Razpis za podelitev občinskih priznanj v letu 2010

OBČINA ZAVRČ

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Na podlagi 8. člena Odloka o priznanjih Občine Zavrč, ki ga je občinski svet Občine Zavrč sprejel na 23. redni seji dne 28.05.2009, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja objavlja

Razpis za podelitev občinskih priznanj v letu 2010: naziv častni občan Občine Zavrč, plaketo Občine Zavrč in priznanje Občine Zavrč.

Dokument v .pdf formatu

I.

Občina Zavrč podeljuje priznanje:

1. Naziv častni občan Občine Zavrč se podeli posamezniku ( občanu, državljanu ali tujemu

državljanu), ki ima posebne zasluge na družbenem, ekonomskem, znanstvenem, kulturnem,

razvojnem, športnem ali drugem področju in je s svojim delovanjem na poseben način

prispeval k položaju in slovesu občine v državi ali izven nje.

2. Plaketa Občine Zavrč se podeljuje organizacijam in posameznikom ob jubilejih, pomembnih

obiskih posameznikov in delegacij in drugih pomembnih priložnostih.

3. Priznanja občine Zavrč se podeljujejo posameznikom ali pravnim osebam za izredno

uspešno delovanje na vseh področjih družbenega dela.

Komisija razpisuje naslednjo število priznanj:

pod 1) en naziv, pod 2) največ eno, pod 3) največ tri

II.

Priznanja Občine Zavrč so najvišja priznanja občine za dosežke, ki prispevajo k boljšemu, kvalitetnejšemu in polnejšemu življenju občanov in imajo pomen za razvoj in ugled občine na področju gospodarstva, znanosti, umetnosti, kulture , športa ter humanitarnih in drugih dejavnosti.

III.

Priznanja so lahko podeljena posameznikom, skupinam, organizacijam in skupnostim, podjetjem, društvom, zavodom in drugim pravnim osebam.

IV.

Pobudo oziroma predlog za podelitev priznanj lahko podajo občani, občinski svet, župan, društva, podjetja, zavodi, odbori občinskega sveta, druge organizacije in skupnosti ter politične stranke.

Pobuda oziroma predlog mora biti v pisni obliki in mora vsebovati poleg natančnih podatkov o kandidatu ustrezno obrazložitev ter navedbo, za katero priznanje se predlaga.

V.

Pobude oziroma predloge za podelitev občinskih priznanj je potrebno poslati Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Zavrč, Zavrč 11, 2283 Zavrč, najkasneje do 28.06.2010.

Priznanja bodo podeljena ob občinskem prazniku.

OBČINA ZAVRČ

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Javno naročilo za izvedbo operacije ˝Preplastitev LC 102 101 Cirkulane-Turški Vrh˝- popravek

Naročnik: OBČINA ZAVRČ

Zavrč 11, 2283 Zavrč

Številka: 430-10/2010

Zaporedna številka JN: 1

Datum: 31. maj 2010

Razpisna dokumentacija za oddajo javnega naročila gradnje po odprtem postopku za izvedbo operacije »Preplastitev LC 102 101 Cirkulane – Turški vrh«

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij« prednostne usmeritve »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško« v okviru operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete » Razvoj regij«.

Nepovratna sredstva v deležu 85% so namenska sredstva Evropske unije, Evropskega sklada za regionalni razvoj , opredeljena v Operativnem programu krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojna prioriteta »Razvoj regij«, prednostna usmeritev »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško« ( na proračunski postavki SVLR št. 7618 Razvoj regij- prometna infrastruktura- EU-07-13), v deležu 15% pa namenska sredstva Proračuna Republike Slovenije ( na proračunski postavki SVLR št. 7625 Razvoj regij- prometna infrastruktura- 07- 13- slovenska udeležba). Z njimi se lahko sofinancira največ 100% celotnih upravičenih javnih izdatkov operacije.

Vse neupravičene stroške bo financirala Občina Zavrč.

I. POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Naročnik: OBČINA ZAVRČ, Zavrč 11, 2283 Zavrč, ki jo zastopa župan Miran VUK ( v nadaljevanju: naročnik), je na Portalu javnih naročil z dne 17.5.2010 pod oznako objave JN3927/2010, objavila javni razpis po odprtem postopku v skladu s 25. členom ZJN-2, ZJN-2A in ZJN-2B in dopolnitve 31.5.2010 št. objave JN4430/2010, za predmet javnega razpisa- izvedbo operacije »Preplastitev LC 102 101 Cirkulane- Turški Vrh«.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij« prednostne usmeritve »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško« v okviru operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete » Razvoj regij«.

Nepovratna sredstva v deležu 85% so namenska sredstva Evropske unije, Evropskega sklada za regionalni razvoj , opredeljena v Operativnem programu krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojna prioriteta »Razvoj regij«, prednostna usmeritev »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško« ( na proračunski postavki SVLR št. 7618 Razvoj regij- prometna infrastruktura- EU-07-13), v deležu 15% pa namenska sredstva Proračuna Republike Slovenije ( na proračunski postavki SVLR št. 7625 Razvoj regij- prometna infrastruktura- 07- 13- slovenska udeležba). Z njimi se lahko sofinancira največ 100% celotnih upravičenih javnih izdatkov operacije.

Vse neupravičene stroške bo financirala Občina Zavrč.

Vabimo vas, da podate Vašo ponudbo na ta javni razpis v skladu z navodili za izdelavo ponudbe.

Kontaktni osebi s strani naročnika sta: Irena Horvat Rimele in Danica Bratuša

– tel.: 02 761 04 82,

– e-pošta: obcina.zavrc@siol.net

Na podlagi Zakona o javnih naročilih ( Uradni list RS, št. 128/2006, 16/2008- ZJN-2A in 19/2010- ZJN-2B, v nadaljevanju ZJN-2B) naročnik vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo ponudbo za izvedbo operacije » Preplastitev LC 102 101 Cirkulane- Turški Vrh« na podlagi javnega razpisa za oddajo javnega naročila.

Predvideni podpis pogodbe: 02.07.2010

Pričetek izvajanja del: takoj po podpisu pogodbe

Rok za dokončanje izvedbe : 31.07.2010

Ocenjena vrednost del: 208.333,33€ brez DDV.

Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki naročijo oz. osebno prevzamejo vsak delovni dan med 8. in 13. uro na naslovu: Občina Zavrč, Zavrč 11, 2283 Zavrč ali na spletni strani http://www.zavrc.si.

Naročnik poziva potencialne ponudnike, ki so prevzeli razpisno dokumentacijo, da do 08.06.2010 do 15. ure, predložijo svojo ponudbo na naslov: Občina Zavrč, Zavrč 11, 2283 Zavrč.

Ponudba mora biti sestavljena v skladu z razpisno dokumentacijo ter mora izpolnjevati vse zahteve naročnika, določene z javnim razpisom. Razpisne dokumentacije ni dopustno kakorkoli spreminjati.

Rok veljavnosti ( opcija) ponudbe mora biti do 31.07.2010.

Ponudnik prevzema vse stroške, vezane na izdelavo oziroma predložitev ponudbe. Naročnik teh stroškov ne krije v nobenem primeru, ne glede na izid oddaje javnega naročila.

Ponudnik odda ponudbo v zapečatenem ovitku z jasno oznako in napisom: » PONUDBA- NE ODPIRAJ«, z navedbo predmeta javnega naročila » Preplastitev LC 102 101 Cirkulane- Turški Vrh«.

Na hrbtni strani pošiljke mora biti naveden polni naslov ponudnika.

Vse prepozno predložene ponudbe bo naročnik neodprte vrnil ponudnikom ( tretji odstavek 73. člena ZJN-2, ZJN-2A). Če na ovojnici ponudbe ne bo naslova, bo neodprta ponudba uničena po končanem postopku javnega naročanja.

Naročnik si pridržuje pravico, da dela ne odda oziroma jih odda v zmanjšanem obsegu v odvisnosti od zagotovljenih sredstev v proračunu.

Javno odpiranje ponudb bo v prostorih OBČINE ZAVRČ, Zavrč 11, 2283 Zavrč v sejni sobi, dne 09.06.2010 ob 8. uri.

Strokovna komisija, ki jo imenuje naročnik, bo opravila odpiranje ponudb ne glede na to, ali so pooblaščeni predstavniki ponudnikov navzoči ali ne. Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred začetkom javnega odpiranja strokovni komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.

Strokovna komisija naročnika bo o postopku odpiranja ponudb vodila zapisnik. Zapisnik bodo podpisali prisotni člani komisije ter prisotni pooblaščeni predstavniki ponudnikov.

Kopija zapisnika o odpiranju ponudb bo izročena vsem prisotnim pooblaščenim predstavnikom ponudnikom. Izvod zapisnika o odpiranju ponudb bo naročnik po pošti v 3 dneh od odpiranja ponudb poslal ponudnikom, ki so oddali ponudbe, javnega odpiranja pa se niso udeležili.

Naročnik si pridržuje pravico, da dela ne odda oziroma jih odda v zmanjšanem obsegu v odvisnosti od zagotovljenih sredstev v proračunu.

S spoštovanjem!

Predstojnik naročnika

župan

Miran VUK l.r.

Javno naročilo za izvedbo operacije ˝Preplastitev LC 102 101 Cirkulane-Turški Vrh˝

Naročnik: OBČINA ZAVRČ

Zavrč 11, 2283 Zavrč

Številka: 430-10/2010-3

Zaporedna številka JN: 1

Datum: 14. maj 2010

Razpisna dokumentacija za oddajo javnega naročila gradnje po odprtem postopku za izvedbo operacije »Preplastitev LC 102 101 Cirkulane-Turški vrh«

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij« prednostne usmeritve »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško« v okviru operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete » Razvoj regij«.

Nepovratna sredstva v deležu 85% so namenska sredstva Evropske unije, Evropskega sklada za regionalni razvoj , opredeljena v Operativnem programu krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojna prioriteta »Razvoj regij«, prednostna usmeritev »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško« (na proračunski postavki SVLR št. 7618 Razvoj regij- prometna infrastruktura- EU-07-13), v deležu 15% pa namenska sredstva Proračuna Republike Slovenije (na proračunski postavki SVLR št. 7625 Razvoj regij- prometna infrastruktura- 07- 13- slovenska udeležba). Z njimi se lahko sofinancira največ 100% celotnih upravičenih javnih izdatkov operacije. Vse neupravičene stroške bo financirala Občina Zavrč.

I. POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Naročnik: OBČINA ZAVRČ, Zavrč 11, 2283 Zavrč, ki jo zastopa župan Miran VUK ( v nadaljevanju: naročnik), je na Portalu javnih naročil z dne 17.5.2010 pod oznako objave JN3927/2010, objavila javni razpis po odprtem postopku v skladu s 25. členom ZJN-2, ZJN-2A in ZJN-2B, za predmet javnega razpisa- izvedbo operacije »Preplastitev LC 102 101 Cirkulane-Turški Vrh«.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij« prednostne usmeritve »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško« v okviru operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete » Razvoj regij«.

Nepovratna sredstva v deležu 85% so namenska sredstva Evropske unije, Evropskega sklada za regionalni razvoj , opredeljena v Operativnem programu krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojna prioriteta »Razvoj regij«, prednostna usmeritev »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško« ( na proračunski postavki SVLR št. 7618 Razvoj regij- prometna infrastruktura- EU-07-13), v deležu 15% pa namenska sredstva Proračuna Republike Slovenije ( na proračunski postavki SVLR št. 7625 Razvoj regij- prometna infrastruktura- 07- 13- slovenska udeležba). Z njimi se lahko sofinancira največ 100% celotnih upravičenih javnih izdatkov operacije. Vse neupravičene stroške bo financirala Občina Zavrč.

Vabimo vas, da podate Vašo ponudbo na ta javni razpis v skladu z navodili za izdelavo ponudbe. Kontaktni osebi s strani naročnika sta: Irena Horvat Rimele in Danica Bratuša

Na podlagi Zakona o javnih naročilih ( Uradni list RS, št. 128/2006, 16/2008- ZJN-2A in 19/2010- ZJN-2B, v nadaljevanju ZJN-2B) naročnik vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo ponudbo za izvedbo operacije » Preplastitev LC 102 101 Cirkulane- Turški Vrh« na podlagi javnega razpisa za oddajo javnega naročila.

Predvideni podpis pogodbe: 02.07.2010

Pričetek izvajanja storitve: takoj po podpisu pogodbe

Rok za dokončanje izvedbe : 31.07.2010

Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki naročijo oz. osebno prevzamejo vsak delovni dan med 8. in 13. uro na naslovu: Občina Zavrč, Zavrč 11, 2283 Zavrč ali na spletni strani http://www.zavrc.si.

Naročnik poziva potencialne ponudnike, ki so prevzeli razpisno dokumentacijo, da do 08.06.2010 do 15. ure, predložijo svojo ponudbo na naslov: Občina Zavrč, Zavrč 11, 2283 Zavrč.

Ponudba mora biti sestavljena v skladu z razpisno dokumentacijo ter mora izpolnjevati vse zahteve naročnika, določene z javnim razpisom. Razpisne dokumentacije ni dopustno kakorkoli spreminjati.

Rok veljavnosti ( opcija) ponudbe mora biti do 31.07.2010.

Ponudnik prevzema vse stroške, vezane na izdelavo oziroma predložitev ponudbe. Naročnik teh stroškov ne krije v nobenem primeru, ne glede na izid oddaje javnega naročila.

Ponudnik odda ponudbo v zapečatenem ovitku z jasno oznako in napisom: » PONUDBA- NE ODPIRAJ«, z navedbo predmeta javnega naročila » Preplastitev LC 102 101 Cirkulane- Turški Vrh«.

Na hrbtni strani pošiljke mora biti naveden polni naslov ponudnika.

Vse prepozno predložene ponudbe bo naročnik neodprte vrnil ponudnikom ( tretji odstavek 73. člena ZJN-2, ZJN-2A). Če na ovojnici ponudbe ne bo naslova, bo neodprta ponudba uničena po končanem postopku javnega naročanja.

Naročnik si pridržuje pravico, da dela ne odda oziroma jih odda v zmanjšanem obsegu v odvisnosti od zagotovljenih sredstev v proračunu.

Javno odpiranje ponudb bo v prostorih OBČINE ZAVRČ, Zavrč 11, 2283 Zavrč v sejni sobi, dne 09.06.2010 ob 8. uri.

Strokovna komisija, ki jo imenuje naročnik, bo opravila odpiranje ponudb ne glede na to, ali so pooblaščeni predstavniki ponudnikov navzoči ali ne. Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred začetkom javnega odpiranja strokovni komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.

Strokovna komisija naročnika bo o postopku odpiranja ponudb vodila zapisnik. Zapisnik bodo podpisali prisotni člani komisije ter prisotni pooblaščeni predstavniki ponudnikov.

Kopija zapisnika o odpiranju ponudb bo izročena vsem prisotnim pooblaščenim predstavnikom ponudnikom. Izvod zapisnika o odpiranju ponudb bo naročnik po pošti v 3 dneh od odpiranja ponudb poslal ponudnikom, ki so oddali ponudbe, javnega odpiranja pa se niso udeležili.

Naročnik si pridržuje pravico, da dela ne odda oziroma jih odda v zmanjšanem obsegu v odvisnosti od zagotovljenih sredstev v proračunu.

 

S spoštovanjem!

 

Predstojnik naročnika

župan

Miran VUK l.r

Obvestilo voznikom motornih koles in koles z motorjem

Prihajajo toplejši dnevi in vse več voznikov je ali bo začelo uporabljati svoja motorna kolesa ali kolesa z motorjem za prevoz na delo ali v šolo. Poleg opozoril v zvezi s previdno vožnjo in preverjanjem tehnične neoporečnosti prevoznega sredstva bi želeli opozoriti še na naslednje najpogostejše kršitve:

  • voznik in potnik na kolesu z motorjem ali motornem kolesu morata med vožnjo nositi na glavi pripeto homologirano zaščitno motoristično čelado.

Z globo 120 evrov se za prekršek kaznuje voznik ali sopotnik, ki ravna v nasprotju s to določbo (84. člen ZVCP-1),

  • voznik kolesa z motorjem, mlajši od 16 let, ne sme prevažati potnika (7. odstavek 104. člena ZVCP-1).

Predpisana globa za storjeni prekršek je 80 evrov.

Glede na to, da se nekateri dijaki vozijo v srednjo šolo na Ptuj tudi s kolesi z motorjem, želimo opozoriti, da je v skladu z 99. členom ZVCP-1 prepovedan promet v območju za pešce tudi za kolesa z motorjem in motorna kolesa. Z globo 160 evrov se kaznuje voznik, ki ravna v nasprotju s to določbo. Najpogostejše kršitve so zaradi obiska gostinskih lokalov v centru Ptuja.

Območje za pešce obsega del Miklošičeve ulice (od Reprize), Ulico Heroja Lacka, Mestni trg, Murkovo ulico, Zelenikovo ulico, Aškerčevo ulico in Krempljevo ulico in je označeno z ustrezno prometno signalizacijo.

Za nadzor nad spoštovanjem navedenih določb so v skladu z ZVCP-1, poleg policije pristojni tudi občinski redarji. ZVCP-1 Zakon o varnosti cestnega prometa

Vodja Medobčinskega redarstva Robert Brkič

Načrt zaščite in reševanja ob poplavah

Načrt zaščite in reševanja ob poplavah je izdelan na podlagi Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 UPB1), in v skladu z Uredbo o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur. list RS, št. 3/02 in 17/02, ter oceno ogroženosti pred poplavami v Občini Zavrč, s splošno zakonodajo in izvedbenimi predpisi. Načrt je izdelan za naravno nesrečo poplave, ki je lahko posledica dolgotrajnega deževja, izredno močnih padavin ali topljenja snega.

Poplava je razlitje velike količine vode po površini izven vodotokov. Za poplave je značilno, da ogrozijo ljudi in njihovo premoženje (stanovanjsko, gospodarsko), poškodujejo infra-strukturne objekte, povzročijo škodo v kmetijstvu, lahko pa tudi povzročijo verižne nesreče. Možni vzroki nastanka poplav nastanejo:

  • močno deževje in večjih količin padavin;
  • istočasno visok nivo vodotokov Turškega potoka in obilno deževje na območju občine;
  • močno topljenje snega
  • nepropustna tla v gričevju, zato meteorne vode hitro pritečejo v nižino (glina, ilovica, lapor ipd ..).

Poplave sodijo med prevladujoče naravno geografske preoblikovalce pokrajine. Poplave običajno ne nastopijo trenutno razen porušitve pregrad in dejavnost hudournikov. Zato je v večini dovolj časa za ukrepanje in reševanje. Poplave v prostoru Zavrča običajno nastopijo zaradi dolgotrajnih padavin, razen pri odtrganih oblakih. Z vodami upravljajo javne službe na osnovi koncesije. Turški potok in njegove pritoke, ter reko Dravo ima v upravljanju VGP Drava Ptuj. Ogroženost pred poplavami zajema ogroženost okolja ob vseh vodotokih, hkrati pa predstavlja potencialno ogroženost za poplave na vseh drugih površinah.

Celoten dokument v formatu .pdf

Načrt zaščite in reševanja ob jedrski nesreči

Načrt zaščite in reševanja ob jedrski nesreči v Občini Zavrč je izdelan na osnovi Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 UPB1), Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (Ur. list RS 50/03), ter v skladu z Uredbo o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur. l. RS, št 3/02 in 17/02, 17/06), splošno zakonodajo in izvedbenimi predpisi.

Načrt ne zajema drugih virov ionizirajočega sevanja, kot so nesreče pri transportu radioaktivnih in jedrskih snovi, nesreče z drugimi viri ionizirajočega sevanja ali nesreče, ki bi jo povzročilo strmoglavljenje satelita na jedrski pogon. Prav tako ni vključenost lokalne skupnosti na teroristične napade z uporabo radiacijskega orožja.

Celoten dokument v formatu .pdf

Načrt zaščite in reševanja ob neurjih

Načrt zaščite in reševanja ob neurjih je izdelan na podlagi Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. list RS, št. 51/06 – ZVNDN-UPB1), Resolucije o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2009-2015 (Ur. list RS, št. 57/09) in v skladu z Uredbo o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur. list RS, št. 3/02, 17/02, 17/06 in 76/08) oceno varnosti pred neurji in neurji z točo v Občini Zavrč, ter s splošno zakonodajo in izvedbenimi predpisi. Načrt je izdelan za področje varstva pred neurji in neurji z točo.

Neurje je veter s hitrostjo 17,2 m na sekundo oziroma 82 km na uro ali več, ki lomi veje in debla, valja in lomi posevke, stresa plodove s sadnega drevja in prizadene škodo dobro vzdrževanim gradbenim objektom.

Toča je atmosferska padavina v trdnem stanju (led) s premerom 5 mm ali več, ki s svojim udarcem močno poškoduje ali uniči kmetijske kulture, lahko pa povzroči škodo tudi na drugih objektih (gradbenih ipd.).

Do neurij prihaja zaradi delovanja naravnih dejavnikov (gre za učinke mikroklimatskih sprememb in dogajanja v atmosferi), zaradi posledic in napak v ravnanju ljudi ali v kombinaciji naravnega in človeškega dejavnika.

Celoten dokument v formatu .pdf

Načrt zaščite in reševanja ob kužnih boleznih živali

Načrt zaščite in reševanja ob množičnem pojavu kužnih bolezni pri živalih v Občini Zavrč je izdelan na osnovi Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 UPB1) ter v skladu z Uredbo o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur. l. RS, št 3/02 in 17/02, 17/06), Zakonom o veterinarstvu (Ur. l. RS, št. 33/01), splošno zakonodajo in izvedbenimi predpisi.

Pri izdelavi načrta smo upoštevali veterinarsko stroko, zlasti še izvedbena načrta: Načrt ukrepov v primeru pojava slinavke in parkljevke v Sloveniji, Načrt ukrepov v primeru pojava klasične prašičje kuge v Sloveniji, ki ju je izdelala Veterinarska uprava RS in Načrt ukrepov v primeru pojava aviarne influence, ki jih je izdelala Veterinarska uprava RS.

V načrtu smo sledili enemu od glavnih ciljev varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, to je preprečiti oziroma ublažiti posledice nesreče –množičnega pojava kužnih bolezni pri živalih, da bo življenje ljudi varnejše in kakovostnejše, škoda za gospodarstvo in okolje pa čim manjša.

Celoten dokument v formatu .pdf

Načrt zaščite in reševanja ob potresu

Izdelan je na podlagi zakona varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 UPB1) usklajen z uredbo o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur. L. RS, št. 3/02 in 17/02), z oceno potresne ogroženosti Občine Zavrč, splošno zakonodajo in izvedbenimi predpisi.

Potres je naravna nesreča, ki jo opredelimo kot seizmično valovanje tal. Nastane ob nenadni sprostitvi nakopičenih tektonskih napetosti v Zemljini skorji ali zgornjem delu zemeljskega plašča. Medtem, ko litosferske plošče trkajo med seboj in ob tem spreminjajo obliko, nastajajo ogromni pritiski. Občasno se energija teh pritiskov sprosti in rezultat te sprostitve je nenadni silovit potres.

Potresa ne moremo napovedati, ni mogoče vnaprej oceniti njegovega obsega, moči in škode, ki jo bo povzročil, predvidimo lahko le območje, kjer se lahko pojavi.

Celoten dokument v formatu .pdf

Načrt zaščite in reševanja ob požarih

Načrt zaščite in reševanja ob požarih je izdelan na podlagi Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. list RS, št. 51/06 – ZVNDN-UPB1), Doktrine zaščite, reševanja in pomoči (sklep Vlade RS št. 912-07/2002-1 z dne 30. 5. 2002), Resolucijo o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2009 do 2015 (Ur. list RS, št. 57/09) in v skladu z Uredbo o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur. list RS, št. 3/02, 17/02, 17/06 in 76/08) oceno požarne varnosti Občine Zavrč, ter s splošno zakonodajo in izvedbenimi predpisi. Načrt je izdelan za vse možne požare (v naravi, na objektih in na prometnih sredstvih) na področju cele občine.

Najpogosteje pride do požara v objektih zaradi malomarnosti, neprevidnosti in nevednosti. Kot vzrok sledijo še namerna povzročitev, naravni pojavi in otroška igra. V industriji so vzroki za požare predvsem opustitev varnostnih in tehnoloških ukrepov. V naravi največkrat zagori zaradi odprtega ognja, oziroma kurjenja na prostem, zaradi isker vlakov, neprevidnega kajenja, oziroma cigaretnih ogorkov. Največ požarov na prometnih sredstvih nastane zaradi okvar, kratkega stika na električni napeljavi in ob prometnih nesrečah.

Celoten dokument v formatu .pdf