Obisk odličnjakov in minimaturantov iz Občine Zavrč pri županu

minimaturanti 2010 011 V petek, 11. junija 2010, je župan Miran Vuk v prostorih občine Zavrč slovesno sprejel odličnjake Osnoven šole Cirkulane – Zavrč enota Zavrč. Letos so bili odličnjaki trije; Kristina Kuća, Ana Težak in Klemen Kokot. Župan je z njimi sproščeno pokramljal o njihovih načrtih za prihodnost, jih pohvalil za odličen uspeh ob koncu šolskega leta in koncu osnovnošolskega izobraževanja. Podaril pa jim je tudi simbolična darila, knjigo Narodi sveta, ki dokazuje, kako pisan je svet, koliko bogastva in zanimivih podob se skriva okoli nas. Za konec jim je zaželel uspešno nadaljnje šolanje in da naj ostanejo odprti in dojemljivi za svet okoli sebe.

V ponedeljek, 21. junija 2010, pa je župan sprejel še minimaturante, torej malčke, ki gredo jeseni v prvi razred osnovne šole. K županu na obisk so prišli predvsem tisti, ki so do sedaj obiskovali enoto vrtca pri OŠ Cirkulane – Zavrč enota Zavrč. Mali obiskovalci so županu radi razložili, kaj vse so se v vrtcu naučili. Zaupali so mu tudi, da že komaj čakajo, da gredo v prvi razred. Župan je vsakemu izmed njih izročil majhno a uporabno simbolično darilce.

minimaturanti 2010 009 minimaturanti 2010 015 minimaturanti 2010 005

Javni razpis za dodelitev državnih in drugih pomoči za programe razvoja podeželja v Občini Zavrč za leto 2010

OBČINA ZAVRČ

Zavrč 11, 2283 Zavrč

Objavlja na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07) in Pravilnika o dodeljevanju državnih in drugih pomoči, ter ukrepov za programe razvoja podeželja v Občini Zavrč (Uradni list RS, št. 91/07) ter Odloka o proračunu Občine Zavrč za leto 2010 (Uradni list RS, št. 107/2009)

Javni razpis za dodelitev državnih in drugih pomoči za programe razvoja podeželja v Občini Zavrč za leto 2010

Dokumenti razpisa:

I. PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev državnih in drugih pomoči za uresničevanje ciljev občine na področju razvoja kmetijstva in podeželja.

II. VIŠINA SREDSTEV

Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Zavrč za leto 2010 v okvirni višini 7.800 EUR, na proračunski postavki:

110002 Subvencije v kmetijstvu po razpisu– 4.900 EUR

110102 Podpora društvom na področju kmetijstva – 2.900 EUR

Glede na to, da so proračunska sredstva omejena, bo dejanska višina sredstev, ki jih bo pridobil posamezni upravičenec, odvisna od skupne višine zahtevkov prosilcev, ki bodo izpolnjevali vse pogoje tega razpisa. Prednost imajo letos tisti prosilci, ki se na razpis prijavljajo prvič. O razdelitvi sredstev odloči strokovna komisija, ki jo imenuje župan.

A. POMOČI – SKUPINSKE IZJEME

1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo

(4. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)

a. Z naložbo je treba doseči enega ali več naštetih ciljev:

– zmanjšanje proizvodnih stroškov,

– izboljšanje in preusmeritev proizvodnje,

– izboljšanje kakovosti in/ali

– ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali standardov za dobro počutje živali.

b. Pomoč se ne sme dodeliti za že izvedene aktivnosti.

c. Bruto intenzivnost pomoči:

– do 50% upravičenih naložb na območjih z omejenimi možnostmi,

– do 40% upravičenih naložb na drugih območjih,

– do 50% upravičenih naložb na drugih območjih, če naložbe izvajajo mladi kmetje v petih letih od vzpostavitve kmetijskega gospodarstva,

– do 100% stroškov obresti kreditov za naložbe na kmetijskem gospodarstvu, za vrednost kredita do 40% vrednosti celotne naložbe oz. do 50% vrednosti naložbe na območjih z omejenimi možnostmi,

– najvišji skupni znesek pomoči iz 7. člena sme znašati do 5.000 EUR na kmetijsko gospodarstvo na leto.

d. Najvišji znesek dodeljene pomoči posameznemu mikropodjetju (kmetijskemu gospodarstvu) ne sme preseči 400.000 EUR v katerem koli obdobju treh proračunskih let ali 500.000 EUR, če je podjetje (kmetijsko gospodarstvo) na območju z omejenimi možnostmi.

e. Upravičenci do pomoči:

– pravne, fizične osebe, majhna in srednje velika podjetja, opredeljena v Prilogi I Uredbe (ES) št. 70/2001, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oz. v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju občine,

– institucije, ki izvajajo dejavnosti za potrebe kmetijstva in razvoja podeželja na območju občine,

f. Pomoč se lahko dodeli le kmetijskim gospodarstvom, ki niso podjetja v težavah.

g. Pomoči za naložbe v kmetijska gospodarstva so:

1.1.Posodabljanje kmetij

1.1. Posodabljanje kmetij

Pomoči se dodelijo za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih.

Upravičeni stroški:

– stroški za pripravo načrta/dokumentacije za novogradnjo in adaptacijo hlevov in gospodarskih poslopij na kmetiji,

– stroški za nakup materiala za gradnjo/adaptacijo hlevov in gospodarskih poslopij na kmetiji ter ureditev izpustov,

– stroški za nakup nove in rabljene kmetijske mehanizacije,

– stroški za nakup opreme hlevov, vključno z računalniškimi programi,

– stroški za nakup materiala za gradnjo ali adaptacijo pomožnih živinorejskih objektov (seniki, silosi, itd),

– stroški nakupa rastlinjaka in montaže ter opreme,

– stroški nakupa in postavitve mrež proti toči, stroški postavitve, stroški priprave načrta za postavitev mreže s stroški svetovanja in nadzora,

– stroški ureditve trajnega nasada: stroški priprave izvedbenega načrta za zasaditev novega trajnega sadnega nasada, stroški priprave zemljišča, nakup opore, nakup mreže za ograjo in nakup večletnega sadilnega materiala, razen jagod,

– stroški obresti za kredite.

Pogoji za pridobitev:

– ustrezno dovoljenje/dokumentacija za izvedbo investicije,

– predračun, račun ali druga dokazila o plačilu stroškov za katere uveljavljajo pomoč,

– kreditna pogodba, izračun obresti, potrdilo o plačilu obresti, poslovni načrt in

– drugi splošni pogoje povezane z opravljanjem kmetijske dejavnosti.

2. Varstvo tradicionalnih krajin in stavb

(5. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)

Pomoči se lahko dodelijo za naložbe namenjene ohranjanju značilnosti neproizvodne dediščine in se nahajajo na kmetijskih gospodarstvih (npr. arheološke ali zgodovinske znamenitosti), za varstvo kulturne dediščine proizvodnih sredstev na kmetijah in kmetijskih poslopij, če naložba ne povzroči povečanja proizvodnje zmogljivosti kmetije.

Upravičeni stroški:

– splošni stroški, povezani s pripravo in izvebo investicije (stroški za pripravo dokumentacije za rekonstrukcijo (ponovno postavitev) ali obnovo oziroma sanacijo objekta, posnetek stanja, arhitekturni ali statični načrt, projekt gradnje ali obnove, popis del…,

– stroški za nabavo materiala,

– stroški za izvajanje del.

Bruto intenzivnost pomoči:

– za naložbe v proizvodna sredstva na kmetijah do 60% dejanskih stroškov oz. 75% na območjih z omejenimi možnostmi, pod pogojem, da naložba ne povzroči povečanja proizvodne zmogljivosti kmetije,

– do 100% upravičenih stroškov za naložbe namenjene za ohranjanje neproizvodne dediščine in se nahajajo na kmetijskih gospodarstvih (arheološke ali zgodovinske znamenitosti),

– do 100% dodatne pomoči za pokritje dodatnih stroškov, ki nastanejo zaradi uporabe tradicionalnih vrst materiala, ki je potreben za ohranitev značilnosti kulturne dediščine na stavbah.

Upravičenci do pomoči:

– kmetijska gospodarstva, lastniki objektov, ki so vpisani v register kulturne dediščine in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oz. v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju občine,

– ali v njihovem imenu pooblaščeni vlagatelji.

Pogoji za pridobitev potem, ko je vloga že odobrena:

– ustrezna dokumentacija za izvedbo obnove oz. investicije,

– predračun, račun in dokazila o plačilu stroškov za katere uveljavljajo pomoč,

– objekt (tradicionalna stavba) mora biti vpisana v register kulturne dediščine (RKD), ki ga vodi ministrstvo pristojno za področje kulture in

– drugi splošni pogoji povezani z opravljanjem kmetijske dejavnosti.

3. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij

(12. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)

Upravičeni stroški:

– sofinanciranje zavarovalnih premij za kritje izgub, ki jih povzročijo bolezni živali,

Bruto intenzivnost pomoči:

– podpora občine za sofinanciranje je razlika med višino sofinanciranja zavarovalne premije iz nacionalnega proračuna do 50% opravičljivih stroškov zavarovalne premije za zavarovanje živali zaradi bolezni.

Upravičenci do pomoči:

– pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo stalno prebivališče v Občini Zavrč,

– zavarovalnice,

– ali v njihovem imenu pooblaščeni vlagatelji.

Pogoji za pridobitev:

– zavarovalna polica,

– drugi splošni pogoji povezani z opravljanjem kmetijske dejavnosti

4. Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju

(15. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)

V okviru zagotavljanja tehnične podpore v kmetijskem sektorju se izvajajo državne pomoči:

1.1. Na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu,

1.2. Na področju storitev nadomeščanja,

1.3. Na področju svetovalnih storitev, ki jih opravijo tretje osebe,

1.4. Na področju organizacije forumov, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanja na njih,

1.5. Za publikacije, kataloge, spletišča. Sofinancira se publikacije, kot so katalogi ali spletišča, ki predstavljajo dejanske podatke o proizvajalcih iz dan regije ali proizvajalcih danega proizvoda, če so informacije in predstavitev nevtralne in imajo zadevni proizvajalci enake možnosti, da so predstavljeni v publikaciji.

Upravičeni stroški:

4.1. na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu:

– stroški organiziranja programov za usposabljanje,

4.2. na področju storitev nadomeščanja:

– dejanski stroški nadomeščanja kmeta, kmetovega partnerja ali delavca na kmetijskem gospodarstvu med boleznijo in dopustom,

4.3. na področju svetovalnih storitev, ki jih opravijo tretje osebe:

– honorarji za storitve, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti niti niso v zvezi z običajnimi operativnimi stroški podjetja,

4.4. na področju organizacije forumov, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanja na njih:

– za stroške udeležbe, potnih stroškov, stroškov publikacij, najemnin razstavnih prostorov, simboličnih nagrad, podeljenih na tekmovanjih do vrednosti 250 EUR na nagrado in zmagovalca,

4.5. publikacije, katalogi in spletišča:

– stroški priprave in izdelave.

Bruto intenzivnost pomoči :

– pomoč se dodeli do 100 % stroškov v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem.

Upravičenci do pomoči:

– fizične in pravne osebe, ki izvajajo dejavnosti tehnične podpore, ter zagotavljajo, da je pomoč dostopna vsem upravičencem na ustreznem območju na podlagi objektivno opredeljenih pogojev,

– ali v njihovem imenu pooblaščeni vlagatelji.

Pogoji za pridobitev potem, ko je vloga že odobrena:

– dokazila/dokumentacija izvedbe tehnične podpore,

– dokazila o plačilu stroškov,

– dokazila o vključenosti pravnih oz. fizičnih oseb, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oz. v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju občine.

B. DRUGE POMOČI – društva

Upravičeni stroški:

– sofinancirajo se programi dela društev s področja kmetijstva, ki so neprofitna in se ne ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo,

– materialni stroški delovanja,

– vlaganja v opremo potrebno za delovanje društva,

– prireditve (org. razstave), ki jih izvaja društvo,

– izdajanje društvenega glasila, ter druge dejavnosti društva.

Opravičenci do pomoči:

– pravne osebe – društva, ki izvajajo izključno nepridobitno dejavnost na področju kmetijstva in se dodelijo upravičencem le za ukrepe, ki se izvajajo na območju Občine Zavrč. Proračunska sredstva se upravičencem dodeljujejo v obliki dotacije.

Pogoji za pridobitev sredstev:

– vloga,

– dejavnost društva mora potekati na območju Občine Zavrč,

– finančno ovrednoten letni program dela,

– seznam članov društev.

III. ROK IN NAČIN PRIJAVE

A.Roki in načini prijave za ukrepe SKUPINSKE IZJEME

– Rok za oddajo vlog za ukrepe: Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo (Posodabljanje kmetij), Varstvo tradicionalnih krajin in stavb, Pomoč za plačilo zavarovalnih premij, je 30. avgust 2010. Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju je rok 01.11. 2010 oz. do porabe sredstev.

– Upravičencem bo izdan sklep o višini odobrenih sredstev za ukrep. V obrazložitvi sklepa se opredelijo nameni ter opravičljivi stroški za katere so bila sredstva namenjena.

– Za te štiri ukrepe velja, da se pomoč ne more dodeljevati za aktivnosti, izvedene pred objavo JAVNEGA RAZPISA. Upravičenci lahko uveljavljajo pomoč iz obdobja od objave javnega razpisa do vključno 14.08. 2010. K vlogi na javni razpis do 30.08.2010 predložite predračune. Dokazila o plačilu oziroma plačane račune za izvedbo aktivnosti boste upravičenci, po izdanem sklepu o odobritvi sredstev, predložili najkasneje do 30.09.2010. Upravičena sredstva bodo izplačana v 15 dneh po predložitvi vseh dokazil o plačilu oziroma po podpisu pogodbe.

B.Roki in načini prijave za druge pomoči – društva

– Rok za oddajo vlog za druge pomoči – društva je 15. junij 2010.

Vlogo – prijavne obrazce z zahtevano dokumentacijo je potrebno v zaprti kuverti s pripisom »NE ODPIRAJ – VLOGA NA JAVNI RAZPIS KMETIJSTVO« dostaviti na naslov Občina Zavrč, Zavrč 11, 2283 Zavrč. Na hrbtni strani kuverte morata biti naziv in polni naslov prijavitelja. V primeru, da vlagatelj ODDAJA VEČ VLOG, mora biti vsaka vloga poslana v posebni ovojnici.

Vloge bo obravnavala strokovna komisija, ki jo imenuje župan. Odpiranje vlog ni javno. Če vloga ne bo popolna, bo prijavitelj v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno obveščen s pozivom na dopolnitev. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v določenem roku, bo komisija zavrgla. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev razpisa, se kot neustrezne zavrnejo.

Brezplačno razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo na sedežu občine Zavrč, Zavrč 11, 2283 Zavrč. Objavljena je tudi na spletni straneh Občine Zavrč, www.zavrc.si. Za dodatne informacije lahko pokličete Lidijo Domjan ali Marjano Logar Kelc na tel. 761 04 82 ali pišete na elektronski naslov obcina.zavrc@siol.net z navedbo »razpis kmetijstvo«.

Številka: 339-2/2010-001

Datum: maj 2010

Župan Občine Zavrč

Miran VUK l.r.

Razpis za podelitev občinskih priznanj v letu 2010

OBČINA ZAVRČ

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Na podlagi 8. člena Odloka o priznanjih Občine Zavrč, ki ga je občinski svet Občine Zavrč sprejel na 23. redni seji dne 28.05.2009, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja objavlja

Razpis za podelitev občinskih priznanj v letu 2010: naziv častni občan Občine Zavrč, plaketo Občine Zavrč in priznanje Občine Zavrč.

Dokument v .pdf formatu

I.

Občina Zavrč podeljuje priznanje:

1. Naziv častni občan Občine Zavrč se podeli posamezniku ( občanu, državljanu ali tujemu

državljanu), ki ima posebne zasluge na družbenem, ekonomskem, znanstvenem, kulturnem,

razvojnem, športnem ali drugem področju in je s svojim delovanjem na poseben način

prispeval k položaju in slovesu občine v državi ali izven nje.

2. Plaketa Občine Zavrč se podeljuje organizacijam in posameznikom ob jubilejih, pomembnih

obiskih posameznikov in delegacij in drugih pomembnih priložnostih.

3. Priznanja občine Zavrč se podeljujejo posameznikom ali pravnim osebam za izredno

uspešno delovanje na vseh področjih družbenega dela.

Komisija razpisuje naslednjo število priznanj:

pod 1) en naziv, pod 2) največ eno, pod 3) največ tri

II.

Priznanja Občine Zavrč so najvišja priznanja občine za dosežke, ki prispevajo k boljšemu, kvalitetnejšemu in polnejšemu življenju občanov in imajo pomen za razvoj in ugled občine na področju gospodarstva, znanosti, umetnosti, kulture , športa ter humanitarnih in drugih dejavnosti.

III.

Priznanja so lahko podeljena posameznikom, skupinam, organizacijam in skupnostim, podjetjem, društvom, zavodom in drugim pravnim osebam.

IV.

Pobudo oziroma predlog za podelitev priznanj lahko podajo občani, občinski svet, župan, društva, podjetja, zavodi, odbori občinskega sveta, druge organizacije in skupnosti ter politične stranke.

Pobuda oziroma predlog mora biti v pisni obliki in mora vsebovati poleg natančnih podatkov o kandidatu ustrezno obrazložitev ter navedbo, za katero priznanje se predlaga.

V.

Pobude oziroma predloge za podelitev občinskih priznanj je potrebno poslati Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Zavrč, Zavrč 11, 2283 Zavrč, najkasneje do 28.06.2010.

Priznanja bodo podeljena ob občinskem prazniku.

OBČINA ZAVRČ

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Javno naročilo za izvedbo operacije ˝Preplastitev LC 102 101 Cirkulane-Turški Vrh˝- popravek

Naročnik: OBČINA ZAVRČ

Zavrč 11, 2283 Zavrč

Številka: 430-10/2010

Zaporedna številka JN: 1

Datum: 31. maj 2010

Razpisna dokumentacija za oddajo javnega naročila gradnje po odprtem postopku za izvedbo operacije »Preplastitev LC 102 101 Cirkulane – Turški vrh«

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij« prednostne usmeritve »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško« v okviru operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete » Razvoj regij«.

Nepovratna sredstva v deležu 85% so namenska sredstva Evropske unije, Evropskega sklada za regionalni razvoj , opredeljena v Operativnem programu krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojna prioriteta »Razvoj regij«, prednostna usmeritev »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško« ( na proračunski postavki SVLR št. 7618 Razvoj regij- prometna infrastruktura- EU-07-13), v deležu 15% pa namenska sredstva Proračuna Republike Slovenije ( na proračunski postavki SVLR št. 7625 Razvoj regij- prometna infrastruktura- 07- 13- slovenska udeležba). Z njimi se lahko sofinancira največ 100% celotnih upravičenih javnih izdatkov operacije.

Vse neupravičene stroške bo financirala Občina Zavrč.

I. POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Naročnik: OBČINA ZAVRČ, Zavrč 11, 2283 Zavrč, ki jo zastopa župan Miran VUK ( v nadaljevanju: naročnik), je na Portalu javnih naročil z dne 17.5.2010 pod oznako objave JN3927/2010, objavila javni razpis po odprtem postopku v skladu s 25. členom ZJN-2, ZJN-2A in ZJN-2B in dopolnitve 31.5.2010 št. objave JN4430/2010, za predmet javnega razpisa- izvedbo operacije »Preplastitev LC 102 101 Cirkulane- Turški Vrh«.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij« prednostne usmeritve »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško« v okviru operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete » Razvoj regij«.

Nepovratna sredstva v deležu 85% so namenska sredstva Evropske unije, Evropskega sklada za regionalni razvoj , opredeljena v Operativnem programu krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojna prioriteta »Razvoj regij«, prednostna usmeritev »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško« ( na proračunski postavki SVLR št. 7618 Razvoj regij- prometna infrastruktura- EU-07-13), v deležu 15% pa namenska sredstva Proračuna Republike Slovenije ( na proračunski postavki SVLR št. 7625 Razvoj regij- prometna infrastruktura- 07- 13- slovenska udeležba). Z njimi se lahko sofinancira največ 100% celotnih upravičenih javnih izdatkov operacije.

Vse neupravičene stroške bo financirala Občina Zavrč.

Vabimo vas, da podate Vašo ponudbo na ta javni razpis v skladu z navodili za izdelavo ponudbe.

Kontaktni osebi s strani naročnika sta: Irena Horvat Rimele in Danica Bratuša

– tel.: 02 761 04 82,

– e-pošta: obcina.zavrc@siol.net

Na podlagi Zakona o javnih naročilih ( Uradni list RS, št. 128/2006, 16/2008- ZJN-2A in 19/2010- ZJN-2B, v nadaljevanju ZJN-2B) naročnik vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo ponudbo za izvedbo operacije » Preplastitev LC 102 101 Cirkulane- Turški Vrh« na podlagi javnega razpisa za oddajo javnega naročila.

Predvideni podpis pogodbe: 02.07.2010

Pričetek izvajanja del: takoj po podpisu pogodbe

Rok za dokončanje izvedbe : 31.07.2010

Ocenjena vrednost del: 208.333,33€ brez DDV.

Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki naročijo oz. osebno prevzamejo vsak delovni dan med 8. in 13. uro na naslovu: Občina Zavrč, Zavrč 11, 2283 Zavrč ali na spletni strani http://www.zavrc.si.

Naročnik poziva potencialne ponudnike, ki so prevzeli razpisno dokumentacijo, da do 08.06.2010 do 15. ure, predložijo svojo ponudbo na naslov: Občina Zavrč, Zavrč 11, 2283 Zavrč.

Ponudba mora biti sestavljena v skladu z razpisno dokumentacijo ter mora izpolnjevati vse zahteve naročnika, določene z javnim razpisom. Razpisne dokumentacije ni dopustno kakorkoli spreminjati.

Rok veljavnosti ( opcija) ponudbe mora biti do 31.07.2010.

Ponudnik prevzema vse stroške, vezane na izdelavo oziroma predložitev ponudbe. Naročnik teh stroškov ne krije v nobenem primeru, ne glede na izid oddaje javnega naročila.

Ponudnik odda ponudbo v zapečatenem ovitku z jasno oznako in napisom: » PONUDBA- NE ODPIRAJ«, z navedbo predmeta javnega naročila » Preplastitev LC 102 101 Cirkulane- Turški Vrh«.

Na hrbtni strani pošiljke mora biti naveden polni naslov ponudnika.

Vse prepozno predložene ponudbe bo naročnik neodprte vrnil ponudnikom ( tretji odstavek 73. člena ZJN-2, ZJN-2A). Če na ovojnici ponudbe ne bo naslova, bo neodprta ponudba uničena po končanem postopku javnega naročanja.

Naročnik si pridržuje pravico, da dela ne odda oziroma jih odda v zmanjšanem obsegu v odvisnosti od zagotovljenih sredstev v proračunu.

Javno odpiranje ponudb bo v prostorih OBČINE ZAVRČ, Zavrč 11, 2283 Zavrč v sejni sobi, dne 09.06.2010 ob 8. uri.

Strokovna komisija, ki jo imenuje naročnik, bo opravila odpiranje ponudb ne glede na to, ali so pooblaščeni predstavniki ponudnikov navzoči ali ne. Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred začetkom javnega odpiranja strokovni komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.

Strokovna komisija naročnika bo o postopku odpiranja ponudb vodila zapisnik. Zapisnik bodo podpisali prisotni člani komisije ter prisotni pooblaščeni predstavniki ponudnikov.

Kopija zapisnika o odpiranju ponudb bo izročena vsem prisotnim pooblaščenim predstavnikom ponudnikom. Izvod zapisnika o odpiranju ponudb bo naročnik po pošti v 3 dneh od odpiranja ponudb poslal ponudnikom, ki so oddali ponudbe, javnega odpiranja pa se niso udeležili.

Naročnik si pridržuje pravico, da dela ne odda oziroma jih odda v zmanjšanem obsegu v odvisnosti od zagotovljenih sredstev v proračunu.

S spoštovanjem!

Predstojnik naročnika

župan

Miran VUK l.r.

Javno naročilo za izvedbo operacije ˝Preplastitev LC 102 101 Cirkulane-Turški Vrh˝

Naročnik: OBČINA ZAVRČ

Zavrč 11, 2283 Zavrč

Številka: 430-10/2010-3

Zaporedna številka JN: 1

Datum: 14. maj 2010

Razpisna dokumentacija za oddajo javnega naročila gradnje po odprtem postopku za izvedbo operacije »Preplastitev LC 102 101 Cirkulane-Turški vrh«

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij« prednostne usmeritve »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško« v okviru operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete » Razvoj regij«.

Nepovratna sredstva v deležu 85% so namenska sredstva Evropske unije, Evropskega sklada za regionalni razvoj , opredeljena v Operativnem programu krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojna prioriteta »Razvoj regij«, prednostna usmeritev »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško« (na proračunski postavki SVLR št. 7618 Razvoj regij- prometna infrastruktura- EU-07-13), v deležu 15% pa namenska sredstva Proračuna Republike Slovenije (na proračunski postavki SVLR št. 7625 Razvoj regij- prometna infrastruktura- 07- 13- slovenska udeležba). Z njimi se lahko sofinancira največ 100% celotnih upravičenih javnih izdatkov operacije. Vse neupravičene stroške bo financirala Občina Zavrč.

I. POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Naročnik: OBČINA ZAVRČ, Zavrč 11, 2283 Zavrč, ki jo zastopa župan Miran VUK ( v nadaljevanju: naročnik), je na Portalu javnih naročil z dne 17.5.2010 pod oznako objave JN3927/2010, objavila javni razpis po odprtem postopku v skladu s 25. členom ZJN-2, ZJN-2A in ZJN-2B, za predmet javnega razpisa- izvedbo operacije »Preplastitev LC 102 101 Cirkulane-Turški Vrh«.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij« prednostne usmeritve »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško« v okviru operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete » Razvoj regij«.

Nepovratna sredstva v deležu 85% so namenska sredstva Evropske unije, Evropskega sklada za regionalni razvoj , opredeljena v Operativnem programu krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojna prioriteta »Razvoj regij«, prednostna usmeritev »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško« ( na proračunski postavki SVLR št. 7618 Razvoj regij- prometna infrastruktura- EU-07-13), v deležu 15% pa namenska sredstva Proračuna Republike Slovenije ( na proračunski postavki SVLR št. 7625 Razvoj regij- prometna infrastruktura- 07- 13- slovenska udeležba). Z njimi se lahko sofinancira največ 100% celotnih upravičenih javnih izdatkov operacije. Vse neupravičene stroške bo financirala Občina Zavrč.

Vabimo vas, da podate Vašo ponudbo na ta javni razpis v skladu z navodili za izdelavo ponudbe. Kontaktni osebi s strani naročnika sta: Irena Horvat Rimele in Danica Bratuša

Na podlagi Zakona o javnih naročilih ( Uradni list RS, št. 128/2006, 16/2008- ZJN-2A in 19/2010- ZJN-2B, v nadaljevanju ZJN-2B) naročnik vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo ponudbo za izvedbo operacije » Preplastitev LC 102 101 Cirkulane- Turški Vrh« na podlagi javnega razpisa za oddajo javnega naročila.

Predvideni podpis pogodbe: 02.07.2010

Pričetek izvajanja storitve: takoj po podpisu pogodbe

Rok za dokončanje izvedbe : 31.07.2010

Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki naročijo oz. osebno prevzamejo vsak delovni dan med 8. in 13. uro na naslovu: Občina Zavrč, Zavrč 11, 2283 Zavrč ali na spletni strani http://www.zavrc.si.

Naročnik poziva potencialne ponudnike, ki so prevzeli razpisno dokumentacijo, da do 08.06.2010 do 15. ure, predložijo svojo ponudbo na naslov: Občina Zavrč, Zavrč 11, 2283 Zavrč.

Ponudba mora biti sestavljena v skladu z razpisno dokumentacijo ter mora izpolnjevati vse zahteve naročnika, določene z javnim razpisom. Razpisne dokumentacije ni dopustno kakorkoli spreminjati.

Rok veljavnosti ( opcija) ponudbe mora biti do 31.07.2010.

Ponudnik prevzema vse stroške, vezane na izdelavo oziroma predložitev ponudbe. Naročnik teh stroškov ne krije v nobenem primeru, ne glede na izid oddaje javnega naročila.

Ponudnik odda ponudbo v zapečatenem ovitku z jasno oznako in napisom: » PONUDBA- NE ODPIRAJ«, z navedbo predmeta javnega naročila » Preplastitev LC 102 101 Cirkulane- Turški Vrh«.

Na hrbtni strani pošiljke mora biti naveden polni naslov ponudnika.

Vse prepozno predložene ponudbe bo naročnik neodprte vrnil ponudnikom ( tretji odstavek 73. člena ZJN-2, ZJN-2A). Če na ovojnici ponudbe ne bo naslova, bo neodprta ponudba uničena po končanem postopku javnega naročanja.

Naročnik si pridržuje pravico, da dela ne odda oziroma jih odda v zmanjšanem obsegu v odvisnosti od zagotovljenih sredstev v proračunu.

Javno odpiranje ponudb bo v prostorih OBČINE ZAVRČ, Zavrč 11, 2283 Zavrč v sejni sobi, dne 09.06.2010 ob 8. uri.

Strokovna komisija, ki jo imenuje naročnik, bo opravila odpiranje ponudb ne glede na to, ali so pooblaščeni predstavniki ponudnikov navzoči ali ne. Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred začetkom javnega odpiranja strokovni komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.

Strokovna komisija naročnika bo o postopku odpiranja ponudb vodila zapisnik. Zapisnik bodo podpisali prisotni člani komisije ter prisotni pooblaščeni predstavniki ponudnikov.

Kopija zapisnika o odpiranju ponudb bo izročena vsem prisotnim pooblaščenim predstavnikom ponudnikom. Izvod zapisnika o odpiranju ponudb bo naročnik po pošti v 3 dneh od odpiranja ponudb poslal ponudnikom, ki so oddali ponudbe, javnega odpiranja pa se niso udeležili.

Naročnik si pridržuje pravico, da dela ne odda oziroma jih odda v zmanjšanem obsegu v odvisnosti od zagotovljenih sredstev v proračunu.

 

S spoštovanjem!

 

Predstojnik naročnika

župan

Miran VUK l.r

Obvestilo voznikom motornih koles in koles z motorjem

Prihajajo toplejši dnevi in vse več voznikov je ali bo začelo uporabljati svoja motorna kolesa ali kolesa z motorjem za prevoz na delo ali v šolo. Poleg opozoril v zvezi s previdno vožnjo in preverjanjem tehnične neoporečnosti prevoznega sredstva bi želeli opozoriti še na naslednje najpogostejše kršitve:

  • voznik in potnik na kolesu z motorjem ali motornem kolesu morata med vožnjo nositi na glavi pripeto homologirano zaščitno motoristično čelado.

Z globo 120 evrov se za prekršek kaznuje voznik ali sopotnik, ki ravna v nasprotju s to določbo (84. člen ZVCP-1),

  • voznik kolesa z motorjem, mlajši od 16 let, ne sme prevažati potnika (7. odstavek 104. člena ZVCP-1).

Predpisana globa za storjeni prekršek je 80 evrov.

Glede na to, da se nekateri dijaki vozijo v srednjo šolo na Ptuj tudi s kolesi z motorjem, želimo opozoriti, da je v skladu z 99. členom ZVCP-1 prepovedan promet v območju za pešce tudi za kolesa z motorjem in motorna kolesa. Z globo 160 evrov se kaznuje voznik, ki ravna v nasprotju s to določbo. Najpogostejše kršitve so zaradi obiska gostinskih lokalov v centru Ptuja.

Območje za pešce obsega del Miklošičeve ulice (od Reprize), Ulico Heroja Lacka, Mestni trg, Murkovo ulico, Zelenikovo ulico, Aškerčevo ulico in Krempljevo ulico in je označeno z ustrezno prometno signalizacijo.

Za nadzor nad spoštovanjem navedenih določb so v skladu z ZVCP-1, poleg policije pristojni tudi občinski redarji. ZVCP-1 Zakon o varnosti cestnega prometa

Vodja Medobčinskega redarstva Robert Brkič

Načrt zaščite in reševanja ob poplavah

Načrt zaščite in reševanja ob poplavah je izdelan na podlagi Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 UPB1), in v skladu z Uredbo o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur. list RS, št. 3/02 in 17/02, ter oceno ogroženosti pred poplavami v Občini Zavrč, s splošno zakonodajo in izvedbenimi predpisi. Načrt je izdelan za naravno nesrečo poplave, ki je lahko posledica dolgotrajnega deževja, izredno močnih padavin ali topljenja snega.

Poplava je razlitje velike količine vode po površini izven vodotokov. Za poplave je značilno, da ogrozijo ljudi in njihovo premoženje (stanovanjsko, gospodarsko), poškodujejo infra-strukturne objekte, povzročijo škodo v kmetijstvu, lahko pa tudi povzročijo verižne nesreče. Možni vzroki nastanka poplav nastanejo:

  • močno deževje in večjih količin padavin;
  • istočasno visok nivo vodotokov Turškega potoka in obilno deževje na območju občine;
  • močno topljenje snega
  • nepropustna tla v gričevju, zato meteorne vode hitro pritečejo v nižino (glina, ilovica, lapor ipd ..).

Poplave sodijo med prevladujoče naravno geografske preoblikovalce pokrajine. Poplave običajno ne nastopijo trenutno razen porušitve pregrad in dejavnost hudournikov. Zato je v večini dovolj časa za ukrepanje in reševanje. Poplave v prostoru Zavrča običajno nastopijo zaradi dolgotrajnih padavin, razen pri odtrganih oblakih. Z vodami upravljajo javne službe na osnovi koncesije. Turški potok in njegove pritoke, ter reko Dravo ima v upravljanju VGP Drava Ptuj. Ogroženost pred poplavami zajema ogroženost okolja ob vseh vodotokih, hkrati pa predstavlja potencialno ogroženost za poplave na vseh drugih površinah.

Celoten dokument v formatu .pdf

Načrt zaščite in reševanja ob jedrski nesreči

Načrt zaščite in reševanja ob jedrski nesreči v Občini Zavrč je izdelan na osnovi Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 UPB1), Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (Ur. list RS 50/03), ter v skladu z Uredbo o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur. l. RS, št 3/02 in 17/02, 17/06), splošno zakonodajo in izvedbenimi predpisi.

Načrt ne zajema drugih virov ionizirajočega sevanja, kot so nesreče pri transportu radioaktivnih in jedrskih snovi, nesreče z drugimi viri ionizirajočega sevanja ali nesreče, ki bi jo povzročilo strmoglavljenje satelita na jedrski pogon. Prav tako ni vključenost lokalne skupnosti na teroristične napade z uporabo radiacijskega orožja.

Celoten dokument v formatu .pdf

Načrt zaščite in reševanja ob neurjih

Načrt zaščite in reševanja ob neurjih je izdelan na podlagi Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. list RS, št. 51/06 – ZVNDN-UPB1), Resolucije o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2009-2015 (Ur. list RS, št. 57/09) in v skladu z Uredbo o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur. list RS, št. 3/02, 17/02, 17/06 in 76/08) oceno varnosti pred neurji in neurji z točo v Občini Zavrč, ter s splošno zakonodajo in izvedbenimi predpisi. Načrt je izdelan za področje varstva pred neurji in neurji z točo.

Neurje je veter s hitrostjo 17,2 m na sekundo oziroma 82 km na uro ali več, ki lomi veje in debla, valja in lomi posevke, stresa plodove s sadnega drevja in prizadene škodo dobro vzdrževanim gradbenim objektom.

Toča je atmosferska padavina v trdnem stanju (led) s premerom 5 mm ali več, ki s svojim udarcem močno poškoduje ali uniči kmetijske kulture, lahko pa povzroči škodo tudi na drugih objektih (gradbenih ipd.).

Do neurij prihaja zaradi delovanja naravnih dejavnikov (gre za učinke mikroklimatskih sprememb in dogajanja v atmosferi), zaradi posledic in napak v ravnanju ljudi ali v kombinaciji naravnega in človeškega dejavnika.

Celoten dokument v formatu .pdf

Načrt zaščite in reševanja ob kužnih boleznih živali

Načrt zaščite in reševanja ob množičnem pojavu kužnih bolezni pri živalih v Občini Zavrč je izdelan na osnovi Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 UPB1) ter v skladu z Uredbo o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur. l. RS, št 3/02 in 17/02, 17/06), Zakonom o veterinarstvu (Ur. l. RS, št. 33/01), splošno zakonodajo in izvedbenimi predpisi.

Pri izdelavi načrta smo upoštevali veterinarsko stroko, zlasti še izvedbena načrta: Načrt ukrepov v primeru pojava slinavke in parkljevke v Sloveniji, Načrt ukrepov v primeru pojava klasične prašičje kuge v Sloveniji, ki ju je izdelala Veterinarska uprava RS in Načrt ukrepov v primeru pojava aviarne influence, ki jih je izdelala Veterinarska uprava RS.

V načrtu smo sledili enemu od glavnih ciljev varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, to je preprečiti oziroma ublažiti posledice nesreče –množičnega pojava kužnih bolezni pri živalih, da bo življenje ljudi varnejše in kakovostnejše, škoda za gospodarstvo in okolje pa čim manjša.

Celoten dokument v formatu .pdf