) ter Odloka o proračunu Občine Zavrč za leto 2012 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 34/2011)

 

JAVNI RAZPIS

za dodelitev državnih in drugih pomoči ter ukrepov za programe razvoja podeželja v Občini Zavrč za leto 2012

 

I. PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev državnih in drugih pomoči za uresničevanje ciljev občine na področju razvoja kmetijstva in podeželja za leto 2012 v okvirni višini 4.900 EUR po shemi državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo komisije (ES), št. 1857/2006, in Uredbo komisije (ES), št. 70/2001.

 

II. VIŠINA SREDSTEV

Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Zavrč za leto 2012 v okvirni višini 8.000  EUR, na proračunski postavki:

 

110002 Subvencije v kmetijstvu po razpisu– 4.900 EUR

110102 Podpora društvom na področju kmetijstva – 3.100 EUR

 

Glede na to, da so proračunska sredstva omejena, bo dejanska višina sredstev, ki jih bo pridobil posamezni upravičenec, odvisna od skupne višine zahtevkov prosilcev, ki bodo izpolnjevali vse pogoje tega razpisa. Prednost imajo letos tisti prosilci, ki se na razpis prijavljajo prvič. O razdelitvi sredstev odloči strokovna komisija, ki jo imenuje župan.

 

Za vse razpisane ukrepe velja, da gre za državne pomoči, ki se ne morejo dodeljevati za nazaj za dejavnosti, ki so že bile izvedene. Upravičenci lahko uveljavljajo pomoč za ukrepe, izvedene v obdobju od objave razpisa naprej. Dokazila/plačani računi za izvedene aktivnosti morajo imeti datum iz tega obdobja.

 

III. UPRAVIČENCI

Upravičenci do pomoči so:

-kmetijska gospodarstva, pravne in fizične osebe, skladno s prilogo 1 k Uredbi komisije, št. 70/2001, ki se ukvarjajo s pridelavo kmetijskih proizvodov, imajo sedež na območju občine ter so vpisani v register kmetijskih gospodarstev

-organizacije in subjekti, ki so registrirani za opravljanje storitev s področij pomoči v kmetijstvu na območju občine in regije,

-društva in njihova združenja, ki so registrirana ali delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju občine ali regije,

-pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo z dopolnilno dejavnostjo na kmetiji , imajo stalno bivališče oziroma sedež v občini, so vpisani v register kmetijskih gospodarstev ter imajo v lasti oziroma v uporabi kmetijska zelišča, ki ležijo na območju občine.

 

A. POMOČI – SKUPINSKE IZJEME

1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo

a. Z naložbo je treba doseči enega ali več naštetih ciljev:

– zmanjšanje proizvodnih stroškov,

– izboljšanje in preusmeritev proizvodnje,

– izboljšanje kakovosti in/ali

– ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali standardov za dobro počutje živali.

b. Pomoč se ne sme dodeliti za že izvedene aktivnosti.

c. Bruto intenzivnost  pomoči:

– do 50% upravičenih naložb na območjih z omejenimi možnostmi,

– do 40% upravičenih naložb na drugih območjih,

– do 50% upravičenih naložb na drugih območjih, če naložbe izvajajo mladi kmetje v petih letih od vzpostavitve kmetijskega gospodarstva,

– do 100% stroškov obresti kreditov za naložbe na kmetijskem gospodarstvu, za vrednost kredita do 40% vrednosti celotne naložbe oz. do 50% vrednosti naložbe na območjih z omejenimi možnostmi,

– najvišji skupni znesek pomoči iz 7. člena sme znašati do 5.000 EUR na kmetijsko gospodarstvo na leto.

 

d. Najvišji znesek dodeljene pomoči posameznemu mikropodjetju (kmetijskemu gospodarstvu) ne sme preseči 400.000 EUR v katerem koli obdobju treh proračunskih let ali 500.000 EUR, če je podjetje (kmetijsko gospodarstvo) na območju z omejenimi možnostmi.

e. Upravičenci do pomoči:

– pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oz. v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju občine,

f. Pomoč se lahko dodeli le kmetijskim gospodarstvom, ki niso podjetja v težavah.

g. Pomoči za naložbe v kmetijska gospodarstva so:

 

1.1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev

Pomoči se dodelijo za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih.

Upravičeni stroški:

– stroški za pripravo načrta/dokumentacije za novogradnjo in adaptacijo hlevov in gospodarskih poslopij na kmetiji,

– stroški za nakup materiala za gradnjo/adaptacijo hlevov in gospodarskih poslopij na kmetiji ter ureditev izpustov,

– stroški za nakup nove in rabljene kmetijske mehanizacije,

– stroški za nakup opreme hlevov, vključno z računalniškimi programi,

– stroški za nakup materiala za gradnjo ali adaptacijo pomožnih živinorejskih objektov (seniki, silosi, itd),

– stroški nakupa rastlinjaka in montaže ter opreme,

– stroški nakupa in postavitve mrež proti toči, stroški postavitve, stroški priprave načrta za postavitev mreže s stroški svetovanja in nadzora,

– stroški ureditve trajnega nasada: stroški priprave izvedbenega načrta  za zasaditev novega trajnega sadnega nasada, stroški  priprave zemljišča, nakup opore, nakup mreže za ograjo in nakup večletnega sadilnega  materiala, razen jagod,

– stroški obresti za kredite.

Pogoji za pridobitev:

– ustrezno dovoljenje/dokumentacija za izvedbo investicije,

– predračun, račun ali druga dokazila o plačilu stroškov za katere uveljavljajo pomoč,

– kreditna pogodba, izračun obresti, potrdilo o plačilu obresti, poslovni načrt in

– drugi splošni pogoje povezane z opravljanjem kmetijske dejavnosti.

 

1.2. Urejanje pašnikov

Upravičeni stroški:

-stroški izdelave načrta/projektne dokumentacije za ureditev pašnika

-stroški za nakup opreme za ograditev in pregraditev pašnikov z električno ali leseno ograjo (koli, žica, izolatorji, pašni aparat,…)

-stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino,stroški odstranjevanja zarasti, ravnanja zemljišča, nasutja, stroški strojnih storitev,

-splošni stroški na področju izdatkov (honorarji arhitektov, inženirjev in svetovalcev, stroški za študije izvedljivosti, nakup patentov ter licenc),

Specifični pogoji upravičenosti:

-izdelan načrt ureditve pašnika s popisom del, opreme in tehnologije paše,

-minimalna površina pašnika, ki se ureja, mora biti 1 ha,

-pomoč se lahko dodeli, da se upravičencu omogoči, da doseže novo uvedene minimalne standarde glede okolja, higiene in dobrega počutja živali.

 

2. Varstvo tradicionalnih krajin in stavb

Pomoči se lahko dodelijo za naložbe namenjene ohranjanju značilnosti neproizvodne dediščine in se nahajajo na kmetijskih gospodarstvih (npr. arheološke ali zgodovinske znamenitosti), za varstvo kulturne dediščine proizvodnih sredstev na kmetijah in kmetijskih poslopij, če naložba ne povzroči povečanja proizvodnje zmogljivosti kmetije.

Upravičeni stroški:

– splošni stroški, povezani s pripravo in izvebo investicije (stroški za pripravo dokumentacije za rekonstrukcijo (ponovno postavitev) ali obnovo oziroma sanacijo objekta, posnetek stanja, arhitekturni ali statični načrt, projekt gradnje ali obnove, popis del…,

– stroški za nabavo materiala,

– stroški za izvajanje del.

Bruto intenzivnost pomoči:

– za naložbe v proizvodna sredstva na kmetijah do 60% dejanskih stroškov oz. 75% na območjih z omejenimi možnostmi, pod pogojem, da naložba ne povzroči povečanja proizvodne zmogljivosti kmetije,

– do 100% upravičenih stroškov za naložbe namenjene za ohranjanje neproizvodne dediščine in se nahajajo na kmetijskih gospodarstvih (arheološke ali zgodovinske znamenitosti),

– do 100% dodatne pomoči za pokritje dodatnih stroškov, ki nastanejo zaradi uporabe tradicionalnih vrst materiala, ki je potreben za ohranitev značilnosti kulturne dediščine na stavbah.

Pogoji za pridobitev potem, ko je vloga že odobrena:

– ustrezna dokumentacija za izvedbo obnove oz. investicije,

– predračun, račun in dokazila o plačilu stroškov za katere uveljavljajo pomoč,

– objekt (tradicionalna stavba) mora biti vpisana v register kulturne dediščine (RKD), ki ga vodi ministrstvo pristojno za področje kulture in

– drugi splošni pogoji povezani z opravljanjem kmetijske dejavnosti.

 

3. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij

Upravičeni stroški:

– sofinanciranje zavarovalnih premij za kritje izgub, ki jih povzročijo bolezni živali,

Bruto intenzivnost pomoči:

–  podpora občine za sofinanciranje je razlika med višino sofinanciranja zavarovalne premije iz nacionalnega proračuna do 50% opravičljivih stroškov zavarovalne premije za zavarovanje živali zaradi bolezni.

Pogoji za pridobitev:

– zavarovalna polica,

– drugi splošni pogoji povezani z opravljanjem kmetijske dejavnosti

 

4. Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju

V okviru zagotavljanja tehnične podpore v kmetijskem sektorju se izvajajo državne pomoči:

1.1. Na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu,

1.2. Na področju storitev nadomeščanja,

1.3. Na področju svetovalnih storitev, ki jih opravijo tretje osebe,

1.4. Na področju organizacije forumov, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanja na njih,

1.5. Za publikacije, kataloge, spletišča. Sofinancira se publikacije, kot so katalogi ali spletišča, ki predstavljajo dejanske podatke o proizvajalcih iz dan regije ali proizvajalcih danega proizvoda, če so informacije in predstavitev nevtralne in imajo zadevni proizvajalci enake možnosti, da so predstavljeni v publikaciji.

Upravičeni stroški:

4.1. na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu:

– stroški organiziranja programov za usposabljanje,

4.2. na področju storitev nadomeščanja:

– dejanski stroški nadomeščanja kmeta, kmetovega partnerja ali delavca na kmetijskem gospodarstvu med boleznijo in dopustom,

4.3. na področju svetovalnih storitev, ki jih opravijo tretje osebe:

– honorarji za storitve, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti niti niso v zvezi z običajnimi operativnimi stroški podjetja,

4.4.  na področju organizacije forumov, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanja na njih:

– za stroške udeležbe, potnih stroškov, stroškov publikacij, najemnin razstavnih prostorov, simboličnih nagrad, podeljenih na tekmovanjih do vrednosti 250 EUR na nagrado in zmagovalca,

4.5. publikacije, katalogi in spletišča:

– stroški priprave in izdelave.
Bruto intenzivnost pomoči:

–  pomoč se dodeli do 50 % stroškov v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem.

Pogoji za pridobitev potem, ko je vloga že odobrena:

– dokazila/dokumentacija izvedbe tehnične podpore,

– dokazila o plačilu stroškov,

– dokazila o vključenosti pravnih oz. fizičnih oseb, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oz. v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju občine.

 

B. DRUGE POMOČI – društva 

Upravičeni stroški:

– sofinancirajo se programi dela društev s področja kmetijstva, ki so neprofitna in se ne ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo,

– materialni stroški delovanja,

– vlaganja v opremo potrebno za delovanje društva,

– prireditve (org. razstave), ki jih izvaja društvo,

– izdajanje društvenega glasila, ter druge dejavnosti društva.
Upravičenci do pomoči:

–  pravne osebe – društva, ki izvajajo izključno nepridobitno dejavnost na področju kmetijstva in se dodelijo upravičencem le za ukrepe, ki se izvajajo na območju Občine Zavrč. Proračunska sredstva se upravičencem dodeljujejo v obliki dotacije.

Pogoji za pridobitev sredstev:

– vloga,

– dejavnost društva mora potekati na območju Občine Zavrč,

– finančno ovrednoten letni program dela,

– seznam članov društev.

 

III. ROK IN NAČIN PRIJAVE

 

A.Roki in načini prijave za ukrepe SKUPINSKE IZJEME

– Rok za oddajo vlog za ukrepe: Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo (Posodabljanje kmetijskih gospodarstev in ureditev pašnikov), Varstvo tradicionalnih krajin in stavb, Pomoč za plačilo zavarovalnih premij,  je  31.  avgust 2012. Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju je rok 01.12. 2012 oz. do porabe sredstev.

– Upravičencem bo izdan sklep o višini odobrenih sredstev za ukrep. V obrazložitvi sklepa se opredelijo nameni ter opravičljivi stroški za katere so bila sredstva namenjena.

– Za te štiri ukrepe velja, da se pomoč ne more dodeljevati za aktivnosti, izvedene pred objavo JAVNEGA RAZPISA. Upravičenci lahko uveljavljajo pomoč iz obdobja od objave javnega razpisa do vključno 14.08. 2012. K vlogi na javni razpis do 31.08.2012 predložite predračune. Dokazila o plačilu oziroma plačane račune za izvedbo aktivnosti boste upravičenci, po izdanem sklepu o odobritvi sredstev, predložili najkasneje do 30.09.2012. Upravičena sredstva bodo izplačana v 15 dneh po predložitvi vseh dokazil o plačilu oziroma po podpisu pogodbe.

 

B.Roki in načini prijave za DRUGE POMOČI – društva

– Rok za oddajo vlog za druge pomoči – društva je 21. maj  2012.

Vlogo – prijavne obrazce z zahtevano dokumentacijo je potrebno v zaprti kuverti s pripisom »NE ODPIRAJ – VLOGA NA JAVNI RAZPIS KMETIJSTVO 2012« dostaviti na naslov Občina Zavrč, Goričak 6, 2283 Zavrč. Na hrbtni strani kuverte morata biti naziv in polni naslov prijavitelja. V primeru, da vlagatelj ODDAJA VEČ VLOG, mora biti vsaka vloga poslana v posebni ovojnici.

 

Vloge bo obravnavala strokovna komisija, ki jo imenuje župan. Odpiranje vlog ni javno. Če vloga ne bo popolna, bo prijavitelj v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno obveščen s pozivom na dopolnitev. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v določenem roku, bo komisija zavrgla. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev razpisa, se kot neustrezne zavrnejo.

Brezplačno razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo na sedežu občine Zavrč, Goričak 6, 2283 Zavrč. Objavljena je tudi na spletni strani Občine Zavrč, www.zavrc.si. Za dodatne informacije lahko pokličete Marjano Logar Kelc na  tel. 761 18 03 ali pišete na elektronski naslov obcina.zavrc@siol.net  z navedbo »Razpis kmetijstvo 2012«.

 

Številka: 339-0003/2012-001

Datum: 20. april 2012

Župan Občine Zavrč

Miran VUK l.r.

PRILOGE:

–  Vloga – društva
–  Vloga – ukrep 1: naložbe v kmetijska gospodarstva
–  Vloga – ukrep 2: Varstvo tradicionalnih krajin in stavb
–  Vloga – ukrep 3: Pomoč za plačilo zavarovalnih premij
–  Vloga – ukrep 4:  Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju

Odredba o razporeditvi delovnega časa Občinskega urada Občine Zavrč

Na podlagi Uredbe o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 20/05, 106/2005, 30/2006, 86/2006, 32/2007, 63/2007, 115/2007(122/2007 popr.), 31/2008, 35/2009; 58/2010,101/2010)
in v skladu s 9. in 53. členom Statuta Občine Zavrč (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 22/2011), izdajam

ODREDBO
o razporeditvi delovnega časa Občinskega urada Občine Zavrč

1. člen

Ta odredba določa začetek, konec, trajanje in razporeditev delovnega časa v Občinskem uradu Občine Zavrč (v nadaljevanju Občinski urad).

2. člen

Občinski urad dela pet dni v tednu in sicer od ponedeljka do petka, skupno 40. ur v primerih, ko to narekuje značaj nalog in način delavca, lahko župan oz. direktorica Občinskega urada Občine Zavrč, s sklepom določi, da posamezni delavci delajo tudi v soboto oz. nedeljo ter v manj ugodnem času.

3. člen

Z razporeditvijo delovnega časa po prejšnjem odstavku mora biti zagotovljen enak obseg uradnih ur za neposredno poslovanje organov s strankami (v nadaljnjem besedilu:uradne ure).
Obvestilo o takšni razporeditvi delovnega časa organov se objavi 14 dni pred praznikom oziroma dnevom nadomeščanja v sredstvih javnega obveščanja.

4. člen

Delovni čas se razporedi tako, da se začne med 7. in 8. uro in se konča med 15. in 16.30 uro. V sredo se konča med 17. in 17.30 uro in v petek med 13. in 14.30 uro. Čas obvezne prisotnosti na delu za delavce traja v ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 15. ure, v sredo od 8. do 17. ure in v petek od 8. do 13. ure.

Premakljiv delovni čas za prihod zaposlenih na delo je med 7. in 8. uro, za odhod z dela pa v ponedeljek, torek in četrtek med 15. in 16.30 uro, v sredo med 17. in 17.30 uro in v petek med 13. in 14.30 uro.

V okviru razpona delovnega časa, določenega za prihod na delo oziroma odhod z dela, morajo zaposleni upoštevajoč potrebe nemotenega izvrševanja nalog opraviti tedensko 40-urno delovno obveznost.

Javni uslužbenec lahko razporeja polni delovni čas v okviru posameznega tedna tako, da ta traja več ali manj kot 40 ur, vendar v posameznem tednu ne več kot 50 ur.

Presežek oziroma primanjkljaj ur je razlika med mesečno delovno obveznostjo, določeno na podlagi 40-urnega polnega delovnega časa v tednu in dejansko opravljenimi urami dela v določenem mesecu v okviru premakljivega začetka in konca delovnega časa.
V okviru premakljivega začetka in konca delovnega časa mora javni uslužbenec praviloma sam izravnati tedenske presežke in primanjkljaje v tekočem mesecu.
V okviru premakljivega začetka in konca delovnega časa se javnemu uslužbencu prenese iz meseca v mesec presežek največ 20 ur, oziroma primanjkljaj največ 10 ur.
Javnemu uslužbencu, ki preseže dovoljeni mesečni primanjkljaj 10 ur, predstojnik določi uro začetka in konca delovnega časa do izravnave primanjkljaja.

Javni uslužbenec ima pravico izkoristiti dovoljeni presežek ur v okviru premakljivega začetka in konca delovnega časa, izjemoma pa tudi v obliki prostih ur, v času obvezne prisotnosti na delu ali kot proste dni.
Dovoljeni presežek ur se izkoristi v obliki prostih ur v času obvezne prisotnosti na delu ali kot proste dni s predhodnim soglasjem neposredno nadrejenega tako, da ni oviran delovni proces.

Evidentiranje prihodov in odhodov, razporejanje dela v okviru razpona premakljivega delovnega časa, določi direktorica občinskega urada.

5. člen

Občinski urad Občine Zavrč ima uradne ure in uradne ure po telefonu v dopoldanskem in popoldanskem času, in sicer v dopoldanskem času v ponedeljek in sredo med 8. uro in 12. uro ter v petek med 8. in 13. uro, v popoldanskem času pa v ponedeljek med 13. uro in 15. uro in v sredo med 13. in 17. uro.
Ne glede na določilo prvega odstavka tega člena ima sprejemna pisarna uradne ure vsak ponedeljek, torek, četrtek med 8. in 15. uro, v sredo med 8. in 17. uro ter v petek med 8. in 13. uro.

6. člen

V primeru, ko to narekuje značaj nalog in način delavčevega dela, lahko direktorica s sklepom razporedi delovni čas drugače, kot je določeno v 5. členu te odredbe oziroma določi večji ali drugačen razpored in obseg uradnih ur, kot je določeno v 5. členu te odredbe.

7. člen

Razpored delovnega časa in uradnih ur iz 5. in 6. člena te odredbe se objavi in na primeren način označi v poslovnih prostorih Občinskega urada.

8. člen

Ta odredba se objavi na oglasni deski in začne veljati naslednji dan po objavi.

 

Datum: 12.04.2012
Številka: 020-1/2012-001

Župan Občine Zavrč
Miran VUK l.r.

Javni razpis za vpis predšolskih otrok v vrtec Zavrč za šolsko leto 2012/2013

OŠ Cirkulane – Zavrč
Cirkulane 57
2282 Cirkulane
OE vrtec Zavrč

 

Javni razpis za vpis predšolskih otrok v vrtec Zavrč za šolsko leto 2012/2013

Starše predšolskih otrok obveščamo, da bo do 1.5.2012 potekal vpis otrok za sprejem v vrtec Zavrč za šolsko leto 2012/2013.

Vloga za vpis otroka v vrtec je objavljena na spletni strani OŠ Cirkulane-Zavrč, OE vrtec Zavrč: http://www.cirkulane-zavrc.si, spletni strani občine Zavrč, lahko pa jo dobite tudi v vrtcu Zavrč, Zavrč 14, 2283 Zavrč.

Vlogo za vpis je mogoče oddati:

 • Po pošti(priporočeno, na naslov: OŠ Cirkulane-Zavrč, Cirkulane 57, 2282 Cirkulane )
 • V tajništvo OŠ v Cirkulanah do 1.5.2012 med 8. In 12. uro.

Novince bomo sprejeli v vrtec Zavrč s 3.9.2012

Starši bodo o sprejemu otroka v program vrtca obveščeni pisno najpozneje do 15.6.2012.

V primeru, da bo prijav več za sprejem otrok več kot je prostih mest, bo o sprejemu odločala Komisija za sprejem otrok v vrtec.

Staršem, ki so vlogo za vpis za sprejem v vrtec Zavrč že oddali, le-te ni potrebno ponovno oddati. Obvestite nas, le o morebitnih spremembah.

Za dodatne informacije lahko pokličete na tel. št. 02 795 23 84 v ponedeljek, sredo in petek med 12 in 14 uro.

Osnovna šola Cirkulane- Zavrč
Kristina Artenjak, ravnateljica

JAVNO NAZNANILO o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje P24-R1 Zavrč, Športni park Zavrč

 

Na podlagi 60. in 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP, 43/11-ZKZ-C) in 28. člena Statuta Občine Zavrč (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 22/11) Občina Zavrč objavlja

 

JAVNO NAZNANILO

o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka

sprememb občinskega podrobnega prostorskega načrta

za območje P24-R1 Zavrč, Športni park Zavrč

 

1.

            Javno se razgrne dopolnjeni osnutek sprememb občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje P24-R1 Zavrč, športni park Zavrč, ki ga je izdelala družba TMD Invest, d.o.o., Ptuj; številka projekta je 17013/10-1-OPPN/GK,

2.

            Območje podrobnega načrta sovpada z območjem enote urejanja prostora iz občinskega prostorskega akta. Le-to obsega površino, ki jih tvorijo parcele ali deli parcel s številkami 122/1, 122/3, 122/4, 122/5, 122/6, 125/1, 125/2, 126/1, 126/2, 126/3, 174/11, 176/3, vse k.o. Zavrč. Površina celotnega območja P24-R1, povzeta po prostorskem planu, meri 2,34 ha.

Nekatere gradnje in ureditve, predvidene s podrobnim načrtom, že potekajo. Spremembe v podrobnem načrtu se nanašajo na višino stebrov za razsvetljavo igrišča, z 21 m se povišajo na 28 m; spremeni se tudi pozicija enega stebra (lociranega na severni strani nogometnega igrišča). Vse namembnosti v območju športnega parka sicer ostajajo nespremenjene.

3.

            Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb podrobnega načrta bo v času od srede, 15.2.2012 do vključno četrtka, 1.3.2012, v prostorih Občine Zavrč, Goričak 6.

 

4.

            V času javne razgrnitve bo javna obravnava dopolnjenega osnutka sprememb podrobnega načrta izvedena v sredo, 22.2.2012, ob 16. uri, na sedežu Občine Zavrč (sejna soba).

5.

            V času javne razgrnitve lahko vsi zainteresirani podajo pisne pripombe in predloge k razgrnjenemu gradivu na naslov Skupna občinska uprava občin v Spodnjem Podravju, Mestni trg 1, 2250 Ptuj, ali pa jih na razgrnitvenem mestu vpišejo v knjigo pripomb. Rok za dajanje pripomb poteče s potekom javne razgrnitve.

 

6.

            Javno naznanilo so objavi v časopisu Štajerski tednik Ptuj in na spletni strani Občine Zavrč (www.zavrc.si).

 

Številka            3505-1/2012

Datum 2.2.2012

Občina Zavrč

Župan

Miran VUK

Obvestilo o uspešno zaključenem javnem natečaju za položaj direktorja občinske uprave Občine Zavrč

 

Obvestilo o uspešno zaključenem javnem natečaju za položaj direktorja občinske uprave Občine Zavrč

 

Obveščamo vas, da je na javnem natečaju za zasedbo položaja direktorja Občinske uprave Občine Zavrč, ki je bil dne 14.12.2011 objavljen na spletni strani Občine Zavrč, izbrana kandidatka, ki se je v izbirnem postopku izkazala kot najbolj strokovno usposobljena za to delovno mesto.

 

Številka: 110-5/2011-011

Datum: 6.1.2012

Občina Zavrč
Miran VUK,  župan

Poziv graditeljem objektov za kmetijsko proizvodnjo

POZIV

graditeljem objektov za kmetijsko proizvodnjo

 

Na podlagi 39. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih – ZKZ-C (Uradni list RS, št. 43/11) lahko lokalna skupnost z občinskim podrobnim prostorskim načrtom (v nadaljnjem besedilu: OPPN) načrtuje nekatere kmetijske objekte na kmetijskih zemljiščih (brez spremembe namenske rabe prostora). Zato Skupna občinska uprava občin v Spodnjem Podravju v imenu Občine Zavrč poziva vse zainteresirane, ki izpolnjujejo pogoje, navedene v nadaljevanju tega poziva, in so pripravljeni sofinancirati stroške priprave OPPN, da čim prej (najkasneje pa do 16. 1. 2012) sporočijo svojo namero sodelovanja v postopku priprave OPPN, in sicer na naslov: Skupna občinska uprava občin v Spodnjem Podravju, Ptuj, Mestni trg 1. Več informacij je možno dobiti v sobi 38 v drugem nadstropju mestne hiše (Ptuj, Mestni trg 1) ali po telefonu: 748 29 93 ali 748 29 28.

Pogoji za vključitev pobud kmetijskih gospodarstev v postopek priprave OPPN so podani v 39. členu ZKZ-C. V nadaljevanju tega poziva je podan povzetek pogojev za vključitev v postopek priprave OPPN.

A. Pogoji glede vrst objektov, ki so lahko predmet OPPN:

 • stavbe za rastlinsko pridelavo, če je način pridelave neposredno vezan na kmetijsko zemljišče,
 • stavbe za rejo živali, razen objektov, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (primeri, ko je potrebna presoja vplivov na okolje: če poseg na vodovarstvenem območju dosega ali presega 40 000 mest za piščance ali kokoši, 2000 mest za prašiče pitance z več kot 30 kg, 750 mest za svinje, 350 mest za govejo živino),
 • stavbe za spravilo pridelka, vendar le v okviru ali neposredni bližini območja, na katerem že stojijo stavbe in gospodarska poslopja kmetije, razen vinskih kleti in zidanic.

B.  Pogoj vključenosti kmetijskih gospodarstev v register kmetijskih gospodarstev po zakonu, ki ureja kmetijstvo, pri čemer morajo kmetijska gospodarstva izpolnjevati naslednje pogoje:

a) v primeru kmetije po zakonu, ki ureja kmetijstvo, mora ta kmetija imeti:

 • neprekinjeno dve leti pred vložitvijo vloge iz četrtega odstavka 39. člena ZKZ-C (pred vložitvijo vloge na ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, za ugotovitev izpolnjevanja pogojev) najmanj enega člana kmetije, ki je pokojninsko in invalidsko zavarovan kot kmet ali
 • nosilca kmetije v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, ki je pokojninsko in invalidsko zavarovan kot kmet in je pridobil sredstva iz programa razvoja podeželja kot mladi prevzemnik kmetije;

b) v primeru kmetijskega gospodarstva, organiziranega kot samostojni podjetnik ali pravna oseba, mora to kmetijsko gospodarstvo v letu pred vložitvijo vloge iz četrtega odstavka 39. člena ZKZ-C z opravljanjem kmetijske dejavnosti doseči:

 • najmanj 60 odstotkov svojega letnega dohodka, pri čemer mora biti ta dohodek večji od 20.000 eurov, ali
 • letni dohodek v višini najmanj 500.000 eurov.

 

O vlogi za ugotovitev izpolnjevanja pogojev, kateri je treba priložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev iz točke a) oziroma iz točke b) v razdelku B tega poziva, ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, odloči z odločbo.

Alenka KORPAR

direktorica Skupne občinske uprave

občin v Spodnjem Podravju

Javni natečaj za položaj direktorja občinske uprave

 

Občina Zavrč na podlagi prvega odstavka 58. člena Zakona o javnih uslužbencih ( Uradni list RS, št. 63/07- uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08- ZTFI-A in 69/08-ZZavar-E; v nadaljnjem besedilu ZJU) objavlja

 

javni natečaj za položaj direktorja občinske uprave

 

Kandidat, ki se bo prijavil na navedeni javni natečaj, mora poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjevati naslednje pogoje:

 • univerzitetna izobrazba ali najmanj visoka strokovna s specializacijo oz. magisterijem družboslovne smeri ( druga bolonjska stopnja);
 • najmanj 6 let delovnih izkušenj;
 • opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka;
 • opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv;
 • funkcionalna znanja upravnega vodenja in upravljanja kadrovskih virov;
 • državljanstvo Republike Slovenije;
 • znanje uradnega jezika;
 • da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
 • da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

 Delovno področje:

 • vodenje in usklajevanje dela občinske uprave,
 • skrb za zakonito, dosledno, učinkovito in smotrno opravljanje nalog občinske uprave,
 • izdajanje odločb v upravnem postopku na prvi stopnji,
 • opravljanje najzahtevnejših nalog občinske uprave in sodelovanje v projektnih skupinah,
 • opravljanje drugih organizacijskih nalog v zvezi z delovanjem občinske uprave ter skrb za sodelovanje z drugimi organi,
 • na podlagi pooblastila župana izvrševanje proračuna in skrb za izvajanje notranjih kontrol,
 • predlaganje županu sprejem določenih odločitev,
 • koordiniranje dela s Skupno občinsko upravo občin v Spodnjem Podravju, ustanovljeno na področju urejanja prostora, varstva okolja, inšpekcijskega nadzora, občinskega redarstva in gospodarske infrastrukture,
 • koordinacija priprave dokončnega predloga proračuna, rebalansa in sprememb proračuna,
 • opravljanje drugih nalog, določenih z zakoni in s predpisi občine ter po odredbah župana.

 

Prijava kandidata mora vsebovati:

 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe, datum ( dan, mesec, leto) zaključka izobraževanja ter ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
 2. izjavo o vseh dosedanjih zaposlitvah, iz katere je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj. V izjavi kandidat navede datum ( dan, mesec, leto) sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja pri posameznem delodajalcu ter kratko opiše delo ( z navedbo stopnje zahtevnosti del in nalog), ki ga je opravljal pri tem delodajalcu;
 3. izjava o opravljenem obveznem usposabljanju za imenovanje v naziv oz. opravljenem državnem izpitu iz javne uprave;
 4. izjavo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka;
 5. izjavo o znanju upravnega vodenja in upravljanja kadrovskih virov;
 6. izjavo, da je državljan Republike Slovenije;
 7. izjavo, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
 8. izjavo, da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;
 9. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Zavrč pridobitev podatkov o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev iz uradnih evidenc. V primeru, da kandidat s vpogledom v uradne evidence ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila.

 

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis.

Po 13. točki 6. člena ZJU se kot delovne izkušnje šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira. Izbrani kandidat bo delovne izkušnje dokazoval z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

Za delovna mesta oziroma nazive, za katere se ne zahteva specializacija, magisterij znanosti ali doktorat, zahteva pa se univerzitetna izobrazba ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma magisterijem znanosti, se predpisane delovne izkušnje skrajšajo za tretjino v primeru, da naloge na tem delovnem mestu opravlja javni uslužbenec, ki ima magisterij znanosti, doktorat oziroma zaključen specialistični študij. Za delovna mesta oziroma nazive se predpisane delovne izkušnje skrajšajo za eno leto v primeru, da naloge na tem delovnem mestu opravlja javni uslužbenec, ki ima opravljen pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit.

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat usposabljanje v skladu z 89. členom ZJU opraviti najpozneje v enem letu od sklenitve pogodbe o zaposlitvi.

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat izpit v skladu s tretjim odstavkom 31. člena Zakona o splošnem upravnem postopku ( Uradni list RS, št. 24/06- uradno prečiščeno besedilo, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 47/09- odl. US ( 48/09- popr.) in 8/10) opraviti najkasneje v treh mesecih od sklenitve delovnega razmerja.

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo ali je pridobil funkcionalna znanja upravnega vodenja in upravljanja kadrovskih virov. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat v skladu s tretjim odstavkom 81. člena ZJU to znanje pridobiti v petnajstih mesecih od dneva imenovanja na položaj.

Izbrani kandidat bo imenovan na položaj za dobo petih let z možnostjo ponovnega imenovanja.

S kandidatom, izbranim na javnem natečaju, ki pred tem ni imel statusa uradnika, se sklene pogodba o zaposlitvi za obdobje petih let. Položaj bo opravljal v nazivu podsekretar, v prostorih Občine Zavrč, Goričak 6, 2283 Zavrč.

Pisno prijavo z izjavami je potrebno poslati v zaprti ovojnici z označbo: »za javni natečaj- direktor občinske uprave« na naslov: Občina Zavrč, Goričak 6, 2283 Zavrč, in sicer v roku 8 dni po objavi na spletni strani Občine Zavrč. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: obcina.zavrc@siol.net, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Obvestilo o končanem javnem natečaju bomo objavili na spletnih straneh Občine Zavrč.

Informacije o izvedbi javnega natečaja daje Irena Horvat Rimele (tel. 02 761 04 82)

V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

 

Številka: 110-5/2011-001

Datum: 14.12.2011

Občina Zavrč