Javni razpis: “Plaz Turški Vrh – Kristovič na JP 983671 ID1082951”

Priloženi dokumenti:

000 Razpisna dokumentacija PLAZ NA LC 483022 TURŠKI VRH-DRENOVEC (LORBEK), ID1002950 (Word)
001 Obrazec – Ponudba (Word)
002 Predračun – POPIS (Excel)
002 Povzetek predračuna – rekapitulacija (Excel)
003 Obrazec – Izjava za gospodarski subjekt  (Word)
004 Obrazec – Izjava za gospodarski subjekt – drugi razlogi za izključitev  (Word)
005 Obrazec – Pooblasitlo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence  (Word)
006 Obrazec – Izjava poklicna dejavnost (Word)
007 Obrazec – Izjava ekonomski in finančni položaj (Word)
008 Referenčno potrdilo za gospodarski subjekt (Word)
009 Referenčno potrdilo za odgovornega vodjo del  (Word)
010 Obrazec – Izjava o zagotavljanju strokovnega kadra in tehnične zmogljivosti (Word)
011 Evidenca poslovnih subjektov po ZintPK  (Word)
012 Soglasje podizvajalca za neposredna plačila (Word)
013 Vzorec pogodbe  (Word)
014 Vzorec menične izjave za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (Word)
015 Vzorec bančne garancije – kavcijskega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi (Word)

Tehnično poročilo (PDF)
Prerez A-B (PDF)
Gradbena situacija (PDF)

Pravilno oranje kmetijskih površin ob javnih cestah

V spomladanskih mesecih se ponovno pričnejo večja poljedelska opravila na njivah in poljih. Ker je naša inšpekcijska in redarska služba v lanskem letu prejela kar nekaj prijav v zvezi z nepravilnim oranjem, vam v nadaljevanju, z namenom preventivnega ukrepanja, predstavljamo kršitve zakonskih določb, posledice takega ravnanja in pravilen pristop k temu opravilu.

Zakon o cestah /ZCes-1/ v 4. točki drugega odstavka 5. člena določa: »Prepovedano je orati na razdalji manj kot 4 metre od roba cestnega sveta v pravokotni smeri na cesto ali na razdalji manj kot meter od roba cestnega sveta vzporedno s cesto.«.

Podrobnejše informacije glede zakonskih določb in pravilnega pristopa k takemu opravilu si lahko preberete na spletni strani občine.

Priložen dokument:

Pravilno oranje kmetijskih površin ob javnih cestah (PDF)

Občinsko inšpekcijsko nadzorstvo in občinsko redarstvo
Skupna občinska uprava občin v Spodnjem Podravju

Nadomestne lokalne volitve 2018

Sklep o razpisu nadomestnih volitev v Občinski svet občine Zavrč

Odločba o določitvi volilnih območij in glasovalnih mest za izvedbo nadomestnih volitev v občinski svet občine Zavrč

Rokovnik za izvedbo volilnih opravil za nadomestne volitve v občinski svet v Občini Zavrč, ki bodo 3. 3. 2019

Poziv za zbiranje predlogov političnih strank, drugih organizacij občanov v občini ter občanov za imenovanje predsednika in članov volilnih odborov s prilogami »predlog za člana volilnega odbora« in »soglasje in izjava za člana volilnega odbora«

Sklep o pogojih za plaketiranje

Sklep o potrebnem številu volilcev za določitev kandidata za člana Občinskega sveta na nadomestnih volitvah v Občinski svet Občine Zavrč

 

Obvestilo o predčasnem glasovanju

Seznam kandidatur za člana OS

Obrazec za glasovanje na domu

Glasovanje na domu

 

Javna objava  seznama potrjenih kandidatov na nadomestnih volitvah za člana občinskega sveta občine Zavrč, ki bodo 3. marca 2019

 

Obrazci

BR_LV-16 Volilna kampanja Obvestilo o organizatorju VK

OBR_LV-12 Seznam politična stranka

OBR_LV 10 Zapisnik politična stranka Občinski svet

OBR_LV 8 Soglasje kandidata za Občinski svet

OBR_LV 6 Kandidatura za Občinski svet

Glasovanje po pošti

Navodila – glasovanje po pošti

Obrazec – glasovanje po pošti

Povezave

Novice – Ministrstvo za notranje zadeve