20. seja Občinskega sveta Občine Zavrč, 10.12.2008

clip_image002

OBČINA ZAVRČ

Zavrč 11, 2283 Zavrč

Telefon: /02/ 761 04 82, Telefax: /02/ 761 04 83

e-mail: obcina.zavrc@siol.net

Šifra:

Datum: 10. december 2008

Z A P I S N I K

20. seje Občinskega sveta Občine Zavrč, ki je bila v sredo 10. decembra 2008 s pričetkom ob 17,30 uri v Baru pri Veseliču v Turškem Vrhu.

zapisnik v .pdf formatu

Sejo sveta je na osnovi 21. člena Poslovnika občinskega sveta (Uradni list RS št. 92/99, 118/04) sklical župan občine Zavrč g. Miran VUK .

V skladu s 26. členom Poslovnika občinskega sveta (Uradni list RS št. 92/99,118/04) je sejo občinskega sveta vodila podžupanja ga. Marta Bosilj, župan se je opravičil in se pridružil pozneje. Predsedujoča je ugotovila, da je na seji navzočih 7 članov občinskega sveta / Marta BOSILJ, Slavko KOKOT, Janko LORBEK, Dušan BRATUŠA, Peter VESENJAK, Franc KELC in Dušan ROJKO.

Na osnovi 28. člena Poslovnika občinskega sveta se ugotavlja, da je svet sklepčen. Zaradi navedenega je občinski svet lahko nadaljeval sejo.

Seji sveta so prisostvovali še naslednji vabljeni:

1. Irena Horvat Rimele, tajnica občinske uprave

2. Danica Bratuša

3. delavki občinske uprave: Lidija Domjan in Marjana Logar Kelc

4. Mediji – Radio Tednik – Martin Ozmec

Predlog dnevnega reda za 20 sejo, ki ga je predlagal župan, so člani sveta prejeli skupaj z vabilom.

DNEVNI RED:

Na podlagi 25. člena Poslovnika občinskega sveta občine Zavrč (Uradni list RS, št. 92/99, 118/04) je župan predlagal naslednji dnevni red:

1.) Predlog zapisnika 18. redne seje občinskega sveta z dne 20.11. 2008

2.) Predlog zapisnika 19. redne seje občinskega sveta z dne 25.11. 2008

3.) PREDLOG proračuna Občine Zavrč za leto 2009

4.) Predlog za povišanje vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Zavrč

5.) Sklep o podaljšanju veljavnosti Odloka o komunalnem prispevku v Občini Zavrč

6.) Morebitni sklepi in predlogi

Ø Vloga za stalni odpis nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Ø Potrditev inventurne komisije

Ø Predlog za odpis terjatev

7.) Razno

Na seji so člani občinskega sveta predlagali naslednje dopolnitve dnevnega reda:

Dopolnitev dnevnega reda:

– modernizacija ceste Zeletina – Belski Vrh – Gradec (Danica Bratuša)

– informacija – Investicija izgradnje doma starejših občanov (Irena Horvat Rimele)

– Deponija posipnega materiala pri farmi Majcenovič (Slavko Kokot)

– nekaj vprašanj v zvezi z proračunom 2009 (Dušan Rojko)

Člani občinskega sveta so soglasno potrdili predlagani in dopolnjeni dnevni red.

AD 1: Predlog zapisnika 18. redne seje občinskega sveta z dne 20.11. 2008

Občinski svet Občine Zavrč brez pripomb potrdi zapisnik 18. redne seje.

Navzočih: 7 članov občinskega sveta

ZA: 7

PROTI: Nihče

SKLEP: Zapisnik 18. redne seje občinskega sveta se potrdi.

AD 2: Predlog zapisnika 19. redne seje občinskega sveta z dne 25.11. 2008

Občinski svet brez pripomb potrdi zapisnik 19. redne seje.

Navzočih: 7 članov občinskega sveta

ZA: 7

PROTI: Nihče

SKLEP: Občinski svet Občine Zavrč je potrdil zapisnik 19. redne seje z dne 25.11. 2008

AD 3: PREDLOG proračuna Občine Zavrč za leto 2009

Gradivo so člani Občinskega sveta prejeli v gradivo za sejo.

Uvodno obrazložitev poda Danica Bratuša.

Sledi razprava med člani občinskega sveta.

Razpravljali so:

Dušan Rojko: pozorno in natančno je pregledal proračun po posameznih postavkah. Zanima ga, zakaj tako visok znesek na postavki nadur občinske uprave. Odgovor poda Danica, do nad ur prihaja zaradi udeležbe občinske uprave na ob seji občinskega sveta, na odborih, dogaja pa se tudi, da zaradi določenih terminov mora biti delo opravljeno ne glede na delovni čas.

Nadalje g. Rojko poda predlog, s katerim predlaga znižanje sejnin občinskemu svetu zaradi gospodarske krize.

O predlogu sledi razprava med člani občinskega sveta, ki menijo, da bi se o tem pogovarjali na eni izmed naslednjih sej občinskega sveta. Naslednje vprašanje g. Rojko postavlja predsedniku SPVCP in sicer kaj zajema postavka druge dejavnosti, saj je dokaj visoka. Franc K. in Janko L. podata odgovor, da postavka zajema sredstva, ki so namenjena za izdelavo označitve šolskih postajališč. V nadaljevanju g. Rojko predlaga, da se bi v letu 2009 planirala še sredstva za izgradnjo širokopasovnega omrežja.

Sledi razprava med člani občinskega sveta po kateri podžupanja poda predlog Proračuna za leto 2009 na glasovanje.

Navzočih: 7 članov občinskega sveta

ZA: 7

PROTI: Nihče

SKLEP: s katerim na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/97, 10/98 in 74/98), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02- ZJU in 110/02-ZDT-B, 127/06-ZJZP in 14/07-ZSDPO) in 15. člena Statuta Občine Zavrč (Uradni list RS, št. 64/99, 98/04) občinski svet Občine Zavrč sprejme Odlok o proračunu Občine Zavrč za leto 2009.

AD 4: Predlog za povišanje vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Zavrč

Gradivo je bilo posredovano skupaj s sklicem seje.

Uvodno obrazložitev poda pod Lidija Domjan

Na podlagi 18. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 131/2003) se podaja občinskemu svetu občine Zavrč predlog za povišanje vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Zavrč.

Osnova za povišanje vrednosti točke za izračun NUSZ je rast cen življenjskih potrebščin, ki na letni ravni znašajo 3,1%.

  1. Dosedanja vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Zavrč znaša 0,0030€.
  2. predlaga nova vrednost točke znaša 0,0031€.

Predlog se poda v obravnavo.

Sledi glasovanje:

Navzočih: 7 članov občinskega sveta

ZA: 7

PROTI: 0

SKLEP: Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (UL RS, št. 94/07 UPB), 18. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (UL RS, št. 131/03) in 15. člena Statuta Občine Zavrč (UL, RS, št. 64/99 in 98/04) je Občinski svet Občine Zavrč na 20. redni seji dne 10. decembra 2008 sprejel sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Zavrč, s katerim vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Zavrč znaša 0,0031 EUR.Vrednost točke iz tega sklepa se uporablja od 01. januarja 2009 dalje.

AD5: Sklep o podaljšanju veljavnosti Odloka o komunalnem prispevku v Občini Zavrč

Gradivo so člani občinskega sveta prejeli skupaj z vabilom za sejo.

Uvodno obrazložitev poda tajnica občinske uprave Irena Horvat Rimele.

Sledi razprava po kateri občinski svet sprejme sklep.

Navzočih: 7 članov občinskega sveta

ZA: 7

PROTI: NIHČE

SKLEP: o podaljšanju veljavnosti Odloka o komunalnem prispevku v Občini Zavrč, ki ga je Občinski svet Občine Zavrč sprejel na redni seji dne 14. marca 2008 in je objavljen v Uradnem listu RS št. 36/08 in se podaljša do 30. junija 2009. sklep se začne veljati takoj in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

AD 6: Morebitni sklepi in predlogi

AD 6A: Vloga za stalni odpis nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Gradivo k tej točki je bilo posredovano s sklicem današnje seje. Poročilo poda Irena Horvat Rimele.

Sledi razprava:

Po kateri občinski svet predlaga, da se zavezanka za Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča ga. Petrinjak izloči iz baze podatkov za leto 2009, obveznost poravna Občina Zavrč, glede na to, da se zavezanka nahaja v domu za starejše občane in je na nepremičnini že zaznamba (stanje v zemljiški knjigi) na podlagi katere se nepremičnina ne more odtujiti.

Navzočih: 7 članov občinskega sveta

ZA: 7

PROTI: NIHČE

AD 6/B: Potrditev inventurne komisije

Uvodno obrazložitev poda tajnica občinske uprave. Pove kdo so bili imenovani v inventurno komisijo leta 2008. Občinski svet sprejme sklep, da komisija ostane nespremenjena in jo tako sestavljajo; Peter Vesenjak, Dušan Bratuša in Franc Vaupotič.

Navzočih: 7 članov občinskega sveta

ZA: 7

PROTI: NIHČE

SKLEP: V inventurno komisijo so imenovani naslednji člani; Peter Vesenjak, Dušan Bratuša in Franc Vaupotič.

AD6/C: Predlog za odpis terjatev

Gradivo je bilo članom občinskega sveta posredovano skupaj z vabilom za današnjo sejo.

Uvodno obrazložitev poda tajnica občinske uprave.

Dne 25.11. 2007 smo prejeli dopis poslovalnice Mesarije Kokol s katerim so nas obvestili, da bo z dne 01.11. 2007 prenehala poslovati njihova poslovalnica v naših prostorih na lokaciji Goričak 7.

Na svoji deseti redni seji dne 03. decembra 2007 je občinski svet občine Zavrč sprejel sklep, da se ustanovi komisija, ki bo poskrbela za predajo in zaprtje prostora. Najemnina bi se plačevala, dokler je prostor bil zaseden in ni bila opravljena predaja. V komisijo so bili imenovani P. Vesenjak, F. Kelc in J. Lorbek.

Iz zapisnika o predaji prostorov izhaja, da je bivši najemnik podal predlog, da se bi najemnina prenehala plačevati z dnem zaprtja poslovalnice. Glede na to, da sta bila izdana še računa za najemnino za mesec november in december 2007 kar skupaj znaša 277,84€ strokovna služba občinske uprave predlaga občinskemu svetu, da se terjatev odpiše.

Predlog je podan v razpravo.

Po razpravi občinski svet sprejme naslednje;

Navzočih: 7 članov občinskega sveta

ZA: 7

PROTI: NIHČE

SKLEP: Na podlagi 82. člena Statuta Občine Zavrč (Uradni list RS, št. 64/99 in 98/04), Občinski svet občine Zavrč potrjuje, da se terjatve, ki izhaja iz izstavljenega računa št. 00000484 najemnina poslovnih prostorov za mesec november 2007 v višini 138,92€ in račun št. 00000485 najemnina poslovnih prostorov za mesec december 2007 v višini 138,92€ najemniku Mesarija KOKOL, odpišejo.

AD 6/Č: Modernizacija ceste Zeletina – Belski Vrh – Gradec

Obrazložitev poda Danica Bratuša. Občinski svet obvesti, da se je na sedežu občine oglasila stranka g. Fakin, ki bi želela, da se mu del sofinanciranja za modernizacijo ceste Zeletina – Belski Vrh – Gradec zmanjša.

Občinski svet, predlaga, da se skliče gradbeni odbor, ki je imenovan in se o primeru Fakin odločijo člani odbora, saj sredstva zbrana po pogodbah še vedno ne dosegajo dogovorjenega oz. pogojenega zneska.

Navzočih: 7 članov občinskega sveta

ZA: 7

PROTI: NIHČE

AD 6/D: Deponija posipnega materiala pri farmi Majcenovič (Slavko Kokot)

Sprašuje, kako je z deponijo posipnega materiala pri farmi Majcenovič, saj je sol raztrošena po blatu. Meni, da bi bilo prav, da se deponija sanira in se posipni material skladišči na plato. Odgovor poda predsednik odbora za gospodarstvo g. Janko, in sicer pove, da so se za prestavitev deponije odločili Majcenovičevi sami. Stanje si bo ogledal in se bo uredila tako kot je potrebno.

AD 6/E: informacija – Investicija izgradnje doma starejših občanov (Irena Horvat Rimele)

Obrazložitev poda tajnica občinske uprave;

Občinski svet obvesti, da se je na sedežu občine oglasila predstavnica podjetja INTERIM d.o.o. s projektom za izgradnjo doma starejših občanov. Omenjeno podjetje potrebuje izjavo občine, da soglaša s navedenim projektom. Izjavo potrebujejo kot prilogo vlogi na razpis za pridobitev koncesije s strani Ministrstva za socialno delo.

Občinski svet predlaga, da za podpis izjave pooblašča župana g. Mirana VUKA.

Navzočih: 7 članov občinskega sveta

ZA: 7

PROTI: NIHČE

AD 7: Razno

Pri točki razno ni bilo razprave.

Seja zaključena ob 20,00 uri.

Zapisala: Lidija Domjan

19. seja Občinskega sveta Občine Zavrč, 25.11.2008

Številka: 032-01-1/07-19

Datum: 25. november 2008

Z A P I S N I K

19. seje Občinskega sveta Občine Zavrč, ki je bila v torek 25. novembra 2008 s pričetkom ob 18,00 uri v sejni sobi Občine, Zavrč .

zapisnik v .pdf formatu

Sejo sveta je na osnovi 21. člena Poslovnika občinskega sveta (Uradni list RS št. 92/99, 118/04) sklical župan občine Zavrč g. Miran VUK .

Predsedujoči je ugotovil, da je na seji navzočih 7 članov občinskega sveta, / Marta BOSILJ, Janko LORBEK, Franc KELC, Dušan BRATUŠA, Peter VESENJAK in ROJKO Dušan, Slavko KOKOT.

Na osnovi 28. člena Poslovnika občinskega sveta se ugotavlja, da je svet sklepčen. Zaradi navedenega je občinski svet lahko nadaljeval sejo.

Seji sveta so prisostvovali še naslednji vabljeni:

1. Irena Horvat Rimele, tajnica občinske uprave

2. Danica Bratuša

DNEVNI RED:

Na podlagi 25. člena Poslovnika občinskega sveta občine Zavrč (Uradni list RS, št. 92/99, 118/04) je župan predlagal naslednji dnevni red:

1.) PREDLOG proračuna Občine Zavrč za leto 2009

2.) Morebitni sklepi in predlogi

3.) Razno

AD 2: PREDLOG proračuna Občine Zavrč za leto 2009

Gradivo so člani občinskega sveta prejeli v gradivo za današnjo sejo.

Uvodno obrazložitev poda tajnica občinske uprave Irena Horvat Rimele.

Sledi razprava in usklajevanje predloga:

Znesek

Naziv

PP

KTO

177.243,09

47.000

Taksa Gorišnica

PRIHODEK

2.500

Akcija €/€

130003

402599

3.500

Zimsko vzdrževanje JP

130002

402599

3.000

Tekoče vzdrževanje LC

130100

402599

32.640

Cesta Korenjak

130238

420402 in 420801

20.000

Novogradnja – občinska zgradba

060303

420401

18.510

Cesta Zeletina

130241

420402

15.000

Ureditev PGD

070305

431000

8.000

Šola redno delovanje

190001

402002

3.000

Redno vzdrž. mrliške vežice

160306

402503

1.000

Nadzor na cestah

130200

420801

5.000

Stroški odmer

160002

402999

2.700

ŠD Zavrč

180403

412000

1.000

KUD Zavrč

180153

412000

1.000

TD Zavrč

140104

412000

2.000

Legalizacija igrišča

180504

420804

11.000

Vrtec v drugih občinah

190502

411921

Navzočih:7 članov občinskega sveta

ZA: 7

PROTI: Nihče

SKLEP: s katerim se potrjuje predlog proračuna občine Zavrč za leto 2009

AD 10: Morebitni sklepi in predlogi

Pri točki deset ni bilo razprave.

Naslednja seja občinskega sveta bo v torek 11.12. 2008 ob 18,00 uri..

Seja zaključena ob 20,30 uri.

Zapisala: Lidija Domjan

18. seja Občinskega sveta Občine Zavrč, 20.11.2008

Šifra: 032-01-1/07-18

Datum: 20. november 2008

Z A P I S N I K

18. seje Občinskega sveta Občine Zavrč, ki je bila v četrtek 20. novembra 2008 s pričetkom ob 18,00 uri v sejni sobi Občine, Zavrč .

zapisnik v .pdf formatu

Sejo sveta je na osnovi 21. člena Poslovnika občinskega sveta (Uradni list RS št. 92/99, 118/04) sklical župan občine Zavrč g. Miran VUK .

Predsedujoči je ugotovil, da je na seji navzočih 6 članov občinskega sveta, / Marta BOSILJ, Janko LORBEK, Franc KELC, Dušan BRATUŠA, Peter VESENJAK in ROJKO Dušan, opravičil se je Slavko KOKOT.

Na osnovi 28. člena Poslovnika občinskega sveta se ugotavlja, da je svet sklepčen. Zaradi navedenega je občinski svet lahko nadaljeval sejo.

Seji sveta so prisostvovali še naslednji vabljeni:

1. Irena Horvat Rimele, tajnica občinske uprave

2. Danica Bratuša

Predlog dnevnega reda za 18 sejo, ki ga je predlagal župan, so člani sveta prejeli z vabilom za 18. redno sejo.

DNEVNI RED:

Na podlagi 25. člena Poslovnika občinskega sveta občine Zavrč (Uradni list RS, št. 92/99, 118/04) je župan predlagal naslednji dnevni red:

1.) Predlog zapisnika 17. redne seje občinskega sveta z dne 30.10. 2008 (Danica)

2.) OSNUTEK proračuna Občine Zavrč za leto 2009 (Irena+Darinka)

3.) Program dela za leto 2009 Knjižnica Ivana Potrča Ptuj (Irena)

4.) Potrditev predloga kategorizacije občinskih cest (Danica)

5.) Predlog za odpis obresti (Irena)

6.) Morebitni sklepi in predlogi

Ø Dopis ZRS BISTRA PTUJ – odgovor oz. komentar

7.) Razno

Dopolnitev dnevnega reda:

Poročilo odbora za gospodarstvo

Vprašanje Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

AD 1: Predlog zapisnika 17. redne seje občinskega sveta z dne 30.10. 2008

Razpravljali so:

Dušan Rojko: v zapisniku 17. redne seje pri točki AD 1, je pomanjkljivo zapisano, saj ni naveden odgovor. Navedeno je le kdo je odgovor podal. Predlaga, da se odgovor izpiše.

Navzočih: 6 članov občinskega sveta

ZA: 6

PROTI: Nihče

SKLEP: Zapisnik 17. redne seje občinskega sveta z dne 30.10. 2008 se z dopolnitvijo pri točki AD 1 potrdi.

AD 2: OSNUTEK proračuna Občine Zavrč za leto 2009

Gradivo so člani občinskega sveta prejeli v gradivo za današnjo sejo.

Uvodno obrazložitev poda tajnica občinske uprave Irena Horvat Rimele.

Sledi razprava in usklajevanje predloga.

Na predlog župana se člani občinskega sveta dogovorijo, da bodo do naslednje seje občinskega sveta pripravili podrobnejše predloge proračuna in jih posredovali občinski upravi.

AD 3: Program dela za leto 2009 Knjižnica Ivana Potrča Ptuj

Program dela za leto 2009 je bil članom občinskega sveta posredovan skupaj z vabilom.

Na vsebino programa dela ni večjih pripomb, ne odobravajo pa dodatno zaposlitev.

Navzočih: 6 članov občinskega sveta

ZA: 6

PROTI: Nihče

SKLEP: S katerim se potrjuje program dela za leto 200P Knjižnice Ivana Potrča Ptuj potrjen.

AD 4: Potrditev predloga kategorizacije občinskih cest (Danica)

Predlog je članom občinskega sveta bil posredovan pred današnjo sejo.

Obrazložitev poda Danica Bratuša.

Navzočih: 6 članov občinskega sveta

ZA: 6

PROTI: Nihče

SKLEP: s katerim se potrjuje predlog kategorizacije občinskih cest v Občini Zavrč

AD 5: Predlog za odpis obresti (Irena)

Predlog za odpis obresti dolžnika Konrada KOSTANJEVCA so člani občinskega sveta prejeli v gradivu.

Obrazložitev poda tajnica občinske uprave Irena Horvat Rimele.

Sledi razprava, po kateri občinski svet sprejme naslednji

SKLEP: oz. obresti do dolžnika Konrada KOSTANJEVEC Mala Vas 41, Gorišnica v višini 540,25 EUR, se odpišejo. Pogoj za odpis terjatve, navedene v prvi točki tega sklepa je, da dolžnik poravna občini Zavrč 138,12 € izvršilnih stroškov roku 15 dni od dneva, ko stopi poravnava v veljavo ter da vsaka pogodbena stranka nosi svoje stroške pravdnega postopka.

Navzočih: 6 članov občinskega sveta

ZA: 6

PROTI: Nihče

AD 6: Morebitni sklepi in predlogi

AD 6/A: Dopis ZRS BISTRA PTUJ – odgovor oz. komentar

Odgovor je bil posredovan skupaj s sklicem današnje seje.

Iz razprave se da razbrati, da so člani občinskega sveta in takšen dogovor tudi pričakovali. Po razpravi župan predlaga, da odgovor pripravi član občinskega sveta Dušan Rojko za kar mu župan podaja vsa pooblastila.

AD 6/B: Prošnja za najem kulturne dvorane – Marlizz

Vlogo, ki smo jo danes prejeli po elektronski pošti prebere tajnica občinske uprave.

V vlogi se g. Marjan Lizzi obrača na občinski svet s prošnjo da bi mu občinski svet znižal ceno najema kulturne dvorane na 100€. Pri čemer bi otrokom iz vrtca in OŠ Zavrč podaril brezplačne vstopnice.

Občinski svet sprejme sklep, da ceno najema dvorane ne moremo zniževati. Gospodu se naj pošlje takšen odgovor.

AD 6/C: Poročanje Odbora za gospodarstvo

Poročilo poda predsednik odbora g. Janko LORBEK:

Župana in člane občinskega sveta seznani z vsebino zadnjega sestanka odbora za gospodarstvo:

Odbor je razpravljal o naslednji točkah,

1. Zimska služba 2008/2009

podan je predlog prioritete izvajanja zimske službe na javnih poteh in izvajalci zimske službe, ki so bili izbrani v skladu z oddajo javnega naročila.

2. Predlog programa dela za leto 2009

Iz pripravljenega programa je razvidno, da se na področju gospodarstva predvidevajo dela v višini cca. 1.070.000€.

3. Vloga za sofinanciranje obnovitvenih de na javni poti

Leta 2005 so občani na cesti Belski Vrh – Veliki Vrh podali vlogo za sofinanciranje modernizacije poti. Po dogovoru med občino Cirkulane in občino Zavrč opravlja redno vzdrževanje na omenjeni cesti občina Cirkulane. Stroške modernizacije poti pa si občini delita v enakem deležu. Občina Cirkulane je na sedež občine Zavrč posredovala predračun za izvajanje modernizacije ter pozvala občino Zavrč, da uvrsti v proračun občine Zavrč stroške v višini 38.510€.

Odbor predlaga, da se navedeno uvrsti v program dela za leto 2009.

4. Vloga gospe Bože Zebec za izdajo soglasja za postavitev obvestilnih tabel oz. kažipotov

Gospa Zebec Boža iz Turškega vrha 40 je podala vlogo za postavitev obvestilnih tabel oz. kažipotov. Prvi kažipot bi bil postavljen nekje v križišču lokalne ceste ter ceste, ki vodi v gozd. Drugi kažipot pa bi bil postavljen na zemljišču oz. dovozu gospe Zebec Bože.

Odbor predlaga občinskemu svetu, da se gospe Boži Zebec pripravi odgovor z naslednjo vsebino:

Občina Zavrč pripravlja celovito podobo občine z kažipoti, zato vam za postavitev kažipota oz obvestilne table trenutno ne moremo podati soglasja. V kolikor pa si želite postaviti kažipot oz. obvestilno tablo se le ta lahko postavi na vašem zemljišču oz. zemljišču, ki je v lasti druge fizične osebe vendar za postavitev table vam mora lastnik zemljišča podati soglasje in sama postavitev kažipota oz. obvestilne table mora biti izven cestnega telesa in v skladu s Odlokom o občinskih cestah občine Zavrč ter državnimi predpisi, ki urejajo to področje.

5. Vloga gospoda Škrinjar Stanka iz Turškega vrha za ureditev poti proti stanovanjski hiši Turški vrh 14

Gospod Škrinjar Stanko iz Turškega vrha je podal vlogo, da občina Zavrč uredi pot proti stanovanjski hiši Turški vrh 14. Gospod Škrinjar ugotavlja, da sosed s postavitvijo počitniškega objekta ovira dovoz do njegove stanovanjske hiše.

Člani odbora sprejmejo odločitev, da je potrebno opraviti ogled zadeve.

6. Ugotovitev gospe Zebec Bože o postavitvi obvestilne table v križišču

Gospa Zebec Boža postavlja vprašanje strokovnim službam občine Zavrč ali je obvestilna tabla, ki stoji v križišču regionalne ceste Drenovec in lokalne ceste Turški vrh postavljena pravilno. Gospa namreč ugotavlja, da ta tabla preprečuje preglednost iz lokalne ceste ne regionalno ceste v samem križišču.

Odbor predlaga, da si zadevo ogleda gospod Milan Pavlica in vzdrževalec navedenih cest, Cestno podjetje Ptuj.

7. Ob točki razno je bilo obravnavano:

Geološki zavod Slovenije je na sedež občine posredoval zemljevid o verjetnosti pojavljanja plazov. Pri pregledu karte se ugotavlja, da območje občine Zavrč spada v srednje oz. veliko verjetnost za pojavljanje plazov. Le v manjšem delu Zavrča je verjetnost sprožitve plazov zelo majhna.

Podjetje Gamen je zainteresiran za zemljišča na katerem bi bilo možno zgraditi sončno elektrarno. Zanimajo ga parcele velikosti cca 10.000m2.

Odbor predlaga, da se povpraševanje obesi na oglasno desko, kakor tudi poda v časopis Dober den.

Navzočih: 6 članov občinskega sveta

ZA: 6

PROTI: Nihče

Razen zadnje točke, to je vloga Geološkega zavoda Slovenije, občinski svet potrdi vse predloge odbora za gospodarstvo.

AD 10: Morebitni sklepi in predlogi

Pri točki deset ni bilo razprave.

Naslednja seja občinskega sveta bo v torek 25.11. 2008 ob 18,00 uri.

Seja zaključena ob 20,30 uri.

Zapisala: Lidija Domjan

17. seja Občinskega sveta Občine Zavrč, 30.10.2008

Šifra: 032-01-1/07-17

Datum: 30. oktober 2008

Z A P I S N I K

17. seje Občinskega sveta Občine Zavrč, ki je bila v ponedeljek 30. oktobra 2008 s pričetkom ob 18,00 uri v sejni sobi Občine, Zavrč .

zapisnik v .pdf formatu

Sejo sveta je na osnovi 21. člena Poslovnika občinskega sveta (Uradni list RS št. 92/99, 118/04) sklical župan občine Zavrč g. Miran VUK .

Predsedujoči je ugotovil, da je na seji navzočih 6 članov občinskega sveta, / Marta BOSILJ, Janko LORBEK, Franc KELC, Dušan BRATUŠA, Peter VESENJAK in ROJKO Dušan, zaradi zamude se je opravičil Slavko KOKOT.

Na osnovi 28. člena Poslovnika občinskega sveta se ugotavlja, da je svet sklepčen. Zaradi navedenega je občinski svet lahko nadaljeval sejo.

Seji sveta so prisostvovali še naslednji vabljeni:

1. Irena Horvat Rimele, tajnica občinske uprave

2. Danica Bratuša

3. Martin Ozmec-Novinar Radio – Tednika Ptuj

Predlog dnevnega reda za 17 sejo, ki ga je predlagal župan, so člani sveta prejeli z vabilom za 17. redno sejo.

DNEVNI RED:

Na podlagi 25. člena Poslovnika občinskega sveta občine Zavrč (Uradni list RS, št. 92/99, 118/04) je župan predlagal naslednji dnevni red:

1.) Predlog zapisnika 16. redne seje občinskega sveta z dne 15.09. 2008

2.) Osnutek – Izhodišča za pripravo proračuna za leto 2009

3.) Sredstva po neurju v letu 2008

4.) Investicija-operacija ureditev dostopa do turističnega objekta Dve Lipi in naselja Korenjak

5.) Predlog občinskega varnostnega načrta

6.) Informacija o trendih varnostnih pojavov in doseženih rezultatih dela policijske postaje Gorišnica v polletju 2008

7.) Letno poročilo o izvedenih aktivnostih za leto 2008 – ZRS BISTRA PTUJ

8.) Poročanje s sestanka Sveta zavoda Osnovne šole Cirkulane-Zavrč

9.) Poročanje Odbora za družbene dejavnosti

10.) Morebitni sklepi in predlogi

vloga občana Stanislava Kristoviča (prošnja za spremembo namembnosti objekta-NUSZ)

11.) Razno

Dopolnitev dnevnega reda:

Izvedbeni program zimske službe 2008/2009

AD 1: Predlog zapisnika 16. redne seje občinskega sveta z dne 15.09. 2008

Razpravljali so:

Dušan Rojko: zanima ga kako je s povabilom Skupne občinske uprave (vodjo redarjev) na sejo občinskega svet. Odgovor mu poda tajnica občinske uprave.

Nadalje ga zanima kako je z možnostjo selitve Pošte v nove prostore. Tudi ta odgovor poda tajnica občinske uprave, in sicer pove, da se ima Pošta namen seliti v nove prostore.

Navzočih: 6 članov občinskega sveta

ZA: 6

PROTI: Nihče

SKLEP: Zapisnik 16. redne seje občinskega sveta z dne 15.09. 2008 se potrdi.

AD 2: Osnutek – Izhodišča za pripravo proračuna za leto 2009

Gradivo so člani občinskega sveta prejeli v gradivo za današnjo sejo.

Uvodno obrazložitev poda tajnica občinske uprave Irena Horvat Rimele.

Sledi razprava:

Na predlog župana se člani občinskega sveta dogovorijo, da bodo do naslednje seje občinskega sveta pripravili podrobnejše predloge proračuna in jih posredovali občinski upravi.

AD 3: Sredstva po neurju v letu 2008

Obrazložitev poda Danica Bratuša.

Občinski svet seznani o tem, da so na podlagi prijave škode na objektih zaradi posledice neurja dne 14. julija bila Občini Zavrč dodeljena sredstva v višini 2.000,00 €.

Na podlagi preračunov se ugotavlja, da so nekateri upravičenci do sredstev državne pomoči neupravičeni, do sredstev državne pomoči sta upravičena le dva oškodovanca. Predlagano je, da oškodovanca prejmeta sredstva državne pomoči v enakem odstotku to je 18,91% od potrjene višine škode. Pri tem so se upoštevala določila navedena v dopisu MOP Sektorja naravnih in drugih nesreč.

Poročilo je podano na podlagi Zapisnika Komisije, ki je priloga tega zapisnika

Občinski svet občine Zavrč soglaša z navedenim.

Navzočih: 7 članov občinskega sveta

ZA: 7

PROTI: Nihče

AD 4: Investicija-operacija ureditev dostopa do turističnega objekta Dve Lipi in naselja Korenjak

Obrazložitev poda Danica Bratuša.

Pri operaciji Ureditev dostop do turistične kmetije dve lipi in naselja Korenjak, so bila planirana sredstva za odkup zemljišč. Glede na to, da so občani soglašali z novo določitvijo mej in zemljišča odstopili brezplačno je potrebna prerazporeditev sredstev na podlagi odredbe.

Občinski svet potrdi predlagano.

Odredba o prerazporeditvi sredstev je priloga tega zapisnika.

Navzočih: 7 članov občinskega sveta

ZA: 7

PROTI: Nihče

AD 5: Predlog občinskega varnostnega načrta

Uvodno obrazložitev poda tajnica občinske uprave.

Občinski program varnosti (v nadaljevanju: OPV) je temeljni strateški dokument, v katerem so opredeljena izhodišča za zagotavljanje varnega in kvalitetnega življenja prebivalcev občine Zavrč. Namen OPV je načrtno zagotavljati kvaliteto javnega prostora v občini Zavrč. Kvaliteten javni prostor pomeni predvsem zadovoljstvo občanov z okoljem, kjer živijo in delajo, ter z okoljem kjer se šolajo in igrajo njihovi otroci. Kvaliteten javni prostor tudi pomeni zadovoljivo stopnjo javne varnosti in javnega reda; to pa konkretno pomeni, da so občinske ceste, ulice, parki in drugi odprti prostori varni, čisti in urejeni.

OPV zato predstavlja pomemben in izhodiščni dokument za področje delovanja redarske službe. V OPV so opredeljena izhodišča za zagotavljanje varnosti v občini, cilji in ukrepi za zagotovitev teh ciljev, konkretni nosilci oziroma odgovorne službe za dosego želenih ciljev ter opredelitev finančnih posledic. V dokumentu so opredeljene tudi zakonske osnove za vzpostavitev in delo redarske službe ter za sodelovanje s policijo in drugimi subjekti varnosti pri zagotavljanju javne varnosti ter javnega reda in mira.

OPV občine Zavrč je istočasno tudi program dela občinskih redarjev oziroma redarske službe, ki je zasnovan razvojno, tako da se ga vsako leto dopolni s preveritvijo varnostnih tveganj in potrebami varnosti, ter ukrepi za doseganje zadanih ciljev v skladu z razpoložljivimi finančnimi sredstvi, ki jih občina Zavrč namenja za to področje dela.

Izhodiščni dokument za pripravo OPV je ocena varnostnih razmer v občini oziroma ocena ogroženosti in varnostnih tveganj. Ocena varnostnih razmer je pripravljena na podlagi statističnih podatkov, ki jih je zbrala Policijska postaja Gorišnica v letnem poročilu za svoje območje o varnostnih razmerah v občini Zavrč. V oceno varnostnih razmer pa so vključena tudi varnostna priporočila občanov, ki so jih preko svojih predstavnikov posredovali Skupni občinski upravi, ki je načrt pripravljala. Prav tako so v oceni vključena priporočila SPVCP občine Zavrč.

Sredstva za izvajanje OPV se zagotovijo v proračunu občine Zavrč (četrti odstavek 6. člena ZORed). Glede na navedeno zakonsko določbo je občina dolžna pri proračunskem načrtovanju zagotoviti ustrezna finančna sredstva za izvajanje OPV oziroma za delovanje redarske službe v sklopu skupne občinske uprave. Kar pa za članice ustanoviteljice SOU predstavlja prednost, saj jim 2. točka 26. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/2006, 101/2007 in 57/2008) omogoča sofinanciranje države v višini 50% nastalih stroškov redarske službe, ki deluje v okviru Skupne občinske uprave. Preostalih 50% pa je možno zagotoviti s fizičnim izvajanjem redarske službe v občini tudi preko glob.

Finančne posledice oz. stroški izvajanja vsebine OPV bodo v odvisnosti s stroški povezanimi z zaposlitvijo novih redarjev. Potrebno je upoštevati stroške, ki se namenjajo za plačo, vključno z materialnimi stroški ter stroški izobraževanja oz. usposabljanja in obvezne opreme redarja. Simulacija stroškov za delo redarske službe bo razvidna iz finančnega načrta SOU za leto 2009.

Občinskemu svetu občine Zavrč predlagam, da po obravnavi sprejme Sklep o potrditvi Občinskega programa varnosti za občino Zavrč.

Navzočih: 7 članov občinskega sveta

ZA: 7

PROTI: Nihče

SKLEP: Na podlagi 15. člena Statuta Občine Zavrč (Uradni list RS, št. 64/99 in 98/04) in prvega odstavka 6. člena Zakona o občinskem redarstvu (Uradni list RS, št. 139/2006, ZORed) občinski svet Občine Zavrč sprejme sklep, s katerim potrdi občinski program varnosti Občine Zavrč.

AD 6: Informacija o trendih varnostnih pojavov in doseženih rezultatih dela policijske postaje Gorišnica v polletju 2008

Gradivo je bilo posredovano s sklicem 17. redne seje.

Sledi razprava, razpravljali so župan in vsi člani občinskega sveta. Iz razprave se da zaključiti, da je poročilo zelo dobro pripravljeno, saj je pripravljeno posebej za našo občino. Dokaj ugodno je stanje na področju prometne varnosti, kakor tudi na ostalih področjih.

Občinski svet predlaga, da se na Policijsko postajo Gorišnica pošlje pisna zahvala in pohvala za vzorno pripravljeno poročilo.

AD 7: Letno poročilo o izvedenih aktivnostih za leto 2008 – ZRS BISTRA PTUJ

Gradivo so člani občinskega sveta prejeli skupaj z vabilom za današnjo sejo.

Sledi razprava:

Dušan Rojko: iz gradiva, ki ga je dokaj temeljito prebral ugotavlja, da vsi našteti projekti k katerim ZRS BISTRA pristopi, ali še ni rezultatov ali so v fazi raziskovanja. Zelo malo je projektov, ki so že realizirani.

Občinski svet dokaj kritično ugotavlja, da ZRS Bistra naši občini ni pomagala pri nobenem projektu.

AD 8: Poročanje s sestanka Sveta zavoda Osnovne šole Cirkulane-Zavrč

Poročali so:

Franc Kelc: Župan in občinski svet seznani z vsebino zadnje seje sveta zavoda Osnovne šole Cirkulane – Zavrč. Med drugim pove, da je v pritožbeno komisijo s strani Zavrča predlagana ga. Mira Zebec, nadalje pove koliko otrok je na lokacijah obeh šol in na koncu še teče razprava o sofinanciranju fakultativnega pouka tujega jezika. Janko Lorbek pojasni, da druge občine sofinancirajo 1/3.

AD 9: Poročanje Odbora za družbene dejavnosti

Poročilo poda predsednica odbora za družbene dejavnosti ga. Marta Bosilj:

Župana in člane občinskega sveta seznani z vsebino zadnjega sestanka odbora za družbene dejavnosti.

Odbor je razpravljal o naslednji točkah,

1. Vloga Centra za socialno delo Ptuj-prošnja za pomoč družini Škrinjar

Center za socialno delo Ptuj naproša finančna sredstva za nakup opreme v novozgrajeni hiši družine Škrinjar. In sicer prosijo za pomoč pri nakupu notranjih vrat, straniščnih školjk, bide, kuhinjskih elementov, otroških sob, preprog ipd.

Občinskemu svetu občine Zavrč Odbor za družbene dejavnosti predlaga, da se družini Škrinjar pomaga pri nakupu notranjih vrat, v kolikor to dopuščajo proračunska sredstva.

Občinski svet Občine Zavrč sprejme sklep, da se vlogi Centra za socialno delo Ptuj ne more ugoditi, saj v proračunu ni zagotovljenih sredstev.

2. Vloga staršev za sofinanciranje fakultativnega pouka tujega jezika

Starši prosijo Občino Zavrč za sofinanciranje fakultativnega pouka nemščina, ki na posameznega učenca letno znaša cca. 90€.

Člani odbora menijo, da je vloga pomanjkljiva, saj se ne ve koliko učencev bo tečaj obiskovalo in kdo so ti učenci. Saj težko verjamejo, da so vsi učenci, ki so vključeni v tečaj opravičeni do sofinanciranja. Zaradi lažje odločitve odbor predlaga, da starši vlogo dopolnijo s seznamom vseh učencev, ki bodo v tečaj vključeni in z individualnimi prošnjami tistih staršev, ki prosijo, da jim Občina Zavrč sofinancira tečaj za njihovega otroka.

Občinski svet Občine Zavrč sprejme sklep:

Občina Zavrč bo sofinancirala 50% stroškov posameznemu učencu, ki obiskuje fakultativni pouk tujega jezika. Vloga se mora dopolniti s seznamom učencev in individualnimi vlogami staršev.

3. Sofinanciranje Materinskega doma

Odbor za družbene dejavnosti meni, da bi bilo primerno, da Občina Zavrč pristopi k sofinanciranju Materinskega doma v Mariboru.

Zato predlaga občinskemu svetu Občine Zavrč, da v proračunu za leto 2009 planira sredstva za sofinanciranje Materinskega doma.

Občinski svet sprejme sklep, da ne pristopimo k sofinanciranju Materinskega doma. Saj že sofinanciramo Varno hišo.

4. Razprava o obdarovanju in obisku starejših občanov

člani predlagajo naslednje;

– srečanje starejših občanov v Občini Zavrč naj ostane tradicionalna prireditev. Srečanje se naj organizira v času praznovanja občinskega praznika. Organizacija naj poteka pod okriljem odbora za družbene dejavnosti v sodelovanju z OO RK Zavrč.

– Ob novoletnih praznikih se bodo obiskali in obdarili naši občani v domovih, istočasno pa se bodo obiskali in obdarili trajno bolni in invalidni občani, ne oziraje se na starost, na njihovih domovih.

Občinski svet potrdi predlog odbora.

Novoletno obdarovanje otrok

Sledi razprava:

Občinski svet sprejme naslednji sklep:

– obdarovanje otrok se bi izvedlo na lokaciji Osnovne šole Zavrč

– obdarijo se otroci od 1 leta naprej do vključno 5 razreda Osnovne šole

– obdarijo se tudi učenci OŠ dr. Ljudevita Pivka (romska družina in rejniki pri ga. Ivančičevi), naj se ne pozabi na Barbaro Jurgec, ki je v Zavodu Dornava

– za darila otrok poskrbi OŠ Zavrč, račun za nabavo daril se naj izstavi Občini Zavrč

– vrednost darila naj znaša do največ 8 EUR

– za seznam predšolskih otrok, otrok iz OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj in otrok, ki so v rejništvu, poskrbi občinska uprava Občine Zavrč

– vabila za osnovnošolske otroke in otroke iz vrtca pošlje OŠ Zavrč, vsem ostalim otrokom pa Občina Zavrč

– pri nakupu se naj pripravi rezerva 10 daril (predšolski otroci)

AD 10: Morebitni sklepi in predlogi

AD 10A: vloga občana Stanislava Kristoviča (prošnja za spremembo namembnosti objekta-NUSZ)

Na sedež občine Zavrč smo prejeli prošnjo Občana Stanislava Kristoviča v kateri prosi za spremembo namembnosti objekta. Prošnjo so člani občinskega sveta prejeli v gradivu.

Občan prosi, da se mu iz zapuščenega objekta spremeni namembnost v gospodarsko poslopje, kot utemeljitev spremembe navaja, da je objekt že saniral.

Občinski svet sprejme

sklep, s katerim se ugodi vlogi občana Stanislava Kristoviča in se mu na objektu v Turškem Vrhu 84 iz zapuščenega objekta spremeni namembnost v gospodarsko poslopje.

AD 10B: Izvedbeni program zimske službe 2008/2009

Obrazložitev poda Danica Bratuša.

Občinski svet seznani z izvedbenim programom zimske službe 2008/2009 Cestnega podjetja Ptuj in z prioritetno listo cest za pluženje.

Po razpravi občinski svet potrdi Izvedbeni program zimske službe 2008/2009, kakor tudi prioritetno listo.

Za pluženje lokalnih cest bo izvajalec; Cestno podjetje Ptuj

Na javnih poteh: S. Mihalinec, Kuserbanj, v rezervi bosta, Kekec in Bratuša.

AD 11: Razno

1. Marta BOSILJ: Občan Srečko Kelc je spraševal kaj je z vračilom denarja, ki je ostal od modernizacije ceste v Goričaku? Odgovor poda Janko Lorbek: sredstva za vračilo so zagotovljena v proračunu. Potreben je le dogovor med člani gradbenega odbora, saj je nekdo izrazil željo, da se izvedejo še nekatera dela.

Župan predlaga, da se na sestanek na sedež občine skliče gradbeni odbor. Na sestanku naj bo prisoten Janko Lorbek. O razdeljevanju sredstev se naj odloči gradbeni odbor sam.

2. Dušan Rojko: glede na to, da se zapira poslovalnica Nove KBM, ga zanima ali smo že prejeli kakšen pisni odgovor. Nadalje ga zanima kdaj se bo rušil Pongračev objekt.

Odgovor poda župan, in sicer se bo Pongračev objekt rušil, ko bo to določil novi lastnik. Pisnega odgovora s strani Nove KBM nismo prejeli.

Kot naslednje še predlaga, da bi se predvsem zaradi varnostnih razlogov uredil pločnik od Zavrča do trgovine Tuš Haložanka.

Odgovor poda župan; občinski svet seznani, da je Občina Zavrč pristopila k mednarodnemu projektu skupaj z podjetjem AZRA iz Varaždina in sicer smo kandidirali za sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za ureditev pločnika.

Seja zaključena ob 19,30 uri.

Zapisala: Lidija Domjan

16. seja Občinskega sveta Občine Zavrč, 15.09.2008

Šifra: 032-01-1/07-16

Datum: 15. september 2008

Z A P I S N I K

16. seje Občinskega sveta Občine Zavrč, ki je bila v ponedeljek 15. septembra 2008 s pričetkom ob 17,30 uri v sejni sobi Občine, Zavrč .

zapisnik v .pdf formatu

Sejo sveta je na osnovi 21. člena Poslovnika občinskega sveta (Uradni list RS št. 92/99, 118/04) sklical župan občine Zavrč g. Miran VUK .

Predsedujoči je ugotovil, da je na seji navzočih 7 članov občinskega sveta, / Marta BOSILJ, Slavko KOKOT, Janko LORBEK, Franc KELC, Dušan BRATUŠA, Peter VESENJAK in ROJKO Dušan.

Na osnovi 28. člena Poslovnika občinskega sveta se ugotavlja, da je svet sklepčen. Zaradi navedenega je občinski svet lahko nadaljeval sejo.

Seji sveta so prisostvovali še naslednji vabljeni:

1. Irena Horvat Rimele, tajnica občinske uprave

2. Danica Bratuša

Predlog dnevnega reda za 16 sejo, ki ga je predlagal župan, so člani sveta prejeli z vabilom za 16. redno sejo.

DNEVNI RED:

Na podlagi 25. člena Poslovnika občinskega sveta občine Zavrč (Uradni list RS, št. 92/99, 118/04) je župan predlagal naslednji dnevni red:

1.) Predlog zapisnika 15. redne seje občinskega sveta z dne 22.07. 2008

2.) Vloga za izdajo soglasja o dodelitvi dela plače za delovno uspešnost direktorici JZ Zdravstveni dom Ptuj

3.) Polletno poročilo o delu Skupne občinske uprave v letu 2008

4.) Polletno poročilo o delu in stroških v Centru informiranja in poklicnega svetovanja na Ptuju

5.) Rebalans proračuna Občine Zavrč št.2 za leto 2008

6.) Kategorizacija občinskih cest

7.) Morebitni sklepi in predlogi

– poročilo s sestanka z vodstvom Nove KMB

8.) Razno

Dopolnitev dnevnega reda:

Informacija s sestanka sveta Zavoda OŠ

Informacija s sestanka odbora za gospodarstvo

Problematika POŠTA Slovenije

Dušan Rojko: ali je možno kupiti kontajnerje od carine

Odgovor poda tajnica občinske uprave Irena Horvat Rimele, da so kontajnerji v lasti fizične osebe in Občina Zavrč ne razpolaga z njimi.

AD 1: Predlog zapisnika 15. redne seje občinskega sveta z dne 22.07. 2008

Navzočih: 7 članov občinskega sveta

ZA: 7

PROTI: Nihče

SKLEP: Zapisnik 15. redne seje občinskega sveta z dne 22.07. 2008 se potrdi.

AD 2: Vloga za izdajo soglasja o dodelitvi dela plače za delovno uspešnost direktorici JZ Zdravstveni dom Ptuj

Uvodno obrazložitev poda tajnica občinske uprave Irena Horvat Rimele.

Gradivo so člani občinskega sveta prejeli s sklicem današnje seje.

Na podlagi tretjega odstavka 8. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju o dodelitvi plače za delovno uspešnost odloča organ, pristojen za imenovanje direktorja, v soglasju z ustanoviteljem.

Višina dela plače za delovno uspešnost direktorjev oseb javnega prava s področja zdravja se določa na podlagi meril, ki so določena s Pravilnikom o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja zdravja.

O izdaji soglasja o dodelitvi delovne uspešnosti direktorici JZ Zdravstveni dom Ptuj je Občinski svet Občine Zavrč razpravljal na 13. redni seji dne 10. aprila 2008. Na seji je Občinski svet sprejel soglasje, na podlagi katerega je soglašal, da direktorica JZ Zdravstveni dom Ptuj pripada za delovno uspešnost znesek v višini 4.561,65 EUR bruto.

Ker so se pri izračunu višine delovne uspešnosti, po mnenju Ministrstva za javno upravo, uporabila napačna izhodišča (osnovna plača december 2007), je Ministrstvo za javno upravo zahtevalo, da se pripravi novi izračun, ki temelji na osnovi plač iz meseca decembra 2006.

Zaradi upoštevanja nižje osnove za izračun delovne uspešnosti direktorice, se tako skupni znesek za izplačilo zniža iz 4.561,65 EUR bruto na 4.460,18 EUR bruto.

Na podlagi navedenega je bil na sejo Sveta zavoda podan predlog popravka sklepa o višini zneska za izplačilo delovne uspešnosti direktorice, katerega je Svet zavoda tudi potrdil. Ker pa mora na podlagi Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju o dodelitvi plače za delovno uspešnost, k dodelitvi plače za delovno uspešnost podati soglasje tudi ustanovitelj, nam Svet zavoda ponovno pošilja vlogo za izdajo soglasja o dodelitvi dela plače za delovno uspešnost direktorici ZJ Zdravstveni dom Ptuj.

Sledi razprava med člani občinskega sveta.

Navzočih: 7 članov občinskega sveta

ZA: 7

PROTI: Nihče

SKLEP: Občinski svet Občine Zavrč v skladu z Uredbo o plačah direktorjev v javnem sektorju izda soglasje o dodelitvi plače za delovno uspešnost direktorici JZ Zdravstveni dom Ptuj.

AD 3: Polletno poročilo o delu Skupne občinske uprave v letu 2008

Gradivo so člani občinskega sveta prejeli s sklicem seje.

IX. točka Sporazuma med občinami ustanoviteljicami z dne 19.07. 1999, določa, da mora o realizaciji plana dela Skupna občinska uprava polletno poročati občinam ustanoviteljicam.

Uvodno obrazložitev poda podžupanja. Osebno meni, da je z delom Skupne občinske uprave v letu 2008 zadovoljna.

Razpravljali so:

Podžupanja za mnenje prosi tajnico občinske uprave.

Irena Horvat Rimele: moti jo zaposlovanje na skupni občinski upravi, saj o nameri nove zaposlitve nismo pravočasno obveščeni. Razpis je bil dokaj na tiho.

Podžupanja: o tem bo spregovorila na kolegiju županov. Delo je premalo transparentno. Saj so naše pravice samo formalne, nimamo pa nobenega odločanja.

Irena Horvat Rimele: predlaga, da bi predstojnica Skupne občinske uprave organizirala sestanke s tajniki občinskih uprav občin ustanoviteljic.

Dušan R.: predlaga, da bi enkrat predstojnico povabili na sejo občinskega sveta mogoče ob koncu leta, da bi nam osebno predstavila delovanje. Ostali člani s predlaganim soglašajo.

Irena Horvat Rimele: o redarski službi je bil organiziran sestanek in je predstavnikom občin bilo podrobneje vse predstavljeno.

Po razpravi občinski svet sprejme:

Navzočih: 7 članov občinskega sveta

ZA: 7

PROTI: Nihče

SKLEP: 1. na sejo občinskega sveta se naj povabita predstojnica Skupne občinske uprave in vodja redarske službe, da občinski svet in župana seznanita z delovanjem redarske službe.

2. Občinski svet soglasno potrdi Polletno poročilo o delu skupne občinske uprave v letu 2008.

AD 4: Polletno poročilo o delu in stroških v Centru informiranja in poklicnega svetovanja na Ptuju

Uvodno poročilo poda podžupanja.

Sledi razprava in občinski svet sprejme;

Navzočih: 7 članov občinskega sveta

ZA: 7

PROTI: Nihče

SKLEP: Občinski svet Občine Zavrč potrdi Polletno poročilo o delu in stroških v Centru informiranja in poklicnega svetovanja na Ptuju.

AD 5: Rebalans proračuna Občine Zavrč št. 2 za leto 2008

Uvodno obrazložitev poda tajnica občinske uprave.

Sledi razprava po posameznih postavkah. Obrazložitev podajata tajnica občinske uprave Irena Horvat Rimele in Danica Bratuša.

Danica Bratuša: obrazloži glede ceste v Korenjaku – izvajalec bo dela opravil letos situacijo pa bo izdal naslednje leto. Potreben bo prenos sredstev iz 2009 na 2008.

Občinski svet se s predlaganim strinja.

Janko Lorbek: meni, da bi bila večja težava, če dela ne bi bila opravljena.

Navzočih: 7 članov občinskega sveta

ZA: 7

PROTI: Nihče

SKLEP: Občinski svet Občine Zavrč potrjuje Rebalans št. 2 in je priloga tega zapisnika.

AD 6: Kategorizacija občinskih cest

Obrazložitev poda Danica Bratuša. In sicer je potrebna uskladitev gozdnih cest z občinskim cestnim omrežjem v občini Zavrč.

Člani občinskega sveta so predlog, ki ga je pripravil Zavod za gozdove Slovenije Območna enota Maribor prejeli v gradivu.

Navzočih: 7 članov občinskega sveta

ZA: 7

PROTI: Nihče

SKLEP: Občinski svet Občine Zavrč podaja soglasje k uskladitvi gozdnih cest z občinskim cestnim omrežjem v občini Zavrč

AD 7: Morebitni sklepi in predlogi

AD 7A: poročilo s sestanka z vodstvom Nove KBM

Poročali so:

Peter Vesenjak: mogoče bi morali v akcijo že prej. S strani banke ekonomski vidik kaže da ni prometa in poslujejo v rdečih številkah. Z Dušanom Rojkom sta povdarjala, naj ne gledajo samo na ekonomski vidik ampak tudi na to, da Občina Zavrč leži na obmejnem območju. Da je večina občanov njihovih komitentov. Vodstvo Nove KBM so argomentirali svojo odločitev tudi z dejstvom, da je večina »večjih« strank zapustila poslovalnico v Zavrču. Ampak člana komisije verjameta, da so ti še vedno njihovi komitenti. Iz prvega razgovora na Ptuju sta menila, da je pozitivno. Na drugem razgovoru pri ogledu prostorov, so bili prisotni: direktor, investicijski vodja in Cvetka GOBEC namestnica direktorja. Investicijski direktor in ga. Cvetka Gobec sta se zelo upirala a direktor je dal občutek, da vendar ni vse tako črno. Odšla sta z mnenjem, da se poslovalnica ne bo tako hitro poslovila. Dogovorili so se, da banka pisno seznani svet s svojimi stališči.

Dušan Rojko: želi le dopolniti Petra Vesenjaka. Poudarja, da sta vztrajala, da poslovalnica Nove KBM v Zavrču deluje naprej. Navajala sta več različnih argumentov, ki opravičujejo delovanje poslovalnice v Zavrču. Tako sta navedla; bodočo širitev meje in da se ne more gledati samo skozi kapital. Samo postavitev bankomata je stala 80.000 eur. Vztrajala sta, da si vsaj ogledajo ponujene prostore v poslovalnici Inter Ine. Prostore so si ogledali.

Dogovorili so se da bo nova KBM posredovala dopis kjer bodo zapisali svoja stališča.

Peter Vesenjak; vodstvo Nove KBM nas je obvestilo, da bi se poslovalnica zaprla s 01.11. 2008 zaradi rušitve objekta. Predlagala sta, da se glede na to, da se objekt še ne bo rušil poslovalnica do tedaj ne bi zaprla.

AD 7B: Vloga Ivana OGRIZEK

Tajnica občinske uprave Irena Horvat Rimele prebere dopis-vlogo Ivana Ogrizka, ki ga je na sedež Občine Zavrč dostavil g. Ivan Ogrizek. V njem prosi župana in občinski svet za pomoč pri urejanju dovoza do novega poslovnega prostora

Irena Horvat Rimele še pove, da je za mnenje na predlog župana zaprosila odvetnika Odvetniške družbe Čeferin g. Oberstar. Prebere odgovor odvetnika;

Občinski svet predlaga, da se g. Ivanu Ogrizku pošlje dopis s katerim se ga obvesti, da se je njegova vloga obravnavala, istočasno se naj priloži fotokopija odgovora Odvetniške družbe Čeferin.

AD 7C: Informacija s sestanka sveta Zavoda OŠ

Poroča Janko Lorbek,

01.09. 2008 sta se Janko L. in Franc K. udeležila sestanka Sveta Zavoda OŠ Cirkulane Zavrč. Na seji sta manjkali predstavnici sveta staršev iz Občine Zavrč, Marija Kotolenko Korpar in Ivanka Pohorec. V nadaljevanju pove še naslednje: podana je bila razrešnica ravnateljici Diani BOHAK SABATH. Predsednik sveta zavoda je sedaj Izidor Gnilšek. Imamo novo vršilko dolžnosti, to je ga. Kristina Artenjak. Imenovana je za dobo enega leta. Postopek za imenovanje novega ravnatelja se bo pričel v mesecu marcu. Za namestnico v.d. ravnateljice je imenovana ga. Terezija Štumberger.

Člani občinskega sveta sprašujejo kako, da ni imenovana namestnica, ki je ves delovni čas v Zavrču.

Na naslednji seji sveta Zavoda, bosta posredovala to vprašanje.

Posredujeta vprašanje glede možnosti financiranje fakultativnega tujega jezika-je možno, da to sofinancira občina?

Sledi razprava med člani občinskega sveta.

Občinski svet predlaga, da se naj zahteva število učencev, ki bodo vključeni v tečaj fakultativnega učenja tujega jezika. Ko se bo razpolagalo s podatkom o številu otrok in ceno tečaja se bomo naprej pogovarjali. Irena Horvat Rimele obrazloži, da sedaj še ne moremo sofinancirati, ker nimamo planirano v proračunu.

AD 7Č: Problematika POŠTA Slovenije

Poročilo poda Janko Lorbek.

S strani občanov je bil opozorjen, da so pogoji dela zaradi prostorske stiske v prostorih Pošte v Zavrču nemogoči. Apelira, da bi se pošti Slovenije napisal dopis, s katerim jih opozorimo na nemogoče pogoje dela. V Goričaku se gradi nova zgradba in bi bil primeren prostor. G. Ogrizek jim je že ponudil prostor v najem a odgovora še ni. Predlaga, da se napiše dopis in da se skliče sestanek z vodstvom Pošte Slovenije.

Navzočih: 7 članov občinskega sveta

ZA: 7

PROTI: Nihče

SKLEP: Občinski svet Občine Zavrč predlaga, da se Pošti Slovenije pošlje dopis glede prostorske stiske in nemogočih pogojih dela na Pošti v Zavrču.

AD 7D: Informacija s sestanka odbora za gospodarstvo

Predsednik odbora za gospodarstvo g. Janko Lorbek prebere zapisnik odbora in podrobneje predstavi predloge pri posameznih točkah, ki jih je odbor obravnaval.

Sledi razprava med člani občinskega sveta:

Navzočih: 7 članov občinskega sveta

ZA: 7

PROTI: Nihče

SKLEP: Občinski svet Občine Zavrč potrdi vse predloge odbora za gospodarstvo, ki so zajeti v zapisniku, ki je sestavni del tega zapisnika

AD 8: Razno

Seja zaključena ob 20,30 uri.

Zapisala: Lidija Domjan

15. seja Občinskega sveta Občine Zavrč, 22.06.2008

clip_image002

OBČINA ZAVRČ

Zavrč 11, 2283 Zavrč

Telefon: /02/ 761 04 82, Telefax: /02/ 761 04 83

e-mail: obcina.zavrc@siol.net

Šifra: 032-01-1/07-15

Datum: 22. julij 2008

Z A P I S N I K

15. seje Občinskega sveta Občine Zavrč, ki je bila v sredo 22. julija 2008 s pričetkom ob 19,00 uri v sejni sobi Občine, Zavrč .

zapisnik v .pdf formatu

Sejo sveta je na osnovi 21. člena Poslovnika občinskega sveta (Uradni list RS št. 92/99, 118/04) sklical župan občine Zavrč g. Miran VUK .

V skladu s Poslovnika občinskega sveta (Uradni list RS št. 92/99,118/04) je sejo občinskega sveta vodil, župan. Predsedujoči je ugotovil, da je na seji navzočih 7 članov občinskega sveta / Marta BOSILJ, Slavko KOKOT, Janko LORBEK, Dušan BRATUŠA, Peter VESENJAK, Franc KELC in Dušan ROJKO.

Na osnovi 28. člena Poslovnika občinskega sveta se ugotavlja, da je svet sklepčen. Zaradi navedenega je občinski svet lahko nadaljeval sejo.

Seji sveta so prisostvovali še naslednji vabljeni:

1. Irena Horvat Rimele, tajnica občinske uprave

2. Danica Bratuša

3. Mediji – Radio Tednik – Martin Ozmec

4. Stanislav Napast – Skupna občinska uprava

Predlog dnevnega reda za 15 sejo, ki ga je predlagal župan, so člani sveta prejeli z vabilom za 15. redno sejo.

DNEVNI RED:

Na podlagi 25. člena Poslovnika občinskega sveta občine Zavrč (Uradni list RS, št. 92/99, 118/04) je župan predlagal naslednji dnevni red:

1.) Predlog zapisnika 14. redne seje občinskega sveta z dne 11. junij 2008

2.) Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana za območje Občine Zavrč – spremembe in dopolnitve 2007 (g. Stanislav Napast)

3.) Soglasje k povišanju normativa v vrtcu Zavrč

4.) Imenovanje predstavnikov lokalne skupnosti v Svet Zavoda OŠ Cirkulane-Zavrč

5.) Zaključni račun Občine Zavrč za leto 2007

6.) Polletna realizacija Januar – Junij 2008

7.) Določitev plakatnih mest po določbah ZVRK

8.) Predlog za povišanje cen najema grobnega prostora na pokopališču v Zavrču

9.) Občinski praznik

10.) Ukinitev poslovalnice Nove Kreditne banke – poslovalnice Zavrč (g. Dušan Rojko)

11.) Morebitni sklepi in predlogi

12.) Razno

Na seji so člani občinskega sveta predlagali naslednje dopolnitve dnevnega reda:

Dopolnitev dnevnega reda:

– Predlog odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Zavrč

– Dopis OŠ Cirkulane-Zavrč glede statusa Osnovne šole

– Predlog zapisnika 5. korespondenčne seje z dne 18. julij 2008

– Poročilo odbora za gospodarstvo – Janko Lorbek

Člani občinskega sveta so soglasno potrdili predlagani in dopolnjeni dnevni red.

AD 1: Predlog zapisnika 14. redne seje občinskega sveta z dne 11.06. 2008

Občinski svet Občine Zavrč brez pripomb potrdi zapisnik 14. redne seje.

Navzočih: 7 članov občinskega sveta

ZA: 7

PROTI: Nihče

SKLEP: Zapisnik 14. redne seje občinskega sveta z dne 11.06. 2008 se potrdi.

AD 2: Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana za območje Občine Zavrč – spremembe in dopolnitve 2007 (g. Stanislav Napast)

Uvodno obrazložitev poda predstavnik Skupne Občinske uprave g. Stanislav Napast.

In sicer Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana za območje Občine Zavrč vsebuje spremembe in dopolnitve, kot so bile predlagana in sicer gre za dve prioritetni spremembi s katerimi se zelo mudi. To sta pobuda ki zajema trgovino Haložanka in je tako v celoti urejeno. Druga prioritetna pobuda zajema stanovanjski del.

Predlaga, da občinski svet odlok potrdi in se čimprej objavi, saj bi tako g. Ogrizek v mesecu avgustu že lahko pridobil gradbeno dovoljenje za izgradnjo nove trgovine.

Sledi razprava.

Po razpravi župan daje predlog na glasovanje.

Navzočih: 7 članov občinskega sveta

ZA: 7

PROTI: Nihče

SKLEP: Občinski svet Občine Zavrč na podlagi 52. člena in drugega odstavka 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 15. člena Statuta Občine Zavrč (Uradni list RS, št. 64/99, 98/04) sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana za območje Občine Zavrč – spremembe in dopolnitve 2007

AD 3: Soglasje k povišanju normativa v vrtcu Zavrč

Gradivo so člani Občinskega sveta prejeli v gradivo za sejo, v katerem Osnovna šola Cirkulane – Zavrč prosi soglasje k povišanju normativa v vsakem oddelku za dva otroka, kolikor dopušča zakon.

Sledi razprava med člani občinskega sveta, po kateri sprejmejo naslednje,

Navzočih: 7 članov občinskega sveta

ZA: 7

PROTI: Nihče

SKLEP: Na podlagi Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 UPB), Pravilnika o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 75/05, 82/05 in 76/08) in 15.člena Statuta Občine Zavrč ( Uradni list RS, št. 64/99 in 98/04) Občinski svet občine Zavrč sprejel sklep o številu otrok v oddelkih vrtca v Zavrču.

AD 4: Imenovanje predstavnikov lokalne skupnosti v Svet Zavoda OŠ Cirkulane-Zavrč

Obrazložitev poda tajnica občinske uprave. Na 14. redni seji je občinski svet sprejel sklep s katerim sta bila v Svet Zavoda OŠ Cirkulane Zavrč imenovana g. Peter Vesenjak in g. Franc Kelc. Na podlagi ugotovitev, da je g. Peter Vesenjak v svetu Zavoda bil imenovan že dva obdobja zaporedno, bo potrebno danes imenovati novega predstavnika.

Po razpravi člani občinskega sveta predlagajo in potrdijo novega predstavnika v Svet Zavoda OŠ Cirkulane – Zavrč. Predlagani je g. Janko Lorbek.

Navzočih: 7 članov občinskega sveta

ZA: 7

PROTI: Nihče

SKLEP: S katerim občinski svet Občine Zavrč imenuje v Svet javnega vzgojno- izobraževalnega zavoda Osnovne šole Cirkulane-Zavrč za predstavnika Janka LORBEK Pestike 1/a, 2283Zavrč.

AD 5: Zaključni račun Občine Zavrč za leto 2007

Gradivo so člani občinskega sveta prejeli s sklicem današnje seje.

Sledi razprava, po kateri občinski svet potrdi Zaključni račun za leto 2007.

Navzočih: 7 članov občinskega sveta

ZA: 7

PROTI: NIHČE

SKLEP: s katerim Občinski svet Občine Zavrč potrjuje Zaključni račun za leto 2007

AD 6: Polletna realizacija Januar – Junij 2008

Gradivo k tej točki je bilo posredovano s sklicem današnje seje. Poročilo poda računovodkinja ga. Darinka Ivančič.

Razpravljali so:

Marta Bosilj: predlaga, da se v Dober Denu objavi izsek, ki zajema stroške vrtca, družinskega pomočnika, domov, šolskih prevozov skratka stroške ki zajemajo družbene dejavnosti.

Dušan Rojko: dopolnjuje predlog ga. Marte Bosilj, predlaga, da se objavi celoten povzetek vseh postavk.

Irena H. Rimele: pove, da bodo sedaj vse informacije dosegljive na spletni strani Občine Zavrč.

Dušan Rojko: meni, da vsi občani ne uporabljajo interneta in jim tako informacije niso dosegljive.

Peter Vesenjak: je mnenja, da se podatki objavijo v lokalnem časopisu

Župan: prelaga, da se podatki objavijo v obliki, ki bo razumljiva vsem občanom in se objavijo v lokalnem časopisu.

Po konstruktivni razpravi občinski svet sprejme sklep, da se podatki v najbolj razumljivi obliki objavijo v lokalnem časopisu Dober Den in istočasno potrdi Polletno realizacijo Januar – Junij 2008.

Navzočih: 7 članov občinskega sveta

ZA: 7

PROTI: NIHČE

AD 7: Določitev plakatnih mest po določbah ZVRK

Uvodno obrazložitev poda Danica Bratuša.

Občina Zavrč mora v skladu z zakonom objaviti plakatna mesta.

Občinski svet sprejme sklep, da se plakatira na običajno krajeven način, saj trenutno še nimamo izdelanih plakatnih mest.

AD 8: Predlog za povišanje cen najema grobnega prostora na pokopališču v Zavrču

Uvodno obrazložitev poda Danica Bratuša.

Na osnovi 15. člena odloka o pokopališkem redu in pogrebnih svečanosti v občini Zavrč (Uradni list RS. Št. 106/2006) strokovna služba uprave Občine Zavrč podaja občinskemu svetu občine Zavrč predlog za povišanje cen najema grobov za leto 2008.

Predlagana višina najema samskega groba je: 20.4478 €, predlagana cena najema družinskega groba je 27.2769 €.

Predlog se podaja v obravnavo.

Občinski svet sprejme sklep, s katerim potrdi predlagano ceno najema groba na pokopališči v Zavrču.

AD 9: Občinski praznik

Obrazložitev poda podžupanja ga. Marta Bosilj.

Prebere program, ki ga je pripravil odbor za družbene dejavnosti.

v petek 15. avgusta ob 17,00 uri bo v kulturnem domu potekal družbeni večer društev Občine Zavrč, kjer se bodo predstavila vsa društva

16. avgusta bo najprej svečana otvoritev novo modernizirane ceste v Pestikah pri Jožici Bratuša

– osrednja prireditev se bo pričela ob 18,30 uri v Kulturnem domu

osrednjo prireditev bo povezovala Tatjana Mohorko

na osrednji prireditvi morajo biti prisotna vsa društva s praporji.

po razpravi občinski svet potrdi predlagano.

AD 9a: Predlogi za občinska priznanja:

Obrazložitev poda tajnica občinske uprava.

Prebere zapisnik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki je priloga tega zapisnika.

Iz zapisnika izhaja, da bodo letošnji dobitniki občinskih priznanj:

  1. Čebelarsko društvo Zavrč – predlagatelj OO LDS
  2. Ivan Korpar – predlagatelj PGD
  3. Angela Ivančič –predlagatelj Marta Bosilj

Navzočih: 7 članov občinskega sveta

ZA: 7

PROTI: NIHČE

SKLEP: Občinski svet Občine Zavrč sprejme sklep s katerim potrjuje predlog za podelitev občinskih priznanj kot izhaja iz zapisnika Komisije za mandatna vprašanj, volitve in imenovanja.

AD 10: Ukinitev poslovalnice Nove Kreditne banke – poslovalnice Zavrč (g. Dušan Rojko)

Obrazložitev poda član občinskega sveta g. Dušan Rojko.

Glede na to, da Novi KBM pogodba o najemu poteče dne 31.08. 2008 zaradi rušitve objekta, se poslovalnica zapira. Novi KBM ni v interesu, da bi poslovalnica ostala še naprej in tudi trenutno ne iščejo primernega prostora za selitev poslovalnice, saj menijo, da je bankomat dovolj. Meni, da bi sedaj morali ukrepati in posredovati Novi KBM dopis, s katerim bi izrazili da na vsak način želimo, da poslovalnica v Zavrču ostane.

Tajnica občinske uprave Irena H. Rimele prebere uradni zaznamek pogovora z go. Cvetko Gobec v zvezi z zaprtjem NKB Maribor poslovalnice Zavrč.

Sledi konstruktivna razprava, po kateri na predlog župana občinski svet sprejme sklep, da se predstavniki občine (Dušan Rojko in Peter Vesenjak) sestanejo z vodstvom Nove KBM in proučijo možnosti, da poslovalnica ostane v Zavrču.

Navzočih: 7 članov občinskega sveta

ZA: 7

PROTI: nihče

AD 10: Morebitni sklepi in predlogi

AD 10A: Predlog odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Zavrč

Prelog Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Zavrč je bil podan na današnji seji.

Obrazložitev poda Danica Bratuša.

Po razpravi občinski svet sprejme

SKLEP; s katerim potrdi Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Zavrč

Navzočih: 7 članov občinskega sveta

ZA: 7

PROTI: nihče

AD 10B: Dopis OŠ Cirkulane-Zavrč glede statusa Osnovne šole

Tajnica občinske uprava prebere dopis OŠ Cirkulane Zavrč z dne 18.07. 2008.

Razpravljali so:

Župan: predlaga, da akta o ustanovitvi ne podpišemo dokler ne bo razumevanja po samostojnem zavodu.

F. Kelc: dokler ne bo akt sprejet svet Zavoda ne more delovati in ni legitimen, zato se mu zdi nesmiselno, da se predstavniki občine udeležujejo sej Zavoda.

M. Bosilj: je izrecno proti podpisu soustanoviteljskega akta.

Dušan Rojko: meni, da se s podpisom soustanoviteljskega akta z ničemer še ne zavezujemo. Saj vidi težavo v tem, da ne dobimo podpore in soglasja o samostojnem zavodu s strani Ministrstva za šolstvo in šport.

Po razpravi občinski svet sprejme sklep, da bomo to točko obravnavali še enkrat na naslednji seji.

Navzočih: 7 članov občinskega sveta

ZA: 7

PROTI: NIHČE

AD 10C: Predlog zapisnika 5. korespondenčne seje z dne 18. julij 2008

Brez pripomb občinski svet potrdi predlog zapisnika 5. korenspondenčne seje z dne 18. julij 2008

Navzočih: 7 članov občinskega sveta

ZA: 7

PROTI: NIHČE

AD 10Č: Poročilo odbora za gospodarstvo – Janko Lorbek

Obrazložitev poda predsednik odbora za gospodarstvo g. Janko Lorbek.

Med aktualnimi točkami dnevnega reda je odbor za gospodarstvo obravnaval tudi vlogo občana Jožefa Težaka za sofinanciranje modernizacije poti in predlaga občinskemu svetu, da se sofinancira modernizacija javne poti v višini 5.900 € pod pogojem, da uporabniki zberejo sredstva v višini 4.900€ in neposredno pokrijejo izvajalcu.

Ob obravnavanju vloge občana Zvonka Težaka, odbor predlaga občinskemu svetu, da občina pristopi k sofinanciranju poti po predračunu, ki zajema dobavo in vgradnjo asfaltne mase, vse ostale stroške krije uporabnik sam.

Sklep s katerim občinski svet soglasno potrdi oba predloga odbora za gospodarstvo.

AD 11: Razno

Sledi razprava:

M. Bosilj seznani občinski svet o tem, da želi OO RK v mesecu septembru organizirati srečanje starejših in bolnih občanov.

Seja zaključena ob 21,30 uri.

Zapisala: Lidija Domjan