Proračun Občine Zavrč za leto 2011

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 100/08-odl US, 79/09 in 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07-ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in 15. člena Statuta Občine Zavrč (Uradni list RS, št. 64/99, 98/04) je Občinski svet Občine Zavrč na 3. seji, dne, 15.12.2010 sprejel ODLOK O PRORAČUNU OBČINE ZAVRČ ZA LETO 2011

  • Odlok o proračunu 2011
  • Splošni del proračuna
  • Posebni del proračuna
  • Občina Zavrč

   Razglas seznama kandidatov v občinski svet Občine Zavrč na volitvah 2010

   R A Z G L A S

   Dokument v .pdf formatu

   Na podlagi 2. odstavka 74.člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07-ZLV-UPB3 in 45/08) in v zvezi s 60. členom Zakona o volitvah v Državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 ZVDZ-UPB1, 54/07) je Občinska volilna komisija Zavrč sestavila naslednji

   S E Z N A M

   kandidatov za volitve članov občinskega sveta občine Zavrč na volitvah 10. oktobra 2010. Glasuje se največ za sedem (7) kandidatov.

   1.GORDANA KUMER, roj. 12.09.1965, stanujoča Hrastovec 92, šivilja, gospodinja. Predlagatelj: SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA, OO SDS ZAVRČ
   2.DAMJANA ARNEJČIČ, roj. 15. 11. 1978, stanujoča Hrastovec 80b, ekonomski tehnik, skupinovodja. Predlagatelj: SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA, OO SDS ZAVRČ
   3.MATEJA KELC, roj. 22.11.1978, stanujoča Goričak 58, dipl. ing. tekstilstva, gospodinja. Predlagatelj: SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, OO SLS ZAVRČ
   4.DUŠAN BRATUŠA, roj. 15.11.1959, stanujoč Korenjak 3, kovinar, kmet. Predlagatelj:SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, OO SLS ZAVRČ
   5.ROBERT ŽNIDARIČ, roj. 16.12.1972, stanujoč Belski vrh 8, Strojni tehnik, programer 3 D in izvajanje kontrole. Predlagatelj: NOVA SLOVENIJA-KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA, OO N.Si ZAVRČ
   6.MAKS GOLC roj. 06.03.1968, stanujoč Hrastovec 155, strojni mehanik IV stopnje, krovec-klepar. Predlagatelj: SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA, OO SDS ZAVRČ
   7.ANDREJ FAJFAR, roj. 22. 09. 1964, stanujoč Korenjak 17, oblikovalec kovin, vodja montaže (avtomobilska industrija). Predlagatelj: NOVA SLOVENIJA-KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA, OO N.Si ZAVRČ
   8.ROBERT VUZEM, roj. 30. 07. 1968, stanujoč Hrastovec 129, elektroenergetik, vodja gradbišč. Predlagatelj:SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, OO SLS ZAVRČ
   9.VALERIJA SPEVAN, roj, 14. 06. 1986 stanujoča Korenjak 24a, diplomirana medicinska sestra, medicinska sestra. Predlagatelj: NOVA SLOVENIJAKRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA, OO N.Si ZAVRČ
   10.LILJANA VESENJAK, roj. 20.07.1986, stanujoča Turški vrh 100, absolvent, študent Predlagatelj: NOVA SLOVENIJA-KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA, OO N.Si ZAVRČ
   11.DUŠAN ROJKO, roj. 20.02.1970, stanujoč Zavrč 7a, magister geografije in profesor zgodovine, učitelj geografije. Predlagatelj: SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA, OO SDS ZAVRČ
   12.STANISLAV MAJCENOVIČ, roj. 05.11.1947, stanujoč Turški vrh 69, kmetijski tehnik, upokojenec. Predlagatelj:LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE OO LDS ZAVRČ
   13.SLAVKO PRAVDIČ, roj .20.03.1968, stanujoč Hrastovec 1a, strojni tehnik, tehnični direktor. Predlagatelj: NOVA SLOVENIJA-KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA, OO N.Si ZAVRČ
   14.JANKO LORBEK, roj. 02.05.1956, stanujoč Pestike 1b, policist, upokojenec. Predlagatelj:SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, OO SLS ZAVRČ
   15.STANISLAV IVANČIČ, roj. 02.01.1950, stanujoč Hrastovec 73a, kovinar, hladilna tehnika –operater hladilnih naprav. Predlagatelj: SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA, OO SDS ZAVRČ
   16.FRANC KELC, roj. 20. 11. 1952, stanujoč Turški vrh 31, voznik, upokojenec. Predlagatelj: SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, OO SLS ZAVRČ
   17.MAJA POHOREC, roj. 24.03.1991, stanujoča Hrastovec 80, turistični tehnik, dijakinja. Predlagatelj: NOVA SLOVENIJA-KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA, OO N.Si ZAVRČ
   18.VIDA MILUNIČ, roj. 23. 04. 1945, stanujoča Gorenjski vrh 21, socialna delavka, upokojenka. Predlagatelj: SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, OO SLS ZAVRČ
   19.PETER VESENJAK, roj.15.04.1945, stanujoč Turški vrh 1a, ekonomski tehnik, upokojenec. Predlagatelj: LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE OO LDS ZAVRČ
   20.NATAŠA POŠTRAK, roj. 12.03.1980, stanujoča Hrastovec16, diplomirana medicinska sestra, medicinska sestra. Predlagatelj:LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE OO LDS ZAVRČ
   21.BORIS BORAK, roj. 26.11.1963, stanujoč Goričak 5, inženir elektrotehnike, direktor. Predlagatelj: SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA, OO SDS ZAVRČ
   22.MARTA BOSILJ, roj. 30. 12. 1945, stanujoča Goričak 8, učiteljica, upokojenka. Predlagatelj: SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, OO SLS ZAVRČ
   23.FRANC POHOREC, roj. 06.12.1953, stanujoč Hrastovec 80c, p.b. varilec, upokojen. Predlagatelj: NOVA SLOVENIJA-KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA, OO N.Si ZAVRČ
   24.VILJEM BELŠAK, roj. 26.03 .1954, stanujoč Hrastovec 16, strojni tehnik, kurjač. Predlagatelj:LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE OO LDS ZAVRČ
   25.MOJCA KOKOT RADEKA, roj.14. 03.1977, stanujoča Hrastovec 22c, prodajalka, prodajalka. Predlagatelj:LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE OO LDS ZAVRČ
   26.NATAŠA VIDOVIČ, roj. 12.06 .1989, stanujoča Gorenjski vrh 7, turistični tehnik, študentka. Predlagatelj:LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE OO LDS ZAVRČ

   Številka:041-15/2010-001
   Datum: 22. 09. 2010

   OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA
   GORIČAK 6
   Predsednik OVK:
   mag. Metod GRAH

   Razglas seznama kandidatov za župana Občine Zavrč na volitvah 2010

   R A Z G L A S

   Dokument v .pdf formatu

   Na podlagi 2. odstavka 74.člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07-ZLV-UPB3 in 45/08) in v zvezi s 60. členom Zakona o volitvah v Državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 ZVDZ-UPB1, 54/07) je Občinska volilna komisija Zavrč sestavila naslednji

   S E Z N A M

   kandidatov za župana občine Zavrč na volitvah 10. oktobra 2010. Glasuje se za enega (1) kandidata. Kandidati so:

   1.SLAVKO PRAVDIČ, roj, 20. 03. 1968, stanujoč Hrastovec 1a, strojni tehnik, tehnični direktor. Predlagatelj: NOVA SLOVENIJA-KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA, OO N.Si ZAVRČ
   2.MIRAN VUK, roj. 20. 07. 1961, stanujoč Hrastovec 130, ekonomski tehnik, direktor. Predlagatelj: SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, OO SLS ZAVRČ
   3.IVAN KOPŠA, roj. 18.10.1957, stanujoč Hrastovec 106, komercialni tehnik, trenutno brezposelni. Predlagatelj: SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA, OO SDS ZAVRČ

   Številka:041-14/2010-001
   Datum: 22. 09. 2010

   OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA
   Goričak 6
   Predsednik OVK:
   mag. Metod GRAH
   LOKALNE VOLITVE 2010 OBČINA ZAVRČ:143
   Volilna enota: 1

   Sklep o lepljenju in nameščanju plakatov z volilno propagandnimi sporočili

   Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS št. 41/07 in 103/07 – Zpol-D) ter 15. Člena Statuta Občine Zavrč (Uradni list RS št. 64/99 in 98/2004) je občinski svet Občine Zavrč na 38 redni seji dne 04. avgusta 2010 sprejel

   Sklep o lepljenju in nameščanju plakatov z volilno propagandnimi sporočili

   1.

   Organizatorjem volilne kampanje je dovoljeno lepljenje in nameščanje plakatov z volilno propagandnimi sporočili za redne volitve v občinski svet in redne volitve županov na krajevno običajen način ter na oglasnih deskah občine Zavrč.

   2.

   Lepljenje in nameščanje plakatov izvajajo organizatorji volilne kampanje s soglasjem lastnika stavbe ali zemljišča.

   Številka:

   Datum; 04. avgust 2010

   Občina Zavrč

   Župan
   Miran VUK l.r.

   Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Zavrč

   Na podlagi 23 in 28. Člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07 in 103/07 – ZpolS-D) ter 15. Člena Statuta Občine Zavrč (Uradni list RS št. 64/99 in98/04) je Občinski svet občine Zavrč na 38 redni seji dne 4. avgusta 2010 sprejel

   SKLEP O DELNI POVRNITVI STROŠKOV VOLILNE KAMPANJE ZA LOKALNE VOLITVE V OBČINI ZAVRČ

   1.

   S tem sklepom se določajo upravičenci in kriteriji za delno povrnitev stroškov volilne kampanje organizatorjem oziroma kandidatom za volitve župana in list kandidatov za Občinski svet Občine Zavrč.

   2.

   Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet ne smejo preseči 0,40 EUR na posameznega volilnega upravičenca v občini.

   3.

   Stroški volilne kampanje za volitve župana ne smejo preseči 0,25 EUR na posameznega volilnega upravičenca v občini. Če pride do drugega kroga , se stroški volilne kampanje za kandidata, ki na tem glasovanju kandidira, lahko povečajo še za 0,15 EUR na posameznega volilnega upravičenca v občini.

   4.

   Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za člane občinskega sveta, katerih listam so pripadali mandati za člane v občinskem svetu, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 0,33 EUR za dobljen glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.

   5.

   Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upravičeni tudi organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za župana, za katere je glasovalo najmanj 10 % od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, in sicer 0,12 EUR za vsak dobljeni glas.

   Če se glasovanje ponovi, sta kandidata, ki kandidirata na ponovnem glasovanju, upravičena do povrnitve stroškov le za dobljene glasove, pridobljene na ponovnem glasovanju. Skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.

   6.

   Organizatorju volilne kampanje oziroma kandidatu za volitve v občinski svet ali za volitve župana se na njegovo zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna Občine Zavrč v roku 30 dni po predložitvi poročila o zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo občinskemu svetu in računskemu sodišču.

   7.

   Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.

   Št. :

   Zavrč, 4. avgust 2010

   Župan občine Zavrč
   Miran VUK l.r.

   Sklep o potrebnem številu podpisov volivcev za določitev kandidata za župana na lokalnih volitvah 2010

   Zavrč, 5. avgust 2010

   Številka: 040-001/2010-002

   Občinska volilna komisija Občine Zavrč je na podlagi 106. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94-4693/07-ZLV-UPB3, 45-1987/08-ZLV-H) sprejela ugotovitveni

   S K L E P

   o potrebnem številu podpisov volivcev za  določitev kandidata za župana na lokalnih volitvah 2010

   Občinska volilna komisija Občine Zavrč v skladu s 106. členom Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94-4693/07-ZLV-UPB3, 45-1987/08-ZLV-H)ugotavlja, da kadar določi kandidata za župana občine Zavrč s podpisovanjem skupina volivcev je potrebo najmanj 15 podpisov volivcev, ki imajo stalo prebivališče v občini Zavrč.

   Obrazložitev:

   106. člen Zakona o lokalnih volitvah določa, da v primeru, ko določa kandidata za župana skupina volivcev, je potrebno število podpisov najmanj 2% od števila volivcev v občini, ki so glasovali v prvem krogu na zadnjih rednih volitvah za župna, vendar ne manj kot 15 in ne več kot 2500.

   Ugotovitveni sklep o številu potrebnih podpor volivcev sprejme OVK.

   Občinska volilna komisija je ugotovila, da je na zadnjih volitvah v letu 2006 za župana glasovalo 755 volivcev. 2% od števila volivcev, ki so glasovali za župana znaša torej 15,1 volivcev. Na podlagi ugotovitev je OVK sprejela sklep kot izhaja iz izreka.

   PREDSEDNIK OBČINSKE
   VOLILNE KOMISIJE:
   mag. Metod GRAH l.r

   Sklep o potrebnem številu podpisov volivcev za določitev kandidata za člana občinskega sveta na lokalnih volitvah 2010

   Zavrč, 5. avgust 2010

   Številka: 040-001/2010-001

   Občinska volilna komisija Občine Zavrč je na podlagi 54. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94-4693/07-ZLV-UPB3, 45-1987/08-ZLV-H) sprejela ugotovitveni

   S K L E P

   o potrebnem številu podpisov volivcev za  določitev kandidata za člana občinskega sveta na lokalnih volitvah 2010

   Občinska volilna komisija Občine Zavrč v skladu s 54. členom Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94-4693/07-ZLV-UPB3, 45-1987/08-ZLV-H)ugotavlja, da kadar določi kandidata za člana občinskega sveta v občini Zavrč s podpisovanjem skupina volivcev je potrebo najmanj 15 podpisov volivcev, ki imajo stalo prebivališče v volilni enoti.

   Obrazložitev:

   54. člen Zakona o lokalnih volitvah določa, da kandidate za člane občinskega sveta v posamezni volilni enoti lahko določi s podpisovanjem skupina volivcev, ki imajo stalno bivališče v volilni enoti. Potrebno število podpisov je najmanj 1% od števila volivcev v VE, ki so glasovali na zadnjih rednih volitvah v občinski svet, vendar ne manj kot 15.

   Občinska volilna komisija je ugotovila, na podlagi Poročila o izidu volitev članov občinskega sveta v Občini Zavrč na lokalnih volitvah 22. oktobra 2006 (št. 006-01-6/2006-001 z dne 25. oktober 2006) , da je glasovalo 755 volivcev. Na podlagi navedenega je OVK sprejela sklep kot izhaja iz izreka.

   PREDSEDNIK OBČINSKE

   VOLILNE KOMISIJE:

   mag. Metod GRAH l.r.

   Obisk odličnjakov in minimaturantov iz Občine Zavrč pri županu

   minimaturanti 2010 011 V petek, 11. junija 2010, je župan Miran Vuk v prostorih občine Zavrč slovesno sprejel odličnjake Osnoven šole Cirkulane – Zavrč enota Zavrč. Letos so bili odličnjaki trije; Kristina Kuća, Ana Težak in Klemen Kokot. Župan je z njimi sproščeno pokramljal o njihovih načrtih za prihodnost, jih pohvalil za odličen uspeh ob koncu šolskega leta in koncu osnovnošolskega izobraževanja. Podaril pa jim je tudi simbolična darila, knjigo Narodi sveta, ki dokazuje, kako pisan je svet, koliko bogastva in zanimivih podob se skriva okoli nas. Za konec jim je zaželel uspešno nadaljnje šolanje in da naj ostanejo odprti in dojemljivi za svet okoli sebe.

   V ponedeljek, 21. junija 2010, pa je župan sprejel še minimaturante, torej malčke, ki gredo jeseni v prvi razred osnovne šole. K županu na obisk so prišli predvsem tisti, ki so do sedaj obiskovali enoto vrtca pri OŠ Cirkulane – Zavrč enota Zavrč. Mali obiskovalci so županu radi razložili, kaj vse so se v vrtcu naučili. Zaupali so mu tudi, da že komaj čakajo, da gredo v prvi razred. Župan je vsakemu izmed njih izročil majhno a uporabno simbolično darilce.

   minimaturanti 2010 009 minimaturanti 2010 015 minimaturanti 2010 005

   Obvestilo voznikom motornih koles in koles z motorjem

   Prihajajo toplejši dnevi in vse več voznikov je ali bo začelo uporabljati svoja motorna kolesa ali kolesa z motorjem za prevoz na delo ali v šolo. Poleg opozoril v zvezi s previdno vožnjo in preverjanjem tehnične neoporečnosti prevoznega sredstva bi želeli opozoriti še na naslednje najpogostejše kršitve:

   • voznik in potnik na kolesu z motorjem ali motornem kolesu morata med vožnjo nositi na glavi pripeto homologirano zaščitno motoristično čelado.

   Z globo 120 evrov se za prekršek kaznuje voznik ali sopotnik, ki ravna v nasprotju s to določbo (84. člen ZVCP-1),

   • voznik kolesa z motorjem, mlajši od 16 let, ne sme prevažati potnika (7. odstavek 104. člena ZVCP-1).

   Predpisana globa za storjeni prekršek je 80 evrov.

   Glede na to, da se nekateri dijaki vozijo v srednjo šolo na Ptuj tudi s kolesi z motorjem, želimo opozoriti, da je v skladu z 99. členom ZVCP-1 prepovedan promet v območju za pešce tudi za kolesa z motorjem in motorna kolesa. Z globo 160 evrov se kaznuje voznik, ki ravna v nasprotju s to določbo. Najpogostejše kršitve so zaradi obiska gostinskih lokalov v centru Ptuja.

   Območje za pešce obsega del Miklošičeve ulice (od Reprize), Ulico Heroja Lacka, Mestni trg, Murkovo ulico, Zelenikovo ulico, Aškerčevo ulico in Krempljevo ulico in je označeno z ustrezno prometno signalizacijo.

   Za nadzor nad spoštovanjem navedenih določb so v skladu z ZVCP-1, poleg policije pristojni tudi občinski redarji. ZVCP-1 Zakon o varnosti cestnega prometa

   Vodja Medobčinskega redarstva Robert Brkič

   Načrt zaščite in reševanja ob poplavah

   Načrt zaščite in reševanja ob poplavah je izdelan na podlagi Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 UPB1), in v skladu z Uredbo o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur. list RS, št. 3/02 in 17/02, ter oceno ogroženosti pred poplavami v Občini Zavrč, s splošno zakonodajo in izvedbenimi predpisi. Načrt je izdelan za naravno nesrečo poplave, ki je lahko posledica dolgotrajnega deževja, izredno močnih padavin ali topljenja snega.

   Poplava je razlitje velike količine vode po površini izven vodotokov. Za poplave je značilno, da ogrozijo ljudi in njihovo premoženje (stanovanjsko, gospodarsko), poškodujejo infra-strukturne objekte, povzročijo škodo v kmetijstvu, lahko pa tudi povzročijo verižne nesreče. Možni vzroki nastanka poplav nastanejo:

   • močno deževje in večjih količin padavin;
   • istočasno visok nivo vodotokov Turškega potoka in obilno deževje na območju občine;
   • močno topljenje snega
   • nepropustna tla v gričevju, zato meteorne vode hitro pritečejo v nižino (glina, ilovica, lapor ipd ..).

   Poplave sodijo med prevladujoče naravno geografske preoblikovalce pokrajine. Poplave običajno ne nastopijo trenutno razen porušitve pregrad in dejavnost hudournikov. Zato je v večini dovolj časa za ukrepanje in reševanje. Poplave v prostoru Zavrča običajno nastopijo zaradi dolgotrajnih padavin, razen pri odtrganih oblakih. Z vodami upravljajo javne službe na osnovi koncesije. Turški potok in njegove pritoke, ter reko Dravo ima v upravljanju VGP Drava Ptuj. Ogroženost pred poplavami zajema ogroženost okolja ob vseh vodotokih, hkrati pa predstavlja potencialno ogroženost za poplave na vseh drugih površinah.

   Celoten dokument v formatu .pdf