Obdaritev predšolskih otrok

Božiček: »Ačih, čih,… pa takšen Božič. Vsako leto, ko je potrebno obdariti pridne otroke vsega sveta, me daje ta nahod. Star sem že, zato mi odpornost čisto pade. Malo čajčka pa bo… Božičkova, Božičkova, mi prineseš prosim skodelico čaja? Pohiti, pohiti, otroci že nestrpno čakajo name, na predstavo, ki jo bodo odigrali učenci OŠ Cirkulane-Zavrč in na darila, ki jih je za njih pripravila občina Zavrč.«

Zavrč, 21. 12. 2017

 

Video snemanje občinskih cest na območju občine Zavrč

Občane obveščamo, da bo predvidoma od ponedeljka, 11. septembra 2017, do petka, 22. septembra 2017 potekalo video snemanje kategoriziranih občinskih cest na območju občine Zavrč. Snemanje bo po naročilu občine izvajalo podjetje DFG CONSULTING, d.o.o. z namenom pridobivanja podatkov cestne infrastrukture v upravljanju občine. Na občinski upravi namreč urejamo in osvežujemo podatkovno bazo o cestah. Podatki bodo zaupne narave in NE bodo javno dostopni. Vozilo, ki bo opravljalo snemanje, je znamke Toyota RAV4 srebrno – kovinske barve. Na njem je zapisano ime podjetja ter dejavnost – snemanje cest.

Kontaktna oseba za dodatne informacije o snemanju:
Danica Bratuša, tel. 02 761 18 02, elektronska pošta: danica@zavrc.si

Teden ljubiteljske kulture

Teden ljubiteljske kulture preko pestrega kulturnega dogajanja povezuje vse prebivalce Slovenije in zamejstva in izpostavlja ustvarjalni ter družbeni pomen ljubiteljske kulture v naši državi. V Tednu ljubiteljske kulture osveščamo javnost o razširjenosti, kakovosti in pozitivnih vplivih ljubiteljske kulture na sodobno družbo. V okviru TLK ljubiteljski ustvarjalci pripravijo okrog 1000 dogodkov vseh kulturnih zvrsti. TLK nastaja v sodelovanju z društvi, zvezami, šolami, vrtci, muzeji in galerijami, knjižnicami, drugimi organizacijami in posamezniki s podporo pokroviteljev, občin in lokalnih skupnosti.

https://tlk.jskd.si/

Javno naročilo male vrednosti za projekt »PLAZ NA LOKALNI CESTI GORIČAK – MEJA RH LC 483051, ID 999564«

V skladu z določili Zakona o javnem naročanju Občina Zavrč vabi vse zainteresirane ponudnike, da skladno z razpisno dokumentacijo predložijo ponudbe v postopku oddaje naročila male vrednosti za sanacijo plazu na lokalni cesti Goričak – meja RH LC 483051, ID 999564.

Priloženi dokumenti:

Armaturni načrt (PDF)

Gradbena situacija (PDF)

Katastrska situacija (PDF)

Prerezi (PDF)

Razpisna dokumentacija (Word doc) – popravek 24.8.2015

Tehnično poročilo (PDF)

Popis del (Excel dokument)

Sklep o pogojih za plakatiranje v času referendumske ali volilne kampanje

Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/2007), Odloka o plakatiranju v občini Zavrč (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 22/2011) ter 28. člena Statuta Občine Zavrč (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 22/2011) je župan Občine Zavrč sprejel


SKLEP O POGOJIH ZA PLAKATIRANJE V ČASU REFERENDUMSKE ALI VOLILNE KAMPANJE V OBČINI ZAVRČ

(1) S tem sklepom se določa pogoje za plakatiranje in postavljanje panojev in transparentov, ki se uporabljajo v času referendumske ali volilne kampanje na območju Občine Zavrč, za izvedbo referendumov ali volitev.

(2) Občina Zavrč zagotavlja vsem organizatorjem volilne oziroma referendumske kampanje brezplačno in enakopravno lepljenje in nameščanje plakatov na stalnih oglasnih tablah na podlagi njihove pisne vloge, naslovljene na občino Zavrč.

(3) Vsem organizatorjem volilne oziroma referendumske kampanje je na stalnih oglasnih tablah zagotovljena namestitev enega plakata maksimalne velikosti 70 cm x 70 cm.

(4) Stalne oglasne table Občine Zavrč se nahajajo na naslednjih lokacijah:
1. V naselju Zavrč v bližini stanovanjske hiše s hišno številko Zavrč 7/a
2. V naselju Goričak pri občinski stavbi, Goričak 6
3. V naselju Drenovec v križišču pri stanovanjski hiši s hišno številko Drenovec 1
4. V naselju Hrastovec pri odcepu za Švabovo v bližini hišne številke Hrastovec 139
5. V naselju Hrastovec pri odcepu za Kojuhovje
6. V naselju Turški Vrh v bližini hišne številke Turški Vrh 1/a
7. V Turškem Vrhu pri avtobusni postaji poleg gostilne Težak
8. V naselju Korenjak v bližini hišne številke Korenjak 4/a
9. V naselju Pestike v bližini hišne številke Pestike 14.

(5) Organizatorji volilne kampanje morajo vse plakate, ki jih nameravajo izobesiti na brezplačna plakatna mesta, dostaviti v potrditev Občinski upravi Občine Zavrč.

(6) Plakatiranje zunaj stalnih plakatnih mest, določenih s tem sklepom je dovoljeno s soglasjem lastnika, pod pogoji iz zakona.

(7) Organizatorji volilne kampanje morajo pri nameščanju plakatov ter postavljanju dodatnih plakatnih mest upoštevati določila Zakona o volilni in referendumski kampanji ter Odloka o plakatiranju v Občini Zavrč.

(8) Organizatorji volilne kampanje morajo najkasneje v 15 dneh po dnevu glasovanja odstraniti vse svoje plakate in druge oglaševalske vsebine z vseh plakatnih mest.

(9) Ta sklep začne veljati takoj, objavi se na spletni strani Občine Zavrč in na oglasni deski Občine Zavrč.

Številka: 040-00002/2014-001
Občina Zavrč
Goričak, 04.04.2014

Župan
Miran Vuk