Sklep o začetku priprave prostorskega načrta P24-R1 Zavrč

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 ZVO-1B in 108/09) in 29. člena Statuta Občine Zavrč (Uradni list RS, št. 64/99, 98/04) je župan Občine Zavrč sprejel

SKLEP

o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja P24-R1 Zavrč (območje športa in rekreacije)

1.

S tem sklepom se začne priprava občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja P24-R1 Zavrč (območje športa) (v nadaljnjem besedilu: podrobni načrt), ki bo omogočil izgradnjo predvidenih športih površin. Predvidena je faza pozidave območja

Celotna objava v .pdf formatu

Osnutek odloka o javnem redu in miru v Občini Zavrč

 

Datum: 15.01.2010

Številka: 007-00001/2010-001

Celotna objava v.pdf obliki

Zadeva: Osnutek odloka o javnem redu in miru v Občini Zavrč

1. Namen:

Sprejme se Odlok o javnem redu in miru v Občini Zavrč.

2. Predlog besedila sklepa občinskega sveta:

Občinski svet občine Zavrč sprejme osnutek Odloka o javnem redu in miru v Občini Zavrč.

3. Predlagatelj:

Miran Vuk, župan Občine Zavrč

4. Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:

– Irena Horvat Rimele, tajnica občinske uprave

– Marjana Logar Kelc, pripravnica v občinski upravi

5. Ocena finančnih posledic sklepov:

Finančnih obremenitev za občinski proračun v primeru sprejetja Odloka ne bo, kvečjemu obratno –finančni priliv v občinski proračun iz naslova plačila kazni za storjene prekrške.

6. Zakonska podlaga:

21. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2 in 76/08), 3., 17. in 45. člen Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB4), 2. in 4. člen Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB1), Zakon o varstvu javnega reda in miru (Uradni list RS, št. 70/06) in 15. člen Statuta Občine Zavrč (Uradni list RS, št. 64/1999 in 98/2004).

OSNUTEK ODLOKA

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2 in 76/08), 3., 17. in 45. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB4), 2. in 4. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB1), Zakona o varstvu javnega reda in miru (Uradni list RS, št. 70/06) in 15. člena Statuta Občine Zavrč (Uradni list RS, št. 64/1999 in 98/2004) je Občinski svet Občine Zavrč na _______redni seji dne_____________sprejel

ODLOK

o javnem redu in miru v Občini Zavrč

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem odlokom so predpisani ukrepi za varstvo javnega reda in miru, občanov in premoženja, zdravja in čistoče, varstva okolja, zunanje podobe naselij in zelenih površin, čas trajanja javnih prireditev v naravnem in bivalnem okolju ter sankcije za neupoštevanje teh ukrepov.

2. člen

Določbe odloka veljajo za vse fizične in pravne osebe v občini.

Vsakdo, ki prebiva ali se začasno zadržuje na območju občine Zavrč, se mora obnašati tako, da ne moti, ne vznemirja ali ovira drugih pri njihovem delu, razvedrilu in počitku, da ne ogroža njihovega zdravja in premoženja, da skrbi za primeren videz kraja, kjer živi, dela ali se začasno zadržuje in da ne opušča ali opravlja dejanj, ki so po tem odloku obvezna ali prepovedana oziroma, ki ogrožajo splošno varnost ljudi in javno moralo.

3. člen

Za prekrške, storjene po tem odloku, so neposredno odgovorne osebe, ki so jih storile.

II. VARSTVO JAVNEGA REDA IN MIRU

4. člen

Na območju Občine Zavrč je zaradi varstva javnega reda prepovedano:

1. vznemirjati in motiti mir in počitek občanov s prekomernim hrupom med 22. in 6. uro, kadar ne gre za nujne interventne-vzdrževalne posege oziroma to ni posledica dovoljene dejavnosti (npr. kmetijska sezonska opravila),

2. po stanovanjih in na javnih krajih vznemirjati, motiti ali nadlegovati občane z zbiranjem podatkov, izjav ali z vsiljevanjem prodaje artiklov, razen, ko je posebej dovoljeno,

3. popivati, piti ali kako drugače uživati alkoholne pijače izven prostorov, ki so določeni za točenje alkoholnih pijač (npr. v ali pred prodajalnami, pred šolo ipd.)

4. prestaviti, odstraniti, uničiti, poškodovati, popisati ali kakorkoli drugače onesnažiti napisne table, ograje, žive meje, javna opozorilna znamenja, spomenike, spominska obeležja na pokopališčih, prometne znake, naprave za javno razsvetljavo, poštne nabiralnike, klopi, zabojnike za odpadke, stojala za kolesa ali druge naprave in predmete za splošno uporabo,

5. zalivati vrtove, prati avtomobile ali kako drugače po nepotrebnem ali prekomerno trošiti vodo iz vodovodnih omrežij v času opozorila, da je potrošnja vode zaradi pomanjkanja omejena,

6. izzivati, udariti koga, spodbujati koga k pretepu, se pretepati, vesti na drzen, nasilen, nesramen, žaljiv ali podoben način in koga zasledovati

7. na javnem kraju prepirati se s kom, vpiti ali se nedostojno vesti na drug način,

8. vznemirjati ljudi z močnimi poki, z vpitjem, prepevanjem ali uporabo preglasnih zvočnih naprav ali glasbil v okolici, v času, ko se zagotavlja mir občanom,

9. parkirati ali postavljati motorna ali druga vozila, prikolice ali druge delovne stroje na zelenicah, igriščih in drugih zelenih površinah, ki niso namenjene za parkiranje.

5. člen

Javni shodi in javne prireditve potekajo na podlagi Zakona o javnih zbiranjih.

Za vzdrževanje javnega reda in miru na javnem shodu ali javni prireditvi je odgovoren vodja shoda oziroma prireditve, ki ga določi organizator, v gostinskem lokalu pa poslovodja ali druga odgovorna oseba oziroma lastnik lokala.

Oseba, ki je odgovorna za vzdrževanje javnega reda in miru, je dolžna:

1. Poskrbeti za red in disciplino ter za varnost na prireditvenem prostoru oziroma v javnem lokalu,

2. Poskrbeti, da se odstranijo osebe, ki ogrožajo javni red in mir, motijo, nadlegujejo ali žalijo občane,

3. Zaključiti prireditev ob uri, ki je navedena v posebni odločbi ali potrdilu o priglasitvi prireditve oziroma izprazniti in zapreti lokal po izteku obratovalnega časa, kot določa Pravilnik za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost,

4. Po končani prireditvi prostor očistiti in vzpostaviti prvotno stanje,

5. Zagotoviti izvršitev drugih ukrepov in nalog iz odločbe o določitvi prireditve ali potrdila o priglasitvi javnega shoda oziroma javne prireditve.

III. VARSTVO OBČANOV IN PREMOŽENJA

6. člen

Zaradi varstva občanov in premoženja je prepovedano:

1. poškodovati, prevrniti, odstraniti ali kako drugače v nasprotju z namenom uporabe ravnati z objekti javne infrastrukture, kot so: komunalna infrastruktura, javna razsvetljava, cestnoprometni znaki, priprave in naprave na rekreativnih površinah, igrala na otroških igriščih itd.,

2. na travnikih, njivah, gozdovih, javnih mestih, zelenih površinah in v bližini objektov povzročati splošno požarno varnost,

3. onemogočati dostop do hidrantov in javnega hidrantnega omrežja,

4. namerno ovirati uporabo vode, elektrike ali poškodovati telefonske ali druge komunikacijske naprave,

5. z brezobzirno vožnjo ali kako drugače poškropiti ali umazati pročelja objektov in ljudi, ki se nahajajo na javnih površinah in ob cestah,

6. puščati pse ali druge živali brez nadzora, namerno dražiti, plašiti in ščuvati živali, ter s tem namenoma povzročati občutek strahu ali ogroženosti,

7. imeti ob javnih cestah nasip, ograjo, živo mejo, drevesa ali druge rastline in predmete v stanju, ki ovira ali ogroža prometno varnost občanov, posega v cestno telo ali kvari zunanji videz kraja ter spodkopavati ali spodrivati javne poti ali jih kakorkoli poškodovati oziroma z zemeljskimi deli povzročati nevarnost zemeljskih plazov,

8. imeti nepokrit oziroma nezavarovan vodnjak, jamo, jašek ali drugo odprtino, kjer obstaja nevarnost za življenje in zdravje ljudi.

IV. VARSTVO ZDRAVJA IN ČISTOČE

7. člen

Zaradi varovanja zdravja in čistoče je prepovedano:

1. odmetavati, spuščati ali odlagati predmete, snovi ali odpadke naravno okolje, to je v potoke, na travnike, ulice, ceste, dvorišča, gozdove ali na druge prostore, ki za to niso določeni,

2. sežigati ali zakopavati gume, odpadno olje, tekstilne odpadke in umetne mase v naravnem okolju,

3. onesnažiti vodo, namenjeno ljudem in živalim, to je spuščati odplake, fekalije ali gnojnico v potoke, v opuščene vodnjake, na javne poti in v odkrite cestne jarke, kakor tudi na območje objektov za oskrbo s pitno vodo,

4. prati motorna vozila, kmetijske stroje, priključke in druge predmete ob potokih, studencih ter na območju virov pitne vode,

5. zanemariti čistočo stanovanja, delavnice ali dvorišča v taki meri, da to moti okolico in utegne spraviti v nevarnost zdravje občanov.

V. VARSTVO OKOLJA IN ZUNANJE PODOBE KRAJA

8. člen

Zaradi varstva okolja in zunanje podobe kraja je prepovedano:

1. pisati ali risati po fasadah ali zidovih zgradb, spomenikih, spominskih ploščah, pripravah in napravah na športnih in drugih igriščih, ograjah, drugih predmetih in javnih objektih, ki niso za to namenjeni ali te kako drugače umazati,

2. onesnaževati ali zasmetiti javne površine z blatom, zemljo, gnojem, gnojevko, žagovino, papirjem in podobnimi snovmi,

3. na kakršenkoli način uničevati zelene površine, plodno zemljo, drevje in grmičevje.

9. člen

Lastniki oziroma uporabniki tovornih in drugih vozil, kmetijskih strojev in druge mehanizacije morajo takoj očistiti javno cesto, ki so jo onesnažili z vožnjo ali obračanjem teh vozil in strojev na koncu njiv in drugih kmetijskih in gozdnih površin oziroma cesto, ki so jo onesnažili s hlevskim gnojem, prstjo ali blatom. Obračanje na njivah in drugih površinah mora biti urejeno tako, da s tem ni ovirana javna površina.

10. člen

Za ureditev izložb ali drugih krajev v sklopu poslovnih prostorov ali lokalov, ki služijo reklami v sklopu objekta in dejavnosti, ki se v tem objektu opravlja, so dolžni poskrbeti lastniki ali imetniki pravice uporabe teh prostorov ali lokalov oziroma lokala.

Sama ureditev takih izložb ali drugih krajev, ki služijo namenu v skladu s prejšnjim odstavkom tega člena, morajo biti primerno urejene in ne smejo s svojim videzom kaziti samega poslovnega prostora oziroma lokala ali širše okolice ob lokalu.

Gospodarske družbe in samostojni podjetniki so dolžni označiti svojo firmo z napisno tablo, ki mora biti estetskega videza in okolju primerno izdelana.

VI. NADZOR NAD IZVAJANJEM TEGA ODLOKA

11. člen

Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja pristojni občinski inšpektor oziroma občinski redar.

VII. KAZENSKE DOLOČBE

12. člen

Pravna oseba ali samostojni podjetnik, ki stori prekršek glede določb tega Odloka, se kaznuje z globo od 208,64 do 417,29 EUR.

Posameznik ali odgovorna oseba pravne osebe se kaznuje z globo od 104,32 do 208,64 EUR.

Če stori prekršek po tem Odloku mladoletna oseba, s z globo kaznujejo njegovi starši oziroma skrbnik, če je prekršek posledica njihove opuščene skrbi za mladoletnika.

13. člen

Celoten postopek se vodi v skladu z zakonom, ki ureja prekrške.

VIII. KONČNA DOLOČBA

14. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št.

Zavrč, dne ___________2010

Župan

Občine Zavrč

Miran Vuk l.r.

OBRAZLOŽITEV ODLOKA:

Javni red in mir pomeni stanje, v katerem je zagotovljeno neovirano izvrševanje pravic in dolžnosti po ustavi in zakonih. Vzdrževanje javnega reda in miru je delovanje skupnosti, ki s predpisi in ukrepi državnih in drugih organov zagotavlja, da se prepreči ravnanja in nevarnosti, ki ogrožajo varnost ter javni red in mir, kadar ta grozi skupnosti ali posamezniku.

Občina Zavrč je pripravila nov odlok o javnem redu in miru, ki določa pravila za varovanje javnega reda in miru, premoženja občanov in drugih oseb, zdravja in čistoče, zunanjega videza naselij in zelenih površin. Odlok določa tudi prekrške ter globe zanje.

Sprejetje tega odloka je potrebno s tega vidika, da je v Občini Zavrč s 1. januarjem 2009 pričelo delovati medobčinsko redarstvo, ki je organizirano v okviru Skupne občinske uprave, ki ima sedež na Mestnem trgu 1, 2250 Ptuj.

Delovno področje občinskih redarjev je določeno v Zakonu o občinskem redarstvu, konkretnejše pristojnosti za izvajanje nalog pa so določene v Zakonu o varstvu cestnega prometa (ZVCP-1), Zakona o varstvu javnega reda in miru (ZJRM-1) in v občinskih odlokih.

Zato je potrebno, da občina Zavrč v čim krajšem času sprejme občinski odlok o javnem redu in miru, da s tem zagotovimo nemoteno delovanje občinskih redarjev na območju naše občine.

Pripravila:

Marjana Logar Kelc,

pripravnica v občinski upravi Občine Zavrč

Izvajanje investicij v Občini Zavrč v obdobju 2007-2013

investicija1 Občina Zavrč je v okviru razpisa »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško« v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«, je občina Zavrč pridobila nepovratna sredstva za tri velike investicij

1. Operacija »Preplastitev LC 483010 Zavrč-Turški vrh«se je pričela izvajati v letu 2008 in se bo zaključila v letu 2009. Občina Zavrč je za izvedbo operacije je iz naslova Evropskega sklada za regionalni razvoj pridobila sofinancerska sredstva v višini 236.680€, oziroma največ 100% upravičenih stroškov operacije. Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: »Razvoj regij«; prednostne usmeritve »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško«.

V skladu s sklepom Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, so nepovratna sredstva v deležu 85% namenska sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj , opredeljena v Operativnem programu krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojna prioriteta »Razvoj regij«, prednostna usmeritev »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško« ( na proračunski postavki SVLR št. 7618 Razvoj regij- prometna infrastruktura- EU-07-13), v deležu 15% pa namenska sredstva Proračuna Republike Slovenije ( na proračunski postavki SVLR št. 7625 Razvoj regij- prometna infrastruktura- 07- 13- slovenska udeležba). Z njimi se lahko sofinancira največ 100% celotnih upravičenih javnih izdatkov operacije za upravičene stroške operacije. Celotna vrednost operacije znaša 344.848,00€.

2. Operacija »Ureditev dostopa do turističnega objekta Dve lipi in naselja Korenjak« se je pričela izvajati v letu 2008 in se bo zaključila v letu 2009. Za izvedbo navedene operacije so se pridobila finančna sredstva 313.795€, oziroma največ 100% upravičenih stroškov operacije. Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: »Razvoj regij«; prednostne usmeritve »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško«.

investicija2 V skladu s sklepom Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, so nepovratna sredstva v deležu 85% namenska sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj , opredeljena v Operativnem programu krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojna prioriteta »Razvoj regij«, prednostna usmeritev »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško« ( na proračunski postavki SVLR št. 7618 Razvoj regij- prometna infrastruktura- EU-07-13), v deležu 15% pa namenska sredstva Proračuna Republike Slovenije ( na proračunski postavki SVLR št. 7625 Razvoj regij- prometna infrastruktura- 07- 13- slovenska udeležba). Z njimi se lahko sofinancira največ 100% celotnih upravičenih javnih izdatkov operacije za upravičene stroške operacije. Celotna vrednost operacije znaša 372.414,00€.

3. Izvedba operacije » Fekalna kanalizacija Zavrč«

Na osnovi prvega javnega razpisa za prednostno usmeritev »Regionalni razvojni programi« v okviru OP krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij« je občina Zavrč za operacijo Fekalna kanalizacija Zavrč uspela pridobiti sredstva v skupni višini 418.563,00€.

Operacija »Fekalna kanalizacija Zavrč« je delno financirana iz EU in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«. Delež sofinanciranja je največ v višini 85% upravičenih stroškov. Operacija se izvaja v naselju Zavrč. Pričela se je izvajati v letu 2008 in se bo zaključila leta 2009.

Sklep lepljenju in nameščanju plakatov z volilno propagandnimi sporočili

Zavrč, 6. april 2009

Šifra: 032-01-4/02-6-09

Na osnovi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS št. 41/07, 105/08-odločba US in 103/07-ZPolS-D) je občinski svet občine Zavrč na 6. korespodenčni seji dne 6. aprila 2009 sprejel

SKLEP

O lepljenju in nameščanju plakatov z volilno propagandnimi sporočili

1.

Organizatorjem volilne kampanje je dovoljeno lepljenje in nameščanje plakatov z volilno propagandnimi sporočili za volitve poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament na krajevno običajen način ter na oglasnih deskah občine Zavrč.

2.

Lepljenje in nameščanje plakatov izvajajo organizatorji volilne kampanje s soglasjem lastnika stavbe ali zemljišča

Župan občine Zavrč:

Miran VUK

Občinski program varnosti

Na podlagi prvega odstavka 6. člena Zakona o občinskem redarstvu (Uradni list RS, št. 139/2006, ZORed) je Občinski svet občine Zavrč na predlog župana in na podlagi usklajevanja z Ministrstvom za notranje zadeve Republike Slovenije, dopis številka 007-274/2008/2 ( 14-03) z dne 28.10.2008, na seji dne 30.10.2008 s sklepom številka 223-1/2008/6 ( 5018) sprejel

OBČINSKI PROGRAM VARNOSTI

1. UVOD

Občinski program varnosti (v nadaljevanju: OPV) je temeljni strateški dokument, v katerem so opredeljena izhodišča za zagotavljanje varnega in kvalitetnega življenja prebivalcev občine Zavrč. Namen OPV je načrtno zagotavljati kvaliteto javnega prostora v občini Zavrč. Kvaliteten javni prostor pomeni predvsem zadovoljstvo občanov z okoljem, kjer živijo in delajo, ter z okoljem kjer se šolajo in igrajo njihovi otroci. Kvaliteten javni prostor tudi pomeni zadovoljivo stopnjo javne varnosti in javnega reda; to pa konkretno pomeni, da so občinske ceste, ulice, parki in drugi odprti prostori varni, čisti in urejeni.

OPV zato predstavlja pomemben in izhodiščni dokument za področje delovanja redarske službe. V OPV so opredeljena izhodišča za zagotavljanje varnosti v občini, cilji in ukrepi za zagotovitev teh ciljev, konkretni nosilci oziroma odgovorne službe za dosego želenih ciljev ter opredelitev finančnih posledic. V dokumentu so opredeljene tudi zakonske osnove za vzpostavitev in delo redarske službe ter za sodelovanje s policijo in drugimi subjekti varnosti pri zagotavljanju javne varnosti ter javnega reda in miru.

OPV občine Zavrč obsega 1 strateški cilj in 4 operativne cilje s skupaj 33 ukrepi, ki na celovit način urejajo oziroma zagotavljajo kvaliteto javnega prostora v občini Zavrč. OPV občine Zavrč je istočasno tudi program dela redarjev oziroma redarske službe, ki je zasnovan razvojno, tako da se ga vsako leto dopolnjuje z novimi varnostnimi tveganji in potrebami varnosti, ter ukrepi za doseganje zadanih ciljev v skladu z razpoložljivimi finančnimi sredstvi, ki jih občina Zavrč namenja za to področje dela.

2. IZHODIŠČA

Obseg in kvaliteto varnosti javnega prostora v občini Zavrč zagotavljajo: policija, inšpekcijska služba, redarska služba, služba za zaščito in reševanje, gasilci in podjetja za zasebno varovanje.

Policija je tisti subjekt v občini Zavrč, ki na najbolj neposreden način zagotavlja oziroma skrbi za javno varnost in javni red v občini, redarska služba pa bo s svojo prisotnostjo in opazovanjem na terenu, policijo obveščala o varnostno zanimivih dogodkih. Ob neposredno ugotovljenih kršitvah in ogroženem življenju ljudi pa skladno z veljavno zakonodajo (ZORed, ZJRM, ZVCP, ZP) in občinskimi odloki tudi ukrepala.

Redarstvo bo zoper kršitelje ukrepalo v skladu s sledečimi predpisi:

– Zakonom o občinskem redarstvu , Uradni list RS, št. 139/2006 (ZORed),

– Zakonom o javnem redu in miru, Uradni list RS, št. 70/2006 (ZJRM),

– Zakonom o varnosti cestnega prometa, Uradni list RS, št. 83/2004 in št. 37/2008 (ZVCP),

– Zakonu o prekrških, Uradni list RS, št. 7/2003 in št. 17/2008 (ZP) in

– drugimi predpisi, ki urejajo področje redarske službe.

Izhodišče za vzpostavitev in zagotavljanje obsega in kvalitete varnosti javnega prostora oziroma ustreznega stanja javne varnosti in javnega reda v občini Zavrč so pravno – sistemski in organizacijski ukrepi.

Zato je občina Zavrč za zagotavljanje kvalitete varnosti javnega prostora vzpostavila redarsko službo ter sprejela pričujoči OPV z oceno varnostnih razmer občine Zavrč, ki je bila pripravljena na podlagi ocene varnostnih razmer, ki jo je pripravila Policijska postaja Gorišnica.

celoten program v .pdf formatu

Izvajanje večjih investicij v Občini Zavrč za obdobje 2007-2013

zavrc sluzba_za_lokalno_samoupravo evropska_unija

Na osnovi Drugega javnega razpisa za prednostno usmeritev »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško« v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«, je občina Zavrč pridobila nepovratna sredstva za naslednje operacije:

1. Za »Preplastitev LC 483010 Zavrč-Turški vrh se je odobrilo sofinanciranje v višini 236.680€, oziroma največ 100% upravičenih stroškov operacije. Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: »Razvoj regij«; prednostne usmeritve »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško«.

V skladu s sklepom Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, so nepovratna sredstva v deležu 85% namenska sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj , opredeljena v Operativnem programu krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojna prioriteta »Razvoj regij«, prednostna usmeritev »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško« ( na proračunski postavki SVLR št. 7618 Razvoj regij- prometna infrastruktura- EU-07-13), v deležu 15% pa namenska sredstva Proračuna Republike Slovenije ( na proračunski postavki SVLR št. 7625 Razvoj regij- prometna infrastruktura- 07- 13- slovenska udeležba). Z njimi se lahko sofinancira največ 100% celotnih upravičenih javnih izdatkov operacije za upravičene stroške operacije. Celotna vrednost operacije znaša 284.016,00€. Operacija se bo pričela izvajati v letu 2008 in leta 2009 ter se bo zaključila leta 2010.

2. Za »Ureditev dostopa do turističnega objekta Dve lipi in naselja Korenjak« se je odobrilo sofinanciranje v višini 313.795€, oziroma največ 100% upravičenih stroškov operacije. Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: »Razvoj regij«; prednostne usmeritve »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško«.

V skladu s sklepom Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, so nepovratna sredstva v deležu 85% namenska sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj , opredeljena v Operativnem programu krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojna prioriteta »Razvoj regij«, prednostna usmeritev »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško« ( na proračunski postavki SVLR št. 7618 Razvoj regij- prometna infrastruktura- EU-07-13), v deležu 15% pa namenska sredstva Proračuna Republike Slovenije ( na proračunski postavki SVLR št. 7625 Razvoj regij- prometna infrastruktura- 07- 13- slovenska udeležba). Z njimi se lahko sofinancira največ 100% celotnih upravičenih javnih izdatkov operacije za upravičene stroške operacije.

Operacija se bo pričela izvajati leta 2008 in se bo zaključila v letu 2009. Celotna vrednost operacije znaša 372.414,00€.

Odločba o koncesionarju dimnikarskih storitev v Občini Zavrč

REPUBLIKA SLOVENIJA

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

 

Številka: 35404-11/2008/8

Ljubljana, 11.09.2008

 

Na podlagi prvega odstavka 16. člena Uredbe o načinu, predmetu in pogojih izvajanja obvezne državne gospodarske javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom (Uradni list RS, št. 129/04, 57/06 in 105/07), v postopku podelitev koncesije gospodarske javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnihnaprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom na dimnikarskem področju Zavrč, je Vlada Republike Slovenije na 251. dopisni seji dne 11.9.2008 pod točko 22 izdala naslednjo

ODLOČBO:

1. Za koncesionarja za izvajanje obvezne državne gospodarske javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom na dimnikarskem območju Zavrč se izbere prijavitelj Dimnik, Dimnikarsko podjetje Radenski vrh d.o.o., Radenski vrh 15c, 9252 Radenci.

celoten dokument v .pdf formatu

Sklep o začetku priprave občinskega prostorskega načrta

Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt – Uradni list RS, št. 33/07) je župan Občine Zavrč sprejel

S K L E P

o začetku postopka priprave občinskega prostorskega načrta Občine Zavrč

1. Začetek postopka priprave občinskega prostorskega načrta Občine Zavrč

S tem sklepom se začne postopek priprave občinskega prostorskega načrta Občine Zavrč (v nadaljnjem besedilu: OPN).

2. Ocena stanja in razlogi za pripravo OPN

Zakon o prostorskem načrtovanju v prvem odstavku 95. člena določa, da mora občina sprejeti občinski prostorski načrt najkasneje v 24 mesecih po uveljavitvi Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij (Uradni list RS, št. 99/07). Navedeni pravilnik je pričel veljati 14. 11. 2007.

Razlog za pripravo OPN ni samo zahteva Zakona o prostorskem načrtovanju, temveč nov prostorski načrt zahtevajo tudi razvojne potrebe občine in drugih oseb.

Pred uveljavitvijo Zakona o prostorskem načrtovanju je za Občino Zavrč in občine Spodnjega Podravja tekel postopek priprave strategije prostorskega razvoja, za katerega je bil sprejet Program priprave Strategije prostorskega razvoja občin v Spodnjem Podravju za Mestno občino Ptuj ter občine Destrnik, Dornava, Gorišnica, Hajdina, Juršinci, Kidričevo, Markovci, Podlehnik, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Trnovska vas, Videm, Zavrč in Žetale (Uradni list RS, št. 98/06). V tem postopku, pričetem na podlagi Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popravek, 58/03 – ZZK-1), pa so že bila upoštevana tudi določila Zakona o prostorskem načrtovanju in na podlagi pridobljenih smernic nosilcev urejanja prostora za strategijo prostorskega razvoja so bila izdelana delovna gradiva strateškega dela občinskega prostorskega načrta posameznih občin, katerih vsebina izhaja iz določil Zakona o prostorskem načrtovanju. Delovno gradivo strateškega dela občinskega prostorskega načrta, izdelano za območje Občine Zavrč, bo uporabljeno v postopku priprave OPN.

3. Način pridobitve strokovnih rešitev

Strokovne rešitve se pripravi v skladu z določili Zakona o prostorskem načrtovanju in določili Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij.

Občina odda izdelavo OPN z izbiro najugodnejšega izdelovalca v skladu z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08). Izbrani izdelovalec izdela enovit prostorski akt s strateškim in izvedbenim delom.

Osnutek OPN se pripravi na podlagi prikaza stanja prostora, usmeritev iz državnega strateškega prostorskega načrta, razvojnega programa (Območni razvojni program Spodnje Podravje za obdobje 2007-2013), razvojnih potreb občine ter izraženih razvojnih potreb drugih oseb.

Vsebina strateškega in izvedbenega dela občinskega prostorskega načrta se za občinsko središče Zavrč določi na podlagi urbanističnega načrta.

Pri pripravi OPN se uporabijo naslednja gradiva:

– strokovne podlage za strateški del občinskega prostorskega načrta Občine Zavrč,

– delovno gradivo strateškega dela občinskega prostorskega načrta Občine Zavrč.

4. Roki za pripravo OPN in njegovih posameznih faz

V postopku priprave OPN so predvideni naslednji roki:

– sklep župana o začetku postopka: avgust 2008,

– objava sklepa v uradnem glasilu (Uradnem listu Republike Slovenije) in v svetovnem spletu (http://www.zavrc.si); objavljen sklep se pošlje Ministrstvu za okolje in prostor in sosednjim občinam: september 2008,

– priprava osnutka OPN: 60 dni po izbiri izdelovalca OPN,

– pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora in sporočila Ministrstva za okolje in prostor, ali je potrebno izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje (CPVO): 40 dni po izdelavi osnutka OPN,

– izdelava dopolnjenega osnutka OPN: 30 dni po prejemu smernic,

– morebitno usklajevanje smernic: 20 dni,

– izdelava okoljskega poročila za dopolnjen osnutek, če je zahtevan postopek celovite presoje vplivov na okolje: 45 dni po izdelavi dopolnjenega osnutka,

– preveritev ustreznosti okoljskega poročila na Ministrstvu za okolje in prostor, če je zahtevan postopek celovite presoje vplivov na okolje: 20 dni po izdelavi okoljskega poročila,

– javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi: najmanj 7 dni pred začetkom javne razgrnitve,

– javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega osnutka in okoljskega poročila (okoljsko poročilo je potrebno v primeru, ko je zahtevan postopek CPVO): 30 dni,

– priprava stališč do pripomb in predlogov, podanih v času javne razgrnitve: 20 dni po zaključku javne razgrnitve,

– prva obravnava in sprejem dopolnjenega osnutka OPN na občinskem svetu ter obravnava in sprejem stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve: 20 dni,

– objava stališč do pripomb in predlogov na krajevno običajen način in v svetovnem spletu: 15 dni po sprejemu stališč,

– priprava predloga OPN na podlagi stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve: 15 dni po sprejemu stališč,

– pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora, odločitve ministrstva o sprejemljivosti vplivov izvedbe OPN (če je potrebno izvesti postopek CPVO) in sklepa ministra o potrditvi predloga OPN: 75 dni ali daljši rok, če je namesto sklepa ministra potrebno pridobiti sklep vlade (sklep vlade je potreben v primeru, ko nosilci urejanja prostora v mnenjih ugotovijo, da v predlogu OPN njihove smernice niso bile upoštevane, ali ko Ministrstvo za okolje in prostor zavrne izdajo potrdila, da so vplivi izvedbe predloga OPN na okolje sprejemljivi),

– druga obravnava in sprejem predloga OPN na občinskem svetu: 30 dni po prejemu sklepa ministra (ali sklepa vlade) o potrditvi predloga OPN,

– objava odloka v uradnem glasilu: po preteku petnajstdnevnega roka, ki ga določajo predpisi o lokalni samoupravi.

5. Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovane prostorske ureditve iz njihove pristojnosti

Nosilci urejanja prostora so ministrstva, organi lokalnih skupnosti, izvajalci javnih služb ter nosilci javnih pooblastil, ki sodelujejo v postopku priprave prostorskih aktov.

Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice k osnutku OPN, so:

a) na državni ravni:

– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor (za področje poselitve),

– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo (za področje kmetijstva),

– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Sektor za gozdarstvo (za področje gozdarstva),

– Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Maribor (za področje gozdarstva),

– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Sektor za lovstvo in ribištvo (za področje lovstva in ribištva),

– Zavod za ribištvo Slovenije (za področje ribištva),

– Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Ljubljana (za področje rabe in upravljanja z vodami),

– Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za porečje reke Drave in Mure, Oddelek za porečje reke Drave, Maribor (za področje rabe in upravljanja z vodami),

– Zavod RS za varstvo narave, Ljubljana (za področje ohranjanja narave),

– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Maribor (za področje ohranjanja narave),

– Ministrstvo za k
ulturo, Direktorat za kulturno dediščino (za področje varstva nepremične kulturne dediščine),

– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Maribor (za področje varstva nepremične kulturne dediščine),

– Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo (za področje energetike),

– Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo (za področje mineralnih surovin),

– Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za elektronske komunikacije (za področje elektronskih komunikacij),

– ELES Elektro – Slovenija (za področje prenosa električne energije),

– Geoplin Plinovodi d.o.o. (za področje plinovodnega omrežja),

– Ministrstvo za promet, Direktorat za ceste (za področje cest),

– Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste (za področje državnega cestnega omrežja),

– DARS d.d. (za področje avtocestnega omrežja),

– Ministrstvo za promet, Direktorat za civilno letalstvo (za področje letalstva),

– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje (za področje zaščite in reševanja, vključno z varstvom pred požarom),

– Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo (za področje obrambe),

– Ministrstvo za zunanje zadeve (Občina Zavrč meji na Republiko Hrvaško),

– Ministrstvo za notranje zadeve, Direktorat za policijo in druge varnostne naloge;

b) na lokalni ravni:

– Komunalno podjetje Ptuj, Puhova ulica 10, Ptuj (za področje oskrbe z vodo, odvajanja in čiščenja odpadnih voda),

– Elektro Maribor, Vetrinjska ulica 2, Maribor (za področje oskrbe z električno energijo),

– Telekom Slovenije, d.d., Sektor za upravljanje omrežja, Center za vzdrževanje omrežja Maribor, Titova cesta 38, Maribor (za področje telekomunikacijskega omrežja),

– Občina Zavrč, Zavrč 11, 2283 Zavrč (za področje občinskih cest (lokalne ceste, javne poti)).

V primeru, da se v postopku priprave ugotovi, da je potrebno vključiti tudi druge nosilce urejanja prostora, ki niso navedeni v tem sklepu, se v postopku pridobi tudi njihove smernice.

6. Prenehanje veljavnosti

Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha za območje Občine Zavrč veljati Program priprave Strategije prostorskega razvoja občin v Spodnjem Podravju za Mestno občino Ptuj ter občine Destrnik, Dornava, Gorišnica, Hajdina, Juršinci, Kidričevo, Markovci, Podlehnik, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Trnovska vas, Videm, Zavrč in Žetale (Uradni list RS, št. 98/06).

7. Začetek veljavnosti

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Zavrč (http://www.zavrc.si). Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Sklep se pošlje Ministrstvu za okolje in prostor ter sosednjim občinam Občine Zavrč.

 

Številka: 350-00004/2008

Datum: 27. 8. 2008

 

Miran Vuk l.r.

župan

Občine Zavrč

Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Zavrč za leto 2008

Uradni list Republike Slovenije, št. 30/2008

Datum sprejema: 14.03.2008

Datum objave: 25.03.2008

Datum začetka veljavnosti: 26.03.2008

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 (ZLS-UPB1) in 60/07), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) in 15. člena Statuta Občine Zavrč (Uradni list RS, št. 64/99, 98/04) je Občinski svet Občine Zavrč na 12. redni seji dne 14. 3. 2008 sprejel

  

O D L O K

o spremembah Odloka o proračunu Občine Zavrč za leto 2008

1. SPLOŠNA DOLOČILA

1. člen

 

Odlok o proračunu Občine Zavrč za leto 2008 (Uradni list RS, št. 118/07) se v 1. členu spremeni tako, da se glasi: »Proračun Občine Zavrč za leto 2008 se določa v višini 1.783.730 €.

Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:

 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 

 

Skupina/Podskupina kontov  

Proračun leta 2008

I.   SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

1.728.865

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

1.086.423

70   DAVČNI PRIHODKI   

995.873

700 Davki na dohodek in dobiček

906.195

703 Davki na premoženje

56.028

704 Domači davki na blago in storitve

33.650

71   NEDAVČNI PRIHODKI

90.550

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

16.935

711 Takse in pristojbine

2.000

712 Denarne kazni 

0

714 Drugi nedavčni prihodki 

71.615

72   KAPITALSKI PRIHODKI 

36.615

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

30.615

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev

6.000

73   PREJETE DONACIJE 

0

730 Prejete donacije iz domačih virov

0

74   TRANSFERNI PRIHODKI   

605.827

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 

198.842

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU 

406.985

II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 

1.740.378

40   TEKOČI ODHODKI   

422.540

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 

100.737

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 

15.417

402 Izdatki za blago in storitve

265.429

403 Plačila domačih obresti

8.200

409 Rezerve   

32.757

41   TEKOČI TRANSFERI   

418.060

410 Subvencije 

11.800

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

231.686

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

50.947

413 Drugi tekoči domači transferi

123.627

42   INVESTICIJSKI ODHODKI

890.578

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

890.578

43   INVESTICIJSKI TRANSFERI

9.200

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki

5.000

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

4.200

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI)

 

PRIMANJKLJAJ(I. – II.)

–11.513

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

 

IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV(750+751+752) 

0

75   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0

750 Prejeta vračila danih posojil

0

751 Prodaja kapitalskih deležev

0

V.   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV(440+441+442+443)1)

0

44   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

0

440 Dana p
osojila 

0

441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb  

0

VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBER KAPITALSKIH DELEŽEV(IV. – V.)

0

C. RAČUN FINANCIRANJA  

 

VII. ZADOLŽEVANJE (500)

0

50   ZADOLŽEVANJE

0

500 Domače zadolževanje 

0

VIII.|ODPLAČILO DOLGAAČILA DOLGA

43.352

55   ODPLAČILA DOLGA 

43.352

550 Odplačila domačega dolga 

43.352

IX.  SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII)

–54.865

X.   NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

–43.352

XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)

11.513

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. 2007

106.065

9009 Splošni sklad za drugo 

106.065

 

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na oglasni deski Občine Zavrč«.

  

2. člen

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 403-02-2/05-2

 

Zavrč, dne 14. marca 2008

 

Župan Občine Zavrč

Miran Vuk l.r.

Odlok o proračunu Občine Zavrč za leto 2008

Uradni list Republike Slovenije, št. 118/2007

Datum sprejema: 13.12.2007

Datum objave: 21.12.2007

Datum začetka veljavnosti: 22.12.2007

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/97, 10/98 in 74/98), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSDPO) in 15. člena Statuta Občine Zavrč (Uradni list RS, št. 64/99, 98/04) je Občinski svet Občine Zavrč na 11. redni seji dne 13. 12. 2007 sprejel

 

O D L O K

o proračunu Občine Zavrč za leto 2008

 

I. SPLOŠNA DOLOČILA

1. člen

(vsebina odloka)

 

S tem odlokom se za Občino Zavrč za leto 2008 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

S proračunom se zagotavljajo sredstva za financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo in zakonom opravlja Občina Zavrč.

 

II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

2. člen

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

 

 

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.

Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih: v eurih

                                                    

A.      |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 

 

Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto 

Proračun leta 2008

I.      SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

1.706.800

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

1.070.008

70      DAVČNI PRIHODKI

981.693

700 Davki na dohodek in dobiček

906.195

703 Davki na premoženje

42.528

704 Domači davki na blago in storitve

32.970

71      NEDAVČNI PRIHODKI

88.315

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

14.705

711 Takse in pristojbine

2.000

712 Denarne kazni 

0

714 Drugi nedavčni prihodki 

71.610

72      KAPITALSKI PRIHODKI 

36.615

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

30.615

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev

6.000

73      PREJETE DONACIJE

0

730 Prejete donacije iz domačih virov

0

74      TRANSFERNI PRIHODKI

600.177

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

202.242

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU

397.935

II.     SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

1.663.448

40     TEKOČI ODHODKI

411.566

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

100.737

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

15.417

402 Izdatki za blago in storitve

249.075

403 Plačila domačih obresti

8.200

409 Rezerve

38.137

41     TEKOČI TRANSFERI

395.772

410 Subvencije

11.800

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

224.686

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

50.947

413 Drugi tekoči domači transferi

108.339

42      INVESTICIJSKI ODHODKI

847.590

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

847.590

43      INVESTICIJSKI TRANSFERI

8.520

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki

5.000

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

3.520

III.    PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI

43.352

PRIMANJKLJAJ (I. – II.)

 

B.      RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

 

IV.     |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV(750+751+752

0

75      PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0

750 Prejeta vračila danih posojil

0

751 Prodaja kapitalskih deležev

0

V.      DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)

0

44      DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

0

440 Dana posojila

0

441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb

0

VI.     PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V.)

0

C.      RAČUN FINANCIRANJA 

 

VII.   ZADOLŽEVANJE (500) 

0

50      ZADOLŽEVANJE

0

500 Domače zadolževanje  

0

VIII.   ODPLAČILA DOLGA 

43.352

55       ODPLAČILA DOLGA

43.352

550 Odplačila domačega dolga

43.352

IX.     SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII

0

X.      NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

–43.352

XI.     NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)

–43.352

XII.    STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. 2007

0

9009 Splošni sklad za drugo

0

 
 

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko kvalifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte ter podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk-podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na oglasni deski Občine Zavrč.

 

III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen

(izvrševanje proračuna)

 

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postevke – podkonta.

Za izvrševanje proračuna je župan odgovoren občinskemu svetu. Odredbodajalec za sredstva občinskega proračuna je župan oziroma od njega pooblaščena oseba.

 

4. člen

(namenski prihodki in odhodki proračuna)

 

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:

a) prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93, 87/01),

b) taksa za obremenjevanje voda,

c) taksa za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov,

d) pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest,

e) prihodki od občanov, ki se namenijo za namene, za katere se pobirajo,

f) drugi prihodki, ki jih določi občina.

Pravice porabe na proračunski postavki Sredstva za usklajevanje plačnih nesorazmerij, ki niso porabljene v tekočem letu, se prenesejo v naslednje leto.

 

5. člen

(prerazporejanje pravic porabe)

 

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika župan občine.

Osnova za prerazporejanje pravic porabe so zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju za obdobje januar–junij in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2008 in njegovi realizaciji.

 

6. člen

(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)

 

Župan lahko prevzema obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih, če so za ta namen že planirana sredstva v proračunu tekočega leta.

Skupni obseg vseh prevzetih obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske odhodke in investicijske transfere, ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika za leto 2008.

Skupni obseg prevzetih obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika za leto 2008.

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.

Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov. 

 

7. člen

(spreminjanje načrta razvojnih programov)

 

Predstojnik neposrednega uporabnika (župan) lahko spreminja vrednosti projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20%, mora predhodno spremeniti občinski svet.

Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.

Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta. 

 

8. člen

(proračunski skladi)

 

V sredstva proračunske rezerve se izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v višini, ki je določena s proračunom, vendar največ do višini 1,5% prejemkov proračuna.

O uporabi sredstev rezerv za namene iz 2. odstavka 49. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 110/02 ZTD-B in 56/02 ZJU, v nadaljevanju ZJF) odloča župan in o tem pisno obvešča občinski svet.

Proračunska rezerva se v letu 2008 oblikuje v višini 14.000 eur.

V proračunu se oblikujejo sredstva splošne proračunske rezervacije, ki se uporabljajo za nepredvidena namene ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu.

O uporabi sredstev proračunske rezervacije odloča župan.

Sredstva proračunske rezervacije ne smejo presegati 2% prihodkov proračuna.

Splošna proračunska rezervacija se v letu 2008 oblikuje v višini 24.137 eur.

 

IV. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE

9. člen

 

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstvka 77. člena Zakona o javnih financah, lahko župan dolžniku do višine 208,65 eurov odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.

 

  

V. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA

10. člen

(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)

 

Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se Občina Zavrč v letu 2008 lahko zadolži do zakonsko določene višine.

Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se lahko za začasno kritje odhodkov uporabijo sredstva rezerve občine oziroma se lahko občina v skladu z zakonom likvidnostno zadolži, vendar največ do višine 5% zadnjega sprejetega proračuna, ki mora biti odplačana do konca proračunskega leta.

  

11. člen

(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij ter obseg zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje)

 

Javni zavodi ali javna podjetja, katerih ustanoviteljica je Občina Zavrč, se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja in do zakonsko dovoljenih obsegov. O dajanju soglasij odloča Občinski svet Občine Zavrč.

  

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

12. člen

(začasno financiranje v letu 2009)

 

V obdobju začasnega financiranja Občine Zavrč v letu 2009, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

 

13. člen

(uveljavitev odloka)

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 403-02-1/07

Zavrč, dne 13. decembra 2007

Župan

Občine Zavrč

Miran Vuk l.r.