Računalniška preiskava ožilja – preventiva infarkta

OBVEŠČAMO VAS, DA SE BODO V MESECU OKTOBRU, V OBČINI ZAVRČ IZVAJALE PREVENTIVNE PREISKAVE CELOTNEGA OŽILJA.

ARTERIOGRAFIJA je preiskava celotnega ožilja, ki se opravlja z aparatom ARTERIOGRAFOM na popolnoma neboleč in računalniško voden način, namenjena pa je preventivi pred možgansko kapjo in srčnim infarktom.

S pomočjo aparata ARTERIOGRAFA je možno zaznati prve znake arterioskleroze v fazi, ko še ni izrazitih bolezenskih znakov. Po taki preiskavi dobite kompletno klinično sliko stanja arterijskega sistema, to je ali kje v telesu obstaja zoženje ali zaprtje v arterijah in ker se zraven klasičnega pritiska meri tudi centralni pritisk v aorti, prav ta pritisk kaže na tveganje infarkta ali možganske kapi. Preiskava, pa je namenjena tudi za zdravljenje kardiovaskularnih bolezni.

Samoplačniško preiskavo z ARTERIOGRAFOM izvajajo zdravniki, ki so specializirani na tem področju.

Termini preiskav v mesecu juliju – V PROSTORIH: KULTURNE DVORANE ZAVRČ

  • 19. oktobra 2011 med 17 in 21 uro

Za naročila in dodatne informacije, pa smo vam dosegljivi na številki:

02 761 04 82 Občina Zavrč

040 226 943 Jože Činč

I.C.C. – dr. POHL

 

Za več informacij si oglejte letak (kliknite tukaj).

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe, II


Številka: 478-4/2008-23
Datum: 15.09.2011

V skladu s prvim odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti ( Uradni list RS, št. 34/11), Občina Zavrč objavlja

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

 

Občina Zavrč, Goričak 6, 2283 Zavrč, objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji parc. št. *68,  k.o. Belski Vrh, vl. št. 72.

Za navedeno nepremičnino bo sklenjena neposredna pogodba.

Kupoprodajna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Zavrč.

 

Občina Zavrč

Rekonstrukcija LC 483 051 Goričak-meja RH, odsek Borak-Hrženjak

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij« prednostne usmeritve »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško«.

Nepovratna sredstva v deležu 85% so namenska sredstva Evropske unije, Evropskega sklada za regionalni razvoj , opredeljena v Operativnem programu krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojna prioriteta »Razvoj regij«, prednostna usmeritev »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško« ( na proračunski postavki SVLR št. 7618 Razvoj regij- prometna infrastruktura- EU-07-13), v deležu 15% pa namenska sredstva Proračuna Republike Slovenije ( na proračunski postavki SVLR št. 7625 Razvoj regij- prometna infrastruktura- 07- 13- slovenska udeležba). Z nepovratnimi sredstvi bo sofinanciran del javnih izdatkov za upravičene stroške v skupni višini do 285.741,00 EUR.

Vse neupravičene stroške bo financirala Občina Zavrč. Investicija zajema rekonstrukcijo lokalne ceste v naselju Goričak. Operacija se je začela 17. decembra 2009 in bo predvideno zaključena do 30. septembra 2011.  Ocenjena vrednost operacije je 342.889,20 €.

Minimaturanti pri županu

V petek, 17. junija 2011, so župana na sedežu občine v Goričaku obiskali letošnji minimaturanti, torej otroci, ki sedaj zapuščajo vrtec in bodo šli jeseni v 1. razred. Teh je letos devet; Lion Kokot, Andreas Punčec, Sara Težak, Zala Kelc, Meta Težak, Lana Vuk Borak, Žan Lazar, Mia Brlek in Nejc Kelc.

Povedali so županu, da se že zelo veselijo vstopa v šolo in to nazorno pokazali  z žvižganjem s piščalkami. Za spodbudo jih je župan tudi obdaril s priložnostnimi darili.

 

Najboljši učenci iz 9. razreda na obisku pri županu

Ker se nezadržno približuje konec šolskega leta, so bili tako kot vsako leto, na obisk k županu povabljeni  najboljši učenci iz 9. razreda osnovne šole Cirkulane – Zavrč, podružnica Zavrč. Letos so se obiska udeležili dvojčici Veronika in Doroteja Domjan,  Lucija Slameršek, Domen Kotolenko, Katarina Pungračič in Valentina Križnjak v spremstvu razredničarke Darke Korošak Hazenmali  in ravnateljice Kristine Artenjak.  Župan je pohvalil njihove šolske dosežke in jih obdaril s priložnostnimi darili ter jim namenil nekaj spodbudnih besed za prihodnost, zaželel pa jim je tudi uspešno nadaljnje šolanje.

 

Javni razpis za sofinanciranje programov organizacij in društev na področju humanitarnih in drugih dejavnosti v Občini Zavrč za leto 2011

OBČINA ZAVRČ

Goričak 6, 2283  Zavrč

o  b  j  a  v  l  j  a

na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08 in 99/09 – ZIPRS1011) in Pravilnika za sofinanciranje programov organizacij in društev na področju humanitarnih in drugih dejavnosti v Občini Zavrč (Uradni list RS, št. 38/11) ter Odloka o proračunu Občine Zavrč za leto 2011 (Uradni list RS, št. 104/2010)

 

JAVNI RAZPIS

za sofinanciranje programov organizacij in društev na področju humanitarnih in drugih dejavnosti v Občini Zavrč za leto 2011


I. PREDMET JAVNEGA RAZPISA

 

Predmet javnega razpisa je dodeljevanje finančnih sredstev za izvajanje neprofitne in prostovoljne dejavnosti izvajalcev na področju humanitarnih dejavnosti in drugih dejavnosti, ki ne sodijo v zakonsko obvezo, predstavljajo in zagotavljajo pa specifične socialne potrebe občanov, njihovih združenj in zvez (v nadaljevanju izvajalcev), ki imajo sedež v Občini Zavrč, imajo člane iz Občine Zavrč ali delujejo na področju občine Zavrč.

 

II. VIŠINA SREDSTEV

 

Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Zavrč za leto 2011 v okvirni višini 6.900  EUR,

 

III. UPRAVIČENCI DO SOFINANCIRANJA:

Pogoji in kriteriji sofinanciranja, določeni v tem razpisu, upoštevajo proračunske možnosti in načelo, da so proračunska sredstva dostopna vsem izvajalcem, in sicer za naslednje vsebine:

–          neprofitnim in prostovoljnim izvajalcem na področju humanitarnih dejavnosti za izvajanje njihovih rednih letnih programov (Rdeči Križ, Karitas, invalidske organizacije ipd.)

–          prostovoljnim gasilskim društvom za izvajanje programov, razen investicij in investicijskega vzdrževanja v objekte in nakup gasilske opreme, kar se zagotavlja v skladu s pogodbo o opravljanju javne službe – zagotavljanje požarne varnosti v občini v skladu z Zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami,

–          turističnim društvom, društvu upokojencev za izvajanje njihovih letnih programov,

–          vsem ostalim neprofitnim izvajalcem (razen društev, ki delujejo na področju športa, kulture ali kmetijstva).

 

Izjemoma so lahko predmet sofinanciranja na tem javnem razpisu tudi programi prijaviteljev, ki ne izpolnjujejo zgoraj navedenih pogojev, če so v postopku izbire ocenjeni kot programi posebnega pomena za Občino Zavrč.

 

III. ROK IN NAČIN PRIJAVE

 

Prijavo na javni razpis pod  je potrebno vložiti na predpisanem obrazcu »Vloga  na javni razpis za sofinanciranje programov na področju humanitarnih in drugih dejavnosti v letu 2011« in ji priložiti vse ustrezne priloge:

– predstavitev organizacije z vsemi podatki o registraciji: naziv, točen naslov, ime in priimek zakonitega zastopnika oz. odgovorne osebe, številko računa,… (predpisan obrazec),

– vsebinsko in finančno predstavitev programov, ki se izvajajo na območju ali za območje Občine Zavrč, (predpisan obrazec),

– finančno ovrednoten letni program dela za leto 2011, v katerem mora biti opredeljena višina lastnih oz. iz drugih virov pridobljenih sredstev,

– fotokopijo oddanega letnega poročila poslovanja za leto 2010

– poročilo o delu in poročilo o porabi proračunskih sredstev Občine Zavrč v letu 2010 (v primeru sofinanciranja s strani Občine Zavrč v letu 2010),

– fotokopijo Odločbe o registraciji,

– fotokopijo statuta.

Priloge iz 6. in 7. alineje priložijo le tisti prijavitelji, ki v letu 2010 niso bili sofinancirani s strani Občine Zavrč ali če prvič kandidirajo za sredstva iz proračuna občine ali če je prišlo do sprememb v aktih organizacije.

 

Izbrani programi bodo sofinancirani na podlagi meril za vrednotenje in izbor programov, prijavljenih na razpis za sofinanciranje programov na področju humanitarnih in drugih dejavnosti.

Prijava na javni razpis mora prispeti priporočeno po pošti ali oddana osebno v sprejemni pisarni najkasneje do vključno petka, 15. julija 2011, na naslov: Občina Zavrč, Goričak 6, 2283 Zavrč s pripisom »NE ODPIRAJ-JAVNI RAZPIS HUMANITARNE IN OSTALE DEJAVNOSTI 2011«. Na hrbtni strani kuverte morata biti naziv in polni naslov prijavitelja. V primeru, da vlagatelj ODDAJA VEČ VLOG, mora biti vsaka vloga poslana v posebni ovojnici.

 

Vloge bo obravnavala strokovna komisija, ki jo imenuje župan. Odpiranje vlog ni javno. Če vloga ne bo popolna, bo prijavitelj v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno obveščen s pozivom na dopolnitev. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v določenem roku, bo komisija zavrgla. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev razpisa, se kot neustrezne zavrnejo.

 

Brezplačno razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo na sedežu občine Zavrč, Goričak 6, 2283 Zavrč. Objavljena je tudi na spletni strani Občine Zavrč, www.zavrc.si. Za dodatne informacije lahko pokličete Marjano Logar Kelc na  tel. 761 18 03 ali pišete na elektronski naslov obcina.zavrc@siol.net z navedbo »Razpis humanitarne in druge dejavnosti 2011«.

 

Številka: 093-00002/2011-001

Datum: junij 2011

Župan Občine Zavrč

Miran VUK l.r.

———————-

Priloga: VLOGA humanitarne in druge dejavnosti 2011 (PDF)

 

Javni razpis za sofinanciranje programov društev na področju kulture v Občini Zavrč v letu 2011

OBČINA ZAVRČ

Goričak 6, 2283  Zavrč

o  b  j  a  v  l  j  a

na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov društev na področju kulturne dejavnosti v Občini Zavrč (Uradni list RS, št. 37/11) in v skladu z Odlokom o proračunu Občine Zavrč za leto 2011 (Uradni list RS, št. 104/10) in Pravilnikom o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08 in 99/09-ZIPRS1011)

 

JAVNI RAZPIS

za sofinanciranje programov društev na področju kulture v Občini Zavrč v letu 2011


OKVIRNA VIŠINA SREDSTEV PO TEM RAZPISU: 3.500 EUR

POGOJI:

Na razpis se lahko prijavijo kulturna društva in skupine, ki delujejo na področju ljubiteljske kulture.

 

Za sofinanciranje kulturne dejavnosti morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

–          imajo sedež v Občini Zavrč,

–          so registrirana za opravljanje programov na področju kulture,

–          vodijo dokumentacijo v skladu z Zakonom o društvih,

–          imajo urejeno evidenco članstva,

–          imajo potrjen plan dela s strani upravnega odbora društva.

 

PREDMET JAVNEGA RAZPISA:

Predmet javnega razpisa so vse oblike kulturnega ustvarjanja na področju knjižne, glasbene, plesne, folklorne, gledališke, lutkovne, baletne, literarne, likovne, fotografske, filmske in video dejavnosti. Iz proračunskih sredstev se bodo sofinancirali programi, ki so skladni z Letnim programom kulture v Občini Zavrč za leto 2011.

 

Letni program kulture v Občini Zavrč za leto 2011 določa sofinanciranje naslednjih programov kulture:

a)      redna dejavnost,

b)      strokovno izpopolnjevanje,

c)      organizacija kulturne prireditve v občinskem merilu,

d)     sodelovanje na kulturni prireditvi v občinskem merilu,

e)      udeležba na tekmovanjih ali prireditvah izven občine,

f)       ostale aktivnosti,

g)      nabava in redno vzdrževanje opreme za izvedbo programov.

 

Programi bodo izbrani v skladu z merili za področje ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki so določene v Pravilniku o sofinanciranju programov društev na področju kulturne dejavnosti v Občini Zavrč.

 

ROK IZVEDBE:

Sofinancirajo se programi, ki so se ali se bodo izvajali v letu 2011. Sredstva morajo biti porabljena do 31.12.2011.

PREDLOŽITEV PRIJAVE:

Prijava na javni razpis mora prispeti priporočeno po pošti ali oddana osebno v sprejemni pisarni najkasneje do vključno petka, 15. julija 2011, na naslov: Občina Zavrč, Goričak 6, 2283 Zavrč s pripisom »NE ODPIRAJ-JAVNI RAZPIS KULTURA 2011«. Na hrbtni strani kuverte morata biti naziv in polni naslov prijavitelja. V primeru, da vlagatelj ODDAJA VEČ VLOG, mora biti vsaka vloga poslana v posebni ovojnici.

Vloge bo obravnavala strokovna komisija, ki jo imenuje župan. Odpiranje vlog ni javno. Če vloga ne bo popolna, bo prijavitelj v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno obveščen s pozivom na dopolnitev. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v določenem roku, bo komisija zavrgla. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev razpisa, se kot neustrezne zavrnejo.

 

Brezplačno razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo na sedežu občine Zavrč, Goričak 6, 2283 Zavrč. Objavljena je tudi na spletni strani Občine Zavrč, www.zavrc.si. Za dodatne informacije lahko pokličete Lidijo Domjan na  tel. 761 18 01 ali pišete na elektronski naslov obcina.zavrc@siol.net z navedbo »Razpis kultura 2011«.

 

Številka: 093-00003/2011-001

Datum: junij 2011

Župan Občine Zavrč

Miran VUK l.r.

————————-

Priloge: Vloga Kultura 2011 (PDF)