Odlok o proračunu Občine Zavrč za leto 2008

Uradni list Republike Slovenije, št. 118/2007

Datum sprejema: 13.12.2007

Datum objave: 21.12.2007

Datum začetka veljavnosti: 22.12.2007

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/97, 10/98 in 74/98), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSDPO) in 15. člena Statuta Občine Zavrč (Uradni list RS, št. 64/99, 98/04) je Občinski svet Občine Zavrč na 11. redni seji dne 13. 12. 2007 sprejel

 

O D L O K

o proračunu Občine Zavrč za leto 2008

 

I. SPLOŠNA DOLOČILA

1. člen

(vsebina odloka)

 

S tem odlokom se za Občino Zavrč za leto 2008 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

S proračunom se zagotavljajo sredstva za financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo in zakonom opravlja Občina Zavrč.

 

II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

2. člen

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

 

 

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.

Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih: v eurih

                                                    

A.      |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 

 

Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto 

Proračun leta 2008

I.      SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

1.706.800

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

1.070.008

70      DAVČNI PRIHODKI

981.693

700 Davki na dohodek in dobiček

906.195

703 Davki na premoženje

42.528

704 Domači davki na blago in storitve

32.970

71      NEDAVČNI PRIHODKI

88.315

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

14.705

711 Takse in pristojbine

2.000

712 Denarne kazni 

0

714 Drugi nedavčni prihodki 

71.610

72      KAPITALSKI PRIHODKI 

36.615

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

30.615

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev

6.000

73      PREJETE DONACIJE

0

730 Prejete donacije iz domačih virov

0

74      TRANSFERNI PRIHODKI

600.177

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

202.242

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU

397.935

II.     SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

1.663.448

40     TEKOČI ODHODKI

411.566

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

100.737

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

15.417

402 Izdatki za blago in storitve

249.075

403 Plačila domačih obresti

8.200

409 Rezerve

38.137

41     TEKOČI TRANSFERI

395.772

410 Subvencije

11.800

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

224.686

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

50.947

413 Drugi tekoči domači transferi

108.339

42      INVESTICIJSKI ODHODKI

847.590

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

847.590

43      INVESTICIJSKI TRANSFERI

8.520

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki

5.000

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

3.520

III.    PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI

43.352

PRIMANJKLJAJ (I. – II.)

 

B.      RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

 

IV.     |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV(750+751+752

0

75      PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0

750 Prejeta vračila danih posojil

0

751 Prodaja kapitalskih deležev

0

V.      DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)

0

44      DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

0

440 Dana posojila

0

441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb

0

VI.     PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V.)

0

C.      RAČUN FINANCIRANJA 

 

VII.   ZADOLŽEVANJE (500) 

0

50      ZADOLŽEVANJE

0

500 Domače zadolževanje  

0

VIII.   ODPLAČILA DOLGA 

43.352

55       ODPLAČILA DOLGA

43.352

550 Odplačila domačega dolga

43.352

IX.     SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII

0

X.      NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

–43.352

XI.     NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)

–43.352

XII.    STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. 2007

0

9009 Splošni sklad za drugo

0

 
 

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko kvalifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte ter podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk-podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na oglasni deski Občine Zavrč.

 

III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen

(izvrševanje proračuna)

 

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postevke – podkonta.

Za izvrševanje proračuna je župan odgovoren občinskemu svetu. Odredbodajalec za sredstva občinskega proračuna je župan oziroma od njega pooblaščena oseba.

 

4. člen

(namenski prihodki in odhodki proračuna)

 

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:

a) prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93, 87/01),

b) taksa za obremenjevanje voda,

c) taksa za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov,

d) pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest,

e) prihodki od občanov, ki se namenijo za namene, za katere se pobirajo,

f) drugi prihodki, ki jih določi občina.

Pravice porabe na proračunski postavki Sredstva za usklajevanje plačnih nesorazmerij, ki niso porabljene v tekočem letu, se prenesejo v naslednje leto.

 

5. člen

(prerazporejanje pravic porabe)

 

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika župan občine.

Osnova za prerazporejanje pravic porabe so zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju za obdobje januar–junij in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2008 in njegovi realizaciji.

 

6. člen

(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)

 

Župan lahko prevzema obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih, če so za ta namen že planirana sredstva v proračunu tekočega leta.

Skupni obseg vseh prevzetih obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske odhodke in investicijske transfere, ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika za leto 2008.

Skupni obseg prevzetih obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika za leto 2008.

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.

Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov. 

 

7. člen

(spreminjanje načrta razvojnih programov)

 

Predstojnik neposrednega uporabnika (župan) lahko spreminja vrednosti projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20%, mora predhodno spremeniti občinski svet.

Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.

Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta. 

 

8. člen

(proračunski skladi)

 

V sredstva proračunske rezerve se izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v višini, ki je določena s proračunom, vendar največ do višini 1,5% prejemkov proračuna.

O uporabi sredstev rezerv za namene iz 2. odstavka 49. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 110/02 ZTD-B in 56/02 ZJU, v nadaljevanju ZJF) odloča župan in o tem pisno obvešča občinski svet.

Proračunska rezerva se v letu 2008 oblikuje v višini 14.000 eur.

V proračunu se oblikujejo sredstva splošne proračunske rezervacije, ki se uporabljajo za nepredvidena namene ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu.

O uporabi sredstev proračunske rezervacije odloča župan.

Sredstva proračunske rezervacije ne smejo presegati 2% prihodkov proračuna.

Splošna proračunska rezervacija se v letu 2008 oblikuje v višini 24.137 eur.

 

IV. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE

9. člen

 

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstvka 77. člena Zakona o javnih financah, lahko župan dolžniku do višine 208,65 eurov odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.

 

  

V. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA

10. člen

(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)

 

Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se Občina Zavrč v letu 2008 lahko zadolži do zakonsko določene višine.

Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se lahko za začasno kritje odhodkov uporabijo sredstva rezerve občine oziroma se lahko občina v skladu z zakonom likvidnostno zadolži, vendar največ do višine 5% zadnjega sprejetega proračuna, ki mora biti odplačana do konca proračunskega leta.

  

11. člen

(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij ter obseg zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje)

 

Javni zavodi ali javna podjetja, katerih ustanoviteljica je Občina Zavrč, se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja in do zakonsko dovoljenih obsegov. O dajanju soglasij odloča Občinski svet Občine Zavrč.

  

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

12. člen

(začasno financiranje v letu 2009)

 

V obdobju začasnega financiranja Občine Zavrč v letu 2009, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

 

13. člen

(uveljavitev odloka)

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 403-02-1/07

Zavrč, dne 13. decembra 2007

Župan

Občine Zavrč

Miran Vuk l.r.

Predstavitev spletnega portala občine Zavrč

Spoštovani !

Na nekaj naslednjih spletnih straneh lahko podrobneje spoznate občino Zavrč. Zaradi svoje zanimive lege, pokrajine, objektov kulturne dediščine in znamenitih turističnih destinacij vonorodnih Haloz, predstavlja zanimiv izbor tako za sprehajalce, kakor tudi kolesarje.

Seveda predstavljajo najzanimivejšo destinacijo vinorodni griči Haloz s številnimi vinotoči in čudovitim razgledom. V občini imamo zelo aktivna društva, ki s svojimi že tradicionalnimi prireditvami skozi vse leto še dodatno popestrijo življenje občanov in turistično ponudbo.

Zaradi teh edinstvenih značilnosti smo se v občini odločili izdelati spletni portal oz. vodič po kulturnih, športnih in ostalih prireditvah, ter zanimivostih kraja. Podrobneje želimo predstaviti delovanje občinskega sveta in seveda tudi aktivnosti društev, ki so neizmeren vir idej in pobud za popestritev in zvišanje kvalitete življenja naše občine.

Lokalne volitve 2006

Volilna udeležba 22.10.2006 (prvi krog) – vir:

http://volitve.gov.si/lv2006/rezultati/obcina_zavrc.html

Število volilnih upravičencev: 1208

Skupaj glasovalo po imeniku: 755

Število oddanih glasov (za župane): 755

Število neveljavnih glasov (za župane): 7

Glasovalo s potrdilom (za župane): 0

Volilna udeležba (skupaj): 62,50 %

 

 

 

 

Uradni rezultati volitev županov – prvi krog

Mesto

 

 

Kandidat

 

 

Predlagatelj

 

 

Št. glasov

 

 

Odstotek glasov

 

 

1.

 

 

MIRAN VUK

 

 

SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, OO SLS ZAVRČ

 

 

564

 

 

75,40 %

 

 

2.

 

 

IVAN KOPŠA

 

 

KONFERENCA OO SDS ZAVRČ in OO N.Si ZAVRČ

 

 

184

 

 

24,60 %

 

 

Uradni rezultati volitev v občinski svet – VOLILNA ENOTA 01

Mesto

 

 

Kandidat

 

 

Ime liste/predlagatelja

 

 

Št. glasov

 

 

Odstotek glasov

 

 

1.

 

 

JANKO LORBEK

 

 

OO SLS ZAVRČ, SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

 

 

368

 

 

8,43 %

 

 

2.

 

 

FRANC KELC

 

 

OO SLS ZAVRČ, SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

 

 

318

 

 

7,28 %

 

 

3.

 

 

DUŠAN BRATUŠA

 

 

OO SLS ZAVRČ, SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

 

 

318

 

 

7,28 %

 

 

4.

 

 

DUŠAN ROJKO

 

 

OO SDS ZAVRČ, SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

 

 

317

 

 

7,26 %

 

 

5.

 

 

PETER VESENJAK

 

 

ZBOR OO LDS ZAVRČ, LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

 

 

312

 

 

7,15 %

 

 

6.

 

 

MARTA BOSILJ

 

 

OO SLS ZAVRČ, SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

 

 

291

 

 

6,67 %

 

 

7.

 

 

SLAVKO KOKOT

 

 

OO SLS ZAVRČ, SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

 

 

280

 

 

6,41 %

 

 

8.

 

 

MATEJA KELC

 

 

OO SLS ZAVRČ, SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

 

 

222

 

 

5,08 %

 

 

9.

 

 

IVAN KOPŠA

 

 

OO SDS ZAVRČ, SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

 

 

205

 

 

4,70 %

 

 

10.

 

 

BRANKO SKOK

 

 

OO N.Si ZAVRČ, NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA

 

 

202

 

 

4,63 %

 

 

11.

 

 

BORIS BORAK

 

 

OO SDS ZAVRČ, SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

 

 

166

 

 

3,80 %

 

 

12.

 

 

DAVID KOKOT

 

 

OO N.Si ZAVRČ, NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA

 

 

148

 

 

3,39 %

 

 

13.

 

 

ROMAN POHOREC

 

 

OO SDS ZAVRČ, SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

 

 

145

 

 

3,32 %

 

 

14.

 

 

FRANC TEŽAK

 

 

OO N.Si ZAVRČ, NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA

 

 

143

 

 

3,28 %

 

 

15.

 

 

BRANKO VIDOVIČ

 

 

OO SLS ZAVRČ, SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

 

 

135

 

 

3,09 %

 

 

16.

 

 

STANISLAV IVANČIČ

 

 

OO SDS ZAVRČ, SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

 

 

128

 

 

2,93 %

 

 

17.

 

 

NATAŠA BELŠAK

 

 

ZBOR OO LDS ZAVRČ, LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

 

 

106

 

 

2,43 %

 

 

18.

 

 

DAMJANA ARNEJČIČ

 

 

OO SDS ZAVRČ, SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

 

 

93

 

 

2,13 %

 

 

19.

 

 

MOJCA KOKOT RADEKA

p>

ZBOR OO LDS ZAVRČ, LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

 

 

82

 

 

1,88 %

 

 

20.

 

 

FRANC POHOREC

 

 

OO N.Si ZAVRČ, NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA

 

 

77

 

 

1,76 %

 

 

21.

 

 

LILJANA HRONEK

 

 

OO SDS ZAVRČ, SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

 

 

75

 

 

1,72 %

 

 

22.

 

 

STANISLAV MAJCENOVIČ

 

 

ZBOR OO LDS ZAVRČ, LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

 

 

59

 

 

1,35 %

 

 

23.

 

 

ANICA VESENJAK

 

 

OO N.Si ZAVRČ, NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA

 

 

57

 

 

1,31 %

 

 

24.

 

 

IVAN LESKOVAR

 

 

ZBOR OO LDS ZAVRČ, LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

 

 

47

 

 

1,08 %

 

 

25.

 

 

<
span style=”font-size: 8pt; font-family: arial”>PETER KOVAČIČ

 

 

OO N.Si ZAVRČ, NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA

 

 

44

 

 

1,01 %

 

 

26.

 

 

MARIJA JAKOB

 

 

OO N.Si ZAVRČ, NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA

 

 

28

 

 

0,64 %