Sklep o pogojih za plakatiranje v času referendumske ali volilne kampanje

Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/2007), Odloka o plakatiranju v občini Zavrč (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 22/2011) ter 28. člena Statuta Občine Zavrč (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 22/2011) je župan Občine Zavrč sprejel


SKLEP O POGOJIH ZA PLAKATIRANJE V ČASU REFERENDUMSKE ALI VOLILNE KAMPANJE V OBČINI ZAVRČ

(1) S tem sklepom se določa pogoje za plakatiranje in postavljanje panojev in transparentov, ki se uporabljajo v času referendumske ali volilne kampanje na območju Občine Zavrč, za izvedbo referendumov ali volitev.

(2) Občina Zavrč zagotavlja vsem organizatorjem volilne oziroma referendumske kampanje brezplačno in enakopravno lepljenje in nameščanje plakatov na stalnih oglasnih tablah na podlagi njihove pisne vloge, naslovljene na občino Zavrč.

(3) Vsem organizatorjem volilne oziroma referendumske kampanje je na stalnih oglasnih tablah zagotovljena namestitev enega plakata maksimalne velikosti 70 cm x 70 cm.

(4) Stalne oglasne table Občine Zavrč se nahajajo na naslednjih lokacijah:
1. V naselju Zavrč v bližini stanovanjske hiše s hišno številko Zavrč 7/a
2. V naselju Goričak pri občinski stavbi, Goričak 6
3. V naselju Drenovec v križišču pri stanovanjski hiši s hišno številko Drenovec 1
4. V naselju Hrastovec pri odcepu za Švabovo v bližini hišne številke Hrastovec 139
5. V naselju Hrastovec pri odcepu za Kojuhovje
6. V naselju Turški Vrh v bližini hišne številke Turški Vrh 1/a
7. V Turškem Vrhu pri avtobusni postaji poleg gostilne Težak
8. V naselju Korenjak v bližini hišne številke Korenjak 4/a
9. V naselju Pestike v bližini hišne številke Pestike 14.

(5) Organizatorji volilne kampanje morajo vse plakate, ki jih nameravajo izobesiti na brezplačna plakatna mesta, dostaviti v potrditev Občinski upravi Občine Zavrč.

(6) Plakatiranje zunaj stalnih plakatnih mest, določenih s tem sklepom je dovoljeno s soglasjem lastnika, pod pogoji iz zakona.

(7) Organizatorji volilne kampanje morajo pri nameščanju plakatov ter postavljanju dodatnih plakatnih mest upoštevati določila Zakona o volilni in referendumski kampanji ter Odloka o plakatiranju v Občini Zavrč.

(8) Organizatorji volilne kampanje morajo najkasneje v 15 dneh po dnevu glasovanja odstraniti vse svoje plakate in druge oglaševalske vsebine z vseh plakatnih mest.

(9) Ta sklep začne veljati takoj, objavi se na spletni strani Občine Zavrč in na oglasni deski Občine Zavrč.

Številka: 040-00002/2014-001
Občina Zavrč
Goričak, 04.04.2014

Župan
Miran Vuk

Vloga za oceno škode v tekoči kmetijski proizvodnji na pridelkih, povzročene po naravni nesreči – Suša 2012

Zavrč, 03. oktober 2012

O B V E S T I L O

Spoštovani!

Na podlagi Sklepa o ocenjevanju škode v tekoči kmetijski proizvodnji zaradi posledic suše v letu 2012 prejetega s strani Uprave za zaščito in reševanje Republike Slovenije, obveščamo oškodovance, ki so utrpeli sušo na kmetijskih pridelkih, da je Občina Zavrč pričela z zbiranjem

VLOG ZA OCENO ŠKODE V TEKOČI KMETIJSKI PROIZVODNJI NA PRIDELKIH, POVZROČENE PO NARAVNI NESREČI – SUŠA 2012

Oškodovanci, ki so utrpeli škodo,
VLOGO lahko dvignejo na sedežu Občine Zavrč Goričak 6, 2283 Zavrč ali na spletni strani, ob izpolnjevanju se naj upošteva zadnja subvencijska vlogo.

Prijave se bodo zbirale do vključno petka 12. oktobra 2012 do 12,00 ure.

 

Župan občine Zavrč
Miran VUK l.r.

———-

Priloga:

Vloga za oceno škode v tekoči kmetijski proizvodnji na pridelkih, povzročene po naravni nesreči – Suša 2012 (PDF dokument)

Razpisna dokumentacija: Podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih prometnih površin na območju občin Cirkulane, Dornava, Juršinci, Makole, Majšperk, Markovci, Podlehnik, Poljčane, Zavrč, Hajdina, Videm, Žetale

Razpisna dokumentacija:
Podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih prometnih površin na območju občin Cirkulane, Dornava, Juršinci, Makole, Majšperk, Markovci, Podlehnik, Poljčane, Zavrč, Hajdina, Videm, Žetale (PDF)