20. seja Občinskega sveta Občine Zavrč, 10.12.2008

clip_image002

OBČINA ZAVRČ

Zavrč 11, 2283 Zavrč

Telefon: /02/ 761 04 82, Telefax: /02/ 761 04 83

e-mail: obcina.zavrc@siol.net

Šifra:

Datum: 10. december 2008

Z A P I S N I K

20. seje Občinskega sveta Občine Zavrč, ki je bila v sredo 10. decembra 2008 s pričetkom ob 17,30 uri v Baru pri Veseliču v Turškem Vrhu.

zapisnik v .pdf formatu

Sejo sveta je na osnovi 21. člena Poslovnika občinskega sveta (Uradni list RS št. 92/99, 118/04) sklical župan občine Zavrč g. Miran VUK .

V skladu s 26. členom Poslovnika občinskega sveta (Uradni list RS št. 92/99,118/04) je sejo občinskega sveta vodila podžupanja ga. Marta Bosilj, župan se je opravičil in se pridružil pozneje. Predsedujoča je ugotovila, da je na seji navzočih 7 članov občinskega sveta / Marta BOSILJ, Slavko KOKOT, Janko LORBEK, Dušan BRATUŠA, Peter VESENJAK, Franc KELC in Dušan ROJKO.

Na osnovi 28. člena Poslovnika občinskega sveta se ugotavlja, da je svet sklepčen. Zaradi navedenega je občinski svet lahko nadaljeval sejo.

Seji sveta so prisostvovali še naslednji vabljeni:

1. Irena Horvat Rimele, tajnica občinske uprave

2. Danica Bratuša

3. delavki občinske uprave: Lidija Domjan in Marjana Logar Kelc

4. Mediji – Radio Tednik – Martin Ozmec

Predlog dnevnega reda za 20 sejo, ki ga je predlagal župan, so člani sveta prejeli skupaj z vabilom.

DNEVNI RED:

Na podlagi 25. člena Poslovnika občinskega sveta občine Zavrč (Uradni list RS, št. 92/99, 118/04) je župan predlagal naslednji dnevni red:

1.) Predlog zapisnika 18. redne seje občinskega sveta z dne 20.11. 2008

2.) Predlog zapisnika 19. redne seje občinskega sveta z dne 25.11. 2008

3.) PREDLOG proračuna Občine Zavrč za leto 2009

4.) Predlog za povišanje vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Zavrč

5.) Sklep o podaljšanju veljavnosti Odloka o komunalnem prispevku v Občini Zavrč

6.) Morebitni sklepi in predlogi

Ø Vloga za stalni odpis nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Ø Potrditev inventurne komisije

Ø Predlog za odpis terjatev

7.) Razno

Na seji so člani občinskega sveta predlagali naslednje dopolnitve dnevnega reda:

Dopolnitev dnevnega reda:

– modernizacija ceste Zeletina – Belski Vrh – Gradec (Danica Bratuša)

– informacija – Investicija izgradnje doma starejših občanov (Irena Horvat Rimele)

– Deponija posipnega materiala pri farmi Majcenovič (Slavko Kokot)

– nekaj vprašanj v zvezi z proračunom 2009 (Dušan Rojko)

Člani občinskega sveta so soglasno potrdili predlagani in dopolnjeni dnevni red.

AD 1: Predlog zapisnika 18. redne seje občinskega sveta z dne 20.11. 2008

Občinski svet Občine Zavrč brez pripomb potrdi zapisnik 18. redne seje.

Navzočih: 7 članov občinskega sveta

ZA: 7

PROTI: Nihče

SKLEP: Zapisnik 18. redne seje občinskega sveta se potrdi.

AD 2: Predlog zapisnika 19. redne seje občinskega sveta z dne 25.11. 2008

Občinski svet brez pripomb potrdi zapisnik 19. redne seje.

Navzočih: 7 članov občinskega sveta

ZA: 7

PROTI: Nihče

SKLEP: Občinski svet Občine Zavrč je potrdil zapisnik 19. redne seje z dne 25.11. 2008

AD 3: PREDLOG proračuna Občine Zavrč za leto 2009

Gradivo so člani Občinskega sveta prejeli v gradivo za sejo.

Uvodno obrazložitev poda Danica Bratuša.

Sledi razprava med člani občinskega sveta.

Razpravljali so:

Dušan Rojko: pozorno in natančno je pregledal proračun po posameznih postavkah. Zanima ga, zakaj tako visok znesek na postavki nadur občinske uprave. Odgovor poda Danica, do nad ur prihaja zaradi udeležbe občinske uprave na ob seji občinskega sveta, na odborih, dogaja pa se tudi, da zaradi določenih terminov mora biti delo opravljeno ne glede na delovni čas.

Nadalje g. Rojko poda predlog, s katerim predlaga znižanje sejnin občinskemu svetu zaradi gospodarske krize.

O predlogu sledi razprava med člani občinskega sveta, ki menijo, da bi se o tem pogovarjali na eni izmed naslednjih sej občinskega sveta. Naslednje vprašanje g. Rojko postavlja predsedniku SPVCP in sicer kaj zajema postavka druge dejavnosti, saj je dokaj visoka. Franc K. in Janko L. podata odgovor, da postavka zajema sredstva, ki so namenjena za izdelavo označitve šolskih postajališč. V nadaljevanju g. Rojko predlaga, da se bi v letu 2009 planirala še sredstva za izgradnjo širokopasovnega omrežja.

Sledi razprava med člani občinskega sveta po kateri podžupanja poda predlog Proračuna za leto 2009 na glasovanje.

Navzočih: 7 članov občinskega sveta

ZA: 7

PROTI: Nihče

SKLEP: s katerim na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/97, 10/98 in 74/98), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02- ZJU in 110/02-ZDT-B, 127/06-ZJZP in 14/07-ZSDPO) in 15. člena Statuta Občine Zavrč (Uradni list RS, št. 64/99, 98/04) občinski svet Občine Zavrč sprejme Odlok o proračunu Občine Zavrč za leto 2009.

AD 4: Predlog za povišanje vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Zavrč

Gradivo je bilo posredovano skupaj s sklicem seje.

Uvodno obrazložitev poda pod Lidija Domjan

Na podlagi 18. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 131/2003) se podaja občinskemu svetu občine Zavrč predlog za povišanje vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Zavrč.

Osnova za povišanje vrednosti točke za izračun NUSZ je rast cen življenjskih potrebščin, ki na letni ravni znašajo 3,1%.

 1. Dosedanja vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Zavrč znaša 0,0030€.
 2. predlaga nova vrednost točke znaša 0,0031€.

Predlog se poda v obravnavo.

Sledi glasovanje:

Navzočih: 7 članov občinskega sveta

ZA: 7

PROTI: 0

SKLEP: Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (UL RS, št. 94/07 UPB), 18. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (UL RS, št. 131/03) in 15. člena Statuta Občine Zavrč (UL, RS, št. 64/99 in 98/04) je Občinski svet Občine Zavrč na 20. redni seji dne 10. decembra 2008 sprejel sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Zavrč, s katerim vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Zavrč znaša 0,0031 EUR.Vrednost točke iz tega sklepa se uporablja od 01. januarja 2009 dalje.

AD5: Sklep o podaljšanju veljavnosti Odloka o komunalnem prispevku v Občini Zavrč

Gradivo so člani občinskega sveta prejeli skupaj z vabilom za sejo.

Uvodno obrazložitev poda tajnica občinske uprave Irena Horvat Rimele.

Sledi razprava po kateri občinski svet sprejme sklep.

Navzočih: 7 članov občinskega sveta

ZA: 7

PROTI: NIHČE

SKLEP: o podaljšanju veljavnosti Odloka o komunalnem prispevku v Občini Zavrč, ki ga je Občinski svet Občine Zavrč sprejel na redni seji dne 14. marca 2008 in je objavljen v Uradnem listu RS št. 36/08 in se podaljša do 30. junija 2009. sklep se začne veljati takoj in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

AD 6: Morebitni sklepi in predlogi

AD 6A: Vloga za stalni odpis nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Gradivo k tej točki je bilo posredovano s sklicem današnje seje. Poročilo poda Irena Horvat Rimele.

Sledi razprava:

Po kateri občinski svet predlaga, da se zavezanka za Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča ga. Petrinjak izloči iz baze podatkov za leto 2009, obveznost poravna Občina Zavrč, glede na to, da se zavezanka nahaja v domu za starejše občane in je na nepremičnini že zaznamba (stanje v zemljiški knjigi) na podlagi katere se nepremičnina ne more odtujiti.

Navzočih: 7 članov občinskega sveta

ZA: 7

PROTI: NIHČE

AD 6/B: Potrditev inventurne komisije

Uvodno obrazložitev poda tajnica občinske uprave. Pove kdo so bili imenovani v inventurno komisijo leta 2008. Občinski svet sprejme sklep, da komisija ostane nespremenjena in jo tako sestavljajo; Peter Vesenjak, Dušan Bratuša in Franc Vaupotič.

Navzočih: 7 članov občinskega sveta

ZA: 7

PROTI: NIHČE

SKLEP: V inventurno komisijo so imenovani naslednji člani; Peter Vesenjak, Dušan Bratuša in Franc Vaupotič.

AD6/C: Predlog za odpis terjatev

Gradivo je bilo članom občinskega sveta posredovano skupaj z vabilom za današnjo sejo.

Uvodno obrazložitev poda tajnica občinske uprave.

Dne 25.11. 2007 smo prejeli dopis poslovalnice Mesarije Kokol s katerim so nas obvestili, da bo z dne 01.11. 2007 prenehala poslovati njihova poslovalnica v naših prostorih na lokaciji Goričak 7.

Na svoji deseti redni seji dne 03. decembra 2007 je občinski svet občine Zavrč sprejel sklep, da se ustanovi komisija, ki bo poskrbela za predajo in zaprtje prostora. Najemnina bi se plačevala, dokler je prostor bil zaseden in ni bila opravljena predaja. V komisijo so bili imenovani P. Vesenjak, F. Kelc in J. Lorbek.

Iz zapisnika o predaji prostorov izhaja, da je bivši najemnik podal predlog, da se bi najemnina prenehala plačevati z dnem zaprtja poslovalnice. Glede na to, da sta bila izdana še računa za najemnino za mesec november in december 2007 kar skupaj znaša 277,84€ strokovna služba občinske uprave predlaga občinskemu svetu, da se terjatev odpiše.

Predlog je podan v razpravo.

Po razpravi občinski svet sprejme naslednje;

Navzočih: 7 članov občinskega sveta

ZA: 7

PROTI: NIHČE

SKLEP: Na podlagi 82. člena Statuta Občine Zavrč (Uradni list RS, št. 64/99 in 98/04), Občinski svet občine Zavrč potrjuje, da se terjatve, ki izhaja iz izstavljenega računa št. 00000484 najemnina poslovnih prostorov za mesec november 2007 v višini 138,92€ in račun št. 00000485 najemnina poslovnih prostorov za mesec december 2007 v višini 138,92€ najemniku Mesarija KOKOL, odpišejo.

AD 6/Č: Modernizacija ceste Zeletina – Belski Vrh – Gradec

Obrazložitev poda Danica Bratuša. Občinski svet obvesti, da se je na sedežu občine oglasila stranka g. Fakin, ki bi želela, da se mu del sofinanciranja za modernizacijo ceste Zeletina – Belski Vrh – Gradec zmanjša.

Občinski svet, predlaga, da se skliče gradbeni odbor, ki je imenovan in se o primeru Fakin odločijo člani odbora, saj sredstva zbrana po pogodbah še vedno ne dosegajo dogovorjenega oz. pogojenega zneska.

Navzočih: 7 članov občinskega sveta

ZA: 7

PROTI: NIHČE

AD 6/D: Deponija posipnega materiala pri farmi Majcenovič (Slavko Kokot)

Sprašuje, kako je z deponijo posipnega materiala pri farmi Majcenovič, saj je sol raztrošena po blatu. Meni, da bi bilo prav, da se deponija sanira in se posipni material skladišči na plato. Odgovor poda predsednik odbora za gospodarstvo g. Janko, in sicer pove, da so se za prestavitev deponije odločili Majcenovičevi sami. Stanje si bo ogledal in se bo uredila tako kot je potrebno.

AD 6/E: informacija – Investicija izgradnje doma starejših občanov (Irena Horvat Rimele)

Obrazložitev poda tajnica občinske uprave;

Občinski svet obvesti, da se je na sedežu občine oglasila predstavnica podjetja INTERIM d.o.o. s projektom za izgradnjo doma starejših občanov. Omenjeno podjetje potrebuje izjavo občine, da soglaša s navedenim projektom. Izjavo potrebujejo kot prilogo vlogi na razpis za pridobitev koncesije s strani Ministrstva za socialno delo.

Občinski svet predlaga, da za podpis izjave pooblašča župana g. Mirana VUKA.

Navzočih: 7 članov občinskega sveta

ZA: 7

PROTI: NIHČE

AD 7: Razno

Pri točki razno ni bilo razprave.

Seja zaključena ob 20,00 uri.

Zapisala: Lidija Domjan

19. seja Občinskega sveta Občine Zavrč, 25.11.2008

Številka: 032-01-1/07-19

Datum: 25. november 2008

Z A P I S N I K

19. seje Občinskega sveta Občine Zavrč, ki je bila v torek 25. novembra 2008 s pričetkom ob 18,00 uri v sejni sobi Občine, Zavrč .

zapisnik v .pdf formatu

Sejo sveta je na osnovi 21. člena Poslovnika občinskega sveta (Uradni list RS št. 92/99, 118/04) sklical župan občine Zavrč g. Miran VUK .

Predsedujoči je ugotovil, da je na seji navzočih 7 članov občinskega sveta, / Marta BOSILJ, Janko LORBEK, Franc KELC, Dušan BRATUŠA, Peter VESENJAK in ROJKO Dušan, Slavko KOKOT.

Na osnovi 28. člena Poslovnika občinskega sveta se ugotavlja, da je svet sklepčen. Zaradi navedenega je občinski svet lahko nadaljeval sejo.

Seji sveta so prisostvovali še naslednji vabljeni:

1. Irena Horvat Rimele, tajnica občinske uprave

2. Danica Bratuša

DNEVNI RED:

Na podlagi 25. člena Poslovnika občinskega sveta občine Zavrč (Uradni list RS, št. 92/99, 118/04) je župan predlagal naslednji dnevni red:

1.) PREDLOG proračuna Občine Zavrč za leto 2009

2.) Morebitni sklepi in predlogi

3.) Razno

AD 2: PREDLOG proračuna Občine Zavrč za leto 2009

Gradivo so člani občinskega sveta prejeli v gradivo za današnjo sejo.

Uvodno obrazložitev poda tajnica občinske uprave Irena Horvat Rimele.

Sledi razprava in usklajevanje predloga:

Znesek

Naziv

PP

KTO

177.243,09

47.000

Taksa Gorišnica

PRIHODEK

2.500

Akcija €/€

130003

402599

3.500

Zimsko vzdrževanje JP

130002

402599

3.000

Tekoče vzdrževanje LC

130100

402599

32.640

Cesta Korenjak

130238

420402 in 420801

20.000

Novogradnja – občinska zgradba

060303

420401

18.510

Cesta Zeletina

130241

420402

15.000

Ureditev PGD

070305

431000

8.000

Šola redno delovanje

190001

402002

3.000

Redno vzdrž. mrliške vežice

160306

402503

1.000

Nadzor na cestah

130200

420801

5.000

Stroški odmer

160002

402999

2.700

ŠD Zavrč

180403

412000

1.000

KUD Zavrč

180153

412000

1.000

TD Zavrč

140104

412000

2.000

Legalizacija igrišča

180504

420804

11.000

Vrtec v drugih občinah

190502

411921

Navzočih:7 članov občinskega sveta

ZA: 7

PROTI: Nihče

SKLEP: s katerim se potrjuje predlog proračuna občine Zavrč za leto 2009

AD 10: Morebitni sklepi in predlogi

Pri točki deset ni bilo razprave.

Naslednja seja občinskega sveta bo v torek 11.12. 2008 ob 18,00 uri..

Seja zaključena ob 20,30 uri.

Zapisala: Lidija Domjan

18. seja Občinskega sveta Občine Zavrč, 20.11.2008

Šifra: 032-01-1/07-18

Datum: 20. november 2008

Z A P I S N I K

18. seje Občinskega sveta Občine Zavrč, ki je bila v četrtek 20. novembra 2008 s pričetkom ob 18,00 uri v sejni sobi Občine, Zavrč .

zapisnik v .pdf formatu

Sejo sveta je na osnovi 21. člena Poslovnika občinskega sveta (Uradni list RS št. 92/99, 118/04) sklical župan občine Zavrč g. Miran VUK .

Predsedujoči je ugotovil, da je na seji navzočih 6 članov občinskega sveta, / Marta BOSILJ, Janko LORBEK, Franc KELC, Dušan BRATUŠA, Peter VESENJAK in ROJKO Dušan, opravičil se je Slavko KOKOT.

Na osnovi 28. člena Poslovnika občinskega sveta se ugotavlja, da je svet sklepčen. Zaradi navedenega je občinski svet lahko nadaljeval sejo.

Seji sveta so prisostvovali še naslednji vabljeni:

1. Irena Horvat Rimele, tajnica občinske uprave

2. Danica Bratuša

Predlog dnevnega reda za 18 sejo, ki ga je predlagal župan, so člani sveta prejeli z vabilom za 18. redno sejo.

DNEVNI RED:

Na podlagi 25. člena Poslovnika občinskega sveta občine Zavrč (Uradni list RS, št. 92/99, 118/04) je župan predlagal naslednji dnevni red:

1.) Predlog zapisnika 17. redne seje občinskega sveta z dne 30.10. 2008 (Danica)

2.) OSNUTEK proračuna Občine Zavrč za leto 2009 (Irena+Darinka)

3.) Program dela za leto 2009 Knjižnica Ivana Potrča Ptuj (Irena)

4.) Potrditev predloga kategorizacije občinskih cest (Danica)

5.) Predlog za odpis obresti (Irena)

6.) Morebitni sklepi in predlogi

Ø Dopis ZRS BISTRA PTUJ – odgovor oz. komentar

7.) Razno

Dopolnitev dnevnega reda:

Poročilo odbora za gospodarstvo

Vprašanje Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

AD 1: Predlog zapisnika 17. redne seje občinskega sveta z dne 30.10. 2008

Razpravljali so:

Dušan Rojko: v zapisniku 17. redne seje pri točki AD 1, je pomanjkljivo zapisano, saj ni naveden odgovor. Navedeno je le kdo je odgovor podal. Predlaga, da se odgovor izpiše.

Navzočih: 6 članov občinskega sveta

ZA: 6

PROTI: Nihče

SKLEP: Zapisnik 17. redne seje občinskega sveta z dne 30.10. 2008 se z dopolnitvijo pri točki AD 1 potrdi.

AD 2: OSNUTEK proračuna Občine Zavrč za leto 2009

Gradivo so člani občinskega sveta prejeli v gradivo za današnjo sejo.

Uvodno obrazložitev poda tajnica občinske uprave Irena Horvat Rimele.

Sledi razprava in usklajevanje predloga.

Na predlog župana se člani občinskega sveta dogovorijo, da bodo do naslednje seje občinskega sveta pripravili podrobnejše predloge proračuna in jih posredovali občinski upravi.

AD 3: Program dela za leto 2009 Knjižnica Ivana Potrča Ptuj

Program dela za leto 2009 je bil članom občinskega sveta posredovan skupaj z vabilom.

Na vsebino programa dela ni večjih pripomb, ne odobravajo pa dodatno zaposlitev.

Navzočih: 6 članov občinskega sveta

ZA: 6

PROTI: Nihče

SKLEP: S katerim se potrjuje program dela za leto 200P Knjižnice Ivana Potrča Ptuj potrjen.

AD 4: Potrditev predloga kategorizacije občinskih cest (Danica)

Predlog je članom občinskega sveta bil posredovan pred današnjo sejo.

Obrazložitev poda Danica Bratuša.

Navzočih: 6 članov občinskega sveta

ZA: 6

PROTI: Nihče

SKLEP: s katerim se potrjuje predlog kategorizacije občinskih cest v Občini Zavrč

AD 5: Predlog za odpis obresti (Irena)

Predlog za odpis obresti dolžnika Konrada KOSTANJEVCA so člani občinskega sveta prejeli v gradivu.

Obrazložitev poda tajnica občinske uprave Irena Horvat Rimele.

Sledi razprava, po kateri občinski svet sprejme naslednji

SKLEP: oz. obresti do dolžnika Konrada KOSTANJEVEC Mala Vas 41, Gorišnica v višini 540,25 EUR, se odpišejo. Pogoj za odpis terjatve, navedene v prvi točki tega sklepa je, da dolžnik poravna občini Zavrč 138,12 € izvršilnih stroškov roku 15 dni od dneva, ko stopi poravnava v veljavo ter da vsaka pogodbena stranka nosi svoje stroške pravdnega postopka.

Navzočih: 6 članov občinskega sveta

ZA: 6

PROTI: Nihče

AD 6: Morebitni sklepi in predlogi

AD 6/A: Dopis ZRS BISTRA PTUJ – odgovor oz. komentar

Odgovor je bil posredovan skupaj s sklicem današnje seje.

Iz razprave se da razbrati, da so člani občinskega sveta in takšen dogovor tudi pričakovali. Po razpravi župan predlaga, da odgovor pripravi član občinskega sveta Dušan Rojko za kar mu župan podaja vsa pooblastila.

AD 6/B: Prošnja za najem kulturne dvorane – Marlizz

Vlogo, ki smo jo danes prejeli po elektronski pošti prebere tajnica občinske uprave.

V vlogi se g. Marjan Lizzi obrača na občinski svet s prošnjo da bi mu občinski svet znižal ceno najema kulturne dvorane na 100€. Pri čemer bi otrokom iz vrtca in OŠ Zavrč podaril brezplačne vstopnice.

Občinski svet sprejme sklep, da ceno najema dvorane ne moremo zniževati. Gospodu se naj pošlje takšen odgovor.

AD 6/C: Poročanje Odbora za gospodarstvo

Poročilo poda predsednik odbora g. Janko LORBEK:

Župana in člane občinskega sveta seznani z vsebino zadnjega sestanka odbora za gospodarstvo:

Odbor je razpravljal o naslednji točkah,

1. Zimska služba 2008/2009

podan je predlog prioritete izvajanja zimske službe na javnih poteh in izvajalci zimske službe, ki so bili izbrani v skladu z oddajo javnega naročila.

2. Predlog programa dela za leto 2009

Iz pripravljenega programa je razvidno, da se na področju gospodarstva predvidevajo dela v višini cca. 1.070.000€.

3. Vloga za sofinanciranje obnovitvenih de na javni poti

Leta 2005 so občani na cesti Belski Vrh – Veliki Vrh podali vlogo za sofinanciranje modernizacije poti. Po dogovoru med občino Cirkulane in občino Zavrč opravlja redno vzdrževanje na omenjeni cesti občina Cirkulane. Stroške modernizacije poti pa si občini delita v enakem deležu. Občina Cirkulane je na sedež občine Zavrč posredovala predračun za izvajanje modernizacije ter pozvala občino Zavrč, da uvrsti v proračun občine Zavrč stroške v višini 38.510€.

Odbor predlaga, da se navedeno uvrsti v program dela za leto 2009.

4. Vloga gospe Bože Zebec za izdajo soglasja za postavitev obvestilnih tabel oz. kažipotov

Gospa Zebec Boža iz Turškega vrha 40 je podala vlogo za postavitev obvestilnih tabel oz. kažipotov. Prvi kažipot bi bil postavljen nekje v križišču lokalne ceste ter ceste, ki vodi v gozd. Drugi kažipot pa bi bil postavljen na zemljišču oz. dovozu gospe Zebec Bože.

Odbor predlaga občinskemu svetu, da se gospe Boži Zebec pripravi odgovor z naslednjo vsebino:

Občina Zavrč pripravlja celovito podobo občine z kažipoti, zato vam za postavitev kažipota oz obvestilne table trenutno ne moremo podati soglasja. V kolikor pa si želite postaviti kažipot oz. obvestilno tablo se le ta lahko postavi na vašem zemljišču oz. zemljišču, ki je v lasti druge fizične osebe vendar za postavitev table vam mora lastnik zemljišča podati soglasje in sama postavitev kažipota oz. obvestilne table mora biti izven cestnega telesa in v skladu s Odlokom o občinskih cestah občine Zavrč ter državnimi predpisi, ki urejajo to področje.

5. Vloga gospoda Škrinjar Stanka iz Turškega vrha za ureditev poti proti stanovanjski hiši Turški vrh 14

Gospod Škrinjar Stanko iz Turškega vrha je podal vlogo, da občina Zavrč uredi pot proti stanovanjski hiši Turški vrh 14. Gospod Škrinjar ugotavlja, da sosed s postavitvijo počitniškega objekta ovira dovoz do njegove stanovanjske hiše.

Člani odbora sprejmejo odločitev, da je potrebno opraviti ogled zadeve.

6. Ugotovitev gospe Zebec Bože o postavitvi obvestilne table v križišču

Gospa Zebec Boža postavlja vprašanje strokovnim službam občine Zavrč ali je obvestilna tabla, ki stoji v križišču regionalne ceste Drenovec in lokalne ceste Turški vrh postavljena pravilno. Gospa namreč ugotavlja, da ta tabla preprečuje preglednost iz lokalne ceste ne regionalno ceste v samem križišču.

Odbor predlaga, da si zadevo ogleda gospod Milan Pavlica in vzdrževalec navedenih cest, Cestno podjetje Ptuj.

7. Ob točki razno je bilo obravnavano:

Geološki zavod Slovenije je na sedež občine posredoval zemljevid o verjetnosti pojavljanja plazov. Pri pregledu karte se ugotavlja, da območje občine Zavrč spada v srednje oz. veliko verjetnost za pojavljanje plazov. Le v manjšem delu Zavrča je verjetnost sprožitve plazov zelo majhna.

Podjetje Gamen je zainteresiran za zemljišča na katerem bi bilo možno zgraditi sončno elektrarno. Zanimajo ga parcele velikosti cca 10.000m2.

Odbor predlaga, da se povpraševanje obesi na oglasno desko, kakor tudi poda v časopis Dober den.

Navzočih: 6 članov občinskega sveta

ZA: 6

PROTI: Nihče

Razen zadnje točke, to je vloga Geološkega zavoda Slovenije, občinski svet potrdi vse predloge odbora za gospodarstvo.

AD 10: Morebitni sklepi in predlogi

Pri točki deset ni bilo razprave.

Naslednja seja občinskega sveta bo v torek 25.11. 2008 ob 18,00 uri.

Seja zaključena ob 20,30 uri.

Zapisala: Lidija Domjan

17. seja Občinskega sveta Občine Zavrč, 30.10.2008

Šifra: 032-01-1/07-17

Datum: 30. oktober 2008

Z A P I S N I K

17. seje Občinskega sveta Občine Zavrč, ki je bila v ponedeljek 30. oktobra 2008 s pričetkom ob 18,00 uri v sejni sobi Občine, Zavrč .

zapisnik v .pdf formatu

Sejo sveta je na osnovi 21. člena Poslovnika občinskega sveta (Uradni list RS št. 92/99, 118/04) sklical župan občine Zavrč g. Miran VUK .

Predsedujoči je ugotovil, da je na seji navzočih 6 članov občinskega sveta, / Marta BOSILJ, Janko LORBEK, Franc KELC, Dušan BRATUŠA, Peter VESENJAK in ROJKO Dušan, zaradi zamude se je opravičil Slavko KOKOT.

Na osnovi 28. člena Poslovnika občinskega sveta se ugotavlja, da je svet sklepčen. Zaradi navedenega je občinski svet lahko nadaljeval sejo.

Seji sveta so prisostvovali še naslednji vabljeni:

1. Irena Horvat Rimele, tajnica občinske uprave

2. Danica Bratuša

3. Martin Ozmec-Novinar Radio – Tednika Ptuj

Predlog dnevnega reda za 17 sejo, ki ga je predlagal župan, so člani sveta prejeli z vabilom za 17. redno sejo.

DNEVNI RED:

Na podlagi 25. člena Poslovnika občinskega sveta občine Zavrč (Uradni list RS, št. 92/99, 118/04) je župan predlagal naslednji dnevni red:

1.) Predlog zapisnika 16. redne seje občinskega sveta z dne 15.09. 2008

2.) Osnutek – Izhodišča za pripravo proračuna za leto 2009

3.) Sredstva po neurju v letu 2008

4.) Investicija-operacija ureditev dostopa do turističnega objekta Dve Lipi in naselja Korenjak

5.) Predlog občinskega varnostnega načrta

6.) Informacija o trendih varnostnih pojavov in doseženih rezultatih dela policijske postaje Gorišnica v polletju 2008

7.) Letno poročilo o izvedenih aktivnostih za leto 2008 – ZRS BISTRA PTUJ

8.) Poročanje s sestanka Sveta zavoda Osnovne šole Cirkulane-Zavrč

9.) Poročanje Odbora za družbene dejavnosti

10.) Morebitni sklepi in predlogi

vloga občana Stanislava Kristoviča (prošnja za spremembo namembnosti objekta-NUSZ)

11.) Razno

Dopolnitev dnevnega reda:

Izvedbeni program zimske službe 2008/2009

AD 1: Predlog zapisnika 16. redne seje občinskega sveta z dne 15.09. 2008

Razpravljali so:

Dušan Rojko: zanima ga kako je s povabilom Skupne občinske uprave (vodjo redarjev) na sejo občinskega svet. Odgovor mu poda tajnica občinske uprave.

Nadalje ga zanima kako je z možnostjo selitve Pošte v nove prostore. Tudi ta odgovor poda tajnica občinske uprave, in sicer pove, da se ima Pošta namen seliti v nove prostore.

Navzočih: 6 članov občinskega sveta

ZA: 6

PROTI: Nihče

SKLEP: Zapisnik 16. redne seje občinskega sveta z dne 15.09. 2008 se potrdi.

AD 2: Osnutek – Izhodišča za pripravo proračuna za leto 2009

Gradivo so člani občinskega sveta prejeli v gradivo za današnjo sejo.

Uvodno obrazložitev poda tajnica občinske uprave Irena Horvat Rimele.

Sledi razprava:

Na predlog župana se člani občinskega sveta dogovorijo, da bodo do naslednje seje občinskega sveta pripravili podrobnejše predloge proračuna in jih posredovali občinski upravi.

AD 3: Sredstva po neurju v letu 2008

Obrazložitev poda Danica Bratuša.

Občinski svet seznani o tem, da so na podlagi prijave škode na objektih zaradi posledice neurja dne 14. julija bila Občini Zavrč dodeljena sredstva v višini 2.000,00 €.

Na podlagi preračunov se ugotavlja, da so nekateri upravičenci do sredstev državne pomoči neupravičeni, do sredstev državne pomoči sta upravičena le dva oškodovanca. Predlagano je, da oškodovanca prejmeta sredstva državne pomoči v enakem odstotku to je 18,91% od potrjene višine škode. Pri tem so se upoštevala določila navedena v dopisu MOP Sektorja naravnih in drugih nesreč.

Poročilo je podano na podlagi Zapisnika Komisije, ki je priloga tega zapisnika

Občinski svet občine Zavrč soglaša z navedenim.

Navzočih: 7 članov občinskega sveta

ZA: 7

PROTI: Nihče

AD 4: Investicija-operacija ureditev dostopa do turističnega objekta Dve Lipi in naselja Korenjak

Obrazložitev poda Danica Bratuša.

Pri operaciji Ureditev dostop do turistične kmetije dve lipi in naselja Korenjak, so bila planirana sredstva za odkup zemljišč. Glede na to, da so občani soglašali z novo določitvijo mej in zemljišča odstopili brezplačno je potrebna prerazporeditev sredstev na podlagi odredbe.

Občinski svet potrdi predlagano.

Odredba o prerazporeditvi sredstev je priloga tega zapisnika.

Navzočih: 7 članov občinskega sveta

ZA: 7

PROTI: Nihče

AD 5: Predlog občinskega varnostnega načrta

Uvodno obrazložitev poda tajnica občinske uprave.

Občinski program varnosti (v nadaljevanju: OPV) je temeljni strateški dokument, v katerem so opredeljena izhodišča za zagotavljanje varnega in kvalitetnega življenja prebivalcev občine Zavrč. Namen OPV je načrtno zagotavljati kvaliteto javnega prostora v občini Zavrč. Kvaliteten javni prostor pomeni predvsem zadovoljstvo občanov z okoljem, kjer živijo in delajo, ter z okoljem kjer se šolajo in igrajo njihovi otroci. Kvaliteten javni prostor tudi pomeni zadovoljivo stopnjo javne varnosti in javnega reda; to pa konkretno pomeni, da so občinske ceste, ulice, parki in drugi odprti prostori varni, čisti in urejeni.

OPV zato predstavlja pomemben in izhodiščni dokument za področje delovanja redarske službe. V OPV so opredeljena izhodišča za zagotavljanje varnosti v občini, cilji in ukrepi za zagotovitev teh ciljev, konkretni nosilci oziroma odgovorne službe za dosego želenih ciljev ter opredelitev finančnih posledic. V dokumentu so opredeljene tudi zakonske osnove za vzpostavitev in delo redarske službe ter za sodelovanje s policijo in drugimi subjekti varnosti pri zagotavljanju javne varnosti ter javnega reda in mira.

OPV občine Zavrč je istočasno tudi program dela občinskih redarjev oziroma redarske službe, ki je zasnovan razvojno, tako da se ga vsako leto dopolni s preveritvijo varnostnih tveganj in potrebami varnosti, ter ukrepi za doseganje zadanih ciljev v skladu z razpoložljivimi finančnimi sredstvi, ki jih občina Zavrč namenja za to področje dela.

Izhodiščni dokument za pripravo OPV je ocena varnostnih razmer v občini oziroma ocena ogroženosti in varnostnih tveganj. Ocena varnostnih razmer je pripravljena na podlagi statističnih podatkov, ki jih je zbrala Policijska postaja Gorišnica v letnem poročilu za svoje območje o varnostnih razmerah v občini Zavrč. V oceno varnostnih razmer pa so vključena tudi varnostna priporočila občanov, ki so jih preko svojih predstavnikov posredovali Skupni občinski upravi, ki je načrt pripravljala. Prav tako so v oceni vključena priporočila SPVCP občine Zavrč.

Sredstva za izvajanje OPV se zagotovijo v proračunu občine Zavrč (četrti odstavek 6. člena ZORed). Glede na navedeno zakonsko določbo je občina dolžna pri proračunskem načrtovanju zagotoviti ustrezna finančna sredstva za izvajanje OPV oziroma za delovanje redarske službe v sklopu skupne občinske uprave. Kar pa za članice ustanoviteljice SOU predstavlja prednost, saj jim 2. točka 26. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/2006, 101/2007 in 57/2008) omogoča sofinanciranje države v višini 50% nastalih stroškov redarske službe, ki deluje v okviru Skupne občinske uprave. Preostalih 50% pa je možno zagotoviti s fizičnim izvajanjem redarske službe v občini tudi preko glob.

Finančne posledice oz. stroški izvajanja vsebine OPV bodo v odvisnosti s stroški povezanimi z zaposlitvijo novih redarjev. Potrebno je upoštevati stroške, ki se namenjajo za plačo, vključno z materialnimi stroški ter stroški izobraževanja oz. usposabljanja in obvezne opreme redarja. Simulacija stroškov za delo redarske službe bo razvidna iz finančnega načrta SOU za leto 2009.

Občinskemu svetu občine Zavrč predlagam, da po obravnavi sprejme Sklep o potrditvi Občinskega programa varnosti za občino Zavrč.

Navzočih: 7 članov občinskega sveta

ZA: 7

PROTI: Nihče

SKLEP: Na podlagi 15. člena Statuta Občine Zavrč (Uradni list RS, št. 64/99 in 98/04) in prvega odstavka 6. člena Zakona o občinskem redarstvu (Uradni list RS, št. 139/2006, ZORed) občinski svet Občine Zavrč sprejme sklep, s katerim potrdi občinski program varnosti Občine Zavrč.

AD 6: Informacija o trendih varnostnih pojavov in doseženih rezultatih dela policijske postaje Gorišnica v polletju 2008

Gradivo je bilo posredovano s sklicem 17. redne seje.

Sledi razprava, razpravljali so župan in vsi člani občinskega sveta. Iz razprave se da zaključiti, da je poročilo zelo dobro pripravljeno, saj je pripravljeno posebej za našo občino. Dokaj ugodno je stanje na področju prometne varnosti, kakor tudi na ostalih področjih.

Občinski svet predlaga, da se na Policijsko postajo Gorišnica pošlje pisna zahvala in pohvala za vzorno pripravljeno poročilo.

AD 7: Letno poročilo o izvedenih aktivnostih za leto 2008 – ZRS BISTRA PTUJ

Gradivo so člani občinskega sveta prejeli skupaj z vabilom za današnjo sejo.

Sledi razprava:

Dušan Rojko: iz gradiva, ki ga je dokaj temeljito prebral ugotavlja, da vsi našteti projekti k katerim ZRS BISTRA pristopi, ali še ni rezultatov ali so v fazi raziskovanja. Zelo malo je projektov, ki so že realizirani.

Občinski svet dokaj kritično ugotavlja, da ZRS Bistra naši občini ni pomagala pri nobenem projektu.

AD 8: Poročanje s sestanka Sveta zavoda Osnovne šole Cirkulane-Zavrč

Poročali so:

Franc Kelc: Župan in občinski svet seznani z vsebino zadnje seje sveta zavoda Osnovne šole Cirkulane – Zavrč. Med drugim pove, da je v pritožbeno komisijo s strani Zavrča predlagana ga. Mira Zebec, nadalje pove koliko otrok je na lokacijah obeh šol in na koncu še teče razprava o sofinanciranju fakultativnega pouka tujega jezika. Janko Lorbek pojasni, da druge občine sofinancirajo 1/3.

AD 9: Poročanje Odbora za družbene dejavnosti

Poročilo poda predsednica odbora za družbene dejavnosti ga. Marta Bosilj:

Župana in člane občinskega sveta seznani z vsebino zadnjega sestanka odbora za družbene dejavnosti.

Odbor je razpravljal o naslednji točkah,

1. Vloga Centra za socialno delo Ptuj-prošnja za pomoč družini Škrinjar

Center za socialno delo Ptuj naproša finančna sredstva za nakup opreme v novozgrajeni hiši družine Škrinjar. In sicer prosijo za pomoč pri nakupu notranjih vrat, straniščnih školjk, bide, kuhinjskih elementov, otroških sob, preprog ipd.

Občinskemu svetu občine Zavrč Odbor za družbene dejavnosti predlaga, da se družini Škrinjar pomaga pri nakupu notranjih vrat, v kolikor to dopuščajo proračunska sredstva.

Občinski svet Občine Zavrč sprejme sklep, da se vlogi Centra za socialno delo Ptuj ne more ugoditi, saj v proračunu ni zagotovljenih sredstev.

2. Vloga staršev za sofinanciranje fakultativnega pouka tujega jezika

Starši prosijo Občino Zavrč za sofinanciranje fakultativnega pouka nemščina, ki na posameznega učenca letno znaša cca. 90€.

Člani odbora menijo, da je vloga pomanjkljiva, saj se ne ve koliko učencev bo tečaj obiskovalo in kdo so ti učenci. Saj težko verjamejo, da so vsi učenci, ki so vključeni v tečaj opravičeni do sofinanciranja. Zaradi lažje odločitve odbor predlaga, da starši vlogo dopolnijo s seznamom vseh učencev, ki bodo v tečaj vključeni in z individualnimi prošnjami tistih staršev, ki prosijo, da jim Občina Zavrč sofinancira tečaj za njihovega otroka.

Občinski svet Občine Zavrč sprejme sklep:

Občina Zavrč bo sofinancirala 50% stroškov posameznemu učencu, ki obiskuje fakultativni pouk tujega jezika. Vloga se mora dopolniti s seznamom učencev in individualnimi vlogami staršev.

3. Sofinanciranje Materinskega doma

Odbor za družbene dejavnosti meni, da bi bilo primerno, da Občina Zavrč pristopi k sofinanciranju Materinskega doma v Mariboru.

Zato predlaga občinskemu svetu Občine Zavrč, da v proračunu za leto 2009 planira sredstva za sofinanciranje Materinskega doma.

Občinski svet sprejme sklep, da ne pristopimo k sofinanciranju Materinskega doma. Saj že sofinanciramo Varno hišo.

4. Razprava o obdarovanju in obisku starejših občanov

člani predlagajo naslednje;

– srečanje starejših občanov v Občini Zavrč naj ostane tradicionalna prireditev. Srečanje se naj organizira v času praznovanja občinskega praznika. Organizacija naj poteka pod okriljem odbora za družbene dejavnosti v sodelovanju z OO RK Zavrč.

– Ob novoletnih praznikih se bodo obiskali in obdarili naši občani v domovih, istočasno pa se bodo obiskali in obdarili trajno bolni in invalidni občani, ne oziraje se na starost, na njihovih domovih.

Občinski svet potrdi predlog odbora.

Novoletno obdarovanje otrok

Sledi razprava:

Občinski svet sprejme naslednji sklep:

– obdarovanje otrok se bi izvedlo na lokaciji Osnovne šole Zavrč

– obdarijo se otroci od 1 leta naprej do vključno 5 razreda Osnovne šole

– obdarijo se tudi učenci OŠ dr. Ljudevita Pivka (romska družina in rejniki pri ga. Ivančičevi), naj se ne pozabi na Barbaro Jurgec, ki je v Zavodu Dornava

– za darila otrok poskrbi OŠ Zavrč, račun za nabavo daril se naj izstavi Občini Zavrč

– vrednost darila naj znaša do največ 8 EUR

– za seznam predšolskih otrok, otrok iz OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj in otrok, ki so v rejništvu, poskrbi občinska uprava Občine Zavrč

– vabila za osnovnošolske otroke in otroke iz vrtca pošlje OŠ Zavrč, vsem ostalim otrokom pa Občina Zavrč

– pri nakupu se naj pripravi rezerva 10 daril (predšolski otroci)

AD 10: Morebitni sklepi in predlogi

AD 10A: vloga občana Stanislava Kristoviča (prošnja za spremembo namembnosti objekta-NUSZ)

Na sedež občine Zavrč smo prejeli prošnjo Občana Stanislava Kristoviča v kateri prosi za spremembo namembnosti objekta. Prošnjo so člani občinskega sveta prejeli v gradivu.

Občan prosi, da se mu iz zapuščenega objekta spremeni namembnost v gospodarsko poslopje, kot utemeljitev spremembe navaja, da je objekt že saniral.

Občinski svet sprejme

sklep, s katerim se ugodi vlogi občana Stanislava Kristoviča in se mu na objektu v Turškem Vrhu 84 iz zapuščenega objekta spremeni namembnost v gospodarsko poslopje.

AD 10B: Izvedbeni program zimske službe 2008/2009

Obrazložitev poda Danica Bratuša.

Občinski svet seznani z izvedbenim programom zimske službe 2008/2009 Cestnega podjetja Ptuj in z prioritetno listo cest za pluženje.

Po razpravi občinski svet potrdi Izvedbeni program zimske službe 2008/2009, kakor tudi prioritetno listo.

Za pluženje lokalnih cest bo izvajalec; Cestno podjetje Ptuj

Na javnih poteh: S. Mihalinec, Kuserbanj, v rezervi bosta, Kekec in Bratuša.

AD 11: Razno

1. Marta BOSILJ: Občan Srečko Kelc je spraševal kaj je z vračilom denarja, ki je ostal od modernizacije ceste v Goričaku? Odgovor poda Janko Lorbek: sredstva za vračilo so zagotovljena v proračunu. Potreben je le dogovor med člani gradbenega odbora, saj je nekdo izrazil željo, da se izvedejo še nekatera dela.

Župan predlaga, da se na sestanek na sedež občine skliče gradbeni odbor. Na sestanku naj bo prisoten Janko Lorbek. O razdeljevanju sredstev se naj odloči gradbeni odbor sam.

2. Dušan Rojko: glede na to, da se zapira poslovalnica Nove KBM, ga zanima ali smo že prejeli kakšen pisni odgovor. Nadalje ga zanima kdaj se bo rušil Pongračev objekt.

Odgovor poda župan, in sicer se bo Pongračev objekt rušil, ko bo to določil novi lastnik. Pisnega odgovora s strani Nove KBM nismo prejeli.

Kot naslednje še predlaga, da bi se predvsem zaradi varnostnih razlogov uredil pločnik od Zavrča do trgovine Tuš Haložanka.

Odgovor poda župan; občinski svet seznani, da je Občina Zavrč pristopila k mednarodnemu projektu skupaj z podjetjem AZRA iz Varaždina in sicer smo kandidirali za sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za ureditev pločnika.

Seja zaključena ob 19,30 uri.

Zapisala: Lidija Domjan

16. seja Občinskega sveta Občine Zavrč, 15.09.2008

Šifra: 032-01-1/07-16

Datum: 15. september 2008

Z A P I S N I K

16. seje Občinskega sveta Občine Zavrč, ki je bila v ponedeljek 15. septembra 2008 s pričetkom ob 17,30 uri v sejni sobi Občine, Zavrč .

zapisnik v .pdf formatu

Sejo sveta je na osnovi 21. člena Poslovnika občinskega sveta (Uradni list RS št. 92/99, 118/04) sklical župan občine Zavrč g. Miran VUK .

Predsedujoči je ugotovil, da je na seji navzočih 7 članov občinskega sveta, / Marta BOSILJ, Slavko KOKOT, Janko LORBEK, Franc KELC, Dušan BRATUŠA, Peter VESENJAK in ROJKO Dušan.

Na osnovi 28. člena Poslovnika občinskega sveta se ugotavlja, da je svet sklepčen. Zaradi navedenega je občinski svet lahko nadaljeval sejo.

Seji sveta so prisostvovali še naslednji vabljeni:

1. Irena Horvat Rimele, tajnica občinske uprave

2. Danica Bratuša

Predlog dnevnega reda za 16 sejo, ki ga je predlagal župan, so člani sveta prejeli z vabilom za 16. redno sejo.

DNEVNI RED:

Na podlagi 25. člena Poslovnika občinskega sveta občine Zavrč (Uradni list RS, št. 92/99, 118/04) je župan predlagal naslednji dnevni red:

1.) Predlog zapisnika 15. redne seje občinskega sveta z dne 22.07. 2008

2.) Vloga za izdajo soglasja o dodelitvi dela plače za delovno uspešnost direktorici JZ Zdravstveni dom Ptuj

3.) Polletno poročilo o delu Skupne občinske uprave v letu 2008

4.) Polletno poročilo o delu in stroških v Centru informiranja in poklicnega svetovanja na Ptuju

5.) Rebalans proračuna Občine Zavrč št.2 za leto 2008

6.) Kategorizacija občinskih cest

7.) Morebitni sklepi in predlogi

– poročilo s sestanka z vodstvom Nove KMB

8.) Razno

Dopolnitev dnevnega reda:

Informacija s sestanka sveta Zavoda OŠ

Informacija s sestanka odbora za gospodarstvo

Problematika POŠTA Slovenije

Dušan Rojko: ali je možno kupiti kontajnerje od carine

Odgovor poda tajnica občinske uprave Irena Horvat Rimele, da so kontajnerji v lasti fizične osebe in Občina Zavrč ne razpolaga z njimi.

AD 1: Predlog zapisnika 15. redne seje občinskega sveta z dne 22.07. 2008

Navzočih: 7 članov občinskega sveta

ZA: 7

PROTI: Nihče

SKLEP: Zapisnik 15. redne seje občinskega sveta z dne 22.07. 2008 se potrdi.

AD 2: Vloga za izdajo soglasja o dodelitvi dela plače za delovno uspešnost direktorici JZ Zdravstveni dom Ptuj

Uvodno obrazložitev poda tajnica občinske uprave Irena Horvat Rimele.

Gradivo so člani občinskega sveta prejeli s sklicem današnje seje.

Na podlagi tretjega odstavka 8. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju o dodelitvi plače za delovno uspešnost odloča organ, pristojen za imenovanje direktorja, v soglasju z ustanoviteljem.

Višina dela plače za delovno uspešnost direktorjev oseb javnega prava s področja zdravja se določa na podlagi meril, ki so določena s Pravilnikom o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja zdravja.

O izdaji soglasja o dodelitvi delovne uspešnosti direktorici JZ Zdravstveni dom Ptuj je Občinski svet Občine Zavrč razpravljal na 13. redni seji dne 10. aprila 2008. Na seji je Občinski svet sprejel soglasje, na podlagi katerega je soglašal, da direktorica JZ Zdravstveni dom Ptuj pripada za delovno uspešnost znesek v višini 4.561,65 EUR bruto.

Ker so se pri izračunu višine delovne uspešnosti, po mnenju Ministrstva za javno upravo, uporabila napačna izhodišča (osnovna plača december 2007), je Ministrstvo za javno upravo zahtevalo, da se pripravi novi izračun, ki temelji na osnovi plač iz meseca decembra 2006.

Zaradi upoštevanja nižje osnove za izračun delovne uspešnosti direktorice, se tako skupni znesek za izplačilo zniža iz 4.561,65 EUR bruto na 4.460,18 EUR bruto.

Na podlagi navedenega je bil na sejo Sveta zavoda podan predlog popravka sklepa o višini zneska za izplačilo delovne uspešnosti direktorice, katerega je Svet zavoda tudi potrdil. Ker pa mora na podlagi Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju o dodelitvi plače za delovno uspešnost, k dodelitvi plače za delovno uspešnost podati soglasje tudi ustanovitelj, nam Svet zavoda ponovno pošilja vlogo za izdajo soglasja o dodelitvi dela plače za delovno uspešnost direktorici ZJ Zdravstveni dom Ptuj.

Sledi razprava med člani občinskega sveta.

Navzočih: 7 članov občinskega sveta

ZA: 7

PROTI: Nihče

SKLEP: Občinski svet Občine Zavrč v skladu z Uredbo o plačah direktorjev v javnem sektorju izda soglasje o dodelitvi plače za delovno uspešnost direktorici JZ Zdravstveni dom Ptuj.

AD 3: Polletno poročilo o delu Skupne občinske uprave v letu 2008

Gradivo so člani občinskega sveta prejeli s sklicem seje.

IX. točka Sporazuma med občinami ustanoviteljicami z dne 19.07. 1999, določa, da mora o realizaciji plana dela Skupna občinska uprava polletno poročati občinam ustanoviteljicam.

Uvodno obrazložitev poda podžupanja. Osebno meni, da je z delom Skupne občinske uprave v letu 2008 zadovoljna.

Razpravljali so:

Podžupanja za mnenje prosi tajnico občinske uprave.

Irena Horvat Rimele: moti jo zaposlovanje na skupni občinski upravi, saj o nameri nove zaposlitve nismo pravočasno obveščeni. Razpis je bil dokaj na tiho.

Podžupanja: o tem bo spregovorila na kolegiju županov. Delo je premalo transparentno. Saj so naše pravice samo formalne, nimamo pa nobenega odločanja.

Irena Horvat Rimele: predlaga, da bi predstojnica Skupne občinske uprave organizirala sestanke s tajniki občinskih uprav občin ustanoviteljic.

Dušan R.: predlaga, da bi enkrat predstojnico povabili na sejo občinskega sveta mogoče ob koncu leta, da bi nam osebno predstavila delovanje. Ostali člani s predlaganim soglašajo.

Irena Horvat Rimele: o redarski službi je bil organiziran sestanek in je predstavnikom občin bilo podrobneje vse predstavljeno.

Po razpravi občinski svet sprejme:

Navzočih: 7 članov občinskega sveta

ZA: 7

PROTI: Nihče

SKLEP: 1. na sejo občinskega sveta se naj povabita predstojnica Skupne občinske uprave in vodja redarske službe, da občinski svet in župana seznanita z delovanjem redarske službe.

2. Občinski svet soglasno potrdi Polletno poročilo o delu skupne občinske uprave v letu 2008.

AD 4: Polletno poročilo o delu in stroških v Centru informiranja in poklicnega svetovanja na Ptuju

Uvodno poročilo poda podžupanja.

Sledi razprava in občinski svet sprejme;

Navzočih: 7 članov občinskega sveta

ZA: 7

PROTI: Nihče

SKLEP: Občinski svet Občine Zavrč potrdi Polletno poročilo o delu in stroških v Centru informiranja in poklicnega svetovanja na Ptuju.

AD 5: Rebalans proračuna Občine Zavrč št. 2 za leto 2008

Uvodno obrazložitev poda tajnica občinske uprave.

Sledi razprava po posameznih postavkah. Obrazložitev podajata tajnica občinske uprave Irena Horvat Rimele in Danica Bratuša.

Danica Bratuša: obrazloži glede ceste v Korenjaku – izvajalec bo dela opravil letos situacijo pa bo izdal naslednje leto. Potreben bo prenos sredstev iz 2009 na 2008.

Občinski svet se s predlaganim strinja.

Janko Lorbek: meni, da bi bila večja težava, če dela ne bi bila opravljena.

Navzočih: 7 članov občinskega sveta

ZA: 7

PROTI: Nihče

SKLEP: Občinski svet Občine Zavrč potrjuje Rebalans št. 2 in je priloga tega zapisnika.

AD 6: Kategorizacija občinskih cest

Obrazložitev poda Danica Bratuša. In sicer je potrebna uskladitev gozdnih cest z občinskim cestnim omrežjem v občini Zavrč.

Člani občinskega sveta so predlog, ki ga je pripravil Zavod za gozdove Slovenije Območna enota Maribor prejeli v gradivu.

Navzočih: 7 članov občinskega sveta

ZA: 7

PROTI: Nihče

SKLEP: Občinski svet Občine Zavrč podaja soglasje k uskladitvi gozdnih cest z občinskim cestnim omrežjem v občini Zavrč

AD 7: Morebitni sklepi in predlogi

AD 7A: poročilo s sestanka z vodstvom Nove KBM

Poročali so:

Peter Vesenjak: mogoče bi morali v akcijo že prej. S strani banke ekonomski vidik kaže da ni prometa in poslujejo v rdečih številkah. Z Dušanom Rojkom sta povdarjala, naj ne gledajo samo na ekonomski vidik ampak tudi na to, da Občina Zavrč leži na obmejnem območju. Da je večina občanov njihovih komitentov. Vodstvo Nove KBM so argomentirali svojo odločitev tudi z dejstvom, da je večina »večjih« strank zapustila poslovalnico v Zavrču. Ampak člana komisije verjameta, da so ti še vedno njihovi komitenti. Iz prvega razgovora na Ptuju sta menila, da je pozitivno. Na drugem razgovoru pri ogledu prostorov, so bili prisotni: direktor, investicijski vodja in Cvetka GOBEC namestnica direktorja. Investicijski direktor in ga. Cvetka Gobec sta se zelo upirala a direktor je dal občutek, da vendar ni vse tako črno. Odšla sta z mnenjem, da se poslovalnica ne bo tako hitro poslovila. Dogovorili so se, da banka pisno seznani svet s svojimi stališči.

Dušan Rojko: želi le dopolniti Petra Vesenjaka. Poudarja, da sta vztrajala, da poslovalnica Nove KBM v Zavrču deluje naprej. Navajala sta več različnih argumentov, ki opravičujejo delovanje poslovalnice v Zavrču. Tako sta navedla; bodočo širitev meje in da se ne more gledati samo skozi kapital. Samo postavitev bankomata je stala 80.000 eur. Vztrajala sta, da si vsaj ogledajo ponujene prostore v poslovalnici Inter Ine. Prostore so si ogledali.

Dogovorili so se da bo nova KBM posredovala dopis kjer bodo zapisali svoja stališča.

Peter Vesenjak; vodstvo Nove KBM nas je obvestilo, da bi se poslovalnica zaprla s 01.11. 2008 zaradi rušitve objekta. Predlagala sta, da se glede na to, da se objekt še ne bo rušil poslovalnica do tedaj ne bi zaprla.

AD 7B: Vloga Ivana OGRIZEK

Tajnica občinske uprave Irena Horvat Rimele prebere dopis-vlogo Ivana Ogrizka, ki ga je na sedež Občine Zavrč dostavil g. Ivan Ogrizek. V njem prosi župana in občinski svet za pomoč pri urejanju dovoza do novega poslovnega prostora

Irena Horvat Rimele še pove, da je za mnenje na predlog župana zaprosila odvetnika Odvetniške družbe Čeferin g. Oberstar. Prebere odgovor odvetnika;

Občinski svet predlaga, da se g. Ivanu Ogrizku pošlje dopis s katerim se ga obvesti, da se je njegova vloga obravnavala, istočasno se naj priloži fotokopija odgovora Odvetniške družbe Čeferin.

AD 7C: Informacija s sestanka sveta Zavoda OŠ

Poroča Janko Lorbek,

01.09. 2008 sta se Janko L. in Franc K. udeležila sestanka Sveta Zavoda OŠ Cirkulane Zavrč. Na seji sta manjkali predstavnici sveta staršev iz Občine Zavrč, Marija Kotolenko Korpar in Ivanka Pohorec. V nadaljevanju pove še naslednje: podana je bila razrešnica ravnateljici Diani BOHAK SABATH. Predsednik sveta zavoda je sedaj Izidor Gnilšek. Imamo novo vršilko dolžnosti, to je ga. Kristina Artenjak. Imenovana je za dobo enega leta. Postopek za imenovanje novega ravnatelja se bo pričel v mesecu marcu. Za namestnico v.d. ravnateljice je imenovana ga. Terezija Štumberger.

Člani občinskega sveta sprašujejo kako, da ni imenovana namestnica, ki je ves delovni čas v Zavrču.

Na naslednji seji sveta Zavoda, bosta posredovala to vprašanje.

Posredujeta vprašanje glede možnosti financiranje fakultativnega tujega jezika-je možno, da to sofinancira občina?

Sledi razprava med člani občinskega sveta.

Občinski svet predlaga, da se naj zahteva število učencev, ki bodo vključeni v tečaj fakultativnega učenja tujega jezika. Ko se bo razpolagalo s podatkom o številu otrok in ceno tečaja se bomo naprej pogovarjali. Irena Horvat Rimele obrazloži, da sedaj še ne moremo sofinancirati, ker nimamo planirano v proračunu.

AD 7Č: Problematika POŠTA Slovenije

Poročilo poda Janko Lorbek.

S strani občanov je bil opozorjen, da so pogoji dela zaradi prostorske stiske v prostorih Pošte v Zavrču nemogoči. Apelira, da bi se pošti Slovenije napisal dopis, s katerim jih opozorimo na nemogoče pogoje dela. V Goričaku se gradi nova zgradba in bi bil primeren prostor. G. Ogrizek jim je že ponudil prostor v najem a odgovora še ni. Predlaga, da se napiše dopis in da se skliče sestanek z vodstvom Pošte Slovenije.

Navzočih: 7 članov občinskega sveta

ZA: 7

PROTI: Nihče

SKLEP: Občinski svet Občine Zavrč predlaga, da se Pošti Slovenije pošlje dopis glede prostorske stiske in nemogočih pogojih dela na Pošti v Zavrču.

AD 7D: Informacija s sestanka odbora za gospodarstvo

Predsednik odbora za gospodarstvo g. Janko Lorbek prebere zapisnik odbora in podrobneje predstavi predloge pri posameznih točkah, ki jih je odbor obravnaval.

Sledi razprava med člani občinskega sveta:

Navzočih: 7 članov občinskega sveta

ZA: 7

PROTI: Nihče

SKLEP: Občinski svet Občine Zavrč potrdi vse predloge odbora za gospodarstvo, ki so zajeti v zapisniku, ki je sestavni del tega zapisnika

AD 8: Razno

Seja zaključena ob 20,30 uri.

Zapisala: Lidija Domjan

15. seja Občinskega sveta Občine Zavrč, 22.06.2008

clip_image002

OBČINA ZAVRČ

Zavrč 11, 2283 Zavrč

Telefon: /02/ 761 04 82, Telefax: /02/ 761 04 83

e-mail: obcina.zavrc@siol.net

Šifra: 032-01-1/07-15

Datum: 22. julij 2008

Z A P I S N I K

15. seje Občinskega sveta Občine Zavrč, ki je bila v sredo 22. julija 2008 s pričetkom ob 19,00 uri v sejni sobi Občine, Zavrč .

zapisnik v .pdf formatu

Sejo sveta je na osnovi 21. člena Poslovnika občinskega sveta (Uradni list RS št. 92/99, 118/04) sklical župan občine Zavrč g. Miran VUK .

V skladu s Poslovnika občinskega sveta (Uradni list RS št. 92/99,118/04) je sejo občinskega sveta vodil, župan. Predsedujoči je ugotovil, da je na seji navzočih 7 članov občinskega sveta / Marta BOSILJ, Slavko KOKOT, Janko LORBEK, Dušan BRATUŠA, Peter VESENJAK, Franc KELC in Dušan ROJKO.

Na osnovi 28. člena Poslovnika občinskega sveta se ugotavlja, da je svet sklepčen. Zaradi navedenega je občinski svet lahko nadaljeval sejo.

Seji sveta so prisostvovali še naslednji vabljeni:

1. Irena Horvat Rimele, tajnica občinske uprave

2. Danica Bratuša

3. Mediji – Radio Tednik – Martin Ozmec

4. Stanislav Napast – Skupna občinska uprava

Predlog dnevnega reda za 15 sejo, ki ga je predlagal župan, so člani sveta prejeli z vabilom za 15. redno sejo.

DNEVNI RED:

Na podlagi 25. člena Poslovnika občinskega sveta občine Zavrč (Uradni list RS, št. 92/99, 118/04) je župan predlagal naslednji dnevni red:

1.) Predlog zapisnika 14. redne seje občinskega sveta z dne 11. junij 2008

2.) Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana za območje Občine Zavrč – spremembe in dopolnitve 2007 (g. Stanislav Napast)

3.) Soglasje k povišanju normativa v vrtcu Zavrč

4.) Imenovanje predstavnikov lokalne skupnosti v Svet Zavoda OŠ Cirkulane-Zavrč

5.) Zaključni račun Občine Zavrč za leto 2007

6.) Polletna realizacija Januar – Junij 2008

7.) Določitev plakatnih mest po določbah ZVRK

8.) Predlog za povišanje cen najema grobnega prostora na pokopališču v Zavrču

9.) Občinski praznik

10.) Ukinitev poslovalnice Nove Kreditne banke – poslovalnice Zavrč (g. Dušan Rojko)

11.) Morebitni sklepi in predlogi

12.) Razno

Na seji so člani občinskega sveta predlagali naslednje dopolnitve dnevnega reda:

Dopolnitev dnevnega reda:

– Predlog odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Zavrč

– Dopis OŠ Cirkulane-Zavrč glede statusa Osnovne šole

– Predlog zapisnika 5. korespondenčne seje z dne 18. julij 2008

– Poročilo odbora za gospodarstvo – Janko Lorbek

Člani občinskega sveta so soglasno potrdili predlagani in dopolnjeni dnevni red.

AD 1: Predlog zapisnika 14. redne seje občinskega sveta z dne 11.06. 2008

Občinski svet Občine Zavrč brez pripomb potrdi zapisnik 14. redne seje.

Navzočih: 7 članov občinskega sveta

ZA: 7

PROTI: Nihče

SKLEP: Zapisnik 14. redne seje občinskega sveta z dne 11.06. 2008 se potrdi.

AD 2: Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana za območje Občine Zavrč – spremembe in dopolnitve 2007 (g. Stanislav Napast)

Uvodno obrazložitev poda predstavnik Skupne Občinske uprave g. Stanislav Napast.

In sicer Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana za območje Občine Zavrč vsebuje spremembe in dopolnitve, kot so bile predlagana in sicer gre za dve prioritetni spremembi s katerimi se zelo mudi. To sta pobuda ki zajema trgovino Haložanka in je tako v celoti urejeno. Druga prioritetna pobuda zajema stanovanjski del.

Predlaga, da občinski svet odlok potrdi in se čimprej objavi, saj bi tako g. Ogrizek v mesecu avgustu že lahko pridobil gradbeno dovoljenje za izgradnjo nove trgovine.

Sledi razprava.

Po razpravi župan daje predlog na glasovanje.

Navzočih: 7 članov občinskega sveta

ZA: 7

PROTI: Nihče

SKLEP: Občinski svet Občine Zavrč na podlagi 52. člena in drugega odstavka 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 15. člena Statuta Občine Zavrč (Uradni list RS, št. 64/99, 98/04) sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana za območje Občine Zavrč – spremembe in dopolnitve 2007

AD 3: Soglasje k povišanju normativa v vrtcu Zavrč

Gradivo so člani Občinskega sveta prejeli v gradivo za sejo, v katerem Osnovna šola Cirkulane – Zavrč prosi soglasje k povišanju normativa v vsakem oddelku za dva otroka, kolikor dopušča zakon.

Sledi razprava med člani občinskega sveta, po kateri sprejmejo naslednje,

Navzočih: 7 članov občinskega sveta

ZA: 7

PROTI: Nihče

SKLEP: Na podlagi Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 UPB), Pravilnika o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 75/05, 82/05 in 76/08) in 15.člena Statuta Občine Zavrč ( Uradni list RS, št. 64/99 in 98/04) Občinski svet občine Zavrč sprejel sklep o številu otrok v oddelkih vrtca v Zavrču.

AD 4: Imenovanje predstavnikov lokalne skupnosti v Svet Zavoda OŠ Cirkulane-Zavrč

Obrazložitev poda tajnica občinske uprave. Na 14. redni seji je občinski svet sprejel sklep s katerim sta bila v Svet Zavoda OŠ Cirkulane Zavrč imenovana g. Peter Vesenjak in g. Franc Kelc. Na podlagi ugotovitev, da je g. Peter Vesenjak v svetu Zavoda bil imenovan že dva obdobja zaporedno, bo potrebno danes imenovati novega predstavnika.

Po razpravi člani občinskega sveta predlagajo in potrdijo novega predstavnika v Svet Zavoda OŠ Cirkulane – Zavrč. Predlagani je g. Janko Lorbek.

Navzočih: 7 članov občinskega sveta

ZA: 7

PROTI: Nihče

SKLEP: S katerim občinski svet Občine Zavrč imenuje v Svet javnega vzgojno- izobraževalnega zavoda Osnovne šole Cirkulane-Zavrč za predstavnika Janka LORBEK Pestike 1/a, 2283Zavrč.

AD 5: Zaključni račun Občine Zavrč za leto 2007

Gradivo so člani občinskega sveta prejeli s sklicem današnje seje.

Sledi razprava, po kateri občinski svet potrdi Zaključni račun za leto 2007.

Navzočih: 7 članov občinskega sveta

ZA: 7

PROTI: NIHČE

SKLEP: s katerim Občinski svet Občine Zavrč potrjuje Zaključni račun za leto 2007

AD 6: Polletna realizacija Januar – Junij 2008

Gradivo k tej točki je bilo posredovano s sklicem današnje seje. Poročilo poda računovodkinja ga. Darinka Ivančič.

Razpravljali so:

Marta Bosilj: predlaga, da se v Dober Denu objavi izsek, ki zajema stroške vrtca, družinskega pomočnika, domov, šolskih prevozov skratka stroške ki zajemajo družbene dejavnosti.

Dušan Rojko: dopolnjuje predlog ga. Marte Bosilj, predlaga, da se objavi celoten povzetek vseh postavk.

Irena H. Rimele: pove, da bodo sedaj vse informacije dosegljive na spletni strani Občine Zavrč.

Dušan Rojko: meni, da vsi občani ne uporabljajo interneta in jim tako informacije niso dosegljive.

Peter Vesenjak: je mnenja, da se podatki objavijo v lokalnem časopisu

Župan: prelaga, da se podatki objavijo v obliki, ki bo razumljiva vsem občanom in se objavijo v lokalnem časopisu.

Po konstruktivni razpravi občinski svet sprejme sklep, da se podatki v najbolj razumljivi obliki objavijo v lokalnem časopisu Dober Den in istočasno potrdi Polletno realizacijo Januar – Junij 2008.

Navzočih: 7 članov občinskega sveta

ZA: 7

PROTI: NIHČE

AD 7: Določitev plakatnih mest po določbah ZVRK

Uvodno obrazložitev poda Danica Bratuša.

Občina Zavrč mora v skladu z zakonom objaviti plakatna mesta.

Občinski svet sprejme sklep, da se plakatira na običajno krajeven način, saj trenutno še nimamo izdelanih plakatnih mest.

AD 8: Predlog za povišanje cen najema grobnega prostora na pokopališču v Zavrču

Uvodno obrazložitev poda Danica Bratuša.

Na osnovi 15. člena odloka o pokopališkem redu in pogrebnih svečanosti v občini Zavrč (Uradni list RS. Št. 106/2006) strokovna služba uprave Občine Zavrč podaja občinskemu svetu občine Zavrč predlog za povišanje cen najema grobov za leto 2008.

Predlagana višina najema samskega groba je: 20.4478 €, predlagana cena najema družinskega groba je 27.2769 €.

Predlog se podaja v obravnavo.

Občinski svet sprejme sklep, s katerim potrdi predlagano ceno najema groba na pokopališči v Zavrču.

AD 9: Občinski praznik

Obrazložitev poda podžupanja ga. Marta Bosilj.

Prebere program, ki ga je pripravil odbor za družbene dejavnosti.

v petek 15. avgusta ob 17,00 uri bo v kulturnem domu potekal družbeni večer društev Občine Zavrč, kjer se bodo predstavila vsa društva

16. avgusta bo najprej svečana otvoritev novo modernizirane ceste v Pestikah pri Jožici Bratuša

– osrednja prireditev se bo pričela ob 18,30 uri v Kulturnem domu

osrednjo prireditev bo povezovala Tatjana Mohorko

na osrednji prireditvi morajo biti prisotna vsa društva s praporji.

po razpravi občinski svet potrdi predlagano.

AD 9a: Predlogi za občinska priznanja:

Obrazložitev poda tajnica občinske uprava.

Prebere zapisnik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki je priloga tega zapisnika.

Iz zapisnika izhaja, da bodo letošnji dobitniki občinskih priznanj:

 1. Čebelarsko društvo Zavrč – predlagatelj OO LDS
 2. Ivan Korpar – predlagatelj PGD
 3. Angela Ivančič –predlagatelj Marta Bosilj

Navzočih: 7 članov občinskega sveta

ZA: 7

PROTI: NIHČE

SKLEP: Občinski svet Občine Zavrč sprejme sklep s katerim potrjuje predlog za podelitev občinskih priznanj kot izhaja iz zapisnika Komisije za mandatna vprašanj, volitve in imenovanja.

AD 10: Ukinitev poslovalnice Nove Kreditne banke – poslovalnice Zavrč (g. Dušan Rojko)

Obrazložitev poda član občinskega sveta g. Dušan Rojko.

Glede na to, da Novi KBM pogodba o najemu poteče dne 31.08. 2008 zaradi rušitve objekta, se poslovalnica zapira. Novi KBM ni v interesu, da bi poslovalnica ostala še naprej in tudi trenutno ne iščejo primernega prostora za selitev poslovalnice, saj menijo, da je bankomat dovolj. Meni, da bi sedaj morali ukrepati in posredovati Novi KBM dopis, s katerim bi izrazili da na vsak način želimo, da poslovalnica v Zavrču ostane.

Tajnica občinske uprave Irena H. Rimele prebere uradni zaznamek pogovora z go. Cvetko Gobec v zvezi z zaprtjem NKB Maribor poslovalnice Zavrč.

Sledi konstruktivna razprava, po kateri na predlog župana občinski svet sprejme sklep, da se predstavniki občine (Dušan Rojko in Peter Vesenjak) sestanejo z vodstvom Nove KBM in proučijo možnosti, da poslovalnica ostane v Zavrču.

Navzočih: 7 članov občinskega sveta

ZA: 7

PROTI: nihče

AD 10: Morebitni sklepi in predlogi

AD 10A: Predlog odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Zavrč

Prelog Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Zavrč je bil podan na današnji seji.

Obrazložitev poda Danica Bratuša.

Po razpravi občinski svet sprejme

SKLEP; s katerim potrdi Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Zavrč

Navzočih: 7 članov občinskega sveta

ZA: 7

PROTI: nihče

AD 10B: Dopis OŠ Cirkulane-Zavrč glede statusa Osnovne šole

Tajnica občinske uprava prebere dopis OŠ Cirkulane Zavrč z dne 18.07. 2008.

Razpravljali so:

Župan: predlaga, da akta o ustanovitvi ne podpišemo dokler ne bo razumevanja po samostojnem zavodu.

F. Kelc: dokler ne bo akt sprejet svet Zavoda ne more delovati in ni legitimen, zato se mu zdi nesmiselno, da se predstavniki občine udeležujejo sej Zavoda.

M. Bosilj: je izrecno proti podpisu soustanoviteljskega akta.

Dušan Rojko: meni, da se s podpisom soustanoviteljskega akta z ničemer še ne zavezujemo. Saj vidi težavo v tem, da ne dobimo podpore in soglasja o samostojnem zavodu s strani Ministrstva za šolstvo in šport.

Po razpravi občinski svet sprejme sklep, da bomo to točko obravnavali še enkrat na naslednji seji.

Navzočih: 7 članov občinskega sveta

ZA: 7

PROTI: NIHČE

AD 10C: Predlog zapisnika 5. korespondenčne seje z dne 18. julij 2008

Brez pripomb občinski svet potrdi predlog zapisnika 5. korenspondenčne seje z dne 18. julij 2008

Navzočih: 7 članov občinskega sveta

ZA: 7

PROTI: NIHČE

AD 10Č: Poročilo odbora za gospodarstvo – Janko Lorbek

Obrazložitev poda predsednik odbora za gospodarstvo g. Janko Lorbek.

Med aktualnimi točkami dnevnega reda je odbor za gospodarstvo obravnaval tudi vlogo občana Jožefa Težaka za sofinanciranje modernizacije poti in predlaga občinskemu svetu, da se sofinancira modernizacija javne poti v višini 5.900 € pod pogojem, da uporabniki zberejo sredstva v višini 4.900€ in neposredno pokrijejo izvajalcu.

Ob obravnavanju vloge občana Zvonka Težaka, odbor predlaga občinskemu svetu, da občina pristopi k sofinanciranju poti po predračunu, ki zajema dobavo in vgradnjo asfaltne mase, vse ostale stroške krije uporabnik sam.

Sklep s katerim občinski svet soglasno potrdi oba predloga odbora za gospodarstvo.

AD 11: Razno

Sledi razprava:

M. Bosilj seznani občinski svet o tem, da želi OO RK v mesecu septembru organizirati srečanje starejših in bolnih občanov.

Seja zaključena ob 21,30 uri.

Zapisala: Lidija Domjan

14. seja Občinskega sveta Občine Zavrč, 11.06.2008

clip_image002

OBČINA ZAVRČ

Zavrč 11, 2283 Zavrč

Telefon: /02/ 761 04 82, Telefax: /02/ 761 04 83

e-mail: obcina.zavrc@siol.net

Šifra: 032-01-1/07-14

Datum: 11. junij 2008

Z A P I S N I K

14. seje Občinskega sveta Občine Zavrč, ki je bila v sredo 11. junija 2008 s pričetkom ob 19,00 uri v sejni sobi Občine, Zavrč .

zapisnik v .pdf formatu

Sejo sveta je na osnovi 21. člena Poslovnika občinskega sveta (Uradni list RS št. 92/99, 118/04) sklical župan občine Zavrč g. Miran VUK .

V skladu s 26. členom Poslovnika občinskega sveta (Uradni list RS št. 92/99,118/04) je sejo občinskega sveta vodila podžupanja ga. Marta Bosilj, župan se je opravičil. Predsedujoča je ugotovila, da je na seji navzočih 7 članov občinskega sveta / Marta BOSILJ, Slavko KOKOT, Janko LORBEK, Dušan BRATUŠA, Peter VESENJAK, Franc KELC in Dušan ROJKO.

Na osnovi 28. člena Poslovnika občinskega sveta se ugotavlja, da je svet sklepčen. Zaradi navedenega je občinski svet lahko nadaljeval sejo.

Seji sveta so prisostvovali še naslednji vabljeni:

1. Irena Horvat Rimele, tajnica občinske uprave

2. Danica Bratuša

3. Mediji – Radio Tednik – Martin Ozmec

Predlog dnevnega reda za 14 sejo, ki ga je predlagal župan, so člani sveta prejeli z vabilom za 14. redno sejo.

DNEVNI RED:

Na podlagi 25. člena Poslovnika občinskega sveta občine Zavrč (Uradni list RS, št. 92/99, 118/04) je župan predlagal naslednji dnevni red:

1.) Predlog zapisnika 13. redne seje občinskega sveta z dne 10. april 2008

2.) Predlog zapisnika 3. korespondenčne seje

3.) Letno poročilo o delu za leto 2007 Knjižnice Ivana Potrča Ptuj

4.) Predinvesticijska zasnova in Investicijski program za gradnjo Osnovne šole dr. Ljudevita Pivka Ptuj

5.) Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice Ivana Potrča Ptuj

6.) Imenovanje predstavnikov Lokalne skupnosti v Svet Zavoda Osnovne šole Cirkulane – Zavrč

7.) Občinski praznik

8.) Dodatni oddelek vrtca v Zavrču

9.) Projekt: Portret fotografa Stojana Kerblerja ob njegovi 70. letnici

10.) Morebitni sklepi in predlogi

11.) Razno

Na seji so člani občinskega sveta predlagali naslednje dopolnitve dnevnega reda:

Dopolnitev dnevnega reda:

– Predlog zapisnika 4 korespodenčne seje z dne 26. maj 2008

– Posvetovalni referendum o območjih in imenih pokrajin v Sloveniji-dopis poslanske skupine SDS (Dušan Rojko)

– Banka cestnih podatkov (Danica Bratuša)

– Sodelovanje na ocenjevanju vin – sofinanciranje vinskih vzorcev (Slavko Kokot)

– Kako daleč je sanacija po neurju iz leta 2007

– Izobraževanje kmetov – tečaj za uporabo fitofermacevtskih sredstev

Člani občinskega sveta so soglasno potrdili predlagani in dopolnjeni dnevni red.

AD 1: Predlog zapisnika 13. redne seje občinskega sveta z dne 10. april 2008

Občinski svet Občine Zavrč brez pripomb potrdi zapisnik 13. redne seje.

Navzočih: 7 članov občinskega sveta

ZA: 7

PROTI: Nihče

SKLEP: Zapisnik 13. redne seje občinskega sveta se potrdi.

AD 2: Predlog zapisnika 3. korespondenčne seje

Občinski svet brez pripomb potrdi zapisnik 3. korespondenčne seje.

Navzočih: 7 članov občinskega sveta

ZA: 7

PROTI: Nihče

SKLEP: Občinski svet Občine Zavrč je potrdil zapisnik 3 korespodenčne seje z dne 18. april 2008.

AD 3: Letno poročilo o delu za leto 2007 Knjižnice Ivana Potrča Ptuj

Gradivo so člani Občinskega sveta prejeli v gradivo za sejo.

Sledi razprava med člani občinskega sveta.

Razpravljali so:

Franc Kelc: ocenjuje, da se je občinski svet odločil zelo dobro, ko smo zaprosili za obisk Bibliobusa v Zavrču, kar je razvidno iz evidence obiskov, vendar bi bilo dobro, če bi nam iz Knjižnice posredovali bolj točne podatke, koliko obiskov je na kateri lokaciji.

Marta Bosilj: pridružuje se mnenju predhodnika, na eni izmed prejšnjih sej smo že govorili in sprejeli sklep o tem, da se naj pripravi poročilo za vsako lokacijo posebej.

Navzočih: 7 članov občinskega sveta

ZA: 7

PROTI: Nihče

SKLEP: Občinski svet občine Zavrč predlaga, da se Knjižnici Ivana Potrča Ptuj pošlje dopis, s katerim zaprosimo za poročilo iz katerega bo razvidno število obiskov za posamezno lokacijo postajališča Bibliobusa.

AD 4: Predinvesticijska zasnova in Investicijski program za gradnjo Osnovne šole dr. Ljudevita Pivka Ptuj

Gradivo je bilo posredovano skupaj s sklicem seje.

Uvodno obrazložitev poda pod županja ga. Marta Bosilj. To točko smo že obravnavali na eni izmed prejšnjih sej, a zaradi nerazjasnjenih nekaterih vprašanj občinski svet ni sprejel nobenega sklepa. Za pojasnitev smo zaprosili OŠ dr. Ljudevita Pivka in prejeli odgovor, ki so ga člani občinskega sveta prejeli v gradivu. Nadalje obvesti občinski svet, o tem da so na sestanku pri županu bili predstavnik Mestne Občine Ptuj g. Vidovič in v.d. ravnateljica OŠ dr. Ljudevita Pivka ga. Emeršič. Na sestanku je bila prisotna tudi pod županja. Obiskala sta samo občine, ki do sedaj še niso sprejele sklepa o potrditvi Predinvesticijske zasnove in Investicijskega programa za gradnjo OŠ dr. Ljudevita Pivka.

Sledi razprava, razpravljali so:

– Janko Lorebek: meni, da bi zadevo morali potrditi in pristopiti k programu, saj do sedaj ni bilo jasno kdo je lastnik omenjene šole, komu in zakaj plačujemo najemnino. Sedaj so stvari veliko bolj jasne in misli, da lahko program potrdimo.

– Peter Vesenjak: je za to, da se predlog potrdi, vendar nikakor v predlaganem deležu sofinanciranja. Predlaga, da ga potrdimo v takšnem procentu kot je bila opravljena delitvena bilanca 1,9 je znašal delež naše občine.

– Dušan Rojko: sprašuje, kaj je za naš boljše? Da je naš delež po številu prebivalcev ali po številu otrok, ki obiskujejo OŠ dr. Ljudevita Pivka.

– Irena Horvat Rimele: pojasni, da je ugodnejše sigurno po številu prebivalcev, po takšnem ključu je tudi sedaj pripravljen delež sofinanciranja.

Franc Kelc: glede na to, da smo po deležu sofinanciranju v navedenem primeru v ugodnejšem položaju pred ostalimi in da je potrebno pristopiti k projektu, predlaga, da ga potrdimo.

Sledi glasovanje:

Navzočih: 7 članov občinskega sveta

ZA: 5 (Bratuša, Bosilj, Kokot, Lorbek, Kelc)

PROTI: 2 (Vesenjak, Rojko)

SKLEP: S katerim občinski svet Občine Zavrč potrjuje Predinvesticijko zasnovo in Investicijski program za gradnjo Osnovne šole dr. Ljudevita Pivka Ptuj.

AD 5: Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice Ivana Potrča Ptuj

Gradivo so člani občinskega sveta prejeli skupaj z vabilom za sejo.

Uvodno obrazložitev poda tajnica občinske uprave Irena Horvat Rimele. Občinski sveti občin ustanoviteljic javnega zavoda Knjižnice Ivana Potrča Ptuj smo osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Ivana Potrča Ptuj obravnavali v času od maja do oktobra 2006. V čim večji meri so pri spremembah upoštevani predlogi.

Odloka o spremembah in dopolnitvah javnega zavoda KIP je zakonsko usklajen in tajnica ga. Irena Horvat Rimele predlaga občinskemu svet, da ga v takšni obliki lahko potrdi.

Sledi razprava med člani občinskega sveta:

Navzočih: 7 članov občinskega sveta

ZA: 7

PROTI: NIHČE

SKLEP: s katerim Občinski svet Občine Zavrč potrjuje Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice Ivana Potrča Ptuj.

AD 6: Imenovanje predstavnikov Lokalne skupnosti v Svet Zavoda Osnovne šole Cirkulane – Zavrč

Gradivo k tej točki je bilo posredovano s sklicem današnje seje. Poročilo poda Peter Vesenjak:

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (UL. RS. Št. 16/07 UPB5) določa, da se v Svet šole imenujejo tudi predstavniki ustanovitelja. V našem primeru sta to dva predstavnika iz Občine Zavrč in dva predstavnika iz Občine Cirkulane. Predstavnika ustanovitelja imenuje občinski svet na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Člani Sveta zavoda so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni. Člani Sveta zavoda so lahko zaporedno imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat.

Glede na obvestilo OŠ Cirkulane-Zavrč št. 53/08 z dne 20.05. 2008, da sedanjim članom z začetkom julija 2008 izteče štiriletni mandat, mora vsaka lokalna skupnost imenovat nova dva predstavnika lokalne skupnosti v Svet zavoda.

Na podlagi navedenega, je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, na seji dne 11.06. 2008 soglasno sprejela sklep, da se občinskemu svetu Občine Zavrč, kot predstavnika ustanovitelja Občine Zavrč, za imenovanje v Svet zavod Osnovne šole Cirkulane-Zavrč predlagata naslednja predstavnika:

1. Peter VESENJAK, Turški Vrh 1/a, Zavrč

2. Franc KELC, Turški Vrh 31, Zavrč

Sledi razprava:

Razpravljali so:

Irena Horvat Rimele, pojasni, da je gospod Dušan Rojko v Svetu zavoda bil imenovan že dvakrat zaporedoma.

Marta Bosilj, zahvali se gospodu Dušanu Rojku za dosedanje delo v Svetu zavoda.

Predlog je dan na glasovanje:

Navzočih: 7 članov občinskega sveta

ZA: 7

PROTI: NIHČE

SKLEP: s katerim Občinski svet občine Zavrč imenuje v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Cirkulane-Zavrč za predstavnika ustanoviteljice:

1. Peter Vesenjak, Turški Vrh 1/a

2. Franc Kelc, Turški Vrh 31

Mandatna doba imenovanih v Svetu zavoda začne teči z dnem konstituiranja novo izvoljenega sveta zavoda.

AD 7: Občinski praznik

Uvodoma pod županja seznani prisotne, da bo osrednja prireditev ob občinskem prazniku v soboto 16. avgusta 2008. Člane občinskega sveta sprašuje kaj pričakujejo od praznika oz. kakšen program predlagajo.

Sledi razprava:

Janko Lorbek predlaga, da celotni koncept občinskega praznika pripravi odbor za družbene dejavnosti. Nadalje predlaga razširjeno svečano seja občinskega sveta na katero bi povabili predsednike vseh društev.

Peter Vesenjak, predlaga nogometno tekmo članov občinskega svet.

Marta Bosilj predlaga, da se občinska priznanja podelijo na osrednji prireditvi, priznanja društev bi se lahko podelila en večer prej na družabnem večeru društev.

Iz razprave se da razbrati, da občinski svet predlaga, naj se občinski praznik proslavi 15. in 16. avgusta. Za pripravo in realizacijo programa praznovanja naj poskrbi odbor za družbene zadeve. 15. avgust naj bo namenjen predstavitvi in srečanju članov vseh društev, ki se lahko imenuje Družabni večer društev v počastitev občinskega praznika. Za občinski svet je udeležba obvezna, lepo povabljena je tudi občinsko upravo. Dopis v katerem se bodo povabila društva k sodelovanju se naj pošljem vsem društvom. Naslednji dan to je 16. avgusta bo osrednja prireditev s kulturnim programom k sodelovanju se naj povabi Osnovna šola, ki bi lahko sodelovala s petimi pari folklorne skupine in s pevskim zborom. Na osrednji prireditvi bo podelitev občinskih priznanj.

AD 8: Dodatni oddelek vrtca v Zavrču

Obrazložitev poda podžupanja ga. Marta Bosilj. In sicer občinski svet obvesti o sestanku Komisije za sprejem otrok v vrtec, ki se je sestala 04.06. 2008. Obravnavali so petindvajset vlog, a prostih mest je le deset. Glede na polno zasedenost našega vrtca in veliko povpraševanje po varstvu apelira na občinski svet, da bo v bodoče potrebno razmišljati o odprtju dodatnega oddelka, s čemer soglaša celotni občinski svet.

AD 9: Projekt: Portret fotografa Stojana Kerblerja ob njegovi 70. letnici

Gradivo je bilo posredovano s sklicem seje.

Obrazložitev poda v kratkih besedah tajnica občinske uprave. Občinski svet potrdi predlog podžupana g. Petra Vesenjaka, ki predlaga, da glede na to da v proračunu sredstev ni končno odločitev poda župan.

Navzočih: 7 članov občinskega sveta

ZA: 7

PROTI: NIHČE

AD 10: Morebitni sklepi in predlogi

AD 10A: Predlog zapisnika 4 korespodenčne seje z dne 26. maj 2008

Brez pripomb občinski svet občine Zavrč potrdi zapisnik 4. korespodenčne seje z dne 26. maj 2008.

Navzočih: 7 članov občinskega sveta

ZA: 7

PROTI: nihče

AD 10B: Posvetovalni referendum o območjih in imenih pokrajin v Sloveniji-dopis poslanske skupine SDS (Dušan Rojko)

Član občinskega sveta g. Dušan Rojko v imenu stranke SDS seznani občinski svet s vsebino dopisa glede posvetovalnega referenduma o območjih in imenih pokrajin v Sloveniji.

Nadalje g. Rojko navaja, da je pomembnejše vprašanje od imena pokrajine prenos pristojnosti na pokrajine, če prav ni vseeno ime, saj smo Štajerci in na to moramo biti ponosni.

Ga. Marta Bosilj meni, da naši občani ne sledijo dovolj dobro medijem in sedaj ne vedo kako bi se na referendumu morali odločiti, njenemu mnenju se pridružuje tudi g. Peter Vesenjak.

Člani občinskega sveta menijo, da bi bilo smiselno naše občane na nek način obvestiti o tem kakšno mnenje ima občinski svet in bi se tudi oni lažje odločili na referendumu.

Občinska uprava, točneje Danica Bratuša bo preverila na kakšen način lahko obvestimo občane.

AD 10C: Banka cestnih podatkov (Danica Bratuša)

Uvodno obrazložitev poda Danica Bratuša. Gradivo so člani občinskega sveta prejeli s sklicem seje.

Vsako leto je potrebno do 15.07. na DRSC posredovati BCP, glede na to, da smo v fazi sprememb odloka o kategorizaciji občinskih cest, lahko do navedenega datuma posredujemo lanske podatke.

SKLEP: Občinski svet predlaga, da se do 15.07. 2008 na DRSC posredujejo podatki BCP iz lanskega obdobja.

Navzočih: 7 članov občinskega sveta

ZA: 7

PROTI: NIHČE

AD 10Č: Sodelovanje na ocenjevanju vin – sofinanciranje vinskih vzorcev (Slavko Kokot)

Slavko Kokot sprašuje ali je možno sofinanciranje s strani občine za sodelovanje na ocenjevanju vin v Gornji Radgoni.

Po razpravi občinski svet sprejme sklep, da se sofinancira v okviru Javnega razpisa za razvoj podeželja v Občini Zavrč – kmetijstvo, ki je že bil objavljen.

Navzočih: 7 članov občinskega sveta

ZA: 7

PROTI: NIHČE

AD 11: Razno

Slavko Kokot sprašuje kako je z možnostmi za preplastitev regionalne ceste proti Drenovcu in mejnemu prehodu, ki je bila obljubljena iz sredstev državnega proračuna.

Odgovor mu poda tajnica občinske uprave, da so sredstva zagotovljena v državnem proračunu a točno ne ve povedati, kdaj bo realizacija oz. sama izvedba preplastitve.

Peter Vesenjak sprašuje kaj je z sanacijo po neurju iz l. 2007. Odgovor mu poda predsednik odbora za gospodarstvo g. Janko Lorbek in sicer pove, da sanacija še vedno poteka in dela še niso zaključena.

Dušan Rojko sprašuje kdaj se bodo začela izvajati dela za izgradnjo kanalizacije? Obrazložitev mu poda Danica Bratuša in sicer se bodo dela začela izvajati po planu.

Dušan Rojko nadalje navaja štiri vprašanja, ki so mu bila zastavljena na seji stranke in na katere bi občan želel odgovor.

Člani občinskega sveta sprašujejo ali je možno sofinanciranje občanom izobraževanje za uporabo fitofermacevtskih sredstev. Tajnica poda odgovor, da je sofinanciranje možno v okviru odprtega javnega razpisa a le tistim občanom, ki imajo status kmeta.

Seja zaključena ob 21,30 uri.

Zapisala: Lidija Domjan

13.seja Občinskega sveta Občine Zavrč, 10.04.2008

clip_image002

OBČINA ZAVRČ

Zavrč 11, 2283 Zavrč

Telefon: /02/ 761 04 82, Telefax: /02/ 761 04 83

e-mail: obcina.zavrc@siol.net

Šifra: 032-01-1/07-13

Datum: 10. april 2008

Z A P I S N I K

13. seje Občinskega sveta Občine Zavrč, ki je bila v petek 10. aprila 2008 s pričetkom ob 17,00 uri v sejni sobi Občine, Zavrč .

zapisnik v .pdf formatu

Sejo sveta je na osnovi 21. člena Poslovnika občinskega sveta (Uradni list RS št. 92/99, 118/04) sklical župan občine Zavrč g. Miran VUK .

V skladu s 26. členom Poslovnika občinskega sveta (Uradni list RS št. 92/99,118/04) je sejo občinskega sveta vodila podžupanja ga. Marta Bosilj, župan se je opravičil. Predsedujoča je ugotovila, da je na seji navzočih 7 članov občinskega sveta / Marta BOSILJ, Slavko KOKOT, Janko LORBEK, Dušan BRATUŠA, Peter VESENJAK, Franc KELC in Dušan ROJKO.

Na osnovi 28. člena Poslovnika občinskega sveta se ugotavlja, da je svet sklepčen. Zaradi navedenega je občinski svet lahko nadaljeval sejo.

Seji sveta so prisostvovali še naslednji vabljeni:

1. Irena Horvat Rimele, tajnica občinske uprave

2. Danica Bratuša

3. Darinka Ivančič

4. Odvetniška družba Čeferin

5. Mediji – Radio Tednik – Martin Ozmec

Predlog dnevnega reda za 13 sejo, ki ga je predlagal župan, so člani sveta prejeli z vabilom za 13. redno sejo.

DNEVNI RED:

Na podlagi 25. člena Poslovnika občinskega sveta občine Zavrč (Uradni list RS, št. 92/99, 118/04) je župan predlagal naslednji dnevni red:

1.) Predlog zapisnika 12. redne seje občinskega sveta z dne 14. marec 2008

2.) Možnosti ustanovitve samostojnega javno vzgojno izobraževalnega zavoda OŠ Zavrč

3.) Poročanje s kolegija županov (ga. Bosilj)

4.) Letno poročilo Glasbene šole Karol Pahor Ptuj

5.) Ugotavljanje delovne uspešnosti ravnatelja Glasbene Šole Karol Pahor Ptuj

6.) Ugotavljanje delovne uspešnosti ravnateljice OŠ Cirkulane – Zavrč

7.) Vloga za izdajo soglasja o dodelitvi dela plače za delovno uspešnost direktorice JZ Zdravstvenega doma Ptuj

8.) Poročilo o delu Skupne občinske uprave

9.) Informacije o trendih varnostnih pojavov in doseženih rezultatov dela PP Gorišnica v letu 2007

10.) Morebitni sklepi in predlogi

11.) Razno

Na seji so člani občinskega sveta predlagali naslednje dopolnitve dnevnega reda:

Dopolnitev dnevnega reda:

– Sprememba cene storitev ravnanja z odpadki – ČISTO MESTO PTUJ

– Predlog za potrditev Investicijskega programa za projekt »Preplastitev LC 483010 Zavrč-Turški Vrh«

– Predlog za potrditev Investicijskega programa za projekt »Ureditev dostopa do turističnega objekta Dve Lipi in naselja Korenjak«

– Poslovno poročilo OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj za leto 2007

– Ugotavljanje delovne uspešnosti v.d. ravnateljice OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj

Člani občinskega sveta so soglasno potrdili predlagani in dopolnjeni dnevni red.

AD 1: Predlog zapisnika 12. redne seje občinskega sveta z dne 14. marec 2008

Zapisnik: napaka – RAVNATELJICA se naj povabi na odbor za družbene dejavnosti

Na strani 2 – do konca JUNIJA in ne Julija.

Na strani 4 – most, da se posebej doda zraven

Dušan R.: most mora biti zajet.

Z vnesenimi spremembami in dopolnitvami, se daje zapisnik v potrditev:

Navzočih: 7 članov občinskega sveta

ZA: 7

PROTI: Nihče

Zapisnik 12. redne seje občinskega sveta se potrdi.

AD 2: Možnosti ustanovitve samostojnega javno vzgojno izobraževalnega zavoda OŠ Zavrč

Uvodno obrazložitev podaja predstavnik Odvetniške družbe Čeferin g.Oberstar.

Mnenje,ki smo ga dobili iz Ministrstva za šolstvo je v skladu z zakonsko podlago.

V navedeni točki so razpravljali:

g. Oberstara (odvetniška družba Čeferin):

– kljub negativnemu mnenju Ministrstva za šolstvo, občina naj pristopi k postopku Ustanavljanja samostojnega zavod OŠ in sicer po alineah, ki so potrebne. Eno izmed temeljnih pogojev je število oddelkov v Osnovni šoli, vendar nikjer ne piše kako so oddelki sestavljeni in koliko učencev manjka. Zelo verjetno ne izpolnjujemo kriterijev. Možno, da bi v skupni politični akciji v kolikor bi nam uspelo vplivati na Vlado in Ministrstva uspeli.

V smislu, da je nekdo dobil samostojen zavod, je pač vlada spregledala in samostojni zavod potrdila. Mogoče bi šlo z politično podporo. Velik pomen ima lahko dober odnos z Hrvaško, saj šolo obiskujejo učenci iz sosednje države. Zakaj ne bi bila šola primer dobre prakse. Mogoče bi uspeli na tak način. Pravno formalno nikakor. Druga možnost je, da poskušamo izpeljati akcijo na mednarodni ravni, pri čemer nam lahko pomaga odv. družba Čeferin.

Možnost, da družba razišče širšo evropsko javnost, ali je možen multikulturni dialog.

Nadalje poda kratko obrazložitev tajnica občinske uprave ga. Irena H. R., kjer ponovno poudari, da na Ministru nimamo podpore, enako ne pri ravnateljici. Ravnateljica Diana Bohak Sabath zatrjuje, da bi takšna poteza bila za nas in naše učence slabša.

Dejansko ne vemo kaj nam to prinaša.

Pod županja: ne vidi strokovnih vidikov, da bi otrokom ali komur koli škodovali.

Dušan Rojko: meni, da so potrebni dobri argumenti, kaj bodo učenci pridobili

Janko Lorbek: na trenutni sistem v šoli nimamo nobenih pripomb, politične podpore pri Ministru in podsekretarki pa nimamo.

Pod županja; Ministru je potrebno postaviti ključno vprašanje – zakaj ne

Oberstar – občina bi lahko Ministrstvu za šolstvo predlagala – primer javno zasebnega partnerstva. Izpostavijo se naj koristi učencev.

– Priporoča kontakt evropske unije preko multikulturnega dialoga – programi ki so določeni za regionalni razvoj, večjezičnost. Tudi primer dobre prakse, bi pripomogel k odločitvi.

– Rojko D: izpostavimo argumente, da smo že imeli samostojni zavod, da smo obmejna občina,

– Irena: predočiti je potrebno vse pozitivne in negativne strani

– Pod županja: najboljše bi bilo da ravnateljica poda mnenje o razdružitvi Zavoda. Istočasno predlaga, da Občina Zavrč ne pristopi k podpisu soustanoviteljskega akta.

– Oberstar: po zakonu mora Občina Zavrč podpisati soustanovitveni akt – drugače Zavod ne more delovati. Soustanovitveni akt se podpiše, vendar nič ne priznavamo, ampak samo izvajamo svojo funkcijo. Pravno to ne pomeni nič. Občina lahko začne upravni postopek. Če bomo tako široko predstavili to v korist, tudi strošek kako bomo to pokrili. Argumentirati je potrebno vse kar bo koristno, kaj bo v korist otrokom, kraju. Prednost, da je Zavrč multikulturno okolje.

– Tajnica občinske uprave: kaj za občino pomeni, če sprejmemo tak Odlok o soustanovitvi Zavoda in počakamo na volitve

– Oberstar – potrebno je nastopiti višje, na evropske inštitucije, služba vlade za evropske zadeve – ministrstvo za šolstvo – vsako ministrstvo ima službo za evropske zadeve, v Ljubljani evropska hiša. – Avstrija bi bila primerljiva, veliko je krajev ob meji v Avstriji, ki so takšni kot Zavrč in imajo svoj samostojni zavod.

– Soustanoviteljski akt se naj podpiše še-le po opominu iz Ministrstva za šolstvo.

Oberstar predlaga, da vprašanja, ki se bodo danes porajala pošljemo, in odv. družba Čeferin nam bo pomagala.

Franc K: predlaga, da nam vse argumente pripravi družba Čeferin.

Navzočih: 7 članov občinskega sveta

SPREJET je naslednji sklep:

Še naprej bomo iskali možnosti, za ustanovitev samostojnega Zavoda Osnovne šole Zavrč.

Prva točka dnevnega reda je bila zaprta za javnost, zato predstavnik medijev g. Martin Ozmec sprašuje, če lahko vendarle dobi kakšno poročilo o točki.

Podano mu je naslednje:

Pri drugi točki dnevnega reda današnje seje smo se s pomočjo strokovne službe seznanili z aktivnostmi za ustanovitev samostojnega zavoda.

AD 3: Poročanje s kolegija županov (ga. Bosilj)

Podžupanja ga. Marta Bosilj občinskemu svetu v informacijo na kratko poda poročilo s kolegija županov.

Občinski svet seznani o tem, da je trenutno objavljen tretji javni razpis, istočasno opozori predvsem na dejstvo, da je naša regija premalo uspešna pri črpanju evropskih sredstev, kar pripisuje pomanjkanju lastnega deleža, saj naša občina ni sposobna sofinancirati skoraj eno tretjino vrednosti projekta.

Peter Vesenjak: meni, da je ZRS BISTRA Ptuj premalo učinkovita, oz. ne opravlja dovolj dobro svojega dela. Zunanje občine jo financiramo prav tako kot mestna občina, a v pomoč je v glavnem mestni občini in zunanjim ni v nobeno strokovno pomoč kako do črpanja evropskih sredstev, kar se mu seveda ne zdi prav. Njegovemu mnenju se pridružujejo tudi drugi člani občinskega sveta.

AD 4: Letno poročilo Glasbene šole Karol Pahor Ptuj

Gradivo k četrti točki dnevnega reda so člani občinskega sveta prejeli v gradivu k današnji seji.

Sledi krajša razprava med člani občinskega sveta, ki sprejmejo naslednji,

SKLEP: Občinski svet Občine Zavrč brez pripomb potrjuje Letno poročilo Glasbene šole Karol Pahor Ptuj

Navzočih: 7 članov občinskega sveta

ZA: 7

PROTI: NIHČE

AD 5: Ugotavljanje delovne uspešnosti ravnatelja Glasbene Šole Karol Pahor Ptuj

Gradivo so člani občinskega sveta prejeli skupaj z vabilom za sejo.

Uvodno obrazložitev poda tajnica občinske uprave Irena Horvat Rimele.

Delovna uspešnost ravnatelja Glasbene Šole Karol Pahor Ptuj se ugotavlja v skladu z Uredbo o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05, 103/05, 12/06, 36/06, 46/06, 77/06, 128/06, in 22/08). Delovna uspešnost ravnatelja se ocenjuje na podlagi meril iz ocenjevalnega lista in pregleda letnega poročila.

Po krajši razpravi je občinski svet sprejel odločitev:

SKLEP: Poda se soglasje k ocenjevalnemu listu in ugotovitvenemu sklepu, da pripada ravnatelju, ki je dosegel 54,80% vrednosti meril za ugotavljanje višine dela plače za delovno uspešnost, plača za delovno uspešnost v višini 2.871,47 €.

Navzočih: 7 članov občinskega sveta

ZA: 7

PROTI: NIHČE

AD 6: Ugotavljanje delovne uspešnosti ravnateljice OŠ Cirkulane – Zavrč

Gradivo k tej točki je bilo posredovano s sklicem današnje seje.

Sledi razprava:

Razpravljali so:

Marta Bosilj: Sprašuje kako je zakonsko določeno ocenjevanje, opisno ali s številko, nadalje sprašuje kako se bo glasovalo.

Janko Lorbek: predlaga tajno glasovanje.

Peter Vesenjak: sam osebno nima pripomb na strokovnost dela ravnateljice, meni, da z njegove strani ocena ne more biti slaba, da pa je borba za samostojni zavod druga stvar. Glede na to, da ocenjujemo njeno strokovnost, je prav, da jo ocenimo korektno in javno.

Franc Kelc: predlaga, da poskušamo podati primerno oceno, sam je za javno oceno, saj se mu ne zdi primerno zavlačevati.

Slavko Kokot: Glede na to, da ocenjujemo delo ravnateljice in ne njeno nasprotovanje samostojnemu zavodu, meni, da bi ocenjevanje potekalo javno.

Dušan Bratuša: meni, da bi ocenjevanje potekalo javno, a mora izpostaviti, da ga moti navedba v letnem poročilo naše šole o 15 otrokih s posebnimi potrebami, torej se moramo vprašati tudi glede strokovnosti.

Peter Vesenjak: ocenjuje, da je dobrodošla pomoč 15 otrokom in če nekdo to pomoč nudi mora zato tudi dobiti plačilo. Vendar ga moti, da na OŠ v Cirkulanah takšnih otrok s posebnimi potrebami ni.

Franc Kelc: meni, da so otroci nekako zaznamovani.

Dušan Rojko: glede glasovanja meni in vztraja pri tem da se glasuje tajno. Da pa nima zadržkov in pripomb na pedagoškem delu. Predlaga, da si vzamemo čas in se na osnovi kazalcev odloči tajno, vsak sam.

Peter Vesenjak: predlaga, da se ocena poda na korespondenčni seji.

Predlog je dan na glasovanje:

Navzočih: 7 članov občinskega sveta

ZA: 7

PROTI: NIHČE

SKLEP: ocena delovne uspešnosti ravnateljice se naj poda na korespondenčni seji.

AD 7: Vloga za izdajo soglasja o dodelitvi dela plače za delovno uspešnost direktorice JZ Zdravstvenega doma Ptuj

Gradivo so člani občinskega sveta prejeli skupaj z vabilom.

Uvodno obrazložitev poda tajnica občinske uprave Irena Horvat Rimele.

Občinski svet seznani s pravnimi podlagami za izdajo soglasja o dodelitvi dela plače za delovno uspešnost direktorice Javnega zavoda Zdravstvenega doma Ptuj.

Sledi krajša razprava po kateri občinski svet potrdi predlog soglasje, ki je priloga tega zapisnika.

Navzočih: 7 članov občinskega sveta

ZA: 7

PROTI: NIHČE

SKLEP: Občinski svet Občine Zavrč podaja soglasje o dodelitvi dela plače za delovno uspešnost direktorice Javnega zavoda Zdravstvenega doma Ptuj.

AD 8: Poročilo o delu Skupne občinske uprave

Gradivo so člani občinskega sveta prejeli v gradivu za današnjo sejo. Uvodno obrazložitev poda tajnica občinske uprava Irena Horvat Rimele.

Glede na navedeno, da so člani občinskega sveta prejeli Poročilo o delu že v gradivu in so ga podrobno proučili ni razprave. Občinski svet sprejme;

SKLEP: Potrjuje se Poročilo o delu Skupne občinske uprave.

NAVZOČIH: 7 članov občinskega sveta

ZA: 7

PROTI: nihče

AD 9: Informacije o trendih varnostnih pojavov in doseženih rezultatov dela PP Gorišnica v letu 2007

Gradivo k 9 točki dnevnega reda so člani občinskega sveta prejeli skupaj z vabilom.

Sledi razprava:

Razpravljali so:

Janko Lorbek: predlaga, da se na Policijsko postajo pošlje dopis, s katerim prosimo, da želimo poročilo, ki je pripravljeno samo za območje Zavrča. Naj bo točno razdeljeno saj sedaj iz poročila ne moremo razbrati podatkov samo za našo občino. Prav tako predlaga, da se povabi na sejo vodja okoliša in bo predstavil poročilo.

Marta Bosilj: skrbi jo novi Zakon o varnosti v cestnem prometu, saj imamo veliko policijskih patrulj in bomo velikokrat bolj kontrolirani kot drug državljani Slovenije, kar ni pravično in pošteno..

Peter Vesenjak: meni, da bi vsak občan moral pridobiti rento, ker živimo na takšnem območju.

Janko Lorbek: dejstvo je, da živimo pod strožjim nadzorom kot drugi državljani, a zato nimamo nobenih ugodnosti.

Dušan Rojko: Pridružuje se predlogu SKLEP: s katerim brez pripomb potrjuje Poročilo o delu Skupne občinske uprave.

Janka Lorbeka in meni, da bi bilo poročilo samo za našo občino bistveno boljše. O pripravljenem poročilu gole statistike, nimamo kaj razpravljati.

Janko Lorbek: iz poročila se ne da razbrati naloge našega SPVCP. Še enkrat poudarja, da se policijski postaji pošlje dopis za razčlenitev informacije.

Navzočih: 7 članov občinskega sveta

ZA: 7

PROTI: NIHČE

SKLEP: Policijski postaji Gorišnica se pošlje dopis, s katerim se prosi, da se posebej pripravi informacija o trendih varnostnih pojavov in doseženih rezultatih dela PP Gorišnica v letu 2007 za Območje Občine Zavrč. Predstavitev poročila naj opravi komandirka Otilija Medved na seji občinskega sveta .

AD 10: Morebitni sklepi in predlogi

AD 10A: Čisto mesto

Uvodno obrazložitev poda tajnica občinske uprave.

Občinskemu svetu pojasni, da v kolikor Občina Zavrč ne potrdi predlaganih cen v višini Čistega Mesta Ptuj, bo morala razliko kriti iz lastnega proračuna.

Glede na to, da je točka že bila obravnavana na seji občinskega sveta, sledi kratka razprava,

Navzočih: 7 članov občinskega sveta

ZA: 6

PROTI: 1 (Dušan Rojko)

SKLEP; Občinski svet Občine Zavrč podaja soglasje k zvišanju cen storitev obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Zavrč, družbi Čisto Mesto Ptuj d.o.o.. Istočasno sprejme sklep, da se na sejo povabi predstavnik omenjenega podjetja, da se dogovorimo o možnosti odvoza z manjšim avtomobilom. Soglasje je priloga tega zapisnika.

AD 10b: Predlog za potrditev INVESTICIJSKEGA PROGRAMA za projekt "Preplastitev LC 483010 Zavrč-Turški Vrh – Noveliran

Noveliran Investicijski program za navedeni projekt so člani občinskega sveta prejeli na današnji seji. Uvodno obrazložitev poda Danica Bratuša strokovna sodelavka.

Po konstruktivni razpravi med člani občinskega sveta sledi;

Navzočih: 7 članov občinskega sveta

ZA: 7

PROTI: NIHČE

SKLEP: Občinski svet potrdi novelacijo investicijskega programa št. 734/08-03 z dne april 2008, katerega je izdelovalec TMD INVEST d.o.o. Ptuj izdelal za operacijo:PREPLASTITEV LC 483 010 Zavrč-Turški vrh, sklep je priloga tega zapisnika.

AD 10C: Predlog za potrditev INVESTICIJSKEGA PROGRAMA za projekt "Ureditev dostopa do turističnega objekta Dve lipi in naselja Korenjak"

Uvodno obrazložitev poda Danica Bratuša. Pojasni, da so pri prijavi bili uporabljeni napačni obrazci – zato je prišlo do poziva za dopolnitev vloge.

Gradivo so člani občinskega sveta prejeli na današnji seji.

Sledi razprava in v nadaljevanju potrditev naslednjega sklepa;

Navzočih: 7 članov občinskega sveta

ZA: 7

PROTI: NIHČE

SKLEP: Občinski svet potrdi novelacijo investicijskega program št 732/08 z dne april 2008, katerega je izdelovalec TMD INVEST d.o.o. Ptuj izdelal za operacijo »Ureditev dostopa do turističnega objekta Dve lipi in naselja Korenjak«. Sklep je priloga tega zapisnika

AD 10C: UGOTAVLJANJE DELOVNE USPEŠNOSTI v.d. RAVNATELJICI LJUDEVITA PIVKA Ptuj:

Gradivo k tej točki so člani občinskega sveta prejeli kot dopolnitev dnevnega reda.

Uvodno obrazložitev poda tajnica občinske uprava.

Sledi krajša razprava med člani občinskega iz katere se da razbrati, da je občinski svet z delom v.d. ravnateljice zadovoljen in predlaga, da se temu primerno tudi oceni.

Navzočih: 7 članov občinskega sveta

ZA: 7

PROTI: NIHČE

SKLEP; Občina Zavrč kot ustanoviteljica OŠ DR. Ljudevita Pivka Ptuj podaja soglasje k sklepu zavoda, ki je ugotovil, da je v.d. ravnateljica dosegla 56,80% vrednosti meril za ugotavljanje višine dela plače za delovno uspešnost.

AD 11: Razno

Pod točko razno tajnica občinske uprava opozori na dolgove iz prejšnje seje, glede zapisnikov sej občinskega sveta, kjer so bili sprejeti sklepi o odkupu trgovine od g. Ogrizka. Predani so zapisniki. Dušan R: poudarja, da je tudi takrat imel nekatere pomisleke glede selitve sedeža občine. Danes se strinja, da je obveščen.

Marta Bosilj: predlaga, da bi se sklicala komisija za volitve in imenovanja in bi obravnavala možnost sprememb občinskih priznanj. Nadalje še apelira, da bi bili razpisi za sofinanciranje društev čim prej.

Dušan Rojko: občinski svet seznanja, da prihaja v ponedeljek poslanska skupina SDS (g. Marinič in še pet članska delegacija in predstavniki odborov iz Haloškega volilnega okraja). Poslanska skupina se bo ustavila tudi v Zavrču, želijo da je navzoč župan, če ne on pa podžupan ali pod županja. Predlaga, da izpostavimo zadevo glede statusa šole, pokaže se naj igrišče, mejni prehod, krožišče, most čez Dravo, grebenska cesta. V takšnih obiskih vidi možnost, da povemo kaj nas moti in kaj želimo. Ni predviden obisk v šolo.

Sprejem bo v poročni dvorani. Vse potrebno bosta uskladila Dušan Rojko in Irena Horvat Rimele.

Seja zaključena ob 19,00 uri.

Zapisala: Lidija Domjan

Župan Miran VUK:
 1. Marta BOSILJ

___________________________

 1. Dušan BRATUŠA

__________________________

 1. Slavko KOKOT

__________________________

 1. Janko LORBEK

___________________________

 1. Franc KELC

__________________________

 1. Peter VESENJAK

__________________________

 1. Dušan ROJKO

__________________________

12. seja Občinskega sveta Občine Zavrč, 14.03.2008

Šifra: 032-01-1/07-12

Datum: 14. marec 2008

Z A P I S N I K

12. seje Občinskega sveta Občine Zavrč, ki je bila v petek 14. marca 2008 s pričetkom ob 18,00 uri v sejni sobi Občine, Zavrč .

zapisnik v .pdf formatu

Sejo sveta je na osnovi 21. člena Poslovnika občinskega sveta (Uradni list RS št. 92/99, 118/04) sklical župan občine Zavrč g. Miran VUK .

Predsedujoči je ugotovil, da je na seji navzočih 7 članov občinskega sveta, / Marta BOSILJ, Slavko KOKOT, Janko LORBEK, Franc KELC, Dušan BRATUŠA, Peter VESENJAK in ROJKO Dušan.

Na osnovi 28. člena Poslovnika občinskega sveta se ugotavlja, da je svet sklepčen. Zaradi navedenega je občinski svet lahko nadaljeval sejo.

Seji sveta so prisostvovali še naslednji vabljeni:

1. Irena Horvat Rimele, tajnica občinske uprave

2. Danica Bratuša

3. Darinka Ivančič

4. Stanislav Napast – Skupna občinska uprava

5. Robert Novak – ZRS Bistra Ptuj

6. Mediji – Radio Tednik – Martin Ozmec

Predlog dnevnega reda za 12 sejo, ki ga je predlagal župan, so člani sveta prejeli z vabilom za 12. redno sejo.

Podžupanja ga. Marta Bosilj predlaga, da se iz dnevnega reda umakne 9 točka dnevnega reda, Osnutek Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda OŠ Cirkulane – Zavrč, saj ga je potrebno najprej obravnavati na odboru za družbene dejavnosti.

Podžupan seznani člane občinskega sveta, da je bil na svetu zavoda, govora je bilo tudi o sestanku na Ministrstvo za šolstvo. Zanima ga kako to, da o sestanku v Ljubljani člani občinskega sveta niso prejeli informacije od tistih, ki so bili udeleženi na tem sestanku.

Župan, poda odgovor, da je informacija o sestanku bila podana po zadnji seji, ki je bila v Baru pri Veseliču.

In sicer je na sestanku v Ljubljani bilo argumentirano v smislu zakona.

Občinski svet se je odločil, da o tem razpravlja širša javnost, svet staršev v prvi vrsti.

Župan predlaga, da preden nadaljujemo z aktivnostmi glede osamosvojitve OŠ, pridobimo mnenje vrhunske pravne službe o tem ali imamo možnost samostojnega zavoda in še le takrat nadaljujemo z aktivnostmi.

Sklep je sprejet in 9 točka se umakne iz dnevnega reda.

Dušan Rojko: na neformalnem delu sveta zavoda je ravnateljica prosila, da bi zaradi določil, ki jih narekuje zakon bilo potrebno do konca julija zavzeti stališče, saj se bo na novo sestavil svet zavoda.

O sestanku v Ljubljani je govorila tudi ravnateljica, in navaja, da ni zakonskih osnov za samostojni zavod. Ostali primeri so zatečeno stanje.

g. Rojko se je pogovarjal tudi z ministrom za šolstvo, ki pravi; citiram« težko, ker bi to za vašo občino bil veliki finančni zalogaj«.

Janko Lorbek meni, da nam je vse jasno kar so nam v Ljubljani povedali, ampak, če se toliko let borimo se bomo naprej.

DNEVNI RED:

Na podlagi 25. člena Poslovnika občinskega sveta občine Zavrč (Uradni list RS, št. 92/99, 118/04) je župan predlagal naslednji dnevni red:

1.) Predlog zapisnika 10. redne seje občinskega sveta z dne 03. december 2007 in predlog zapisnika 11. redne seje z dne 13.12. 2007

2.) Strategija Prostorskega razvoja Občin v Spodnjem Podravju za območje Občine Zavrč

3.) Predstavitev širokopasovnega omrežja in razpisa Ministrstva za gospodarstvo

4.) Poročanje s kolegija županov (ga. Bosilj)

5.) Rebalans proračuna občine Zavrč za leto 2008 št.1

6.) Predlog IP za modernizacijo cest Korenjak dve lipi in Zavrč – Turški Vrh

7.) Predlog finančne konstrukcije zaradi izdelave DIIP-a izgradnjo Fekalne kanalizacije Zavrč-primarni vod

8.) Osnutek Odloka o komunalnem prispevku

9.) Osnutek dopolnitve Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda OŠ Cirkulane-Zavrč

10.) Predlog povišanje cen ravnanja z odpadki

11.) Izdaja soglasja k ceni storitve »Pomoč družini na domu«

12.) Poročilo o izvajanju socialno varstvene storitve PD za leto 2007

13.) Poslovno poročilo OŠ Zavrč za leto 2007

14.) Morebitni sklepi in predlogi

avtobusna postajališča za šoloobvezne otroke

Pokrajinski muzej Ptuj – sodelovanje pri izvedbi projekta

15.) Razno

Člani občinskega sveta s predlaganim in dopolnjenim dnevnim redom soglašajo.

AD 1: Predlog zapisnika 10. redne seje občinskega sveta z dne 03. december 2007 in predlog zapisnika 11. redne seje z dne 13.12. 2007

Potrjena sta oba zapisnika.

AD 2: Strategija Prostorskega razvoja Občin v Spodnjem Podravju za območje Občine Zavrč

Pri točki dva je navzoča tudi javnost in sicer g. Ivan Ogrizek.

Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Obrazložitev je podal Stanislav Napast

 1. strategija Prostorskega razvoja Občin v Spodnjem Podravju za območje Občine Zavrč

Pred člani občinskega sveta je začetek nove generacije prostorskih planov.

g. Napast predstavi osnovno zakonodajo. Prostorski plani so se delali po Zakonodaji iz l. 1984. Ta zakon je veljal nekje do leta 2000. Bilo je nekaj poskusov spreminjanja zakonov a ni šlo.

l. 1997 so morale imeti vsaka občina svoj prostorski plan.

Občinski prostorski načrt.

Prejšnji zakon ni dovoljeval popravkov planov, novi zakon sedaj to dopušča. Nobena občina še novega akta ni spremenila, ker to ni mogoče. Pred svetniki na mizi je nov strateški načrt.

STRATEGIJA

1. PRVI DEL JE STRATEŠKI

2. DRUGI DEL JE IZVEDBENI

Smo tipična občina, ki imamo samo tri strnjena oz. zaokrožena naselja.

Razpršena poselitev – gradnja se bo lahko širila brez težav

Razpršena gradnja – treba reševati na dva načina, da se poveže in se prazne površine povežejo, gradnja ki se ne bi poseljevala ampak bi se lahko gradili pomožni objekti.

Zaselke lahko zaokrožimo.

g. Napast razloži primer Ogrizek

Ogrizek na podlagi izdelanega predloga, so zavrnili v smislu nič ni narobe ampak mora se celotna strategija priložiti v urbanističnem načrtu. Zahtevano je sedaj narejeno, ni bilo nobenih negativnih smernic. Razloži postopek glede sprejemanja. Ampak potrebno je počakati na sklep ministra in sklep seje sveta. Nato g. Ogrizek lahko pristopi v pridobitev gradbenega dovoljenje. Gradbeno dovoljenje bo tako lahko pridobil junija ali v najboljšem primeru v mesecu maju.

Tajnica občinske uprave vpraša glede pritožbe ga. KLINC (zapuščena zgradba v Zavrču) in sicer Klinčeva v pritožbi navaja, da zgradbe ne more obnoviti, saj je pod spomeniškim varstvo in so stroški obnove previsoki. Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča pa je prav tako izredno visoko.

Predlagano je naslednje: Ga. Klinc naj pošlje sama osebno vlogo za izbris iz kulturne dediščine, navede naj, da sta dva ločena lastnika in nikoli ne bo možnost sanacije, ker je denarni zalogaj prevelik.

Peter Vesenjak: glede, na temo o kateri se pogovarjamo doda naslednje; sam osebno je vložil veliki trud v izdelavo naloge, ki jo ob tej priložnosti razdeli med prisotne – v nalogi so med drugim navedena kulturna in verska znamenjih v občini Zavrč.

Razpravljali so:

Dušan Rojko: zelo natančno je vse prebral prejeto gradivo in podaja naslednje mnenje:

– na strani štiri predzadnja alinea zagotavljanje prostorskih pogojev naj se še doda širokopasovno omrežje.

– Na strani pet tretja alinea od spodaj – območje hribovitega območja narobe mora biti gričevnato. Pri zadnji alinei se mora dodati še most. G. Napast odgovarja, da k cesti spada most, torej dopolnitev ni potrebna. Na isti strani še se morajo dopolniti ostala naselja v občini, ki niso našteta, naj se naštejejo.

– Na strani 9 132 – poglavje telekomunikacijsko omrežje piše, da je kabelska a je ni. Piše kod da že obstaja, lahko bi se napisalo drugače

– Na kartografskem delu karte niso priložene – g. Napast, nikoli niso ker jih ima pri sebi.

Peter Vesenjak: ker je že uvodoma bilo povedano, da se akt ne bo sprejel danes si bomo za to vzeli čas in temeljito pregledali gradivo.

Stanislav Napast predstavi pripombe.

Predlaga, da obvestimo Občino Gorišnica, da imamo edino stično točko z njimi (most) naj jo vnesejo v svoj prostorski razvoj.

Peter Vesenjak: naj bo most zabeležen

Občinski svet sprejme sklep, da imajo člani občinskega sveta do Velike noči čas, da na občinsko opravo posredujejo svoja mnenja in pripombe k Strategiji Prostorskega razvoja občine.

Navzočih: 7 članov občinskega sveta

ZA: 7

PROTI: Nihče

SKLEP JE SPREJET

AD 3: Predstavitev širokopasovnega omrežja in razpisa Ministrstva za gospodarstvo

Gradivo so svetniki prejeli na seji sveta. Uvodno obrazložitev je podal predstavnik ZRS BISTRA Ptuj g. Robert Novak.

Predstavi najprej osnove širokopasovnega omrežja, opiše pojem trojček in četvorček.

Sledi predstavitev Razpisa Ministrstva za gospodarstvo

Ministrstvo za gospodarstvo je objavilo dne 14.12. 2007 razpis za dodelitev državnih in sredstev ESRR za izgradnjo širokopasovnega omrežja.

Gospod Novak podrobneje seznani člane občinskega sveta z prednostmi in slabimi stranmi razpisa.

Nadalje predlaga, da izpeljemo projekt do konkurenčnega dialoga, in se takrat odločimo ali bomo pristopili.

Sledi razprava med člani občinskega sveta:

Občinski svet sprejme naslednji sklep:

Občina bo pristopila, in pozneje v kolikor ne bodo ugodni pogoji ponudnikov bomo odstopili. Sodelujemo z drugimi haloškimi občinami in se strinjamo, da smo nosilna občina.

Navzočih: 7 članov občinskega sveta

ZA: 7

PROTI: NIHČE

AD 4: Poročanje s kolegija županov

Podžupanja ga. Marta Bosilj poda poročilo s kolegija županov.

Člane občinskega sveta seznani o čem je v glavnem tekla beseda na kolegiju županov. Izpostavi razpravo o pokrajinski zakonodaji, sedaj se zbira peticija, da bi v tem mandatu bile pokrajine potrjene.

Nadalje pove, da sta na kolegiju župan bila navzoča oba poslanca, in da je g. Pukšič podrobneje predstavil novi Zakon o vrtcih.

AD 5: Rebalans proračuna občine Zavrč za leto 2008 št.1

Gradivo so svetniki prejeli kot dopolnitev dnevnega reda. Uvodno obrazložitev sta podali tajnica občinske uprave Irena in računovodkinja ga. Darinka Ivančič.

Povesta, da so posebej obrazložene postavke v katerih je prišlo do sprememb glede na sprejeti proračun Občine Zavrč za leto 2008 (UL. RS. Št. 118/2007).

Tajnica občinske uprave članom občinskega sveta navede točneje čemu je nujno potreben sprejem rebalansa. In sicer v prvi vrsti kot je bilo povedano uvodoma in zaradi sprejetja DIIP-ov, ki so na današnjem dnevnem redu. Nadalje moramo zagotoviti sredstva za odkup poslovne stavbe v Goričaku (bivša Izbira) za kar bo potrebno sprejeti še poseben sklep. Potrebno je zagotoviti tudi prostore za arhiv.

1. Rebalans proračuna občine Zavrč za leto 2008 št. 1

Navzočih: 7 članov občinskega sveta

ZA: 7

PROTI: NIHČE

SPREJET JE SKLEP S KATERIM JE POTRJEN REBALANS Št. 01/2008

AD 6: Predlog IP za modernizacijo cest Korenjak dve lipi in Zavrč – Turški Vrh

AD 6.1: Predlog IP za modernizacijo ceste Zavrč – Turški Vrh

Uvodno obrazložitev poda ga. Danica Bratuša

Sledi razprava med člani občinskega sveta, po kateri sprejmejo naslednji sklep;

S katerim se potrdi INVESTICIJSKI PROGRAM (IP) številka: 734/08-03 za projekt »Preplastitev LC 483010 Zavrč – Turški Vrh.

Navzočih: 7 članov občinskega sveta

ZA: 7

PROTI: NIHČE

SKLEP JE SPREJET

AD 6.2.: Predlog IP za modernizacijo ceste Korenjak dve lipi

Uvodno obrazložitev poda ga. Danica Bratuša

Sledi razprava med člani občinskega sveta, po kateri sprejmejo naslednji sklep;

S katerim občinski svet potrdi INVESTICIJSKI PROGRAM št. 732/08 za projekt »UREDITEV DOSTOPA DO TURISTIČNEGA OBJEKTA DVE LIPI IN NASELJA KORENJAK«

Navzočih: 7 članov občinskega sveta

ZA: 7

PROTI: NIHČE

SKLEP JE SPREJET

AD 7: Predlog finančne konstrukcije zaradi izdelave DIIP-a izgradnjo Fekalne kanalizacije Zavrč-primar

Uvodno obrazložitev poda ga. Danica Bratuša

Občina Zavrč se namerava prijaviti na povabilo, Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, k oddaji načrta porabe za koriščenje dodatnih razpoložljivih sredstev za sofinanciranje investicij, v skladu z določili 21. člena Zakona o financiranju občin (ZFO-1) in to s projektom graditve fekalne kanalizacije Zavrč, primarni vod.

Glede na navedeno je potrebno, da občinski svet občine Zavrč potrdi DIIP za projekt Fekalne kanalizacije Zavrč – primarni vod.

Občinski svet potrjuje: DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA (DIIP) št. 737/08-03 za projekt »FEKALNA KANALIZACIJA ZAVRČ – PRIMARNI VOD«

Navzočih: 7 članov občinskega sveta

ZA: 7

PROTI: NIHČE

SKLEP JE SPREJET

AD 8: Osnutek Odloka o komunalnem prispevku

Gradivo so člani občinskega sveta prejeli v gradivu za današnjo sejo. Uvodno obrazložitev poda tajnica občinske uprava Irena Horvat Rimele.

V mesecu decembru leta 2007 smo od Ministrstva za okolje in prostor dopis s katerim nas opozarjajo na nezakonitost občinskih odlokov, ki se nanašajo na uvedbo in obračunavanje priključnin (vodovod, kanalizacija). Istočasno nas pozivajo, da svoje odloke popravimo in uskladimo oziroma razveljavimo, ker za njihovo uvedbo nimamo pravne podlage. V kolikor njihovega dopisa ne upoštevamo, bo ministrstvo pričelo s predpisanimi postopki za zagotavljanje naših predpisov.

Občina Zavrč mora na podlagi Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) v roku šestih mesecev po uveljavitvi občinskega prostorskega načrta sprejeti program opremljanja, vključno s podlagami za odmero komunalnega prispevka za vso obstoječo komunalno opremo na območju celotne občine. V kolikor tega ne bo storila, bo morala odmerjati komunalni prispevek na podlagah, ki jih je s pravilnikom določil minister, pristojen za okolje in prostor. Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje komunalne opreme, ki ga zaveznika ali zavezanec plača občini.

Komunalna oprema zajema:

– objekte in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja,

– objekte in omrežje infrastrukture za izvajanje izbranih lokalnih gospodarskih javnih služb s področja energetike,

– objekte grajenega javnega dobra (občinske ceste in javna parkirišča).

V višino komunalnega prispevka niso vključeni stroški vzdrževanja komunalne opreme.

Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor oziroma lastnik objekta, ki se na nov priključuje na komunalno opremo ali ki povečuje neto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost.

Ker v občini Zavrč še nismo sprejeli občinskega prostorskega načrta, tudi nismo pristopili k pripravi programa opremljanja stavbnih zemljišč. To pomeni, da moramo sprejeti začasni odlok o komunalnem prispevku v občini Zavrč in komunalni prispevek odmeriti na podlagi Pravilnika o podlagah za odmero komunalnega prispevka na osnovi povprečnih stroškov opremljanja stavbnih zemljišč s posameznimi vrstami komunalne opreme, ki ga je izdal minister za okolje in prostor (Uradni list RS, št. 95/07). Z navedenim pravilnikom so določeni zneski za komunalni prispevek, ki jih je ministrstvo izračunalo na osnovi povprečnih stroškov opremljanja stavbnih zemljišč s posameznimi vrstami komunalne opreme.

Glede na to, da je Osnutek začasnega odloka obravnaval tudi odbor za gospodarstvo, predsednik odbora g. Janko Lorbek poda poročilo in mnenje odbora;

– 4 člen 100 m se črta, torej vsi zavezanci naj plačajo 550 € za vodovod, nadalje menijo da so naši občani prikrajšani in ne bi uvedli prispevka za cesto in tudi ne za kanalizacijo ker je še nimamo, torej je to nekje realno samo vodovodni prispevek 550.

Irena opozori, da ta odlok izniči vse dosedanje sklepe glede takse za priključitev na vodovodno omrežje.

Po novem bi bilo torej ceneje kot je bilo do sedaj.

Naj se pripravi dopolnitev, tisti ki ima dokaz da je že financiral izgradnjo ceste, se mu del za cesto črta iz komunalnega prispevka.

Slavko Kokot: je proti temu, da bi komunalni prispevek zajemal tudi del za sofinanciranje ceste.

Peter Vesenjak: meni, da se je odbor pravilno odločil.

Naj se doda člen, da za parcele kjer je že bilo sofinancirano za izgradnjo cestne infrastrukture in to dokazuje (velja tudi za družinske člane), ni dolžan plačati tega dela prispevka.

Občinski svet potrjuje: ZAČASNI ODLOK O KUMANALNEM PRISPEVKU V OBČINI ZAVRČ.

Začasni odlok o komunalnem prispevku je priloga tega zapisnika.

NAVZOČIH: 7članov občinskega sveta

ZA: 7

PROTI: nihče

AD 9: Osnutek dopolnitve Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda OŠ Cirkulane-Zavrč

TOČKA SE JE UMAKNILA IZ DNEVNEGA REDA.

AD 10: Predlog povišanje cen ravnanja z odpadki

Občinski svet občine Zavrč je v mesecu decembru 2007 sprejel odločitev, da soglaša z dvigom cene ravnanja z odpadki, vendar v okviru inflacije leta 2006 in 2007.

Na sklep občinskega sveta je izvajalec podal odgovor, ki so ga člani občinskega sveta prejeli v gradivu k današnji seji. V dopisu nas opozarja, da je sklep v nasprotju s predlogom, saj se cene morajo oblikovati za vse občine enako, izvajalec pa mora dosegati predpisane standarde, ki jih določa zakonodaja. V nadaljevanju dopisa izvajalec podaja obrazložitev dviga cen in ponovno prosi za potrditev predloga sklepa.

Občinski svet sprejme sklep; da se izvajalcu Čistemu mestu Ptuj pošlje pisni odgovor, v katerem navedemo, da ostajamo pri sklepu, ki smo ga sprejeli na 10. redni seji, 3. decembra 2007 »Občinski svet je sprejel odločitev s katero se strinja z dvigom cene za storitev obvezne lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, vendar v okviru inflacije v letu 2006 in 2007.

Navzočih: 7 članov občinskega sveta

ZA: 7

PROTI: NIHČE

SKLEP JE SPREJET

AD 11: Izdaja soglasja k ceni storitve »Pomoč družini na domu«

V skladu z 38. členom Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS. Št. 87/06) je Center za socialno delo Ptuj (v nadaljevanju: CSD Ptuj) vložil vlogo za soglasje k ceni storitev pomoči družini na domu pri pristojnem občinskem upravnem organu.

Na podlagi 40. člena pravilnika, se lahko cene, oblikovane po navedeni metodologiji, usklajujejo po elementih in sicer:

stroški dela, skladno s spremembami kolektivnih pogodb, drugih aktov za določanje plač na državni ravni in zakona o prispevkih za socialno varnost,

stroški materiala in storitev, skladno z letnim indeksom cen življenjskih potrebščin

stroški amortizacije in stroški investicijskega vzdrževanja, skladno z letnim indeksom cen življenjskih potrebščin.

Za razpravo in lažji sprejem ustrezne odločitve so člani občinskega sveta prejeli gradivo Centra za socialno delo Ptuj s pojasnili, iz katerih je razviden izračun cene storitve pomoči družini na domu za Občino Zavrč.

Občinski svet občine Zavrč sprejme sklep, s katerim daje izvajalcu storitve pomoči družini na domu Centru za socialno delo Ptuj, s sedežem v Trstenjakovi ulici 5/a, Ptuj, soglasje k ceni storitve pomoči družini na domu in sicer: v višini 2,94 € za opravljeno efektivno uro.

Navzočih: 7 članov občinskega sveta

ZA: 7

PROTI: NIHČE

AD 12: Poročilo o izvajanju socialno varstvene storitve PD za leto 2007

V gradivo za današnjo sejo so člani občinskega sveta prejeli poročilo o izvajanju socialno varstvene storitve pomoči na domu za obdobje 01.01. 2007 do 31.12. 2007.

Po kratki razpravi na Poročilo o izvajanju socialno varstvene storitve PD za leto 2007 ni bilo pripomb.

Navzočih: 7 članov občinskega sveta

ZA: 7

PROTI: NIHČE

SKLEP JE SPREJET

AD 13:Poslovno poročilo OŠ Zavrč za leto 2007

Skupaj z vabilom za današnjo sejo je bilo posredovano letno poročilo Osnovne šole Cirkulane – Zavrč za leto 2007

Glede na to, da so člani občinskega sveta letno poročilo Osnovne šole Cirkulane – Zavrč že prejeli in ga proučili, sledi razprava:

Največ vprašanj in nejasnosti v razpravi, so svetniki izražali nad številkami, ki izkazujejo število otrok s posebnimi potrebami v Osnovi šoli Zavrč. Glede na možnosti in razne pripomočke, ki si jih lahko otroci poslužujejo pri učnem procesu, je število 16-tih otrok s posebnimi potrebami zelo zaskrbljujoče in šokantno.

Po konstruktivni razpravi je bil soglasno sprejet sklep, da se na naslednjo sejo povabi pristojne osebe iz osnovne šole, ki bodo podale točna pojasnila, o kakšnih posebnih potrebah se govori.

AD 14: Morebitni sklepi in predlogi

AD 14a: Avtobusna postajališča

Svet za preventivo iz vzgojo v cestnem prometu Občine Zavrč si je v svojem programu postavil za nalogo, da v tem mandatu pristopi k izdelavi in postavitvi tabel za označitev postajališč za otroke. Na zadnji seji SPVCP se je izmed dveh idejnih zasnov potrdila varianta 1, ki je priloga k gradivu za današnjo sejo.

Postavitev tabel bo organiziral SPVCP v sodelovanju s starši. Sredstva za izdelavo in postavitev tabel so planirana v proračunu Občine Zavrč za leto 2008 v višini 1.930,00 €.

Občinski svet sprejme sklep, s katerim potrjuje plan za nabavo in postavitev tabel za označitev avtobusnih postajališč za otroke in istočasno podaja soglasje za le teh ob občinskih cestah.

AD 14b: Pokrajinski muzej Ptuj – sodelovanje pri izvedbi projektov

Gradivo so člani občinskega sveta prejeli v gradivu. Uvodno obrazložitev poda tajnica občinske uprave.

Pokrajinski muzej Ptuj je posredoval povabilo k sodelovanju pri izvedbi dveh odmevnih projektov v času predsedovanja Slovenije Evropski uniji.

Po razpravi med člani občinskega sveta, svet sprejme sklep, da občina Zavrč v navedenih projektih ne bo sodelovala.

AD 14c: Program nakupa

Uvodno pojasnilo poda tajnica občinske uprave.

Nepremičnino na naslovu Goričak 7 predstavljajo, zemljišča parc. Št. 13/9- poslovna stavba v izmeri 11 m2 in par. Št. 13/10 – poslovna stavba v izmeri 119 m2 obe k.o. Goričak vl. Št. 101. lastnika nepremičnine sta Ogrizek Ivan in Zinka, vsak do 1/2. Nepremičnina v naravi predstavlja starejšo, zidano, delno podkleteno stavbo, zgrajeno na parc. št. 13/10. Na parc. 13/9 je zgrajen povezovalni del, ki nekako že sodi k drugemu objektu dvorani in ga je tudi s soglasjem lastnika, občina Zavrč rekonstruirala skupaj z obnovo kulturne dvorane. Stavba nima nikakršnega funkcionalnega zemljišča, saj so parkirišče, zelenica in dostop do stavbe v lasti občine.

Ocenjena vrednost predmetne nepremičnine znaša, po cenilnem poročilu, ki ga je izdelala mag. Marija Toplak, stalna sodna cenilka z dne 21.02. 2008, 68.000 €.

Sredstva za odkup so zagotovljena v proračunu občine Zavrč za leto 2008.

Po konstruktivni razpravi občinski svet sprejme sklep,

s katerim potrjuje program nakupa nepremičnine na naslovu Goričak 7, po ocenjeni vrednosti stalne sodne cenilke z dne 21.02. 2008 v višini 68.000 €. Davek plača prodajalec.

Navzočih: 7 članov občinskega sveta

ZA: 6

PROTI: 1 (Dušan Rojko)

Dušan Rojko: predlaga, da sedež občine ostane v prostorih gradu..

AD 14č.: ODBOR ZA GOSPODARSTVO

AD 14č1: Vloga občana Ivana KOPŠA (parcelacija ter odkup dela parcele št. 152/1 k.o. Hrastovec

Predsednik odbora poda obrazložitev in mnenje glede vloge občana Ivana Kopša, obravnaval jo je že odbor za gospodarstvo.

Po razpravi občinski svet sprejme naslednji sklep:

Občina bo izvedla odkup dela parcele št. 152/1 k.o. Hrastovec in pristopila k dokončni parcelaciji ter posledično k plačilu odškodnine za prenos dela parcele v javno dobro.

Povrne se 50% vrednosti asfaltne prevleke na dovozni poti občana. Vrednost se povrne pod pogojem, da bo občan dovozno pot predal brezplačno v javno dobro. Meritve navedene dovozne poti in modernizirane javne poti bo občina izvedla v skladu z prioritetnim vrstnim redom.

AD 14č2: VLOGA za ukinitev rezervoarja za požarno vodo – Marjan Rihtarič

O vlogi občana, ki jo je predhodno obravnaval odbor za gospodarstvo, poda obrazložitev predsednik odbora Janko Lorbek:

Stranka Marjan Rihtarič je zaprosil občino Zavrč, da poda soglasje k ukinitvi požarnega rezervoarja na naslovu Pestike 29. Občina Zavrč si je pridobila mnenje vzdrževalca omrežja, Komunalnega Podjetja Ptuj, ki ugotavlja, da tlak v najvišje ležečem hidrantu zadostuje za potrebe požarne varnosti.

Po razpravi občinski svet poda soglasje o ukinitvi rezervoarja za požarno vodo na naslovu Pestike 29. Stroške ukinitve požarnega rezervoarja in vse ostale morebitne stroške, ki nastanejo zaradi ukinitve požarnega rezervoarja nosi vzdrževalec omrežja.

AD 14č3: Vloga stranke Bojana Ranfl – prenos parc. Št. 569/2 k.o. Belski vrh v javno dobro

Uvodno obrazložitev poda predsednik odbora za gospodarstvo g. Janko Lorbek

Stranka Bojan Ranfl je podal vlogo, s katero je zaprosil, da se izda potrdilo o prenosu zemljišča s parc. Št. 569/2 k.o. Belski vrh v javno dobro. V postopku reševanja zadeve se je ugotovilo, da je občina Zavrč leta 1996-1997 pričela postopek odmere zemljišč, po katerem v naravi poteka cesta. Postopek odmere, ki je bil pričet na osnovi dogovora z lastniki zemljišč, da se odmerjena zemljišča po končanem postopku prenesejo v javno dobro, se je zaključil leta 2007.

Na osnovi navedenega se je občinski svet odločil in sprejel naslednje,

Občinski svet občine Zavrč izdaja potrdilo s katerim potrjuje, da se bo izvedel prenos parc. Št. 569/2 – cesta, k.o. Belski Vrh v javno dobro.

Prenos ceste v javno dobro se izvede brez plačila odškodnine oz. kupnine za zemljišča po katerem poteka cesta. Stroške postopka prenosa poti bo nosila občina Zavrč, izvede pa se ko bodo pridobljene vse overjene pogodbe lastnikov zemljišč po katerem poteka kategorizirana javna pot Belski vrh – Labiš.

AD 14č4: Akcija euro na euro.

Predsednik poda obrazložitev o akciji euro na euro. In sicer kot vsa leta do sedaj, tudi letošnjo pomlad občina organizira gramoziranje makadamskih cest v občini.

Po zaključenem zbiranju ponudb se ugotavlja, da je najcenejše Cestno Podjetje Ptuj. Potrebe so po 30 avtomobilih.

Občinski svet glasuje o vseh predlaganih sklepih

Navzočih: 7 članov občinskega sveta

ZA: 7

PROTI: NIHČE

AD 15: Razno

Pri točki razno ni bilo razprave.

Seja zaključena ob 22,00 uri.

Zapisala: Lidija Domjan