Javno naročilo: Izgradnja pločnika in javne razsvetljave ob LC 483-011 od km 0,10700 do km 0,56656 + popravek

IZGRADNJA PLOČNIKA IN JAVNE RAZSVETLJAVE OB LC 483-011 od km 0,10700 do km 0,56656:

–    Razpisna dokumentacija: WORD dokument | PDF dokument

–    Projektantski popis: PDF dokument

 

Odgovor na vprašanje z dne 17.7. 2012:

Popisi v Excelu:

– Hodnik za pešce.xls

– Oporni zid OZ01.xls

– Zaščita_prestavitev vodovoda.xls

– javna razsvetljava.xls

– zaščita_prestavitev TK vodov.xls

Ponudniki priložijo izpolnjen obrazec “rekapitulacija investicijske vrednosti”, ki se nahaja v projektantskem popisu v PDF formatu.

 

POPRAVEK razpisne dokumentacije z dne 26.7.2012:

– Popravek razpisne dokumentacije: WORD dokument | PDF dokument

Javno naročilo: Izgradnja hodnika za pešce in JR ob lokalni cesti LC 102-081 (Borl-Zavrč) od km 0,000 do km 0,199 + popravek

IZGRADNJA HODNIKA ZA PEŠCE IN JR OB LOKALNI CESTI LC 102-081 (BORL-ZAVRČ) OD KM 0,000 DO KM 0,199:

–    Razpisna dokumentacija: WORD dokument | PDF dokument

–    Projektantski popis: PDF dokument

 

Odgovor na vprašanje z dne 17.7. 2012:

Popisi v Excel formatu:

– Hodnik za pešce.xls

– Javna razsvetljava.xls

Zaščita TK vodov.xls

Ponudniki priložijo tudi izpolnjen obrazec “rekapitulacija investicijske vrednosti”, ki se nahaja v projektantskem popisu v  PDF formatu.

 

POPRAVEK razpisne dokumentacije z dne 26.7.2012:

– Popravek razpisne dokumentacije: WORD dokument | PDF dokument

Razpisna dokumentacija za oddajo javnega naročila gradnje po odprtem postopku za izvedbo gradnje: izgradnja pločnika in javne razsvetljave + popravek

Naročnik:
OBČINA ZAVRČ
Goričak 6, 2283 Zavrč

Številka: 430-3/2012-004
Zaporedna številka JN: 1
Datum: 28. Junij 2012

 

Razpisna dokumentacija za oddajo javnega naročila gradnje po odprtem postopku za izvedbo gradnje:

IZGRADNJA PLOČNIKA IN JAVNE RAZSVETLJAVE OB R3691/6251 IN OB JP 983 481 DO GASILSKEGA DOMA V NASELJU GORIČAK

– Razpisna dokumentacija: Word dokument |  PDF dokument

– Projektantski popis s predizmerami: PDF dokument

– Popisi Excel: ZIP datoteka z XLS dokumenti

 

DODANO dne 12.7.2012:
Popravek projektantskega popisa v delu JAVNA RAZSVETLJAVA ZAVRČ R3-691/9251; T.2.1. POPIS DEL S PREDRAČUNOM JR GORIČAK R3 691-6251, kjer je napaka, je sestavni del Razpisne dokumentacije.

popravljen del popisov za JR Zavrč R3-691-6251.xls

– popravljen del popisov za JR Zavrč R3-691-6251.pdf

 

DODANO dne 17.7.2012:
Odgovor na vprašanje z dne 17.7.2012 (prošnja za detajle deniveliranega prehoda za pešce-VM)

Detajli deniveliranega prehoda za pešce-VM

Detajli stopnic in ograje

Objava komisije Vrtec Zavrč

OŠ CIRKULANE-ZAVRČ
OE VRTEC ZAVRČ
Zavrč 14
2282 Zavrč

Datum: 11.6.2012

Komisija za sprejem v vrtec Zavrč je sprejela sklep, da se v primeru odpovedi vpisa sprejme naslednji otrok, ki je na čakalni listi brez ponovnega sestajanja komisije.

Komisija sprejme sklep s katerim potrjuje doseženo število točk na podlagi kriterijev za posamezno vlogo:

Šifra otroka Št. doseženih točk sprejet vpis
60210-5/2012-18  1683 DA 03.09.2012
60211-2/2011-36 1718 DA 03.09.2012
60211-2/2011-37 1689 DA 03.09.2012
60210-5/2012-14 1390 DA 03.09.2012
60210-5/2012-13 1791 DA 03.09.2012
60210-5/2012-12 1392 DA O3. 09.2012
60210-5/2012-11 1693 DA 03.09.2012
60210-5/2012-10 1418 DA 03. 09.2012
60210-5/2012-8 1446 DA 03.09.2012
60210-5/2012-9 1267 DA *CSD 03-09.2012
60210-5/2012-7 1415 DA* CSD 03.09.2012
60210-5/2012-19 1214 NE
60120-5/2012-16 1249 NE
60210-5/2012-17 1385 NE
60210-5/2012-15 1716 NE 3.9.2012 ni star11mes.

 

Pravilnik o kriterijih in postopkih za sprejem otrok v vrtec ter o postopku za zaposlovanje v vrtcu občine Zavrč (UL št. 37, 20.5. 2011).

Čakalni seznam za mlajšo skupino:

Šifra otroka 1.krit 2.krit 3.krit 4.krit 5.krit 6.krit 7.krit 8.krit Točke
60210-5/2012-15 1000 600 30 86 1716 ko dopolni starost
60210-5/2012-17 1000 300 85 1385
60210-5/2012-16 1000 100 30 99 20 1249

 

Čakalni seznam za starejšo skupino:

Šifra otroka 1.krit 2.krit 3.krit 4.krit 5.krit 6-krit 7.krit 8.krit Točke
60210-5/2012-19 1000 100 94 20 1214

 

Rok veljavnosti čakalnega seznama je do 30.04.2013

Fekalna kanalizacija dela naselij Goričak in Hrastovec

clip_image004

Fekalni kanalizacijski sistem je zasnovan kot sistem z eno čistilno naprava 200 PE, treh črpališč, tlačne kanalizacije in gravitacijske kanalizacije za odpadne komunalne vode.

Na območju, kjer se izvaja operacija je gosta poseljenost prebivalstva, ki živi pretežno v individualnih hišah z greznicami, katere pa veliko krat ne zadoščajo postavljenim zakonskim merilom in predpisom. Investicija ima širši regionalni vpliv, saj je Dravsko, Ptujsko in Ormoško polje skupaj še z nekaterimi posameznimi vodnimi viri velik potencial za oskrbo širšega območja z zdravstveno neoporečno pitno vodo.

Operacijo delno financira Evropska Unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete » Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«. Nepovratna sredstva so namenska sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj, opredeljena v operativnem programu krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013 (razvojna prioriteta »Razvoj regij«, prednostna usmeritev »Regionalni razvojni programi«), s katerimi se sofinancira največ 85% celotnih upravičenih javnih izdatkov operacije in so opredeljena v višini 693.748,18 eurov. Sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije na proračunski postavki SVLR št. 7619 Razvoj regij-okoljska infrastruktura -07-13-EU. Operacijo bo v višini 15% upravičenih javnih izdatkov operacije in vse neupravičene stroške financirala Občina Zavrč iz proračunske postavke 150005, kar znaša v višini 289.028,20 eurov. Celotna vrednost operacije je 982.776,38 eura.

Operacija se izvaja od septembra 2008 s predvidenim zaključkom september 2012.

Podatke o izvajanju operacije je možno dobiti na občini Zavrč pri županu Miranu Vuku.

 

Povezava:

– http://www.svlr.gov.si

Pravilnik o sprejemanju daril v zvezi z opravljanjem službe

V skladu z Zakonom o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63-07-UPB, 65708, 69/08-ZTFI-A in 69/08-ZZavar-E), Uredbo o omejitvah in dolžnostih javnih uslužbencih v zvezi s sprejemanjem daril (Uradni list RS, št. 58/2003) in18. in19. člena Kodeksa ravnanja javnih uslužbencev (Uradni list RS, št. 8/2001) izdajam naslednji

 

PRAVILNIK

 O SPREJEMANJU DARIL V ZVEZI Z OPRAVLJANJEM SLUŽBE

 1. člen

 S tem pravilnikom se urejajo omejitve in dolžnosti javnih uslužbencev Občine Zavrč, ki opravljajo javne naloge, glede sprejemanja daril v zvezi z opravljanjem službe, način razpolaganja s temi darili, način vodenja seznama tako prejetih daril in druga izvedbena vprašanja v zvezi s tem.

 2. člen

(1)   Pojmi, uporabljeni v tem aktu, imajo naslednji pomen:

–          darilo je vsaka stvar, pravica ali storitev, ki jo je mogoče finančno ovrednotiti;

–          protokolarno darilo je darilo, ki ga izroči funkcionar ali javni uslužbenec drugih držav ali mednarodnih organizacij ob obiskih, gostovanjih ali drugih priložnostih ter drugo darilo, dano v podobnih okoliščinah;

–          darilo manjše vrednosti je darilo, katerega vrednost ne presega 62,59 € ali katerih skupna vrednost od iste osebe v posameznem koledarskem letu ne presega 125,18 €;

–          darilo zanemarljive vrednosti je darilo manjše vrednosti, katerega vrednost ne presega 20,86 €;

–          darilo večje vrednosti je darilo, katerega vrednost presega 62,59 € ali seštevek daril manjše vrednosti, prejetih od iste osebe v posameznem koledarskem letu, katerih skupna vrednost presega 125,18 €

(2)   Vrednost darila je tržna cena darila ali razlika med tržno in plačano ceno darila.

(3)   Ta pravilnik se uporablja zgolj za darila v zvezi z opravljanjem službe.

(4)   Za darila v zvezi z opravljanjem službe se v nobenem primeru ne štejejo darila simbolnega pomena, ki se tradicionalno izročajo po določenih dogodkih (npr. po kulturnih prireditvah…).

(5)   V tem pravilniku uporabljeni izrazi javni uslužbenec in drugi izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so zapisani kot nevtralni izrazi za moške in ženske.

 3. člen

(1)   Uslužbenec ne sme zahtevati ali sprejemati nikakršnih daril, uslug, gostoljubnosti ali druge koristi zase ali za svojo družino, bližnje sorodnike, prijatelje, osebe javnega ali zasebnega prava, s katerimi ima ali je imel poslovne ali politične stike, ki bi lahko vplivali ali ustvarjali videz, da vplivajo na nepristranskost, s katero opravlja javne naloge, ali ustvarjajo ali bi lahko ustvarjali videz, da so nagrada v zvezi z opravljanjem javnih nalog, razen običajne gostoljubnosti ali protokolarnih in drugih daril manjše vrednosti.

(2)   Omejitev iz prejšnjega odstavka velja tudi za uslužbenčevega zakonca ali izven zakonskega partnerja, njihove otroke, starše ter vse osebe, ki živijo uslužbencem v skupnem gospodinjstvu (v nadaljevanju: bližnje osebe).

(3)   Darila večje vrednosti postanejo last občine, ki jih mora uporabiti v skladu z namenom njegove ustanovitve ali za opravljanje dejavnosti, za katero je bil ustanovljen. Če takšna uporaba darila ni mogoča in ne gre za protokolarno darilo, ga je treba prodati v skladu s predpisi. Protokolarna darila večje vrednosti v vsakem primeru ostanejo v lasti občine.

(4)   Če je uslužbencu ponujeno darilo večje vrednosti v obliki storitve, je uslužbenec ne sme sprejeti.

(5)   V primeru, da uslužbenec ugotovi, da gre za darilo večje vrednosti, ki ni protokolarno, mora o tem in posledicah takoj obvestiti darovalca. Če darovalec pri darilu kljub temu vztraja ali se sprejemu darila ni mogoče izogniti, ga je uslužbenec ali bližnja oseba dolžan izročiti občini ali osebi, pooblaščeni razpolagati z darili ali pa darovalca napotiti neposredno na župana Občine Zavrč. V primeru prejetja protokolarnega darila večje vrednosti, ga mora uslužbenec sprejeti ali ga brez obveščanja darovalca takoj izročiti občini ali osebi, pooblaščeni razpolagati z njimi.

4. člen 

(1)   Uslužbenec ne sme v nobenem primeru sprejeti darila, če:

–          bi njegova izročitev ali sprejem pomenila kaznivo dejanje,

–          je to prepovedano v skladu z drugim predpisom ali

–          se kot darilo izroča denar ali vrednostne papirje.

(2)   Darilo iz prejšnjega odstavka ne more postati last občine.

5. člen 

(1)   Uslužbenec, ki so mu bile ponujene nedovoljene ugodnosti iz prvega odstavka 3. člena tega pravilnika, mora ukrepati na naslednji način:

–          zavrne nedovoljeno ugodnost;

–          poskuša identificirati osebo, ki je ponudbo dala in naj se izogiba dolgotrajnim stikom z njo;

–          če darila ni mogoče zavrniti ali vrniti darovalcu, ga shrani in ga ne uporablja ter o vsem nemudoma obvesti župana Občine Zavrč;

–          po možnosti o stvari pridobi priče;

–          čim prej pripravi pisni uradni zaznamek o ponudbi, poskusu izročitve ali izročitvi nedovoljene ugodnosti;

–          nadaljuje z opravljanjem javnih nalog, zlasti nalog, v zvezi s katero mu je bila ponujena nedovoljena ugodnost.

(2)   Če je uslužbenec v dvomu glede tega, ali lahko sprejme ugodnosti, se mora posvetovati z županom Občine Zavrč.

6. člen

Občina na vidnem mestu objavi v svojih uradnih in drugih prostorih, v katerih posluje s strankami, katere so omejitve v zvezi s sprejemanjem daril s strani uslužbencev in kakšen je postopek v primeru njegove izročitve, zlasti posledice izročitve darila večje vrednosti.

7. člen 

(1)   Uslužbenec mora o vsakem prejetem darilu, ki ni darilo zanemarljive vrednosti, izpolniti poseben obrazec, na katerega se vpisujejo:

–          ime, priimek in naslov darovalca,

–          če se darilo izroča v imenu organa ali pravne osebe, navedbo tega organa ali pravne osebe,

–          opis darila,

–          ocenjena vrednost darila,

–          razlog za izročitev darila ali okoliščine, v katerih je darilo dano,

–          datum izročitve darila,

–          podpis uslužbenca.

 

(2)   Uslužbenec je dolžan predložiti obrazec za vpis v seznam daril najkasneje v petih dneh od prejema darila. O predložitvi obrazca se uslužbencu na njegovo zahtevo izda pisno potrdilo.

(3)   Če darovalec uslužbencu ne poda zahtevanih podatkov ali so podatki očitno neresnični, mora uslužbenec zavrniti sprejem takega darila.

(4)   Če uslužbenec dvomi v resničnost od darovalca pridobljenih podatkov, jih mora preveriti, če je to mogoče. Če dvomi v resničnost navedene vrednosti darila, mora ugotoviti, kakšna je običajna tržna cena takega darila. Če je uslužbenec darilo prejel po pošti ali na drug posreden način, mora izpolniti obrazec na podlagi podatkov, ki jih lahko ugotovi na podlagi samega darila ali iz drugih okoliščin.

(5)   Če v skladu s prejšnjim odstavkom ni mogoče ugotoviti podatkov o darovalcu, vrednosti darila in/ali razlogu za darilo in če uslužbenec šele nakdnadno ugotovi, da so podatki neresnični in ugotovi, da gre za darilo večje vrednosti, uslužbenec ravna v skladu s petim odstavkom 3. člena tega pravilnika.

8. člen 

(1)   Podatki o sprejetem darilu, njegovi vrednosti, osebi, od katere je darilo sprejeto in drugih okoliščinah se vpišejo v seznam daril. Podatke za vpis je dolžan sporočiti uslužbenec, ki je darilo prejel in sicer tudi v primeru, da so darilo prejele bližnje osebe.

(2)   V seznam daril, izročenih uslužbencem, se vpisujejo naslednji podatki:

–          ime, priimek in naslov darovalca,

–          če je bilo darilo izročeno v imenu organa ali pravne osebe, navedbo tega organa ali te pravne osebe,

–          opis darila,

–          vrednost darila,

–          razlog za izročitev darila in okoliščine,v katerih je bilo darilo izročeno,

–          datum izročitve darila,

–          ime javnega uslužbenca, kateremu je bilo darilo izročeno,

–          datum izročitve darila,

–          ime javnega uslužbenca, kateremu je bilo darilo izročeno,

–          ali je darilo postalo last uslužbenca ali delodajalca,

–          skupna vrednost daril, ki jih je prejel uslužbenec od iste osebe v posameznem koledarskem letu.

(3)   Podatki se v seznam daril vpisujejo tudi na podlagi obrazca, ki ga ob vpisu predloži uslužbenec, ob upoštevanju morebitnih sprememb in dopolnitev takih podatkov.

(4)   Vsak uslužbenec ima pravico do vpogleda v seznam daril glede podatkov, ki se nanašajo nanj.

(5)   V seznam daril se ne vpisujejo darila zanemarljive vrednosti.

9. člen 

(1)   Župan Občine Zavrč je izmed javnih uslužbencev dolžan določiti eno ali več pooblaščenih oseb, odgovornih za ravnanje z darili in pravilno vodenje seznama daril (v nadaljevanju pooblaščena oseba).

(2)   Če pooblaščena oseba dvomi v resničnost podatkov, ki se vpisujejo v seznam daril, je dolžna v okviru možnosti ugotoviti, ali so navedeni podatki resnični. Če ugotovi, da so podatki iz obrazca resnični ali da gre za darilo večje vrednosti, mora o tem obvestiti uslužbenca, ki je podatke dal in župana Občine Zavrč.

(3)   Če ugotovi, da je prišlo do kršitve pri posredovanju podatkov v seznam daril ali drugih določb v zvezi z ravnanjem s prejetimi darili, je o tem dolžna obvestiti župana Občine Zavrč.

10. člen

Kršitve dolžnosti in omejitev v zvezi s sprejemanjem daril pomenijo težje disciplinske kršitve.

11. člen 

Župan Občine Zavrč je dolžan zagotoviti nadzor nad izvrševanjem tega pravilnika.

12. člen 

Obrazec za prijavo prejetih daril v zvezi z opravljanjem službe iz 7. člena in seznam daril v zvezi z opravljanjem službe iz 8. člena tega pravilnika sta kot prilogi njegov sestavni del.

13. člen

Tolmačenje tega pravilnika je v pristojnosti župana Občine Zavrč.

14. člen 

Ta pravilnik začne veljati na dan, ko ga župan podpiše in se objavi na oglasni deski in spletni strani Občine Zavrč.

 

Številka: 231-2/2012-016
Datum: 01.06.2012

Občina Zavrč
Župan
Miran VUK l.r.

Razpisna dokumentacija: Podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih prometnih površin na območju občin Cirkulane, Dornava, Juršinci, Makole, Majšperk, Markovci, Podlehnik, Poljčane, Zavrč, Hajdina, Videm, Žetale

Razpisna dokumentacija:
Podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih prometnih površin na območju občin Cirkulane, Dornava, Juršinci, Makole, Majšperk, Markovci, Podlehnik, Poljčane, Zavrč, Hajdina, Videm, Žetale (PDF)

Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje rednega vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih prometnih površin v Občini Zavrč

Na podlagi določil 32. in 35. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/1993, 30/1998, 127/2006-ZJZP, 38/2010-ZUKN, 57/2011) in 14. člena Statuta Občine Zavrč (Uradno glasilo slovenskih občin št. 22/11) je občinski svet Občine Zavrč na 14. redi seji dne 2.2.2012 sprejel

 

Odlok

o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje rednega vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih prometnih površin v Občini Zavrč

 

I.          Splošne določbe

1.   člen

(uporaba izrazov)

(1) V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.

 2.    člen

(vsebina odloka)

(1) S tem odlokom, kot koncesijskim aktom, se določijo predmet in pogoji opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih javnih cest in izbirne lokalne gospodarske javne službe vzdrževanja prometnih površin, objektov in naprav na, ob ali nad vozišči državnih cest, ki so v funkciji javnih površin naselja (v nadaljevanju: javna služba) na območju Občine Zavrč (v nadaljevanju: občina).

 

(2) S tem odlokom se določijo:

 • dejavnosti, ki so predmet javne službe,
 • območje izvajanja javne službe, uporabnike ter razmerja do uporabnikov,
 • pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar,
 • javna pooblastila koncesionarju,
 • splošni pogoji za izvajanje javne službe in za uporabo javnih dobrin, ki se z njo zagotavljajo,
 • vrsta in obseg monopola ali način njegovega preprečevanja,
 • začetek in čas trajanja koncesije,
 • viri financiranja javne službe,
 • način plačila koncesionarja,
 • nadzor nad izvajanjem javne službe,
 • prenehanje koncesijskega razmerja,
 • organ, ki opravi izbor koncesionarja,
 • organ, pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe in
 • druge sestavine, potrebne za določitev in izvajanje javne službe.

 

II.         Predmet javne službe

 3.    člen

(storitve, ki so predmet javne službe)

(1) Javna služba po tem odloku obsega naslednje storitve:

 • redno vzdrževanje občinskih javnih cest;
 • vzdrževanje prometnih površin, objektov in naprav na, ob ali nad voziščem državnih cest, ki so v funkciji javnih površin naselja (v nadaljevanju: vzdrževanje drugih prometnih površin).

(2) Redno vzdrževanje občinskih javnih cest iz prvega odstavka tega člena obsega vzdrževalna dela za ohranjanje javnih cest v stanju, ki zagotavlja varnost in prevoznost javnih cest, nadzor nad stanjem javnih cest in cestnega sveta ter vzpostavitev prevoznosti cest ob naravnih in drugih nesrečah.

(3) Vzdrževanje drugih prometnih površin iz prvega odstavka tega člena obsega vzdrževanje:

 • odstavnih pasov, odstavnih niš, parkirnih površin, avtobusnih postajališč in podobnih prometnih površin, namenjenih odvijanju prometa v naselju,
 • podhodov in nadhodov za pešce,
 • cestne razsvetljave, semaforjev ter druge prometne signalizacije z zunanjo ali notranjo osvetlitvijo s pripadajočim napajanjem, vključno z oskrbo z električno energijo,
 • kolesarskih stez in pločnikov,
 • zelenih površin in urbane opreme v območju cestnega sveta.

 

 III.       Območje izvajanja javne službe, uporabniki ter razmerja do uporabnikov

 4.    člen

(območje izvajanja javne službe)

Dejavnost javne službe se kot koncesionirana dejavnost izvaja na celotnem območju občine.

 5.    člen

(uporabniki ter razmerja do uporabnikov)

Občinske javne ceste in druge prometne površine so prometne površine, ki so splošnega pomena za promet in jih lahko vsak prosto uporablja na način in pod pogoji, določenimi s predpisi, ki urejajo ceste, in pravili cestnega prometa.

 

IV.        Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar

 6.    člen

(pogoji)

(1) Koncesionar je lahko fizična ali pravna oseba, če izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesionirane gospodarske javne službe. Koncesionar je lahko tudi tuja oseba, če zakon ne določa drugače.

 

(2) Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesionirane gospodarske javne službe so:

 • da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javne službe,
 • da je organizacijsko, kadrovsko in tehnično usposobljen za izvajanje javne službe,
 • da razpolaga s tehničnimi sredstvi za izvajanje javne službe,
 • da ima ustrezna dovoljenja za izvajanje dejavnosti, če so z zakonom predpisana.

 

(3) Koncesionar mora za podelitev koncesije koncedentu predložiti:

 • izvedbeni program rednega vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih prometnih površin v občini z oceno stroškov,
 • izvedbeni program izvajanja zimske službe z oceno stroškov,
 • izvedbeni program obnovitvenih del na občinskih javnih cestah in drugih prometnih površinah z oceno stroškov.

 

V.         Javna pooblastila koncesionarju

 7.    člen

(javno pooblastilo)

(1) Izvajalec javne službe v okviru storitev javne službe opravlja strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge javne službe, ki se nanašajo na:

 • razvoj, načrtovanje in pospeševanje dejavnosti javne službe,
 • investicijsko načrtovanje in gospodarjenje z objekti in napravami, potrebnimi za izvajanje dejavnosti javne službe.

 

(2) Za izvajanje storitev odvoza in hrambe nepravilno parkiranih in zapuščenih vozil se koncesionarju dodeli javno pooblastilo.

 

VI.        Splošni pogoji za izvajanje javne službe

 8.    člen

(splošni pogoji za izvajanje javne službe)

Koncesionar izvaja javno službo v skladu z zakonom, ki ureja področje cest in zakonom, ki ureja področje varnosti cestnega prometa ter podzakonskimi akti sprejetimi na njuni podlagi.

 

VII.       Obseg monopola

 9.    člen

(obseg monopola)

(1) Koncesija za opravljanje dejavnosti javne službe iz prvega člena tega odloka na celotnem območju občine iz 1. člena tega odloka se podeli enemu koncesionarju.

 

(2) Koncesionar pridobi posebno in izključno pravico za izvajanje dejavnosti javne službe na celotnem območju občine iz 1. člena tega odloka.

 

VIII.      Začetek in čas trajanja koncesije

 

10. člen

(začetek koncesije)

Koncesijsko razmerje se začne s podpisom koncesijske pogodbe.

 

11. člen

(trajanje koncesije)

Koncesija se podeli za obdobje 15 let.

 

IX.        Viri financiranja javne službe

 

12. člen

(viri financiranja javne službe)

Koncesionar pridobiva sredstva za opravljanje javne službe iz proračuna občine in iz drugih virov.

 

X.         Nadzor nad izvajanjem gospodarske javne službe

 

13. člen

(nadzor)

(1) Nadzor nad izvajanjem koncesije izvajajo pristojne službe občinske uprave občine in občinski svet občine.

 

(2) Nadzor nad zakonitostjo dela koncesionarja izvršuje pristojni organ občinske uprave.

 

XI.        Prenehanje koncesijskega razmerja

 

14. člen

(prenehanje koncesijskega razmerja)

Koncesijsko razmerje preneha:

 • s prenehanjem koncesijske pogodbe,
 • z odkupom koncesije,
 • z odvzemom koncesije,
 • s prevzemom javne službe v režijo,
 • v drugih primerih določenih s koncesijsko pogodbo.

 

15. člen

(prenehanje koncesijske pogodbe)

(1) Koncesijska pogodba preneha:

 • po preteku časa, za katerega je bila sklenjena,
 • z odpovedjo,
 • z razdrtjem.

 

(2) Razlogi in pogoji za odpoved in razdrtje pogodbe ter druge medsebojne pravice in obveznosti ob odpovedi oziroma razdrtju pogodbe se določijo v koncesijski pogodbi.

 

16. člen

(odkup koncesije)

(1) Z odkupom koncesije preneha koncesijsko razmerje tako, da koncesionar preneha opravljati dejavnost javne službe pred potekom časa trajanja koncesije, koncedent pa v določenem obsegu prevzame objekte in naprave, ki jih je koncesionar zgradil ali pridobil za namen izvajanja dejavnosti javne službe.

 

(2) Način, obseg in pogoji odkupa koncesije se določijo v koncesijski pogodbi.

 

17. člen

(odvzem koncesije)

(1) Koncedent odvzame koncesijo koncesionarju ne glede na določila koncesijske pogodbe:

 • če ne začne z izvajanjem dejavnosti javne službe v za to določenem roku,
 • če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha izvajati kot gospodarska javna služba ali kot koncesionirana gospodarska javna služba,
 • če dejavnosti ne izvaja redno, strokovno in pravočasno, skratka tako, da je so povzročene motnje v izvajanju dejavnosti,
 • če dejavnosti ne izvaja v skladu s predpisi, standardi in navodili koncedenta,
 • zaradi ponovljenih in dokazanih grobih kršitev predpisov in določil koncesijske pogodbe,
 • če koncesionar kot fizična ali pravna oseba preneha obstajati.

 

(2) Koncedent mora koncesionarju, pred odvzemom koncesije, dati primeren rok za odpravo kršitev iz tretje, četrte in pete alinee prvega odstavka tega člena.

 

(3) V primeru odvzema koncesije v skladu z drugo alinejo prvega odstavka tega člena ima koncesionar pravico do odškodnine v skladu z določili zakona, ki ureja področje gospodarskih javnih služb.

 

18. člen

(prevzem javne službe v režijo)

(1) Koncedent lahko prevzamejo javno službo v režijo.

 

(2) Pogoji in način prevzema se določijo v koncesijski pogodbi.

 


XII.       Način podelitve koncesije

 

19. člen

(javni razpis)

(1) Koncedent pridobiva koncesionarje na podlagi javnega razpisa.

 

(2) Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletnih straneh občine v katalogu informacij javnega značaja.

20. člen

(oblika in postopek javnega razpisa)

(1) Javni razpis se opravi po določbah tega koncesijskega akta, v skladu z določili zakona, ki ureja področje gospodarskih javnih služb.

 

(2) Javni razpis je veljaven, če se nanj prijavi vsaj en ponudnik, ki izpolnjuje s tem koncesijskim aktom določene pogoje.

 

(3) Če javni razpis ni uspel se lahko ponovi.

 

(4) Župan lahko z župani drugih občin, ki imajo skupni javni interes za izvedbo postopka javnega razpisa in podelitvijo koncesije za opravljanje dejavnosti javne službe, imenuje skupno strokovno komisijo in izvede skupni javni razpis.

 

21. člen

(vsebina javnega razpisa)

(1) Vsebina javnega razpisa se določi ob smiselni uporabi zakona, ki ureja področje o javno-zasebnem partnerstvu.

 

(2) Javni razpis mora ob vsebini iz prejšnjega odstavka tega člena vsebovati tudi pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar in so določeni v 6. členu tega odloka.

 

22. člen

(postopek izbire koncesionarja)

(1) Za izbiro koncesionarja se uporabi postopek konkurenčnega dialoga v skladu z določili zakona, ki ureja javno naročanje.

 

(2) Za vodenje postopka razpisa in oceno ponudb imenuje župan občine strokovno komisijo, ki jo sestavljajo predsednik in dva člana. Vsi člani strokovne komisije morajo imeti najmanj visokošolsko izobrazbo in delovne izkušnje z delovnega področja, da omogočajo strokovno presojo vlog. V primeru izvedbe skupnega javnega razpisa iz 20. člena tega odloka mora imeti občina vsaj enega predstavnika v strokovni komisiji, ki ga imenuje župan.

 

(3) Izbira koncesionarja se izvede po postopku določenem z zakonom, ki ureja področje javnih gospodarskih služb.

 

XIII.      Organ, ki opravi izbor koncesionarja

 

23. člen

(organ, ki opravi izbor koncesionarja)

(1) Koncesionarja izbere občinska uprava z upravno odločbo na podlagi predloga strokovne komisije iz drugega odstavka 22. člena tega odloka.

 

(2) V postopku izbire koncesionarja imajo vsi kandidati, ki so sodelovali v postopku javnega razpisa, položaj stranke.

 

XIV.      Organ, pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe

 

24. člen

(organ, pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe)

Koncesijsko pogodbo v imenu občine sklene župan občine.

 

XV.       Druge sestavine potrebne za določitev in izvajanje javne službe

 

1.         Prenos koncesije

 

25. člen

(prenos koncesije)

(1) Koncesionar lahko prenese izvajanje javne službe na drugo osebo samo z dovoljenjem koncedenta.

 

(2) Koncedent lahko v celoti ali delno prenese izvajanje javne službe samo v primerih določenih z zakonom, ki ureja področje gospodarskih javnih služb ali zaradi razlogov, določenih v koncesijski pogodbi, drugače pa samo s soglasjem koncesionarja.

 

2.         Višja sila

 

26. člen

(dolžnosti in pravica koncesionarja)

(1) Koncesionar mora v okviru objektivnih možnosti izvajati javno službo tudi v nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile.

 

(2) V primeru iz prejšnjega odstavka tega člena ima koncesionar pravico od koncedenta zahtevati povračilo stroškov, ki so nastali zaradi izvajanja javne službe na območju občine v nepredvidljivih okoliščinah.

 

(3) Zaradi nepredvidljivih okoliščin, ki so nastale zaradi višje sile, lahko koncesijsko razmerje preneha, vendar samo sporazumno med koncedentom in koncesionarjem.

 

3.         Odgovornost koncesionarja za ravnanje zaposlenih

 

27. člen

(odgovornost za škodo)

Koncesionar je v skladu z zakonom odgovoren za škodo, ki jo pri izvajanju ali v zvezi z izvajanjem javne službe povzročijo pri njem zaposleni ljudje uporabnikom ali drugim osebam.

 

4.         Začasen prevzem

 

28. člen

(začasen prevzem)

Če koncesionar v primerih, ki so posledica ravnanja pri njem zaposlenih ljudi, ne zagotovi izvajanja javne službe, lahko njeno izvajanje začasno zagotovi koncedent s prevzemom javne službe v režijo ali na drug način, določen v koncesijski pogodbi.

 


5.         Odgovornost koncedenta za ravnanje koncesionarja

 

29. člen

(vrsta odgovornosti)

Koncedent subsidiarno odgovarja za škodo, ki jo pri izvajanju javne službe povzroči koncesionar uporabnikom ali drugim osebam na območju občine, če ni s koncesijsko pogodbo dogovorjena drugačna odgovornost.

 

6.         Zavarovanje odgovornosti za škodo

 

30. člen

(zavarovanje)

(1) Koncesionar mora biti ustrezno zavarovan za škodo, ki jo pri izvajanju ali v zvezi z izvajanjem javne službe povzročijo pri njem zaposleni ljudje uporabnikom ali drugim osebam in za škodo, ki nastane zaradi nepravilnega izvajanja javne službe.

 

(2) Obseg zavarovanja iz prejšnjega odstavka se določi s koncesijsko pogodbo.

 

XVI.      Končna določba

 

31. člen

(začetek veljavnosti)

Ta odlok se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin  in začne veljati osmi dan po objavi.

 

Številka:007-3/2012-001

Datum:2. februar 2012

 

Občina Zavrč

Miran Vuk, župan