2. srečanje starejših in bolnih občanov Zavrča

2. SREČANJE STAREJŠIH OBČANOV 2009 011 V nedeljo, 9. avgusta 2009, je v Kulturni dvorani v Goričaku potekalo tradicionalno 2. Srečanje starejših in bolnih občanov iz Zavrča, ki ga je organizirala Občinska organizacija Rdečega križa iz Zavrča. Srečanje se je pričelo ob 10. 30 uri s sveto mašo v farni cerkvi sv. Miklavža, sledil pa je pester kulturni in humoristični program v Kulturni dvorani, ki so ga za starejše in bolne občane pripravila domača društva, skupina Trta, Ljudske pevke, folklorna skupina osnovne šole Zavrč in igralska zasedba iz KD Simon Gregorčič iz Velike Nedelje. Program je povezoval predsednik OO RK Zavrč Stanko Ivančič, vse navzoče pa je lepo nagovoril tudi predstavnik Občine Zavrč, podžupan Peter Vesenjak. Kulturnemu programu je sledila pogostitev, navzoče pa je s svojo glasbo zabaval duo Solza. Srečanja se je udeležilo približno 80 starejših občanov, med njimi so bili tudi oskrbovanci domov, in nekaj bolnikov, ki so v družbi sokrajanov uživali vse do večernih ur.

MLK

 

2. SREČANJE STAREJŠIH OBČANOV 2009 004 2. SREČANJE STAREJŠIH OBČANOV 2009 005

2. SREČANJE STAREJŠIH OBČANOV 2009 009 2. SREČANJE STAREJŠIH OBČANOV 2009 011

2. SREČANJE STAREJŠIH OBČANOV 2009 014 2. SREČANJE STAREJŠIH OBČANOV 2009 015

2. SREČANJE STAREJŠIH OBČANOV 2009 017 2. SREČANJE STAREJŠIH OBČANOV 2009 021

2. SREČANJE STAREJŠIH OBČANOV 2009 027 2. SREČANJE STAREJŠIH OBČANOV 2009 031

Obisk odličnjakinj OŠ Zavrč pri županu

image V petek, 12. junija 2009, je župan Miran Vuk v prostorih Občine Zavrč sprejel odličnjakinje 9.razreda OŠ Zavrč. Na sprejemu pri županu so bile Tamara Pungračič, Sandra Juričinec, Veronika Veselnik in Anja Hrnčič. Po prijetnem in sproščenem klepetu z županom so dekleta prejela tudi spominska darila.Dekleta so k županu prišla v spremstvu svoje razredničarke Karle Domjan in v. d. ravnateljice OŠ Cirkulane – Zavrč Kristine Artenjak.

Razpis za podelitev občinskih priznanj v letu 2009

Priloge razpisa:

Razpisna dokumentacija .doc formatu

OBČINA ZAVRČ

Komisija za mandatna vprašanja,volitve in imenovanja

Na podlagi 8. člena Odloka o priznanjih Občine Zavrč, ki ga je občinski svet Občine Zavrč sprejel na 23. redni seji dne 28.05.2009, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja objavlja

RAZPIS ZA PODELITEV OBČINSKIH PRIZNANJ:

naziv častni občan Občine Zavrč, plaketo Občine Zavrč in priznanje Občine Zavrč.

I.

Občina Zavrč podeljuje priznanje:

1. Naziv častni občan Občine Zavrč se podeli posamezniku (občanu, državljanu ali tujemu državljanu), ki ima posebne zasluge na družbenem, ekonomskem, znanstvenem, kulturnem, razvojnem, športnem ali drugem področju in je s svojim delovanjem na poseben način prispeval k položaju in slovesu občine v državi ali izven nje.

2. Plaketa Občine Zavrč se podeljuje organizacijam in posameznikom ob jubilejih, pomembnih obiskih posameznikov in delegacij in drugih pomembnih priložnostih.

3. Priznanja občine Zavrč se podeljujejo posameznikom ali pravnim osebam za izredno uspešno delovanje na vseh področjih družbenega dela.

Komisija razpisuje naslednjo število priznanj: pod 1) en naziv, pod 2) največ dve, pod 3) največ tri

II.

Priznanja Občine Zavrč so najvišja priznanja občine za dosežke, ki prispevajo k boljšemu, kvalitetnejšemu in polnejšemu življenju občanov in imajo pomen za razvoj in ugled občine na področju gospodarstva, znanosti, umetnosti, kulture , športa ter humanitarnih in drugih dejavnosti.

III.

Priznanja so lahko podeljena posameznikom, skupinam, organizacijam in skupnostim, podjetjem, društvom, zavodom in drugim pravnim osebam.

IV.

Pobudo oziroma predlog za podelitev priznanj lahko podajo občani, občinski svet, župan, društva, podjetja, zavodi, odbori občinskega sveta, druge organizacije in skupnosti ter politične stranke.

Pobuda oziroma predlog mora biti v pisni obliki in mora vsebovati poleg natančnih podatkov o kandidatu ustrezno obrazložitev ter navedbo, za katero priznanje se predlaga.

V.

Pobude oziroma predloge za podelitev občinskih priznanj je potrebno poslati Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Zavrč, Zavrč 11, 2283 Zavrč, najkasneje do 08.07.2009.

Priznanja bodo podeljena ob občinskem prazniku.

OBČINA ZAVRČ

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Javni razpis za dodelitev državnih in drugih pomoči za programe razvoja podeželja v Občini Zavrč za leto 2009

Priloge razpisa:

Kompletna razpisna dokumentacija v .doc formatu

Vloga na javni razpis za dodelitev državnih in drugih pomoči – naložbe v kmetijska gospodarstva (ukrep 1)

Vloga na javni razpis za dodelitev državnih in drugih pomoči – varstvo tradicionalnih krajin in stavb (ukrep 2)

Vloga na javni razpis za dodelitev državnih in drugih pomoči – pomoč za povračilo zavarovalnih premij (ukrep 3)

Vloga na javni razpis za dodelitev državnih in drugih pomoči – zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju (ukrep 4)

Vloga na javni razpis za dodelitev državnih in drugih pomoči – druge pomoči, društva

OBČINA ZAVRČ

Zavrč 11, 2283 Zavrč

objavlja na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07) in Pravilnika o dodeljevanju državnih in drugih pomoči, ter ukrepov za programe razvoja podeželja v Občini Zavrč (Uradni list RS, št. 91/07) ter Odloka o proračunu Občine Zavrč za leto 2009 (Uradni list RS, št. 119/08)

JAVNI RAZPIS

za dodelitev državnih in drugih pomoči za programe razvoja podeželja v Občini Zavrč za leto 2009

I. PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev državnih in drugih pomoči za uresničevanje ciljev občine na področju razvoja kmetijstva in podeželja.

II. VIŠINA SREDSTEV

Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Zavrč za leto 2009 v okvirni višini 10.310 EUR, na proračunski postavki:

110002 Subvencije v kmetijstvu po razpisu – 7.800 EUR

110102 Podpora društvom na področju kmetijstva – 2.500 EUR

Glede na to, da so proračunska sredstva omejena, bo dejanska višina sredstev, ki jih bo pridobil posamezni upravičenec, odvisna od skupne višine zahtevkov prosilcev, ki bodo izpolnjevali vse pogoje tega razpisa. O razdelitvi sredstev odloči strokovna komisija, ki jo imenuje župan.

A. POMOČI – SKUPINSKE IZJEME

1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo

(4. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)

a. Z naložbo je treba doseči enega ali več naštetih ciljev:

– zmanjšanje proizvodnih stroškov,

– izboljšanje in preusmeritev proizvodnje,

– izboljšanje kakovosti in/ali

– ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali standardov za dobro počutje živali.

b. Pomoč se ne sme dodeliti za že izvedene aktivnosti.

c. Bruto intenzivnost pomoči:

– do 50% upravičenih naložb na območjih z omejenimi možnostmi,

– do 40% upravičenih naložb na drugih območjih,

– do 50% upravičenih naložb na drugih območjih, če naložbe izvajajo mladi kmetje v petih letih od vzpostavitve kmetijskega gospodarstva,

– do 100% stroškov obresti kreditov za naložbe na kmetijskem gospodarstvu, za vrednost kredita do 40% vrednosti celotne naložbe oz. do 50% vrednosti naložbe na območjih z omejenimi možnostmi,

– najvišji skupni znesek pomoči iz 7. člena sme znašati do 5.000 EUR na kmetijsko gospodarstvo na leto.

d.Najvišji znesek dodeljene pomoči posameznemu mikropodjetju (kmetijskemu gospodarstvu) ne sme preseči 400.000 EUR v katerem koli obdobju treh proračunskih let ali 500.000 EUR, če je podjetje (kmetijsko gospodarstvo) na območju z omejenimi možnostmi.

e. Upravičenci do pomoči:

– pravne, fizične osebe, majhna in srednje velika podjetja, opredeljena v Prilogi I Uredbe (ES) št. 70/2001, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oz. v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju občine,

– institucije, ki izvajajo dejavnosti za potrebe kmetijstva in razvoja podeželja na območju občine,

f. Pomoč se lahko dodeli le kmetijskim gospodarstvom, ki niso podjetja v težavah.

g. Pomoči za naložbe v kmetijska gospodarstva so:

1.1.Posodabljanje kmetij

1.1. Posodabljanje kmetij

Pomoči se dodelijo za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih.

Upravičeni stroški:

– stroški za pripravo načrta/dokumentacije za novogradnjo in adaptacijo hlevov in gospodarskih poslopij na kmetiji,

– stroški za nakup materiala za gradnjo/adaptacijo hlevov in gospodarskih poslopij na kmetiji ter ureditev izpustov,

– stroški za nakup nove in rabljene kmetijske mehanizacije,

– stroški za nakup opreme hlevov, vključno z računalniškimi programi,

– stroški za nakup materiala za gradnjo ali adaptacijo pomožnih živinorejskih objektov (seniki, silosi, itd),

– stroški nakupa rastlinjaka in montaže ter opreme,

– stroški nakupa in postavitve mrež proti toči, stroški postavitve, stroški priprave načrta za postavitev mreže s stroški svetovanja in nadzora,

– stroški ureditve trajnega nasada: stroški priprave izvedbenega načrta za zasaditev novega trajnega sadnega nasada, stroški priprave zemljišča, nakup opore, nakup mreže za ograjo in nakup večletnega sadilnega materiala, razen jagod,

– stroški obresti za kredite.

Pogoji za pridobitev:

– ustrezno dovoljenje/dokumentacija za izvedbo investicije,

– predračun, račun in dokazila o plačilu stroškov za katere uveljavljajo pomoč,

– kreditna pogodba, izračun obresti, potrdilo o plačilu obresti, poslovni načrt in

– drugi splošni pogoje povezane z opravljanjem kmetijske dejavnosti.

2. Varstvo tradicionalnih krajin in stavb

(5. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)

Pomoči se lahko dodelijo za naložbe namenjene ohranjanju značilnosti neproizvodne dediščine in se nahajajo na kmetijskih gospodarstvih (npr. arheološke ali zgodovinske znamenitosti), za varstvo kulturne dediščine proizvodnih sredstev na kmetijah in kmetijskih poslopij, če naložba ne povzroči povečanja proizvodnje zmogljivosti kmetije.

Upravičeni stroški:

– splošni stroški, povezani s pripravo in izvebo investicije (stroški za pripravo dokumentacije za rekonstrukcijo (ponovno postavitev) ali obnovo oziroma sanacijo objekta, posnetek stanja, arhitekturni ali statični načrt, projekt gradnje ali obnove, popis del…,

– stroški za nabavo materiala,

– stroški za izvajanje del.

Bruto intenzivnost pomoči:

– za naložbe v proizvodna sredstva na kmetijah do 60% dejanskih stroškov oz. 75% na območjih z omejenimi možnostmi, pod pogojem, da naložba ne povzroči povečanja proizvodne zmogljivosti kmetije,

– do 100% upravičenih stroškov za naložbe namenjene za ohranjanje neproizvodne dediščine in se nahajajo na kmetijskih gospodarstvih (arheološke ali zgodovinske znamenitosti),

– do 100% dodatne pomoči za pokritje dodatnih stroškov, ki nastanejo zaradi uporabe tradicionalnih vrst materiala, ki je potreben za ohranitev značilnosti kulturne dediščine na stavbah.

Upravičenci do pomoči:

– kmetijska gospodarstva, lastniki objektov, ki so vpisani v register kulturne dediščine in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oz. v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju občine,

– ali v njihovem imenu pooblaščeni vlagatelji.

Pogoji za pridobitev potem, ko je vloga že odobrena:

– ustrezna dokumentacija za izvedbo obnove oz. investicije,

– predračun, račun in dokazila o plačilu stroškov za katere uveljavljajo pomoč,

– objekt (tradicionalna stavba) mora biti vpisana v register kulturne dediščine (RKD), ki ga vodi ministrstvo pristojno za področje kulture in

– drugi splošni pogoji povezani z opravljanjem kmetijske dejavnosti.

3. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij

(12. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)

Upravičeni stroški:

– sofinanciranje zavarovalnih premij za kritje izgub, ki jih povzročijo bolezni živali,

Bruto intenzivnost pomoči:

– podpora občine za sofinanciranje je razlika med višino sofinanciranja zavarovalne premije iz nacionalnega proračuna do 50% opravičljivih stroškov zavarovalne premije za zavarovanje živali zaradi bolezni.

Upravičenci do pomoči:

– pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo stalno prebivališče v Občini Zavrč,

– zavarovalnice,

– ali v njihovem imenu pooblaščeni vlagatelji.

Pogoji za pridobitev:

– zavarovalna polica,

– drugi splošni pogoji povezani z opravljanjem kmetijske dejavnosti,

4. Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju

(15. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)

V okviru zagotavljanja tehnične podpore v kmetijskem sektorju se izvajajo državne pomoči:

4.1 Na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu,

4.2 Na področju storitev nadomeščanja,

4.3 Na področju svetovalnih storitev, ki jih opravijo tretje osebe,

4.4 Na področju organizacije forumov, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanja na njih,

4.5 Za publikacije, kataloge, spletišča. Sofinancira se publikacije, kot so katalogi ali spletišča, ki predstavljajo dejanske podatke o proizvajalcih iz dan regije ali proizvajalcih danega proizvoda, če so informacije in predstavitev nevtralne in imajo zadevni proizvajalci enake možnosti, da so predstavljeni v publikaciji.

Upravičeni stroški:

4.1 na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu:

– stroški organiziranja programov za usposabljanje,

4.2 na področju storitev nadomeščanja:

– dejanski stroški nadomeščanja kmeta, kmetovega partnerja ali delavca na kmetijskem gospodarstvu med boleznijo in dopustom,

4.3 na področju svetovalnih storitev, ki jih opravijo tretje osebe:

– honorarji za storitve, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti niti niso v zvezi z običajnimi operativnimi stroški podjetja,

4.4. na področju organizacije forumov, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanja na njih:

– za stroške udeležbe, potnih stroškov, stroškov publikacij, najemnin razstavnih prostorov, simboličnih nagrad, podeljenih na tekmovanjih do vrednosti 250 EUR na nagrado in zmagovalca,

4.5.publikacije, katalogi in spletišča:

– stroški priprave in izdelave.

Bruto intenzivnost pomoči :

– pomoč se dodeli do 100 % stroškov v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem.

Upravičenci do pomoči:

– fizične in pravne osebe, ki izvajajo dejavnosti tehnične podpore, ter zagotavljajo, da je pomoč dostopna vsem upravičencem na ustreznem območju na podlagi objektivno opredeljenih pogojev,

– ali v njihovem imenu pooblaščeni vlagatelji.

Pogoji za pridobitev potem, ko je vloga že odobrena:

– dokazila/dokumentacija izvedbe tehnične podpore,

– dokazila o plačilu stroškov,

– dokazila o vključenosti pravnih oz. fizičnih oseb, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oz. v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju občine.

B. DRUGE POMOČI – društva

Upravičeni stroški:

– sofinancirajo se programi dela društev s področja kmetijstva, ki so neprofitna in se ne ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo,

– materialni stroški delovanja,

– vlaganja v opremo potrebno za delovanje društva,

– prireditve (org. razstave), ki jih izvaja društvo,

– izdajanje društvenega glasila, ter druge dejavnosti društva.

Opravičenci do pomoči:

– pravne osebe – društva, ki izvajajo izključno nepridobitno dejavnost na področju kmetijstva in se dodelijo upravičencem le za ukrepe, ki se izvajajo na območju Občine Zavrč. Proračunska sredstva se upravičencem dodeljujejo v obliki dotacije.

Pogoji za pridobitev sredstev:

– vloga,

– dejavnost društva mora potekati na območju Občine Zavrč,

– finančno ovrednoten letni program dela,

– seznam članov društev.

III. ROK IN NAČIN PRIJAVE

 1. Roki in načini prijave za ukrepe SKUPINSKE IZJEME

– Rok za oddajo vlog za ukrepe: Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo (Posodabljanje kmetij), Varstvo tradicionalnih krajin in stavb, Pomoč za plačilo zavarovalnih premij, je 30. avgust 2009. Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju je rok 13.11. 2009 oz. do porabe sredstev.

– Upravičencem bo izdan sklep o višini odobrenih sredstev za ukrep. V obrazložitvi sklepa se opredelijo nameni ter opravičljivi stroški za katere so bila sredstva namenjena.

– Za te štiri ukrepe velja, da se pomoč ne more dodeljevati za aktivnosti, izvedene pred objavo JAVNEGA RAZPISA. Upravičenci lahko uveljavljajo pomoč iz obdobja od objave javnega razpisa do vključno 14.08. 2009. K vlogi na javni razpis do 30.08.2009 predložite predračune. Dokazila o plačilu oziroma plačane račune za izvedbo aktivnosti boste upravičenci, po izdanem sklepu o odobritvi sredstev, predložili najkasneje do 30.09.2009. Upravičena sredstva bodo izplačana v 15 dneh po predložitvi vseh dokazil o plačilu oziroma po podpisu pogodbe.

 1. Roki in načini prijave za druge pomoči – društva

– Rok za oddajo vlog za druge pomoči – društva je 1. junij 2009.

Vlogo – prijavne obrazce z zahtevano dokumentacijo je potrebno v zaprti kuverti s pripisom »NE ODPIRAJ VLOGA: RAZPIS KMETIJSTVO« dostaviti na naslov Občina Zavrč, Zavrč 11, 2283 Zavrč. Na hrbtni strani kuverte morata biti naziv in polni naslov prijavitelja.

Vloge bo obravnavala strokovna komisija, ki jo imenuje župan. Odpiranje vlog ni javno. Če vloga ne bo popolna, bo prijavitelj v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno obveščen s pozivom na dopolnitev. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v določenem roku, bo komisija zavrgla. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev razpisa, se kot neustrezne zavrnejo.

Brezplačno razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo na sedežu občine Zavrč, Zavrč 11, 2283 Zavrč. Objavljena je tudi na spletni straneh Občine Zavrč, www.zavrc.si. Za dodatne informacije lahko pokličete ga. Lidijo Domjan, tel. 761 04 82 ali pišete na elektronski naslov obcina.zavrc@siol.net z navedbo »razpis kmetijstvo«.

Številka: 339-1/2009-001

Datum: maj 2009

Župan Občine Zavrč

Miran VUK l.r.

Razpisna dokumentacija za oddajo javnega naročila za izvedbo gradnje po odprtem postopku: Predmet javnega naročila » Preplastitev LC 483010 Zavrč- Turški Vrh«

PRILOGE RAZPISA

Kompletna popisna dokumentacija v .pdf formatu

Kompletna popisna dokumentacija v .doc formatu

 

Naročnik: OBČINA ZAVRČ

Zavrč 11, 2283 Zavrč

Številka: 430-10/2009-3

Zaporedna številka JN: 1

Datum: 23. april 2009

RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA ZA IZVEDBO GRADNJE PO ODPRTEM POSTOPKU

Predmet javnega naročila » Preplastitev LC 483010 Zavrč- Turški Vrh«

Operacijo delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško«, v okviru operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »razvoj regij«.

V skladu s 4. členom Pogodbe med Službo Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, so nepovratna sredstva v deležu 85% namenska sredstva Evropske unije, Evropskega sklada za regionalni razvoj , opredeljena v Operativnem programu krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojna prioriteta »Razvoj regij«, prednostna usmeritev »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško« ( na proračunski postavki SVLR št. 7618 Razvoj regij- prometna infrastruktura- EU-07-13), v deležu 15% pa namenska sredstva Proračuna Republike Slovenije ( na proračunski postavki SVLR št. 7625 Razvoj regij- prometna infrastruktura- 07- 13- slovenska udeležba). Z njimi se lahko sofinancira največ 100% celotnih upravičenih javnih izdatkov operacije za upravičene stroške operacije.

Vse neupravičene stroške bo financirala Občina Zavrč.

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Naročnik: OBČINA ZAVRČ

Zavrč 11, 2283 Zavrč

ki jo zastopa župan Miran VUK ( v nadaljevanju: naročnik)

Vas vabi k predložitvi ponudb za oddajo naročila: » Preplastitev LC 483010 Zavrč- Turški Vrh« po odprtem postopku v skladu s 25. členom Zakona o javnem naročanju ( UL RS, št. 128/06 in 16/08).

Operacijo delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško«.

V skladu s 4. členom Pogodbe med Službo Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, so nepovratna sredstva v deležu 85% namenska sredstva Evropske unije, Evropskega sklada za regionalni razvoj , opredeljena v Operativnem programu krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojna prioriteta »Razvoj regij«, prednostna usmeritev »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško« ( na proračunski postavki SVLR št. 7618 Razvoj regij- prometna infrastruktura- EU-07-13), v deležu 15% pa namenska sredstva Proračuna Republike Slovenije ( na proračunski postavki SVLR št. 7625 Razvoj regij- prometna infrastruktura- 07- 13- slovenska udeležba). Z njimi se lahko sofinancira največ 100% celotnih upravičenih javnih izdatkov operacije za upravičene stroške operacije.

Vse neupravičene stroške bo financirala Občina Zavrč.

1.1 Predmet javnega naročila

Predmet javnega naročila je » Preplastitev LC 483 Zavrč- Turški Vrh«.

Javno naročilo je enovito.

Javno naročilo obsega:

1. obnovo mostov,

2. preplastitev LC 483010, ki obsega:

– preddela,

– spodnji ustroj-zemeljska dela,

– zgornji ustroj,

– odvodnjavanje,

– prometno ureditev in zaključna dela.

Podrobnejši opis predmeta javnega naročila in druge tehnične zahteve naročnika so določeni v tehničnih specifikacijah te razpisne dokumentacije.

Ponudnik mora predložiti ponudbo za celotno javno naročilo. Ponudnik lahko predloži samostojno ponudbo ali ponudbo skupine izvajalcev, kjer nastopa kot partner.

1.2 Rok izvajanja oziroma izvedbe pogodbe

Rok izvedbe preplastitve:

I. predvideni pričetek del: junij 2009

V letu 2009 se morajo izvesti naslednja dela, ki morajo biti zaključena najpozneje do konca julija 2009:

– Obnova obstoječih mostov v višini 10%,

V letu 2010 se morajo izvesti naslednja dela, ki morajo biti zaključena najpozneje do konca meseca julija 2010:

– obnova obstoječih mostov v višini 90%,

– spodnji ustroj-zemeljska dela v višini 100%,

– zgornji ustroj v višini 100%,

– odvodnjavanje v višini 100%,

– prometna ureditev in zaključna dela v višini 100%.

Predvideni zaključek del je julij 2010.

V kolikor bo s strani Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko odobren prenos sredstev sofinanciranja iz leta 2010 v leto 2009, se bodo morala vsa dela izvesti v letu 2009. Zaradi spremembe terminskega plana dela se bo z izbranim izvajalcem sklenil aneks k osnovni pogodbi.

Na podlagi navedenega bo terminski plan naslednji:

I. predvideni pričetek del: junij 2009

II. predvideni zaključek del je 10.avgust 2009.

1.3 Kraj izvedbe

Kraj izvedbe: naselje Turški Vrh.

Natančna lokacija je navedena v tehničnih pogojih.

1.4 Objave

Objava javnega naročila na Portalu javnih naročil po odprtem postopku. Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije.

1.5 Predložitev ponudb

Ponudbe morajo biti predložene do 18.05.2009 do 9. ure na naslov: Občina Zavrč, Zavrč 11, 2283 Zavrč, priporočeno po pošti ali osebno v sprejemni pisarni Občine Zavrč, Zavrč 11, 2283 Zavrč.

Ponudbe morajo biti zapečatene. Na ovojnici mora biti na prvi strani napisano: » Ne odpiraj- ponudba za Preplastitev LC 483010 Zavrč- Turški Vrh«.

Vse prepozno predložene ponudbe bo naročnik neodprte vrnil ponudnikom ( tretji odstavek 73. člena ZJN-2, ZJN-2A). Če na ovojnici ponudbe ne bo naslova, bo neodprta ponudba uničena po končanem postopku javnega naročanja.

Naročnik si pridržuje pravico, da dela ne odda oziroma jih odda v zmanjšanem obsegu v odvisnosti od zagotovljenih sredstev v proračunu.

1.6 Odpiranje ponudb

Odpiranje ponudb bo 18.05.2008 ob 14. uri v sejni sobi Občine Zavrč, Zavrč 11, 2283 Zavrč.

Strokovna komisija, ki jo imenuje naročnik, bo opravila odpiranje ponudb ne glede na to, ali so pooblaščeni predstavniki ponudnikov navzoči ali ne. Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred začetkom javnega odpiranja strokovni komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.

Strokovna komisija naročnika bo o postopku odpiranja ponudb vodila zapisnik. Zapisnik bodo podpisali prisotni člani komisije ter prisotni pooblaščeni predstavniki ponudnikov.

Kopija zapisnika o odpiranju ponudb bo izročena vsem prisotnim pooblaščenim predstavnikom ponudnikom. Izvod zapisnika o odpiranju ponudb bo naročnik po pošti v 3 dneh od odpiranja ponudb poslal ponudnikom, ki so oddali ponudbe, javnega odpiranja pa se niso udeležili.

S spoštovanjem!

NAROČNIK

OBČINA ZAVRČ

Miran VUK, župan

2 NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

Operacijo delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško«.

V skladu s 4. členom Pogodbe med Službo Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, so nepovratna sredstva v deležu 85% namenska sredstva Evropske unije, Evropskega sklada za regionalni razvoj , opredeljena v Operativnem programu krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojna prioriteta »Razvoj regij«, prednostna usmeritev »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško« ( na proračunski postavki SVLR št. 7618 Razvoj regij- prometna infrastruktura- EU-07-13), v deležu 15% pa namenska sredstva Proračuna Republike Slovenije ( na proračunski postavki SVLR št. 7625 Razvoj regij- prometna infrastruktura- 07- 13- slovenska udeležba). Z njimi se lahko sofinancira največ 100% celotnih upravičenih javnih izdatkov operacije za upravičene stroške operacije.

Vse neupravičene stroške bo financirala Občina Zavrč.

2.1 Zakoni in drugi predpisi

Pri oddaji javnega naročila se bodo uporabljala določila naslednjih zakonov in predpisov:

Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06-ZJN-2 in 16/08- ZJN-2A),

Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 94/07-UPB5),

Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07-UPB1),

Zakon o izvrševanju proračuna RS za leti 2008 in 2009 (Uradni list RS, št. 114/07),

Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07),

Pravilnik o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov (Uradni list RS, št. 138/06).

2.2 Razpisna dokumentacija

2.2.1 Vsebina razpisne dokumentacije

 

Razpisna dokumentacija vsebuje naslednje dokumente:

 1. poglavje: Povabilo k oddaji ponudbe
 2. poglavje: Navodila ponudnikom
 3. poglavje: Razpisni obrazci in vzorci
 4. poglavje: Popisi del

Sestavni del dokumentacije so tudi Dodatki k razpisni dokumentaciji, izdani v skladu z 81. členom ZJN-2 in ZJN-2A in točko 2.2.3 teh navodil.

2.2.2 Pridobivanje dodatnih informacij

 

Ponudniki lahko v pisni ali elektronski obliki zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe. Vse dodatna vprašanja se posredujejo na naslov: Občina Zavrč, Zavrč 11, 2283 Zavrč ali na e-mail naslov obcina.zavrc@siol.net ali na telefaks ++38627610482 s pripisom:

»Pojasnila – javni razpis Preplastitev LC 483010 Zavrč- Turški Vrh«.

Zahtevo za pojasnila razpisne dokumentacije mora ponudnik posredovati pravočasno, da bo lahko naročnik pripravil in objavil odgovor najkasneje šest dni pred potekom roka za oddajo ponudb (drugi odstavek 81. člena ZJN-2).

Naročnik ne bo organiziral informativnega sestanka z zainteresiranimi ponudniki.

2.2.3 Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije

 

Naročnik sme v skladu z 81. členom ZJN-2 spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo. Tovrstne spremembe in dopolnitve bo naročnik izdal v obliki Dodatkov k razpisni dokumentaciji in jih objavil na način, ki velja za objavo odgovorov na vprašanja (2.2.2. točka razpisne dokumentacije). Vsak Dodatek k razpisni dokumentaciji postane sestavni del razpisne dokumentacije.

2.3 Priprava ponudbe

2.3.1 Jezik ponudbe

Ponudba in ostala dokumentacija, ki se nanaša na ponudbo, mora biti napisana v slovenskem jeziku. Tuji ponudniki jamčijo za pravilnost prevoda ponudbe v slovenski jezik. Morebitne napake v prevodu gredo izključno v breme ponudnika.

V tujem jeziku so lahko le prospektni material, licenčne pogodbe, licence in podobno, ki dodatno pojasnjuje ponudbo. Naročnik si pridržuje pravico, da od ponudnika naknadno zahteva prevod takega materiala, katerega je ponudnik dolžan dostaviti v roku, ki ga bo naročnik določil glede na obseg gradiva, ki ga bo treba prevesti.

2.3.2 Sestavni deli ponudbe

 

Ponudba vsebuje naslednje dokumente:

 1. Ponudba (OBR-1)
 2. Podatki o ponudniku (OBR-2)
 3. Izjava o izpolnjevanju pogojev (OBR-3)
 4. Priloga k izjavi (OBR-4)
 5. Izjava za pridobitev osebnih podatkov (OBR-5)
 6. Garancijo za resnost ponudbe (OBR-6)
 7. Vzorec garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (OBR-7)
 8. Vzorec garancije za odpravo napak v garancijski dobi (OBR-8)
 9. Vzorec pogodbe (OBR-9)
 10. Obrazec predračuna (OBR-10)
 11. Popis del (OBR-11)
 12. Cenik kalkulativnih elementov (priloga 1)
 13. Dokazilo o zavarovanju svoje odgovornosti za škodo (priloga 2)
 14. Terminski plan izvedbe (priloga 3)

Če ponudbo predloži skupina izvajalcev, je potrebno priložiti kopijo sporazuma ali pogodbe med partnerji skupine izvajalcev in kopije ostalih dokumentov v zvezi s takim sporazumom.

Tuji ponudnik, ki nastopa samostojno ali kot partner v skupini izvajalcev, mora ob zgoraj navedenih dokumentih predložiti še:

– Pisno izjavo pooblaščene osebe ponudnika, s katero potrjuje, da je ponudnik seznanjen s predpisi, veljavnimi v Republiki Sloveniji. Ponudnik mora spoštovati veljavne zakone RS in priznati veljavnost pravnega reda RS, vezano na izvedbo razpisanega javnega naročila.

– Potrdilo pristojnega organa, da niso nastopila dejstva in okoliščine iz prvega odstavka 42. člena ZJN-2 in ZJN-2A.

Če v državi, kjer ima sedež tuji ponudnik ali podizvajalec, noben organ ne izda zahtevanega potrdila, se predloži lastna izjava, overjena na sodišču, pri notarju ali drugem pristojnem upravnem organu, ki izkazuje in potrjuje zahtevano dejstvo. Izjava mora biti predložena v overjenem prevodu v slovenski jezik.

2.3.3 Oblika ponudbe

 

Ponudnik vpiše zahtevane podatke v obrazce, ki so sestavni del razpisne dokumentacije ter priloži zahtevana dokazila o izpolnjevanju pogojev. Ponudba mora biti podana na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, ali po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika.

Zaradi preglednosti ponudbe je zaželjeno:

– da so sestavni deli ponudbene dokumentacije zloženi po vrstnem redu, kot sledi iz točke 2.3.2. teh navodil,

– da so sestavni deli ponudbene dokumentacije ločeni s pregradnim kartonom,

– da so vsi dokumenti, predloženi v ponudbi, zvezani z dovolj dolgo vrvico, ki omogoča listanje dokumentov, in zapečateni tako, da posameznih listov oziroma prilog ni mogoče naknadno vložiti, odstraniti ali zamenjati brez vidne poškodbe listov oz. pečata.

Ponudnik predloži ponudbo v originalu v zapečateni ali zaprti ovojnici tako, da je na odpiranju možno preveriti, ali je zaprta tako, kot je bila predana.

Ponudnik prevzema vse stroške, vezane na pripravo, izdelavo in predložitev ponudbe.

2.3.4 Ponudbena cena

 

Cene v ponudbi morajo biti izražene v EUR in morajo vključevati vse stroške izvajalca, ki so potrebni za izvedbo naročila (davki, morebitne carine, transportni in zavarovalni stroški, skladiščenje, prevozi oseb in materiala, dnevnice, kilometrina, testiranja na sedežu ponudnika,

naročnika ali zunanjih izvajalcih, morebitna dovoljenja, takse, prevajanje, svetovanja, materiali, predelave in podobno). Zneski v EUR se zaokrožijo na dve decimalki.

Naknadno naročnik ne bo priznaval nobenih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeno ceno.

Ponudnik izpolni s cenami vse pozicije, podane v ponudbenem predračunu. Cene iz ponudbenega predračuna so fiksne po enoti mere do zaključka izvedbe predmeta naročila, če v pogodbi ni določeno drugače.

Davek na dodatno vrednost in popust morata biti prikazana posebej, v skladu z obrazcem ponudbenega predračuna, in nato zajeta v ponudbeni ceni v obrazcu ponudbe. Ponudbena cena je fiksna do zaključka izvedbe predmeta naročila.

2.3.5 Dodatne nabave, gradnje ali storitve

 

Naročnik lahko sklene po postopku s pogajanji pogodbo ali dodatek k pogodbi za dodatne dobave, gradnje ali storitve skladno s 12. členom pogodbe.

2.3.6 Označitev zaupnih podatkov

 

Ponudnik mora v svoji ponudbi označiti tiste podatke, ki pomenijo poslovno skrivnost. Pri tem mora upoštevati določbe 22. člena ZJN-2 in ZJN-2A.

2.3.7 Veljavnost ponudbe

 

Ponudbe brez kakršnih koli popravkov in dopolnitev, razen v primerih iz 78. člena ZJN-2 in ZJN-2A ostanejo v veljavi najmanj 90 dni po skrajnem roku za predložitev ponudb.

2.3.8 Zahtevana finančna zavarovanja

 

V postopku izvedbe javnega naročila so zahtevane bančne garancije: za resnost ponudbe, za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in za odpravo napak v garancijski dobi.

Kot zavarovanje za resnost ponudbe ponudnik predloži v predmetnem javnem naročilu bančno garancijo. Vrednost garancije za resnost ponudbe za predmetno javno naročilo znaša v višini 10% ponudbene vrednosti.

Garancija za resnost ponudbe mora biti v veljavi najmanj 90 dni po skrajnem roku za predložitev ponudb.

Vsebina garancije mora biti skladna z vzorcem bančne garancije iz te razpisne dokumentacije. Vsako ponudbo, ki ne vsebuje po vsebini sprejemljive garancije za resnost ponudbe, bo naročnik zavrnil kot nepravilno.

Naročnik lahko unovči garancijo za resnost ponudbe:

– če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi ali

– če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe, ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami teh navodil ponudnikom, ali ne predloži ali zavrne predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu z določbami teh navodil in pogodbe.

Naročnik bo bančno garancijo za resnost ponudbe vrnil ponudnikom po sklenitvi pogodbe, če bodo to zahtevali.

Ponudnik mora ponudbi priložiti pisno izjavo, da bo v primeru, če bo izbran kot najugodnejši ponudnik, predložil bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % pogodbene vrednosti. Vzorec izjave je na priloženem vzorcu OBR-7.

Ponudnik mora ponudbi priložiti pisno izjavo, da bo v primeru, če bo izbran kot najugodnejši ponudnik, predložil bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi v višini 10 % pogodbene vrednosti. Vzorec izjave je na priloženem vzorcu OBR-8.

2.3.9 Variantna ponudba

 

Variantne ponudbe se ne bodo upoštevale.

2.4 Pogoji za sodelovanje

2.4.1 Dokazovanje osnovne sposobnosti za sodelovanje ( 42. člen ZJN-2 in ZJN-2a)

 

Na javnem razpisu lahko konkurira vsak ponudnik, ki je registriran za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja.

Naročnik bo izločil ponudnika, če ugotovi, da obstajajo okoliščine in dejstva iz prvega odstavka 42. člena ZJN-2 in ZJN-2A.

Naročnik bo prav tako izločil ponudbo, če ugotovi obstoj dejstva iz a) do f) tretjega dostavka 42. člena ZJN-2 in ZJN-2A.

Neobstoj okoliščin in dejstev iz prvega odstavka 42. člena in iz a) do f) točke tretjega dostavka 42. člena ZJN-2 in ZJN-2A potrdi ponudnik na izjavi- obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije in jo ponudnik potrdi z žigom in podpisom ter hkrati pooblasti naročnika, da sam preveri dejstva in okoliščine pri pristojnih organih. Če naročnik kljub prejetemu pooblastilu ne more pridobiti ustreznega potrdila pristojnega organa, mu mora tako potrdilo priskrbeti ponudnik v roku, ki mu ga bo določil naročnik, vendar ne več kot 10 dni od prejema naročnikove zahteve za predložitev potrdila.

 

2.4.2 Dokaz, ki izkazuje sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti ( 43. člen ZJN-2 in

ZJN-2A)

 

Ponudnik mora v obrazcu iz 3.1. točke navesti številko vpisa v sodni ali drugi register.

2.4.3 Dokazovanje ekonomske in finančne sposobnosti ( 44. člen ZJN-2 in ZJN-2A)

 

 1. Obrazec BON 1/P, potrjene računovodske izkaze, bilančne izvlečke, letna poročila in podobno za obdobje zadnjega poslovnega leta, ki odražajo finančno in ekonomsko stanje ponudnika. Letni promet ponudnika v zadnjem letu mora biti izkazan najmanj v 2,5-kratni višini vrednosti njegove ponudbe.
 2. Potrdilo o poslovanju na vseh odprtih transakcijskih računih ponudnika, iz katerih je razvidna kreditna sposobnost ponudnika.
 3. Izjavo, da je pravočasno in pravilno poravnal svoje zapadle poslovne obveznosti iz predhodnih postopkov javnega naročanja (šesti odstavek 44. člena ZJN-2 in ZJN-2A).
 4. Potrdilo pooblaščenega revizorja, izdanega skladno s 6. členom Odredbe o poslovanju proračunskih porabnikov (Uradni list RS, št. 71/99, 78/99 in 64/01), da ima poravnane do svojih podizvajalcev, dobaviteljev ali kooperantov vse svoje zapadle obveznosti. Potrdilo revizorja ne sme biti starejše od 15 dni pred dnevom oddaje ponudbe.

Potrdila iz točke 1. do 2. mora ponudnik predložiti, če jih naročnik zahteva v času ocenjevanja ponudb. V sami ponudbi ponudnik priloži potrdilo iz točke 4. in izpolni ustrezne izjave (OBR-1 in OBR-2).

Če se ponudnik sklicuje na finančne kapacitete drugih oseb, mora priložiti njihovo pisno izjavo, da so mu pripravljene financirati ali sofinancirati izvedbo javnega naročila, ne glede na to, da ne sodelujejo v postopku in/ali izvedbi pogodbe.

2.4.4 Dokazovanje tehnične in kadrovske sposobnosti ( 45. člen ZJN-2 in ZJN-2A)

 

1. Reference: ponudnik navede vsaj 3 reference za dela, ki jih je izvedel v zadnjih 3 letih in katerih vrednost je bila vsaj 1,5-krat večja od ponudbe . Naročnik bo priznal referenco, če so bile dobave, gradnje ali storitve, ki jih ponudnik navaja, zaključene ali prevzete v času predložitve ponudbe. Predmet, ki ga navaja, se mora nanašati na enak ali večji velikostni, cenovni in kakovostni red, kot je naročnikov. Ponudnik mora priložiti potrdila naročnikov storitev iz zasebnega sektorja, ki jih navaja, da je storitev po pogodbah opravil pravilno, kvalitetno in v dogovorjenih rokih.

2. Seznam strokovnega kadra, ki bo sodeloval pri izvedbi predmetnega naročila. Ponudnik v seznamu navede imena in priimke delavcev, ki bodo sodelovali pri izvedbi javnega naročila, z navedbo njihove strokovne izobrazbe in števila let delovnih izkušenj ter navede projekte, v katerih so sodelovali ter njihove naloge, ki so jih izvajali. Projekti morajo biti vezani na vsebino predmeta javnega naročila. Če ponudnik navaja delavce, ki so zaposleni pri drugem delodajalcu, mora predložiti za vsakega takega delavca tudi izjavo njegovega delodajalca, da se strinja s sodelovanjem v izvedbi javnega naročila.

3. Seznam vseh podizvajalcev, s katerimi ponudnik namerava izvesti predmetno javno naročilo. Ponudnik mora za podizvajalce predložiti enaka dokazila, ki so pogoj za sodelovanje, kot jih mora predložiti sam, in navesti, kateri del javnega naročila bodo izvedli in kolikšen delež javnega naročila v odstotku ali absolutni vrednosti bodo izvedli.

V primeru skupne ponudbe ali če ponudnik vključi podizvajalce, se referenčni projekti, kadrovska struktura in tehnična opremljenost seštevajo.

 

 

 

 

 

2.4.5 Skupna ponudba

 

Poleg dokazil, ki so navedena v točkah od 2.4.1. do 2.4.4., mora vsebovati skupna ponudba, ki jo predloži skupina dveh ali več izvajalcev kot partnerjev, še:

 1. Izjavo o skupnem nastopu in pravni akt o skupni izvedbi naročila, v primeru, da bodo izbrani v tem postopku. Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora natančno opredeliti naloge in odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila in nosilca izvedbe. Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. Pravne osebe naj navedejo imena oseb, ki bodo odgovorne za izvedbo predmetnega naročila za vsakega ponudnika posebej.
 2. Naročnik bo izpolnjevanje pogojev točke 2.4.1 in 2.4.2. ugotavljal skladno za vsakega izvajalca posamično. Za ugotavljanje sposobnosti iz točke 2.4.3. in 2.4.4. bo naročnik upošteval predložena dokazila oz. dokumente od katerega koli od izvajalca iz skupine.

2.5 Merila pri oddaji javnega naročila

Naročnik bo pri ocenjevanju ponudb najugodnejšega ponudnika izbral na podlagi merila- NAJNIŽJA CENA.

1. Končna vrednost ponudbe- NAJNIŽJA CENA- 100% merila za izbor ponudnika.

V skladu s 83. členom ZJN-2 bomo ponudnike, ki bodo izpolnjevali pogoje, v primeru neobičajnih cen, povabili k pogajanju.

2.6 Oddaja javnega naročila

Naročnik bo po opravljenem ocenjevanju ponudb izbral najugodnejšo ponudbo v skladu z merili iz 2.5 točke in sklenil pogodbo z izbranim ponudnikom.

Naročnik bo posredoval ponudnikom pisno odločitev o oddaji naročila, skladno s prvim odstavkom 79. člena ZJN-2 in ZJN-2A. Ponudnik lahko v petih dneh od prejema obvestila o oddaji naročila posreduje naročniku zahtevo po dodatni obrazložitvi odločitve o oddaji naročila. Naročnik mora v petih dneh od prejema pisne zahteve ponudniku posredovati dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila ali jo zavrniti.

2.7 Sklenitev pogodbe

Če v zakonitem roku ni vložen zahtevek za revizijo oziroma, ko je v primeru vloženega zahtevka za revizijo zaključen postopek za revizijo, bo naročnik pisno obvestil uspešnega ponudnika, da je njegova ponudba sprejeta in ponudniku poslal ustrezno izpolnjeno pogodbo v podpis in sicer v obliki in vsebini, kot je določena v tej razpisni dokumentaciji.

Uspešni ponudnik mora najkasneje v roku 10 dni po prejemu pogodbe le-to podpisati in jo vrniti naročniku. Če se ponudnik v tem roku ne odzove na podpis pogodbe, se šteje, da je odstopil od ponudbe. Naročnik bo v tem primeru unovčil garancijo za resnost ponudbe.

2.8 Preklic javnega naročila

Naročnik si pridržuje pravico, da dela ne odda oziroma jih odda v zmanjšanem obsegu v odvisnosti od zagotovljenih sredstev v proračunu.

Naročnik ne odgovarja za škodo, ki bi utegnila nastati izbranemu ponudniku zaradi dejstva, da pogodba ne bi bila sklenjena.

2.9 Revizija postopka

Zahtevek za revizijo lahko vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ji je bila ali bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila.

Zahtevek za revizijo se lahko vloži v vseh fazah postopka, zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil in Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja, ne določata drugače. Po odločitvi o dodelitvi naročila je rok za vložitev zahtevka za revizijo deset dni od prejema obvestila o oddaji naročila. Ponudnik lahko vloži zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave ali/in razpisno dokumentacijo, v desetih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu oz. dostopnosti razpisne dokumentacije. Vlagatelj mora vložiti zahtevek za revizijo pri naročniku. Zahtevek za revizijo mora biti obrazložen, priloženo mora biti dokazilo o poravnani taksi.

S kopijo zahtevka za revizijo vlagatelj obvesti tudi ministrstvo, pristojno za finance. Zahtevek za revizijo se vloži v skladu z določbami Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 94/07-UPB5).

Svojo odločitev v zvezi z zahtevkom za revizijo mora naročnik sprejeti v roku 15 dni od prejema zahtevka.

2.10 Ugotavljanje izpolnjevanja pogojev in sposobnosti ponudnikov

V obrazec ponudnik vpiše svojo izjavo glede izpolnjevanja pogojev, določenih v 2.4. točki navodil. Če mora za dokazovanje dejstev in okoliščin predložiti posebno potrdilo ali drugo listino, je to posebej zapisano v ustreznih določbah točk.

IZJAVA JE OBVEZEN SESTAVNI DEL PONUDBE.

2.11 Ostali pogoji, opozorila in pravice

1. Naročnik opozarja ponudnika,

– da v času razpisa ne sme pričenjati ali izvajati dejanj, ki bi vnaprej določila izbiro določene ponudbe,

– da v času od izbire ponudnika do pričetka veljavnosti pogodbe ne sme pričenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali ne bi bila izpolnjena

– da v primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme pričenjati ali izvajati postopkov,

ki bi oteževale razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali ki bi vplivali na nepristranskost revizijske komisije,

– kakršnokoli posredovanje ponudnika pri naročniku in vplivanje nanj med postopkom pregledovanja, obrazložitve, ocenjevanja in primerjave ponudb ter pri odločanju glede sklenitve pogodbe lahko ima za posledico zavrnitev ponudbe.

2. Ob oddaji del najugodnejšemu ponudniku si naročnik pridržuje pravico spremeniti obseg

del skladno z razpoložljivimi sredstvi, pri čemer izbrani ponudnik nima pravice do kakršnih

koli zahtevkov iz naslova neoddanega dela javnega naročila.

3. Ponudnik prav tako ne bo mogel uveljavljati naknadnih podražitev iz naslova nepopolne ali

neustrezne razpisne dokumentacije za tiste dele izvedbe javnega naročila, ki v razpisni

dokumentaciji niso bili ustrezno opredeljeni, pa bi jih glede na predmet javnega naročila in

na celotno dokumentacijo ponudnik lahko predvidel.

4. Naročnik si pridržuje pravico zavrniti vse ponudbe, v tem primeru bo postopal v skladu z

80. členom ZJN-2 in ZJN-2A. V primeru zavrnitve vseh ponudb ponudniki nimajo pravice

do povrnitve stroškov za izdelavo ponudbe.

5. V primeru, da ponudnik pri izvedbi javnega naročila nastopa s podizvajalcem oz.

poslovnim partnerjem in le-tega zamenja, mora pred tem od naročnika pridobiti pisno

soglasje o zamenjavi podizvajalca oziroma poslovnega partnerja.

6. Ponudnik bo vse podatke iz razpisne dokumentacije varoval kot poslovno skrivnost.

7. V skladu z Odredbo o finančnem poslovanju proračunskih uporabnikov (Ur.l. RS št. 71/99,

78/99 in 64/01) se bo izbrani izvajalec del, kot prevzemnik javnega naročila, s pogodbo

obvezal:

– da bo odstopil svoje terjatve do naročnika v korist dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov za izkazane in potrjene terjatve dobaviteljev, podizvajalcev in kooperantov do izvajalca del;

– da bo uporabljal za poplačevanje obveznosti do svojih dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov enake roke plačil, kot so določeni v pogodbi z naročnikom o prevzemu del javnega naročila,

– da bo priznal, obračunal in plačal svojim dobaviteljem blaga, podizvajalcem in kooperantom zapadle obveznosti in zakonite zamudne obveznosti po izstavljenih računih za opravljene storitve podizvajalcev in kooperantov oz. za dobavljeno blago dobaviteljev blaga.

20. seja Občinskega sveta Občine Zavrč, 10.12.2008

clip_image002

OBČINA ZAVRČ

Zavrč 11, 2283 Zavrč

Telefon: /02/ 761 04 82, Telefax: /02/ 761 04 83

e-mail: obcina.zavrc@siol.net

Šifra:

Datum: 10. december 2008

Z A P I S N I K

20. seje Občinskega sveta Občine Zavrč, ki je bila v sredo 10. decembra 2008 s pričetkom ob 17,30 uri v Baru pri Veseliču v Turškem Vrhu.

zapisnik v .pdf formatu

Sejo sveta je na osnovi 21. člena Poslovnika občinskega sveta (Uradni list RS št. 92/99, 118/04) sklical župan občine Zavrč g. Miran VUK .

V skladu s 26. členom Poslovnika občinskega sveta (Uradni list RS št. 92/99,118/04) je sejo občinskega sveta vodila podžupanja ga. Marta Bosilj, župan se je opravičil in se pridružil pozneje. Predsedujoča je ugotovila, da je na seji navzočih 7 članov občinskega sveta / Marta BOSILJ, Slavko KOKOT, Janko LORBEK, Dušan BRATUŠA, Peter VESENJAK, Franc KELC in Dušan ROJKO.

Na osnovi 28. člena Poslovnika občinskega sveta se ugotavlja, da je svet sklepčen. Zaradi navedenega je občinski svet lahko nadaljeval sejo.

Seji sveta so prisostvovali še naslednji vabljeni:

1. Irena Horvat Rimele, tajnica občinske uprave

2. Danica Bratuša

3. delavki občinske uprave: Lidija Domjan in Marjana Logar Kelc

4. Mediji – Radio Tednik – Martin Ozmec

Predlog dnevnega reda za 20 sejo, ki ga je predlagal župan, so člani sveta prejeli skupaj z vabilom.

DNEVNI RED:

Na podlagi 25. člena Poslovnika občinskega sveta občine Zavrč (Uradni list RS, št. 92/99, 118/04) je župan predlagal naslednji dnevni red:

1.) Predlog zapisnika 18. redne seje občinskega sveta z dne 20.11. 2008

2.) Predlog zapisnika 19. redne seje občinskega sveta z dne 25.11. 2008

3.) PREDLOG proračuna Občine Zavrč za leto 2009

4.) Predlog za povišanje vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Zavrč

5.) Sklep o podaljšanju veljavnosti Odloka o komunalnem prispevku v Občini Zavrč

6.) Morebitni sklepi in predlogi

Ø Vloga za stalni odpis nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Ø Potrditev inventurne komisije

Ø Predlog za odpis terjatev

7.) Razno

Na seji so člani občinskega sveta predlagali naslednje dopolnitve dnevnega reda:

Dopolnitev dnevnega reda:

– modernizacija ceste Zeletina – Belski Vrh – Gradec (Danica Bratuša)

– informacija – Investicija izgradnje doma starejših občanov (Irena Horvat Rimele)

– Deponija posipnega materiala pri farmi Majcenovič (Slavko Kokot)

– nekaj vprašanj v zvezi z proračunom 2009 (Dušan Rojko)

Člani občinskega sveta so soglasno potrdili predlagani in dopolnjeni dnevni red.

AD 1: Predlog zapisnika 18. redne seje občinskega sveta z dne 20.11. 2008

Občinski svet Občine Zavrč brez pripomb potrdi zapisnik 18. redne seje.

Navzočih: 7 članov občinskega sveta

ZA: 7

PROTI: Nihče

SKLEP: Zapisnik 18. redne seje občinskega sveta se potrdi.

AD 2: Predlog zapisnika 19. redne seje občinskega sveta z dne 25.11. 2008

Občinski svet brez pripomb potrdi zapisnik 19. redne seje.

Navzočih: 7 članov občinskega sveta

ZA: 7

PROTI: Nihče

SKLEP: Občinski svet Občine Zavrč je potrdil zapisnik 19. redne seje z dne 25.11. 2008

AD 3: PREDLOG proračuna Občine Zavrč za leto 2009

Gradivo so člani Občinskega sveta prejeli v gradivo za sejo.

Uvodno obrazložitev poda Danica Bratuša.

Sledi razprava med člani občinskega sveta.

Razpravljali so:

Dušan Rojko: pozorno in natančno je pregledal proračun po posameznih postavkah. Zanima ga, zakaj tako visok znesek na postavki nadur občinske uprave. Odgovor poda Danica, do nad ur prihaja zaradi udeležbe občinske uprave na ob seji občinskega sveta, na odborih, dogaja pa se tudi, da zaradi določenih terminov mora biti delo opravljeno ne glede na delovni čas.

Nadalje g. Rojko poda predlog, s katerim predlaga znižanje sejnin občinskemu svetu zaradi gospodarske krize.

O predlogu sledi razprava med člani občinskega sveta, ki menijo, da bi se o tem pogovarjali na eni izmed naslednjih sej občinskega sveta. Naslednje vprašanje g. Rojko postavlja predsedniku SPVCP in sicer kaj zajema postavka druge dejavnosti, saj je dokaj visoka. Franc K. in Janko L. podata odgovor, da postavka zajema sredstva, ki so namenjena za izdelavo označitve šolskih postajališč. V nadaljevanju g. Rojko predlaga, da se bi v letu 2009 planirala še sredstva za izgradnjo širokopasovnega omrežja.

Sledi razprava med člani občinskega sveta po kateri podžupanja poda predlog Proračuna za leto 2009 na glasovanje.

Navzočih: 7 članov občinskega sveta

ZA: 7

PROTI: Nihče

SKLEP: s katerim na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/97, 10/98 in 74/98), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02- ZJU in 110/02-ZDT-B, 127/06-ZJZP in 14/07-ZSDPO) in 15. člena Statuta Občine Zavrč (Uradni list RS, št. 64/99, 98/04) občinski svet Občine Zavrč sprejme Odlok o proračunu Občine Zavrč za leto 2009.

AD 4: Predlog za povišanje vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Zavrč

Gradivo je bilo posredovano skupaj s sklicem seje.

Uvodno obrazložitev poda pod Lidija Domjan

Na podlagi 18. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 131/2003) se podaja občinskemu svetu občine Zavrč predlog za povišanje vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Zavrč.

Osnova za povišanje vrednosti točke za izračun NUSZ je rast cen življenjskih potrebščin, ki na letni ravni znašajo 3,1%.

 1. Dosedanja vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Zavrč znaša 0,0030€.
 2. predlaga nova vrednost točke znaša 0,0031€.

Predlog se poda v obravnavo.

Sledi glasovanje:

Navzočih: 7 članov občinskega sveta

ZA: 7

PROTI: 0

SKLEP: Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (UL RS, št. 94/07 UPB), 18. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (UL RS, št. 131/03) in 15. člena Statuta Občine Zavrč (UL, RS, št. 64/99 in 98/04) je Občinski svet Občine Zavrč na 20. redni seji dne 10. decembra 2008 sprejel sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Zavrč, s katerim vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Zavrč znaša 0,0031 EUR.Vrednost točke iz tega sklepa se uporablja od 01. januarja 2009 dalje.

AD5: Sklep o podaljšanju veljavnosti Odloka o komunalnem prispevku v Občini Zavrč

Gradivo so člani občinskega sveta prejeli skupaj z vabilom za sejo.

Uvodno obrazložitev poda tajnica občinske uprave Irena Horvat Rimele.

Sledi razprava po kateri občinski svet sprejme sklep.

Navzočih: 7 članov občinskega sveta

ZA: 7

PROTI: NIHČE

SKLEP: o podaljšanju veljavnosti Odloka o komunalnem prispevku v Občini Zavrč, ki ga je Občinski svet Občine Zavrč sprejel na redni seji dne 14. marca 2008 in je objavljen v Uradnem listu RS št. 36/08 in se podaljša do 30. junija 2009. sklep se začne veljati takoj in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

AD 6: Morebitni sklepi in predlogi

AD 6A: Vloga za stalni odpis nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Gradivo k tej točki je bilo posredovano s sklicem današnje seje. Poročilo poda Irena Horvat Rimele.

Sledi razprava:

Po kateri občinski svet predlaga, da se zavezanka za Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča ga. Petrinjak izloči iz baze podatkov za leto 2009, obveznost poravna Občina Zavrč, glede na to, da se zavezanka nahaja v domu za starejše občane in je na nepremičnini že zaznamba (stanje v zemljiški knjigi) na podlagi katere se nepremičnina ne more odtujiti.

Navzočih: 7 članov občinskega sveta

ZA: 7

PROTI: NIHČE

AD 6/B: Potrditev inventurne komisije

Uvodno obrazložitev poda tajnica občinske uprave. Pove kdo so bili imenovani v inventurno komisijo leta 2008. Občinski svet sprejme sklep, da komisija ostane nespremenjena in jo tako sestavljajo; Peter Vesenjak, Dušan Bratuša in Franc Vaupotič.

Navzočih: 7 članov občinskega sveta

ZA: 7

PROTI: NIHČE

SKLEP: V inventurno komisijo so imenovani naslednji člani; Peter Vesenjak, Dušan Bratuša in Franc Vaupotič.

AD6/C: Predlog za odpis terjatev

Gradivo je bilo članom občinskega sveta posredovano skupaj z vabilom za današnjo sejo.

Uvodno obrazložitev poda tajnica občinske uprave.

Dne 25.11. 2007 smo prejeli dopis poslovalnice Mesarije Kokol s katerim so nas obvestili, da bo z dne 01.11. 2007 prenehala poslovati njihova poslovalnica v naših prostorih na lokaciji Goričak 7.

Na svoji deseti redni seji dne 03. decembra 2007 je občinski svet občine Zavrč sprejel sklep, da se ustanovi komisija, ki bo poskrbela za predajo in zaprtje prostora. Najemnina bi se plačevala, dokler je prostor bil zaseden in ni bila opravljena predaja. V komisijo so bili imenovani P. Vesenjak, F. Kelc in J. Lorbek.

Iz zapisnika o predaji prostorov izhaja, da je bivši najemnik podal predlog, da se bi najemnina prenehala plačevati z dnem zaprtja poslovalnice. Glede na to, da sta bila izdana še računa za najemnino za mesec november in december 2007 kar skupaj znaša 277,84€ strokovna služba občinske uprave predlaga občinskemu svetu, da se terjatev odpiše.

Predlog je podan v razpravo.

Po razpravi občinski svet sprejme naslednje;

Navzočih: 7 članov občinskega sveta

ZA: 7

PROTI: NIHČE

SKLEP: Na podlagi 82. člena Statuta Občine Zavrč (Uradni list RS, št. 64/99 in 98/04), Občinski svet občine Zavrč potrjuje, da se terjatve, ki izhaja iz izstavljenega računa št. 00000484 najemnina poslovnih prostorov za mesec november 2007 v višini 138,92€ in račun št. 00000485 najemnina poslovnih prostorov za mesec december 2007 v višini 138,92€ najemniku Mesarija KOKOL, odpišejo.

AD 6/Č: Modernizacija ceste Zeletina – Belski Vrh – Gradec

Obrazložitev poda Danica Bratuša. Občinski svet obvesti, da se je na sedežu občine oglasila stranka g. Fakin, ki bi želela, da se mu del sofinanciranja za modernizacijo ceste Zeletina – Belski Vrh – Gradec zmanjša.

Občinski svet, predlaga, da se skliče gradbeni odbor, ki je imenovan in se o primeru Fakin odločijo člani odbora, saj sredstva zbrana po pogodbah še vedno ne dosegajo dogovorjenega oz. pogojenega zneska.

Navzočih: 7 članov občinskega sveta

ZA: 7

PROTI: NIHČE

AD 6/D: Deponija posipnega materiala pri farmi Majcenovič (Slavko Kokot)

Sprašuje, kako je z deponijo posipnega materiala pri farmi Majcenovič, saj je sol raztrošena po blatu. Meni, da bi bilo prav, da se deponija sanira in se posipni material skladišči na plato. Odgovor poda predsednik odbora za gospodarstvo g. Janko, in sicer pove, da so se za prestavitev deponije odločili Majcenovičevi sami. Stanje si bo ogledal in se bo uredila tako kot je potrebno.

AD 6/E: informacija – Investicija izgradnje doma starejših občanov (Irena Horvat Rimele)

Obrazložitev poda tajnica občinske uprave;

Občinski svet obvesti, da se je na sedežu občine oglasila predstavnica podjetja INTERIM d.o.o. s projektom za izgradnjo doma starejših občanov. Omenjeno podjetje potrebuje izjavo občine, da soglaša s navedenim projektom. Izjavo potrebujejo kot prilogo vlogi na razpis za pridobitev koncesije s strani Ministrstva za socialno delo.

Občinski svet predlaga, da za podpis izjave pooblašča župana g. Mirana VUKA.

Navzočih: 7 članov občinskega sveta

ZA: 7

PROTI: NIHČE

AD 7: Razno

Pri točki razno ni bilo razprave.

Seja zaključena ob 20,00 uri.

Zapisala: Lidija Domjan

19. seja Občinskega sveta Občine Zavrč, 25.11.2008

Številka: 032-01-1/07-19

Datum: 25. november 2008

Z A P I S N I K

19. seje Občinskega sveta Občine Zavrč, ki je bila v torek 25. novembra 2008 s pričetkom ob 18,00 uri v sejni sobi Občine, Zavrč .

zapisnik v .pdf formatu

Sejo sveta je na osnovi 21. člena Poslovnika občinskega sveta (Uradni list RS št. 92/99, 118/04) sklical župan občine Zavrč g. Miran VUK .

Predsedujoči je ugotovil, da je na seji navzočih 7 članov občinskega sveta, / Marta BOSILJ, Janko LORBEK, Franc KELC, Dušan BRATUŠA, Peter VESENJAK in ROJKO Dušan, Slavko KOKOT.

Na osnovi 28. člena Poslovnika občinskega sveta se ugotavlja, da je svet sklepčen. Zaradi navedenega je občinski svet lahko nadaljeval sejo.

Seji sveta so prisostvovali še naslednji vabljeni:

1. Irena Horvat Rimele, tajnica občinske uprave

2. Danica Bratuša

DNEVNI RED:

Na podlagi 25. člena Poslovnika občinskega sveta občine Zavrč (Uradni list RS, št. 92/99, 118/04) je župan predlagal naslednji dnevni red:

1.) PREDLOG proračuna Občine Zavrč za leto 2009

2.) Morebitni sklepi in predlogi

3.) Razno

AD 2: PREDLOG proračuna Občine Zavrč za leto 2009

Gradivo so člani občinskega sveta prejeli v gradivo za današnjo sejo.

Uvodno obrazložitev poda tajnica občinske uprave Irena Horvat Rimele.

Sledi razprava in usklajevanje predloga:

Znesek

Naziv

PP

KTO

177.243,09

47.000

Taksa Gorišnica

PRIHODEK

2.500

Akcija €/€

130003

402599

3.500

Zimsko vzdrževanje JP

130002

402599

3.000

Tekoče vzdrževanje LC

130100

402599

32.640

Cesta Korenjak

130238

420402 in 420801

20.000

Novogradnja – občinska zgradba

060303

420401

18.510

Cesta Zeletina

130241

420402

15.000

Ureditev PGD

070305

431000

8.000

Šola redno delovanje

190001

402002

3.000

Redno vzdrž. mrliške vežice

160306

402503

1.000

Nadzor na cestah

130200

420801

5.000

Stroški odmer

160002

402999

2.700

ŠD Zavrč

180403

412000

1.000

KUD Zavrč

180153

412000

1.000

TD Zavrč

140104

412000

2.000

Legalizacija igrišča

180504

420804

11.000

Vrtec v drugih občinah

190502

411921

Navzočih:7 članov občinskega sveta

ZA: 7

PROTI: Nihče

SKLEP: s katerim se potrjuje predlog proračuna občine Zavrč za leto 2009

AD 10: Morebitni sklepi in predlogi

Pri točki deset ni bilo razprave.

Naslednja seja občinskega sveta bo v torek 11.12. 2008 ob 18,00 uri..

Seja zaključena ob 20,30 uri.

Zapisala: Lidija Domjan

18. seja Občinskega sveta Občine Zavrč, 20.11.2008

Šifra: 032-01-1/07-18

Datum: 20. november 2008

Z A P I S N I K

18. seje Občinskega sveta Občine Zavrč, ki je bila v četrtek 20. novembra 2008 s pričetkom ob 18,00 uri v sejni sobi Občine, Zavrč .

zapisnik v .pdf formatu

Sejo sveta je na osnovi 21. člena Poslovnika občinskega sveta (Uradni list RS št. 92/99, 118/04) sklical župan občine Zavrč g. Miran VUK .

Predsedujoči je ugotovil, da je na seji navzočih 6 članov občinskega sveta, / Marta BOSILJ, Janko LORBEK, Franc KELC, Dušan BRATUŠA, Peter VESENJAK in ROJKO Dušan, opravičil se je Slavko KOKOT.

Na osnovi 28. člena Poslovnika občinskega sveta se ugotavlja, da je svet sklepčen. Zaradi navedenega je občinski svet lahko nadaljeval sejo.

Seji sveta so prisostvovali še naslednji vabljeni:

1. Irena Horvat Rimele, tajnica občinske uprave

2. Danica Bratuša

Predlog dnevnega reda za 18 sejo, ki ga je predlagal župan, so člani sveta prejeli z vabilom za 18. redno sejo.

DNEVNI RED:

Na podlagi 25. člena Poslovnika občinskega sveta občine Zavrč (Uradni list RS, št. 92/99, 118/04) je župan predlagal naslednji dnevni red:

1.) Predlog zapisnika 17. redne seje občinskega sveta z dne 30.10. 2008 (Danica)

2.) OSNUTEK proračuna Občine Zavrč za leto 2009 (Irena+Darinka)

3.) Program dela za leto 2009 Knjižnica Ivana Potrča Ptuj (Irena)

4.) Potrditev predloga kategorizacije občinskih cest (Danica)

5.) Predlog za odpis obresti (Irena)

6.) Morebitni sklepi in predlogi

Ø Dopis ZRS BISTRA PTUJ – odgovor oz. komentar

7.) Razno

Dopolnitev dnevnega reda:

Poročilo odbora za gospodarstvo

Vprašanje Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

AD 1: Predlog zapisnika 17. redne seje občinskega sveta z dne 30.10. 2008

Razpravljali so:

Dušan Rojko: v zapisniku 17. redne seje pri točki AD 1, je pomanjkljivo zapisano, saj ni naveden odgovor. Navedeno je le kdo je odgovor podal. Predlaga, da se odgovor izpiše.

Navzočih: 6 članov občinskega sveta

ZA: 6

PROTI: Nihče

SKLEP: Zapisnik 17. redne seje občinskega sveta z dne 30.10. 2008 se z dopolnitvijo pri točki AD 1 potrdi.

AD 2: OSNUTEK proračuna Občine Zavrč za leto 2009

Gradivo so člani občinskega sveta prejeli v gradivo za današnjo sejo.

Uvodno obrazložitev poda tajnica občinske uprave Irena Horvat Rimele.

Sledi razprava in usklajevanje predloga.

Na predlog župana se člani občinskega sveta dogovorijo, da bodo do naslednje seje občinskega sveta pripravili podrobnejše predloge proračuna in jih posredovali občinski upravi.

AD 3: Program dela za leto 2009 Knjižnica Ivana Potrča Ptuj

Program dela za leto 2009 je bil članom občinskega sveta posredovan skupaj z vabilom.

Na vsebino programa dela ni večjih pripomb, ne odobravajo pa dodatno zaposlitev.

Navzočih: 6 članov občinskega sveta

ZA: 6

PROTI: Nihče

SKLEP: S katerim se potrjuje program dela za leto 200P Knjižnice Ivana Potrča Ptuj potrjen.

AD 4: Potrditev predloga kategorizacije občinskih cest (Danica)

Predlog je članom občinskega sveta bil posredovan pred današnjo sejo.

Obrazložitev poda Danica Bratuša.

Navzočih: 6 članov občinskega sveta

ZA: 6

PROTI: Nihče

SKLEP: s katerim se potrjuje predlog kategorizacije občinskih cest v Občini Zavrč

AD 5: Predlog za odpis obresti (Irena)

Predlog za odpis obresti dolžnika Konrada KOSTANJEVCA so člani občinskega sveta prejeli v gradivu.

Obrazložitev poda tajnica občinske uprave Irena Horvat Rimele.

Sledi razprava, po kateri občinski svet sprejme naslednji

SKLEP: oz. obresti do dolžnika Konrada KOSTANJEVEC Mala Vas 41, Gorišnica v višini 540,25 EUR, se odpišejo. Pogoj za odpis terjatve, navedene v prvi točki tega sklepa je, da dolžnik poravna občini Zavrč 138,12 € izvršilnih stroškov roku 15 dni od dneva, ko stopi poravnava v veljavo ter da vsaka pogodbena stranka nosi svoje stroške pravdnega postopka.

Navzočih: 6 članov občinskega sveta

ZA: 6

PROTI: Nihče

AD 6: Morebitni sklepi in predlogi

AD 6/A: Dopis ZRS BISTRA PTUJ – odgovor oz. komentar

Odgovor je bil posredovan skupaj s sklicem današnje seje.

Iz razprave se da razbrati, da so člani občinskega sveta in takšen dogovor tudi pričakovali. Po razpravi župan predlaga, da odgovor pripravi član občinskega sveta Dušan Rojko za kar mu župan podaja vsa pooblastila.

AD 6/B: Prošnja za najem kulturne dvorane – Marlizz

Vlogo, ki smo jo danes prejeli po elektronski pošti prebere tajnica občinske uprave.

V vlogi se g. Marjan Lizzi obrača na občinski svet s prošnjo da bi mu občinski svet znižal ceno najema kulturne dvorane na 100€. Pri čemer bi otrokom iz vrtca in OŠ Zavrč podaril brezplačne vstopnice.

Občinski svet sprejme sklep, da ceno najema dvorane ne moremo zniževati. Gospodu se naj pošlje takšen odgovor.

AD 6/C: Poročanje Odbora za gospodarstvo

Poročilo poda predsednik odbora g. Janko LORBEK:

Župana in člane občinskega sveta seznani z vsebino zadnjega sestanka odbora za gospodarstvo:

Odbor je razpravljal o naslednji točkah,

1. Zimska služba 2008/2009

podan je predlog prioritete izvajanja zimske službe na javnih poteh in izvajalci zimske službe, ki so bili izbrani v skladu z oddajo javnega naročila.

2. Predlog programa dela za leto 2009

Iz pripravljenega programa je razvidno, da se na področju gospodarstva predvidevajo dela v višini cca. 1.070.000€.

3. Vloga za sofinanciranje obnovitvenih de na javni poti

Leta 2005 so občani na cesti Belski Vrh – Veliki Vrh podali vlogo za sofinanciranje modernizacije poti. Po dogovoru med občino Cirkulane in občino Zavrč opravlja redno vzdrževanje na omenjeni cesti občina Cirkulane. Stroške modernizacije poti pa si občini delita v enakem deležu. Občina Cirkulane je na sedež občine Zavrč posredovala predračun za izvajanje modernizacije ter pozvala občino Zavrč, da uvrsti v proračun občine Zavrč stroške v višini 38.510€.

Odbor predlaga, da se navedeno uvrsti v program dela za leto 2009.

4. Vloga gospe Bože Zebec za izdajo soglasja za postavitev obvestilnih tabel oz. kažipotov

Gospa Zebec Boža iz Turškega vrha 40 je podala vlogo za postavitev obvestilnih tabel oz. kažipotov. Prvi kažipot bi bil postavljen nekje v križišču lokalne ceste ter ceste, ki vodi v gozd. Drugi kažipot pa bi bil postavljen na zemljišču oz. dovozu gospe Zebec Bože.

Odbor predlaga občinskemu svetu, da se gospe Boži Zebec pripravi odgovor z naslednjo vsebino:

Občina Zavrč pripravlja celovito podobo občine z kažipoti, zato vam za postavitev kažipota oz obvestilne table trenutno ne moremo podati soglasja. V kolikor pa si želite postaviti kažipot oz. obvestilno tablo se le ta lahko postavi na vašem zemljišču oz. zemljišču, ki je v lasti druge fizične osebe vendar za postavitev table vam mora lastnik zemljišča podati soglasje in sama postavitev kažipota oz. obvestilne table mora biti izven cestnega telesa in v skladu s Odlokom o občinskih cestah občine Zavrč ter državnimi predpisi, ki urejajo to področje.

5. Vloga gospoda Škrinjar Stanka iz Turškega vrha za ureditev poti proti stanovanjski hiši Turški vrh 14

Gospod Škrinjar Stanko iz Turškega vrha je podal vlogo, da občina Zavrč uredi pot proti stanovanjski hiši Turški vrh 14. Gospod Škrinjar ugotavlja, da sosed s postavitvijo počitniškega objekta ovira dovoz do njegove stanovanjske hiše.

Člani odbora sprejmejo odločitev, da je potrebno opraviti ogled zadeve.

6. Ugotovitev gospe Zebec Bože o postavitvi obvestilne table v križišču

Gospa Zebec Boža postavlja vprašanje strokovnim službam občine Zavrč ali je obvestilna tabla, ki stoji v križišču regionalne ceste Drenovec in lokalne ceste Turški vrh postavljena pravilno. Gospa namreč ugotavlja, da ta tabla preprečuje preglednost iz lokalne ceste ne regionalno ceste v samem križišču.

Odbor predlaga, da si zadevo ogleda gospod Milan Pavlica in vzdrževalec navedenih cest, Cestno podjetje Ptuj.

7. Ob točki razno je bilo obravnavano:

Geološki zavod Slovenije je na sedež občine posredoval zemljevid o verjetnosti pojavljanja plazov. Pri pregledu karte se ugotavlja, da območje občine Zavrč spada v srednje oz. veliko verjetnost za pojavljanje plazov. Le v manjšem delu Zavrča je verjetnost sprožitve plazov zelo majhna.

Podjetje Gamen je zainteresiran za zemljišča na katerem bi bilo možno zgraditi sončno elektrarno. Zanimajo ga parcele velikosti cca 10.000m2.

Odbor predlaga, da se povpraševanje obesi na oglasno desko, kakor tudi poda v časopis Dober den.

Navzočih: 6 članov občinskega sveta

ZA: 6

PROTI: Nihče

Razen zadnje točke, to je vloga Geološkega zavoda Slovenije, občinski svet potrdi vse predloge odbora za gospodarstvo.

AD 10: Morebitni sklepi in predlogi

Pri točki deset ni bilo razprave.

Naslednja seja občinskega sveta bo v torek 25.11. 2008 ob 18,00 uri.

Seja zaključena ob 20,30 uri.

Zapisala: Lidija Domjan

17. seja Občinskega sveta Občine Zavrč, 30.10.2008

Šifra: 032-01-1/07-17

Datum: 30. oktober 2008

Z A P I S N I K

17. seje Občinskega sveta Občine Zavrč, ki je bila v ponedeljek 30. oktobra 2008 s pričetkom ob 18,00 uri v sejni sobi Občine, Zavrč .

zapisnik v .pdf formatu

Sejo sveta je na osnovi 21. člena Poslovnika občinskega sveta (Uradni list RS št. 92/99, 118/04) sklical župan občine Zavrč g. Miran VUK .

Predsedujoči je ugotovil, da je na seji navzočih 6 članov občinskega sveta, / Marta BOSILJ, Janko LORBEK, Franc KELC, Dušan BRATUŠA, Peter VESENJAK in ROJKO Dušan, zaradi zamude se je opravičil Slavko KOKOT.

Na osnovi 28. člena Poslovnika občinskega sveta se ugotavlja, da je svet sklepčen. Zaradi navedenega je občinski svet lahko nadaljeval sejo.

Seji sveta so prisostvovali še naslednji vabljeni:

1. Irena Horvat Rimele, tajnica občinske uprave

2. Danica Bratuša

3. Martin Ozmec-Novinar Radio – Tednika Ptuj

Predlog dnevnega reda za 17 sejo, ki ga je predlagal župan, so člani sveta prejeli z vabilom za 17. redno sejo.

DNEVNI RED:

Na podlagi 25. člena Poslovnika občinskega sveta občine Zavrč (Uradni list RS, št. 92/99, 118/04) je župan predlagal naslednji dnevni red:

1.) Predlog zapisnika 16. redne seje občinskega sveta z dne 15.09. 2008

2.) Osnutek – Izhodišča za pripravo proračuna za leto 2009

3.) Sredstva po neurju v letu 2008

4.) Investicija-operacija ureditev dostopa do turističnega objekta Dve Lipi in naselja Korenjak

5.) Predlog občinskega varnostnega načrta

6.) Informacija o trendih varnostnih pojavov in doseženih rezultatih dela policijske postaje Gorišnica v polletju 2008

7.) Letno poročilo o izvedenih aktivnostih za leto 2008 – ZRS BISTRA PTUJ

8.) Poročanje s sestanka Sveta zavoda Osnovne šole Cirkulane-Zavrč

9.) Poročanje Odbora za družbene dejavnosti

10.) Morebitni sklepi in predlogi

vloga občana Stanislava Kristoviča (prošnja za spremembo namembnosti objekta-NUSZ)

11.) Razno

Dopolnitev dnevnega reda:

Izvedbeni program zimske službe 2008/2009

AD 1: Predlog zapisnika 16. redne seje občinskega sveta z dne 15.09. 2008

Razpravljali so:

Dušan Rojko: zanima ga kako je s povabilom Skupne občinske uprave (vodjo redarjev) na sejo občinskega svet. Odgovor mu poda tajnica občinske uprave.

Nadalje ga zanima kako je z možnostjo selitve Pošte v nove prostore. Tudi ta odgovor poda tajnica občinske uprave, in sicer pove, da se ima Pošta namen seliti v nove prostore.

Navzočih: 6 članov občinskega sveta

ZA: 6

PROTI: Nihče

SKLEP: Zapisnik 16. redne seje občinskega sveta z dne 15.09. 2008 se potrdi.

AD 2: Osnutek – Izhodišča za pripravo proračuna za leto 2009

Gradivo so člani občinskega sveta prejeli v gradivo za današnjo sejo.

Uvodno obrazložitev poda tajnica občinske uprave Irena Horvat Rimele.

Sledi razprava:

Na predlog župana se člani občinskega sveta dogovorijo, da bodo do naslednje seje občinskega sveta pripravili podrobnejše predloge proračuna in jih posredovali občinski upravi.

AD 3: Sredstva po neurju v letu 2008

Obrazložitev poda Danica Bratuša.

Občinski svet seznani o tem, da so na podlagi prijave škode na objektih zaradi posledice neurja dne 14. julija bila Občini Zavrč dodeljena sredstva v višini 2.000,00 €.

Na podlagi preračunov se ugotavlja, da so nekateri upravičenci do sredstev državne pomoči neupravičeni, do sredstev državne pomoči sta upravičena le dva oškodovanca. Predlagano je, da oškodovanca prejmeta sredstva državne pomoči v enakem odstotku to je 18,91% od potrjene višine škode. Pri tem so se upoštevala določila navedena v dopisu MOP Sektorja naravnih in drugih nesreč.

Poročilo je podano na podlagi Zapisnika Komisije, ki je priloga tega zapisnika

Občinski svet občine Zavrč soglaša z navedenim.

Navzočih: 7 članov občinskega sveta

ZA: 7

PROTI: Nihče

AD 4: Investicija-operacija ureditev dostopa do turističnega objekta Dve Lipi in naselja Korenjak

Obrazložitev poda Danica Bratuša.

Pri operaciji Ureditev dostop do turistične kmetije dve lipi in naselja Korenjak, so bila planirana sredstva za odkup zemljišč. Glede na to, da so občani soglašali z novo določitvijo mej in zemljišča odstopili brezplačno je potrebna prerazporeditev sredstev na podlagi odredbe.

Občinski svet potrdi predlagano.

Odredba o prerazporeditvi sredstev je priloga tega zapisnika.

Navzočih: 7 članov občinskega sveta

ZA: 7

PROTI: Nihče

AD 5: Predlog občinskega varnostnega načrta

Uvodno obrazložitev poda tajnica občinske uprave.

Občinski program varnosti (v nadaljevanju: OPV) je temeljni strateški dokument, v katerem so opredeljena izhodišča za zagotavljanje varnega in kvalitetnega življenja prebivalcev občine Zavrč. Namen OPV je načrtno zagotavljati kvaliteto javnega prostora v občini Zavrč. Kvaliteten javni prostor pomeni predvsem zadovoljstvo občanov z okoljem, kjer živijo in delajo, ter z okoljem kjer se šolajo in igrajo njihovi otroci. Kvaliteten javni prostor tudi pomeni zadovoljivo stopnjo javne varnosti in javnega reda; to pa konkretno pomeni, da so občinske ceste, ulice, parki in drugi odprti prostori varni, čisti in urejeni.

OPV zato predstavlja pomemben in izhodiščni dokument za področje delovanja redarske službe. V OPV so opredeljena izhodišča za zagotavljanje varnosti v občini, cilji in ukrepi za zagotovitev teh ciljev, konkretni nosilci oziroma odgovorne službe za dosego želenih ciljev ter opredelitev finančnih posledic. V dokumentu so opredeljene tudi zakonske osnove za vzpostavitev in delo redarske službe ter za sodelovanje s policijo in drugimi subjekti varnosti pri zagotavljanju javne varnosti ter javnega reda in mira.

OPV občine Zavrč je istočasno tudi program dela občinskih redarjev oziroma redarske službe, ki je zasnovan razvojno, tako da se ga vsako leto dopolni s preveritvijo varnostnih tveganj in potrebami varnosti, ter ukrepi za doseganje zadanih ciljev v skladu z razpoložljivimi finančnimi sredstvi, ki jih občina Zavrč namenja za to področje dela.

Izhodiščni dokument za pripravo OPV je ocena varnostnih razmer v občini oziroma ocena ogroženosti in varnostnih tveganj. Ocena varnostnih razmer je pripravljena na podlagi statističnih podatkov, ki jih je zbrala Policijska postaja Gorišnica v letnem poročilu za svoje območje o varnostnih razmerah v občini Zavrč. V oceno varnostnih razmer pa so vključena tudi varnostna priporočila občanov, ki so jih preko svojih predstavnikov posredovali Skupni občinski upravi, ki je načrt pripravljala. Prav tako so v oceni vključena priporočila SPVCP občine Zavrč.

Sredstva za izvajanje OPV se zagotovijo v proračunu občine Zavrč (četrti odstavek 6. člena ZORed). Glede na navedeno zakonsko določbo je občina dolžna pri proračunskem načrtovanju zagotoviti ustrezna finančna sredstva za izvajanje OPV oziroma za delovanje redarske službe v sklopu skupne občinske uprave. Kar pa za članice ustanoviteljice SOU predstavlja prednost, saj jim 2. točka 26. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/2006, 101/2007 in 57/2008) omogoča sofinanciranje države v višini 50% nastalih stroškov redarske službe, ki deluje v okviru Skupne občinske uprave. Preostalih 50% pa je možno zagotoviti s fizičnim izvajanjem redarske službe v občini tudi preko glob.

Finančne posledice oz. stroški izvajanja vsebine OPV bodo v odvisnosti s stroški povezanimi z zaposlitvijo novih redarjev. Potrebno je upoštevati stroške, ki se namenjajo za plačo, vključno z materialnimi stroški ter stroški izobraževanja oz. usposabljanja in obvezne opreme redarja. Simulacija stroškov za delo redarske službe bo razvidna iz finančnega načrta SOU za leto 2009.

Občinskemu svetu občine Zavrč predlagam, da po obravnavi sprejme Sklep o potrditvi Občinskega programa varnosti za občino Zavrč.

Navzočih: 7 članov občinskega sveta

ZA: 7

PROTI: Nihče

SKLEP: Na podlagi 15. člena Statuta Občine Zavrč (Uradni list RS, št. 64/99 in 98/04) in prvega odstavka 6. člena Zakona o občinskem redarstvu (Uradni list RS, št. 139/2006, ZORed) občinski svet Občine Zavrč sprejme sklep, s katerim potrdi občinski program varnosti Občine Zavrč.

AD 6: Informacija o trendih varnostnih pojavov in doseženih rezultatih dela policijske postaje Gorišnica v polletju 2008

Gradivo je bilo posredovano s sklicem 17. redne seje.

Sledi razprava, razpravljali so župan in vsi člani občinskega sveta. Iz razprave se da zaključiti, da je poročilo zelo dobro pripravljeno, saj je pripravljeno posebej za našo občino. Dokaj ugodno je stanje na področju prometne varnosti, kakor tudi na ostalih področjih.

Občinski svet predlaga, da se na Policijsko postajo Gorišnica pošlje pisna zahvala in pohvala za vzorno pripravljeno poročilo.

AD 7: Letno poročilo o izvedenih aktivnostih za leto 2008 – ZRS BISTRA PTUJ

Gradivo so člani občinskega sveta prejeli skupaj z vabilom za današnjo sejo.

Sledi razprava:

Dušan Rojko: iz gradiva, ki ga je dokaj temeljito prebral ugotavlja, da vsi našteti projekti k katerim ZRS BISTRA pristopi, ali še ni rezultatov ali so v fazi raziskovanja. Zelo malo je projektov, ki so že realizirani.

Občinski svet dokaj kritično ugotavlja, da ZRS Bistra naši občini ni pomagala pri nobenem projektu.

AD 8: Poročanje s sestanka Sveta zavoda Osnovne šole Cirkulane-Zavrč

Poročali so:

Franc Kelc: Župan in občinski svet seznani z vsebino zadnje seje sveta zavoda Osnovne šole Cirkulane – Zavrč. Med drugim pove, da je v pritožbeno komisijo s strani Zavrča predlagana ga. Mira Zebec, nadalje pove koliko otrok je na lokacijah obeh šol in na koncu še teče razprava o sofinanciranju fakultativnega pouka tujega jezika. Janko Lorbek pojasni, da druge občine sofinancirajo 1/3.

AD 9: Poročanje Odbora za družbene dejavnosti

Poročilo poda predsednica odbora za družbene dejavnosti ga. Marta Bosilj:

Župana in člane občinskega sveta seznani z vsebino zadnjega sestanka odbora za družbene dejavnosti.

Odbor je razpravljal o naslednji točkah,

1. Vloga Centra za socialno delo Ptuj-prošnja za pomoč družini Škrinjar

Center za socialno delo Ptuj naproša finančna sredstva za nakup opreme v novozgrajeni hiši družine Škrinjar. In sicer prosijo za pomoč pri nakupu notranjih vrat, straniščnih školjk, bide, kuhinjskih elementov, otroških sob, preprog ipd.

Občinskemu svetu občine Zavrč Odbor za družbene dejavnosti predlaga, da se družini Škrinjar pomaga pri nakupu notranjih vrat, v kolikor to dopuščajo proračunska sredstva.

Občinski svet Občine Zavrč sprejme sklep, da se vlogi Centra za socialno delo Ptuj ne more ugoditi, saj v proračunu ni zagotovljenih sredstev.

2. Vloga staršev za sofinanciranje fakultativnega pouka tujega jezika

Starši prosijo Občino Zavrč za sofinanciranje fakultativnega pouka nemščina, ki na posameznega učenca letno znaša cca. 90€.

Člani odbora menijo, da je vloga pomanjkljiva, saj se ne ve koliko učencev bo tečaj obiskovalo in kdo so ti učenci. Saj težko verjamejo, da so vsi učenci, ki so vključeni v tečaj opravičeni do sofinanciranja. Zaradi lažje odločitve odbor predlaga, da starši vlogo dopolnijo s seznamom vseh učencev, ki bodo v tečaj vključeni in z individualnimi prošnjami tistih staršev, ki prosijo, da jim Občina Zavrč sofinancira tečaj za njihovega otroka.

Občinski svet Občine Zavrč sprejme sklep:

Občina Zavrč bo sofinancirala 50% stroškov posameznemu učencu, ki obiskuje fakultativni pouk tujega jezika. Vloga se mora dopolniti s seznamom učencev in individualnimi vlogami staršev.

3. Sofinanciranje Materinskega doma

Odbor za družbene dejavnosti meni, da bi bilo primerno, da Občina Zavrč pristopi k sofinanciranju Materinskega doma v Mariboru.

Zato predlaga občinskemu svetu Občine Zavrč, da v proračunu za leto 2009 planira sredstva za sofinanciranje Materinskega doma.

Občinski svet sprejme sklep, da ne pristopimo k sofinanciranju Materinskega doma. Saj že sofinanciramo Varno hišo.

4. Razprava o obdarovanju in obisku starejših občanov

člani predlagajo naslednje;

– srečanje starejših občanov v Občini Zavrč naj ostane tradicionalna prireditev. Srečanje se naj organizira v času praznovanja občinskega praznika. Organizacija naj poteka pod okriljem odbora za družbene dejavnosti v sodelovanju z OO RK Zavrč.

– Ob novoletnih praznikih se bodo obiskali in obdarili naši občani v domovih, istočasno pa se bodo obiskali in obdarili trajno bolni in invalidni občani, ne oziraje se na starost, na njihovih domovih.

Občinski svet potrdi predlog odbora.

Novoletno obdarovanje otrok

Sledi razprava:

Občinski svet sprejme naslednji sklep:

– obdarovanje otrok se bi izvedlo na lokaciji Osnovne šole Zavrč

– obdarijo se otroci od 1 leta naprej do vključno 5 razreda Osnovne šole

– obdarijo se tudi učenci OŠ dr. Ljudevita Pivka (romska družina in rejniki pri ga. Ivančičevi), naj se ne pozabi na Barbaro Jurgec, ki je v Zavodu Dornava

– za darila otrok poskrbi OŠ Zavrč, račun za nabavo daril se naj izstavi Občini Zavrč

– vrednost darila naj znaša do največ 8 EUR

– za seznam predšolskih otrok, otrok iz OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj in otrok, ki so v rejništvu, poskrbi občinska uprava Občine Zavrč

– vabila za osnovnošolske otroke in otroke iz vrtca pošlje OŠ Zavrč, vsem ostalim otrokom pa Občina Zavrč

– pri nakupu se naj pripravi rezerva 10 daril (predšolski otroci)

AD 10: Morebitni sklepi in predlogi

AD 10A: vloga občana Stanislava Kristoviča (prošnja za spremembo namembnosti objekta-NUSZ)

Na sedež občine Zavrč smo prejeli prošnjo Občana Stanislava Kristoviča v kateri prosi za spremembo namembnosti objekta. Prošnjo so člani občinskega sveta prejeli v gradivu.

Občan prosi, da se mu iz zapuščenega objekta spremeni namembnost v gospodarsko poslopje, kot utemeljitev spremembe navaja, da je objekt že saniral.

Občinski svet sprejme

sklep, s katerim se ugodi vlogi občana Stanislava Kristoviča in se mu na objektu v Turškem Vrhu 84 iz zapuščenega objekta spremeni namembnost v gospodarsko poslopje.

AD 10B: Izvedbeni program zimske službe 2008/2009

Obrazložitev poda Danica Bratuša.

Občinski svet seznani z izvedbenim programom zimske službe 2008/2009 Cestnega podjetja Ptuj in z prioritetno listo cest za pluženje.

Po razpravi občinski svet potrdi Izvedbeni program zimske službe 2008/2009, kakor tudi prioritetno listo.

Za pluženje lokalnih cest bo izvajalec; Cestno podjetje Ptuj

Na javnih poteh: S. Mihalinec, Kuserbanj, v rezervi bosta, Kekec in Bratuša.

AD 11: Razno

1. Marta BOSILJ: Občan Srečko Kelc je spraševal kaj je z vračilom denarja, ki je ostal od modernizacije ceste v Goričaku? Odgovor poda Janko Lorbek: sredstva za vračilo so zagotovljena v proračunu. Potreben je le dogovor med člani gradbenega odbora, saj je nekdo izrazil željo, da se izvedejo še nekatera dela.

Župan predlaga, da se na sestanek na sedež občine skliče gradbeni odbor. Na sestanku naj bo prisoten Janko Lorbek. O razdeljevanju sredstev se naj odloči gradbeni odbor sam.

2. Dušan Rojko: glede na to, da se zapira poslovalnica Nove KBM, ga zanima ali smo že prejeli kakšen pisni odgovor. Nadalje ga zanima kdaj se bo rušil Pongračev objekt.

Odgovor poda župan, in sicer se bo Pongračev objekt rušil, ko bo to določil novi lastnik. Pisnega odgovora s strani Nove KBM nismo prejeli.

Kot naslednje še predlaga, da bi se predvsem zaradi varnostnih razlogov uredil pločnik od Zavrča do trgovine Tuš Haložanka.

Odgovor poda župan; občinski svet seznani, da je Občina Zavrč pristopila k mednarodnemu projektu skupaj z podjetjem AZRA iz Varaždina in sicer smo kandidirali za sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za ureditev pločnika.

Seja zaključena ob 19,30 uri.

Zapisala: Lidija Domjan

16. seja Občinskega sveta Občine Zavrč, 15.09.2008

Šifra: 032-01-1/07-16

Datum: 15. september 2008

Z A P I S N I K

16. seje Občinskega sveta Občine Zavrč, ki je bila v ponedeljek 15. septembra 2008 s pričetkom ob 17,30 uri v sejni sobi Občine, Zavrč .

zapisnik v .pdf formatu

Sejo sveta je na osnovi 21. člena Poslovnika občinskega sveta (Uradni list RS št. 92/99, 118/04) sklical župan občine Zavrč g. Miran VUK .

Predsedujoči je ugotovil, da je na seji navzočih 7 članov občinskega sveta, / Marta BOSILJ, Slavko KOKOT, Janko LORBEK, Franc KELC, Dušan BRATUŠA, Peter VESENJAK in ROJKO Dušan.

Na osnovi 28. člena Poslovnika občinskega sveta se ugotavlja, da je svet sklepčen. Zaradi navedenega je občinski svet lahko nadaljeval sejo.

Seji sveta so prisostvovali še naslednji vabljeni:

1. Irena Horvat Rimele, tajnica občinske uprave

2. Danica Bratuša

Predlog dnevnega reda za 16 sejo, ki ga je predlagal župan, so člani sveta prejeli z vabilom za 16. redno sejo.

DNEVNI RED:

Na podlagi 25. člena Poslovnika občinskega sveta občine Zavrč (Uradni list RS, št. 92/99, 118/04) je župan predlagal naslednji dnevni red:

1.) Predlog zapisnika 15. redne seje občinskega sveta z dne 22.07. 2008

2.) Vloga za izdajo soglasja o dodelitvi dela plače za delovno uspešnost direktorici JZ Zdravstveni dom Ptuj

3.) Polletno poročilo o delu Skupne občinske uprave v letu 2008

4.) Polletno poročilo o delu in stroških v Centru informiranja in poklicnega svetovanja na Ptuju

5.) Rebalans proračuna Občine Zavrč št.2 za leto 2008

6.) Kategorizacija občinskih cest

7.) Morebitni sklepi in predlogi

– poročilo s sestanka z vodstvom Nove KMB

8.) Razno

Dopolnitev dnevnega reda:

Informacija s sestanka sveta Zavoda OŠ

Informacija s sestanka odbora za gospodarstvo

Problematika POŠTA Slovenije

Dušan Rojko: ali je možno kupiti kontajnerje od carine

Odgovor poda tajnica občinske uprave Irena Horvat Rimele, da so kontajnerji v lasti fizične osebe in Občina Zavrč ne razpolaga z njimi.

AD 1: Predlog zapisnika 15. redne seje občinskega sveta z dne 22.07. 2008

Navzočih: 7 članov občinskega sveta

ZA: 7

PROTI: Nihče

SKLEP: Zapisnik 15. redne seje občinskega sveta z dne 22.07. 2008 se potrdi.

AD 2: Vloga za izdajo soglasja o dodelitvi dela plače za delovno uspešnost direktorici JZ Zdravstveni dom Ptuj

Uvodno obrazložitev poda tajnica občinske uprave Irena Horvat Rimele.

Gradivo so člani občinskega sveta prejeli s sklicem današnje seje.

Na podlagi tretjega odstavka 8. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju o dodelitvi plače za delovno uspešnost odloča organ, pristojen za imenovanje direktorja, v soglasju z ustanoviteljem.

Višina dela plače za delovno uspešnost direktorjev oseb javnega prava s področja zdravja se določa na podlagi meril, ki so določena s Pravilnikom o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja zdravja.

O izdaji soglasja o dodelitvi delovne uspešnosti direktorici JZ Zdravstveni dom Ptuj je Občinski svet Občine Zavrč razpravljal na 13. redni seji dne 10. aprila 2008. Na seji je Občinski svet sprejel soglasje, na podlagi katerega je soglašal, da direktorica JZ Zdravstveni dom Ptuj pripada za delovno uspešnost znesek v višini 4.561,65 EUR bruto.

Ker so se pri izračunu višine delovne uspešnosti, po mnenju Ministrstva za javno upravo, uporabila napačna izhodišča (osnovna plača december 2007), je Ministrstvo za javno upravo zahtevalo, da se pripravi novi izračun, ki temelji na osnovi plač iz meseca decembra 2006.

Zaradi upoštevanja nižje osnove za izračun delovne uspešnosti direktorice, se tako skupni znesek za izplačilo zniža iz 4.561,65 EUR bruto na 4.460,18 EUR bruto.

Na podlagi navedenega je bil na sejo Sveta zavoda podan predlog popravka sklepa o višini zneska za izplačilo delovne uspešnosti direktorice, katerega je Svet zavoda tudi potrdil. Ker pa mora na podlagi Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju o dodelitvi plače za delovno uspešnost, k dodelitvi plače za delovno uspešnost podati soglasje tudi ustanovitelj, nam Svet zavoda ponovno pošilja vlogo za izdajo soglasja o dodelitvi dela plače za delovno uspešnost direktorici ZJ Zdravstveni dom Ptuj.

Sledi razprava med člani občinskega sveta.

Navzočih: 7 članov občinskega sveta

ZA: 7

PROTI: Nihče

SKLEP: Občinski svet Občine Zavrč v skladu z Uredbo o plačah direktorjev v javnem sektorju izda soglasje o dodelitvi plače za delovno uspešnost direktorici JZ Zdravstveni dom Ptuj.

AD 3: Polletno poročilo o delu Skupne občinske uprave v letu 2008

Gradivo so člani občinskega sveta prejeli s sklicem seje.

IX. točka Sporazuma med občinami ustanoviteljicami z dne 19.07. 1999, določa, da mora o realizaciji plana dela Skupna občinska uprava polletno poročati občinam ustanoviteljicam.

Uvodno obrazložitev poda podžupanja. Osebno meni, da je z delom Skupne občinske uprave v letu 2008 zadovoljna.

Razpravljali so:

Podžupanja za mnenje prosi tajnico občinske uprave.

Irena Horvat Rimele: moti jo zaposlovanje na skupni občinski upravi, saj o nameri nove zaposlitve nismo pravočasno obveščeni. Razpis je bil dokaj na tiho.

Podžupanja: o tem bo spregovorila na kolegiju županov. Delo je premalo transparentno. Saj so naše pravice samo formalne, nimamo pa nobenega odločanja.

Irena Horvat Rimele: predlaga, da bi predstojnica Skupne občinske uprave organizirala sestanke s tajniki občinskih uprav občin ustanoviteljic.

Dušan R.: predlaga, da bi enkrat predstojnico povabili na sejo občinskega sveta mogoče ob koncu leta, da bi nam osebno predstavila delovanje. Ostali člani s predlaganim soglašajo.

Irena Horvat Rimele: o redarski službi je bil organiziran sestanek in je predstavnikom občin bilo podrobneje vse predstavljeno.

Po razpravi občinski svet sprejme:

Navzočih: 7 članov občinskega sveta

ZA: 7

PROTI: Nihče

SKLEP: 1. na sejo občinskega sveta se naj povabita predstojnica Skupne občinske uprave in vodja redarske službe, da občinski svet in župana seznanita z delovanjem redarske službe.

2. Občinski svet soglasno potrdi Polletno poročilo o delu skupne občinske uprave v letu 2008.

AD 4: Polletno poročilo o delu in stroških v Centru informiranja in poklicnega svetovanja na Ptuju

Uvodno poročilo poda podžupanja.

Sledi razprava in občinski svet sprejme;

Navzočih: 7 članov občinskega sveta

ZA: 7

PROTI: Nihče

SKLEP: Občinski svet Občine Zavrč potrdi Polletno poročilo o delu in stroških v Centru informiranja in poklicnega svetovanja na Ptuju.

AD 5: Rebalans proračuna Občine Zavrč št. 2 za leto 2008

Uvodno obrazložitev poda tajnica občinske uprave.

Sledi razprava po posameznih postavkah. Obrazložitev podajata tajnica občinske uprave Irena Horvat Rimele in Danica Bratuša.

Danica Bratuša: obrazloži glede ceste v Korenjaku – izvajalec bo dela opravil letos situacijo pa bo izdal naslednje leto. Potreben bo prenos sredstev iz 2009 na 2008.

Občinski svet se s predlaganim strinja.

Janko Lorbek: meni, da bi bila večja težava, če dela ne bi bila opravljena.

Navzočih: 7 članov občinskega sveta

ZA: 7

PROTI: Nihče

SKLEP: Občinski svet Občine Zavrč potrjuje Rebalans št. 2 in je priloga tega zapisnika.

AD 6: Kategorizacija občinskih cest

Obrazložitev poda Danica Bratuša. In sicer je potrebna uskladitev gozdnih cest z občinskim cestnim omrežjem v občini Zavrč.

Člani občinskega sveta so predlog, ki ga je pripravil Zavod za gozdove Slovenije Območna enota Maribor prejeli v gradivu.

Navzočih: 7 članov občinskega sveta

ZA: 7

PROTI: Nihče

SKLEP: Občinski svet Občine Zavrč podaja soglasje k uskladitvi gozdnih cest z občinskim cestnim omrežjem v občini Zavrč

AD 7: Morebitni sklepi in predlogi

AD 7A: poročilo s sestanka z vodstvom Nove KBM

Poročali so:

Peter Vesenjak: mogoče bi morali v akcijo že prej. S strani banke ekonomski vidik kaže da ni prometa in poslujejo v rdečih številkah. Z Dušanom Rojkom sta povdarjala, naj ne gledajo samo na ekonomski vidik ampak tudi na to, da Občina Zavrč leži na obmejnem območju. Da je večina občanov njihovih komitentov. Vodstvo Nove KBM so argomentirali svojo odločitev tudi z dejstvom, da je večina »večjih« strank zapustila poslovalnico v Zavrču. Ampak člana komisije verjameta, da so ti še vedno njihovi komitenti. Iz prvega razgovora na Ptuju sta menila, da je pozitivno. Na drugem razgovoru pri ogledu prostorov, so bili prisotni: direktor, investicijski vodja in Cvetka GOBEC namestnica direktorja. Investicijski direktor in ga. Cvetka Gobec sta se zelo upirala a direktor je dal občutek, da vendar ni vse tako črno. Odšla sta z mnenjem, da se poslovalnica ne bo tako hitro poslovila. Dogovorili so se, da banka pisno seznani svet s svojimi stališči.

Dušan Rojko: želi le dopolniti Petra Vesenjaka. Poudarja, da sta vztrajala, da poslovalnica Nove KBM v Zavrču deluje naprej. Navajala sta več različnih argumentov, ki opravičujejo delovanje poslovalnice v Zavrču. Tako sta navedla; bodočo širitev meje in da se ne more gledati samo skozi kapital. Samo postavitev bankomata je stala 80.000 eur. Vztrajala sta, da si vsaj ogledajo ponujene prostore v poslovalnici Inter Ine. Prostore so si ogledali.

Dogovorili so se da bo nova KBM posredovala dopis kjer bodo zapisali svoja stališča.

Peter Vesenjak; vodstvo Nove KBM nas je obvestilo, da bi se poslovalnica zaprla s 01.11. 2008 zaradi rušitve objekta. Predlagala sta, da se glede na to, da se objekt še ne bo rušil poslovalnica do tedaj ne bi zaprla.

AD 7B: Vloga Ivana OGRIZEK

Tajnica občinske uprave Irena Horvat Rimele prebere dopis-vlogo Ivana Ogrizka, ki ga je na sedež Občine Zavrč dostavil g. Ivan Ogrizek. V njem prosi župana in občinski svet za pomoč pri urejanju dovoza do novega poslovnega prostora

Irena Horvat Rimele še pove, da je za mnenje na predlog župana zaprosila odvetnika Odvetniške družbe Čeferin g. Oberstar. Prebere odgovor odvetnika;

Občinski svet predlaga, da se g. Ivanu Ogrizku pošlje dopis s katerim se ga obvesti, da se je njegova vloga obravnavala, istočasno se naj priloži fotokopija odgovora Odvetniške družbe Čeferin.

AD 7C: Informacija s sestanka sveta Zavoda OŠ

Poroča Janko Lorbek,

01.09. 2008 sta se Janko L. in Franc K. udeležila sestanka Sveta Zavoda OŠ Cirkulane Zavrč. Na seji sta manjkali predstavnici sveta staršev iz Občine Zavrč, Marija Kotolenko Korpar in Ivanka Pohorec. V nadaljevanju pove še naslednje: podana je bila razrešnica ravnateljici Diani BOHAK SABATH. Predsednik sveta zavoda je sedaj Izidor Gnilšek. Imamo novo vršilko dolžnosti, to je ga. Kristina Artenjak. Imenovana je za dobo enega leta. Postopek za imenovanje novega ravnatelja se bo pričel v mesecu marcu. Za namestnico v.d. ravnateljice je imenovana ga. Terezija Štumberger.

Člani občinskega sveta sprašujejo kako, da ni imenovana namestnica, ki je ves delovni čas v Zavrču.

Na naslednji seji sveta Zavoda, bosta posredovala to vprašanje.

Posredujeta vprašanje glede možnosti financiranje fakultativnega tujega jezika-je možno, da to sofinancira občina?

Sledi razprava med člani občinskega sveta.

Občinski svet predlaga, da se naj zahteva število učencev, ki bodo vključeni v tečaj fakultativnega učenja tujega jezika. Ko se bo razpolagalo s podatkom o številu otrok in ceno tečaja se bomo naprej pogovarjali. Irena Horvat Rimele obrazloži, da sedaj še ne moremo sofinancirati, ker nimamo planirano v proračunu.

AD 7Č: Problematika POŠTA Slovenije

Poročilo poda Janko Lorbek.

S strani občanov je bil opozorjen, da so pogoji dela zaradi prostorske stiske v prostorih Pošte v Zavrču nemogoči. Apelira, da bi se pošti Slovenije napisal dopis, s katerim jih opozorimo na nemogoče pogoje dela. V Goričaku se gradi nova zgradba in bi bil primeren prostor. G. Ogrizek jim je že ponudil prostor v najem a odgovora še ni. Predlaga, da se napiše dopis in da se skliče sestanek z vodstvom Pošte Slovenije.

Navzočih: 7 članov občinskega sveta

ZA: 7

PROTI: Nihče

SKLEP: Občinski svet Občine Zavrč predlaga, da se Pošti Slovenije pošlje dopis glede prostorske stiske in nemogočih pogojih dela na Pošti v Zavrču.

AD 7D: Informacija s sestanka odbora za gospodarstvo

Predsednik odbora za gospodarstvo g. Janko Lorbek prebere zapisnik odbora in podrobneje predstavi predloge pri posameznih točkah, ki jih je odbor obravnaval.

Sledi razprava med člani občinskega sveta:

Navzočih: 7 članov občinskega sveta

ZA: 7

PROTI: Nihče

SKLEP: Občinski svet Občine Zavrč potrdi vse predloge odbora za gospodarstvo, ki so zajeti v zapisniku, ki je sestavni del tega zapisnika

AD 8: Razno

Seja zaključena ob 20,30 uri.

Zapisala: Lidija Domjan