Javni razpis za sofinanciranje programov športa v Občini Zavrč

OBČINA ZAVRČ

Goričak 6, 2283  Zavrč

o  b  j  a  v  l  j  a

na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10), Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01-ZSDP, 110/02-ZGO-1, 15/03-ZOPA) in Pravilnika o sofinanciranju programov športa v občini Zavrč (Uradni list RS, št. 37/2011)

 

 

JAVNI RAZPIS

za sofinanciranje programov športa v Občini Zavrč

v letu 2011

 1. Na razpisu lahko sodelujejo naslednji izvajalci športnih programov:

–         športna društva in klubi,

–         zveze športnih društev

–         zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa,

–         zavodi na področju športa, vzgoje in izobraževanja iz Občine Zavrč

–         ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne in neprofitne.

 

 1. Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

–         imajo sedež v Občini Zavrč,

–         imajo zagotovljene materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti,

–         imajo organizirano redno dejavnost in vadbo in

–         imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini, kolikor so organizirani v skladu z zakonom o društvih.

 

 1. Prijava na razpis mora vsebovati:

–         izpolnjen obrazec A (splošni podatki o izvajalcu),

–         potrdilo o registraciji (v kolikor se izvajalec športnih programov prijavlja prvič),

–         vsebinsko poročilo o delu v letu 2010 na obrazcu B,

–         finančno poročilo za leto 2010 na obrazcu C,

–         vsebinski program dela za leto 2011 na obrazcu B 1,

–         finančni program za leto 2011 na obrazcu C 1,

 

Predlagatelji morajo prijave na razpis predložiti na obrazcih, ki jih vsebuje razpisna dokumentacija. Brezplačno razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo na sedežu občine Zavrč, Goričak 6, 2283 Zavrč. Objavljena je tudi na spletni strani Občine Zavrč, www.zavrc.si.

 

 1. V letu 2011 se bodo sofinancirali naslednji programi:
  1. Programi športa

1.1   Športna vzgoja otrok, mladine in študentov

1.2   Športna rekreacija

1.3   Kakovostni šport

1.4   Šport invalidov

1.5   Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu

1.6   Športne prireditve

1.7   Delovanje športnih društev

 1. Vlaganje v športne objekte in površine

 

 1. Izbrani programi se bodo sofinancirali na osnovi Pravilnika o sofinanciranju programov športa v Občini Zavrč.

 

 1. Višina sredstev, ki se razpisuje s tem javnim razpisom, znaša 15.000 EUR. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena do konca leta 2011.

 

Rok za prijavo na razpis je 15. julij 2011.

 

Vlogo – prijavne obrazce z zahtevano dokumentacijo je potrebno v zaprti kuverti s pripisom »NE ODPIRAJ – VLOGA NA JAVNI RAZPIS ŠPORT 2011« dostaviti na naslov Občina Zavrč, Goričak 6, 2283 Zavrč. Na hrbtni strani kuverte morata biti naziv in polni naslov prijavitelja. V primeru, da vlagatelj ODDAJA VEČ VLOG, mora biti vsaka vloga poslana v posebni ovojnici.

 

Vloge bo obravnavala strokovna komisija, ki jo imenuje župan. Odpiranje vlog ni javno. Če vloga ne bo popolna, bo prijavitelj v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno obveščen s pozivom na dopolnitev. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v določenem roku, bo komisija zavrgla. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev razpisa, se kot neustrezne zavrnejo.

 

Brezplačno razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo na sedežu občine Zavrč, Goričak 6, 2283 Zavrč. Objavljena je tudi na spletni strani Občine Zavrč, www.zavrc.si. Za dodatne informacije lahko pokličete Lidijo Domjan  na  tel. 761 18 01 ali pišete na elektronski naslov obcina.zavrc@siol.net z navedbo »Razpis šport 2011«.

 

Številka: 671-00002/2011-001

Datum: junij 2011

Župan Občine Zavrč

Miran VUK l.r.

————————————-

Priloga: Vloga Šport 2011 (PDF)

 

 

Rebalans proračuna Občine Zavrč za leto 2011 št. 01

Občina Zavrč objavlja ˝Rebalans proračuna Občine Zavrč za leto 2011 št. 1˝.

OBRAZLOŽITEV REBALANSA PRORAČUNA OBČINE ZAVRč ZA LETO 2011

1. PRAVNE PODLAGE
1.1. Upoštevani predpisi s področja javnih financ, računovodstva, javnih naročil in nadzora državnih pomoči Občina mora pri pripravi obinskega proračuna in finančnih nartov neposrednih in posrednih uporabnikov obine upoštevati naslednje predpise:

 • Zakon o javnih financah ( Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B, 127/06- ZJZP in 14/07- ZSPDPO, 109/08 in 49/09); v nadaljevanju: ZJF),
 • Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti ( UL RS, št. 44/07),
 • Odredba o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Uradni list RS, št. 43/00),
 • Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov obinskih proračunov ( UL RS, št. 57/05 in 88/05- popr. in 138/06 in 108/08),
 • Navodilo o pripravi finančnih nartov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov ( Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00)

Pri pripravi proračuna kakor tudi rebalansa proračuna je potrebno tudi upoštevati podzakonske predpise Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99) in sicer:

 • Pravilnik o enotnem kontnem nartu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava ( UL RS, št. 112/09 in 58/10).

V delu proračuna, ki se nanaša na pripravo narta razvojnih programov, pa morajo občine upoštevati:

 • Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ ( UL RS, št. 60/06 in 54/10); v
  nadaljevanju: UEM),
 • Statut Občine Zavrč ( Uradni list RS, št. 64/99 in 98/04)
 • Poslovnik obinskega sveta Občine Zavrč ( Uradni list RS, št. 92/99 in 118/04) in
 • Zakon o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04; v nadaljevanju: ZSDrP).

Pri pripravi dokumentov proračuna, ki se nanašajo na pripravo kadrovskega narta, občine upoštevajo Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečišeno besedilo; v nadaljevanju: ZJU-UPB3 ter 65/08, 69/08-ZTFI-A in 69/08-ZZavar-E), pri pripravi dokumentov, ki se nanašajo na pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem občine pa Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07; v nadaljevanju: ZSPDPO).

Celoten dokument v formatu .pdf

Javni razpis za vpis predšolskih otrok v vrtec Zavrč za šolsko leto 2011/2012

OŠ Cirkulane – Zavrč
Zavrč14, 2283Zavrč
OE vrtec Zavrč

Javni razpis za vpis predšolskih otrok v vrtec Zavrč za šolsko leto 2011/2012

Starše predšolskih otrok obveščamo, da bo do 1.5.2011 potekal vpis otrok za sprejem v vrtec za šolsko leto 2011/2012. Vloga za vpis otroka v vrtec je na spletni strani OŠ Cirkulane-Zavrč OE vrtec Zavrč ,lahko pa jo dobite v vrtcu Zavrč. Vlogo za vpis je mogoče oddati:

 • po pošti (priporočeno na zgornji naslov)
 • v vrtcu Zavrč do 1.5. 2011 med 8. in 12. uro.

Starši bodo o sprejemu otroka v program vrtca obveščeni pisno najpozneje do 15. junija 2011. V primeru, da bo prijav za sprejem otrok več kot je prostih mest, bo o sprejemu odločala komisija za sprejem otrok v vrtec. Staršem, ki so vloge za razpis v vrtec Zavrč že oddali, le-te ni potrebno ponovno oddati. Za dodatne informacije lahko pokličete ba tel. št. 02 795 22 87.

Osnovna šola Cirkulane-Zavrč
Kristina Artenjak, ravnateljica

Razpisna dokumentacija popravek za oddajo javnega naročila gradnje po odprtem postopku za izvedbo operacije ˝Rekonstrukcija LC 483 051 Goričak – meja RH, odsek Borak-Hrženjak˝.

Naročnik: OBČINA ZAVRČ
Goričak 6, 2283 Zavrč
Številka: 430-00007/2011-005
Zaporedna številka JN: 1

Datum: 28. marec 2011

RAZPISNA DOKUMENTACIJA POPRAVEK ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA GRADNJE PO ODPRTEM POSTOPKU

Za izvedbo operacije Rekonstrukcija LC 483 051 »Goričak –meja RH, odsek Borak-Hrženjak«

POSEBNO OBVESTILO: Obvezno si oglejte tudi povezavo ˝Razpisna dokumentacija za oddajo javnega naročila gradnje po odprtem postopku za izvedbo operacije Rekonstrukcija LC 483 051 Goričak-meja RH

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij« prednostne usmeritve »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško«. Nepovratna sredstva v deležu 85% so namenska sredstva Evropske unije, Evropskega sklada za regionalni razvoj , opredeljena v Operativnem programu krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojna prioriteta »Razvoj regij«, prednostna usmeritev »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško« ( na proračunski postavki SVLR št. 7618 Razvoj regij- prometna infrastruktura- EU-07-13), v deležu 15% pa namenska sredstva Proračuna Republike Slovenije ( na proračunski postavki SVLR št. 7625 Razvoj regij- prometna infrastruktura- 07- 13- slovenska udeležba). Z nepovratnimi sredstvi bo sofinancirana del javnih izdatkov za upravičene stroške operacije. Vse neupravičene stroške bo financirala Občina Zavrč.

I. POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Naročnik: OBČINA ZAVRČ, Goričak 6, 2283 Zavrč, ki jo zastopa župan Miran VUK ( v nadaljevanju: naročnik), je na Portalu javnih naročil z dne 11.3. 2011 pod oznako objave JN2369/2011 in popravek z dne 28.3.2011 št. objave JN3030/2011, objavila javni razpis po odprtem postopku v skladu s 25. členom ZJN-2, ZJN-2A in ZJN-2B , za predmet javnega razpisa- izvedbo operacije Rekonstrukcija LC 483 051 »Goričak –meja RH, odsek Borak-Hrženjak«. Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij« prednostne usmeritve »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško«.

Nepovratna sredstva v deležu 85% so namenska sredstva Evropske unije, Evropskega sklada za regionalni razvoj , opredeljena v Operativnem programu krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojna prioriteta »Razvoj regij«, prednostna usmeritev »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško« ( na proračunski postavki SVLR št. 7618 Razvoj regij- prometna infrastruktura- EU-07-13), v deležu 15% pa namenska sredstva Proračuna Republike Slovenije ( na proračunski postavki SVLR št. 7625 Razvoj regij- prometna infrastruktura- 07- 13- slovenska udeležba). Z nepovratnimi sredstvi bo sofinancirana del javnih izdatkov za upravičene stroške operacije. Vse neupravičene stroške bo financirala Občina Zavrč. Vabimo vas, da podate Vašo ponudbo na ta javni razpis v skladu z navodili za izdelavo ponudbe. Predmet javnega naročila je rekonstrukcija lokalne ceste LC 483 051 »Goričak –meja RH, odsek Borak-Hrženjak. Podrobnejši opis predmeta javnega naročila in druge tehnične zahteve naročnika so določene v razpisni dokumentaciji ter projektni dokumentacij . Projektna dokumentacija je dosegljiva na sedežu občine. Kontaktni osebi s strani naročnika sta: Irena Horvat Rimele in Danica Bratuša

Na podlagi Zakona o javnih naročilih ( Uradni list RS, št. 128/2006, 16/2008- ZJN-2A in 19/2010- ZJN-2B, v nadaljevanju ZJN-2B) naročnik vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo ponudbo za izvedbo operacije Rekonstrukcija LC 483 051 »Goričak –meja RH, odsek Borak-Hrženjak« na podlagi javnega razpisa za oddajo javnega naročila.

 • Predvideni podpis pogodbe: 20.5.2011
 • Pričetek izvajanja del: takoj po podpisu pogodbe
 • Rok za dokončanje izvedbe : 31.07.2011
 • Ocenjena vrednost del: 332.424,00€ z DDV.

Izvedba rekonstrukcije se bo obračunavala po »cena na enoto mere«. Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki naročijo oz. osebno prevzamejo vsak delovni dan med 8. in 13. uro na naslovu: Občina Zavrč, Goričak 6, 2283 Zavrč ali na spletni strani http://www.zavrc.si. Naročnik poziva potencialne ponudnike, ki so prevzeli razpisno dokumentacijo, da do 7.04.2011 do 12. ure, predložijo svojo ponudbo na naslov: Občina Zavrč, Goričak 6, 2283 Zavrč. Ponudba mora biti sestavljena v skladu z razpisno dokumentacijo ter mora izpolnjevati vse zahteve naročnika, določene z javnim razpisom. Razpisne dokumentacije ni dopustno kakorkoli spreminjati. Rok veljavnosti ( opcija) ponudbe mora biti do 31.07.2011. Ponudnik prevzema vse stroške, vezane na izdelavo oziroma predložitev ponudbe. Naročnik teh stroškov ne krije v nobenem primeru, ne glede na izid oddaje javnega naročila. Ponudnik odda ponudbo v zapečatenem ovitku z jasno oznako in napisom: » PONUDBA- NE ODPIRAJ«, z navedbo predmeta javnega naročila : Rekonstrukcija LC 483 051 »Goričak –meja RH, odsek Borak-Hrženjak«. Na hrbtni strani pošiljke mora biti naveden polni naslov ponudnika. Vse prepozno predložene ponudbe bo naročnik neodprte vrnil ponudnikom ( tretji odstavek 73. člena ZJN-2, ZJN-2A, ZJN-2B). Če na ovojnici ponudbe ne bo naslova, bo neodprta ponudba uničena po končanem postopku javnega naročanja. Naročnik si pridržuje pravico, da dela ne odda oziroma jih odda v zmanjšanem obsegu v odvisnosti od zagotovljenih sredstev v proračunu. Javno odpiranje ponudb bo v prostorih OBČINE ZAVRČ, Goričak 6, 2283 Zavrč v sejni sobi, dne 7.04.2011 ob 13. uri. Strokovna komisija, ki jo imenuje naročnik, bo opravila odpiranje ponudb ne glede na to, ali so pooblaščeni predstavniki ponudnikov navzoči ali ne. Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred začetkom javnega odpiranja strokovni komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju. Strokovna komisija naročnika bo o postopku odpiranja ponudb vodila zapisnik. Zapisnik bodo podpisali prisotni člani komisije ter prisotni pooblaščeni predstavniki ponudnikov. Kopija zapisnika o odpiranju ponudb bo izročena vsem prisotnim pooblaščenim predstavnikom ponudnikom. Izvod zapisnika o odpiranju ponudb bo naročnik po pošti v 3 dneh od odpiranja ponudb poslal ponudnikom, ki so oddali ponudbe, javnega odpiranja pa se niso udeležili.

S spoštovanjem!

Predstojnik naročnika
župan, Miran VUK l.r.

Sklep o lepljenju in nameščanju plakatov za izvedbo volilne kampanje za zakonodajni referendum o Zakonu o malem delu ter referendum o pokojninski reformi

OBČINA ZAVRČ
Ž U P A N
Goričak 6, 2283 Zavrč
Telefon: /02/ 761 04 82, Telefax: /02/ 761 04 83
e-mail: obcina.zavrc@siol.net

Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07 in 105/08) in 15. člena Statuta Občine Zavrč (Uradni list RS, št. 64/99 in 98/04) je občinski svet občine Zavrč na svoji 5. redni seji dne 18. marca 2011 sprejel

Sklep o lepljenju in nameščanju plakatov za izvedbo volilne kampanje za zakonodajni referendum o Zakonu o malem delu ter referendum o pokojninski reformi

1. Organizatorjem volilne kampanje je v skladu s 1. odstavkom 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji dovoljeno lepljenje in nameščanje plakatov z volilno propagandnimi sporočili za izvedbo volilne kampanje za zakonodajni referendum o Zakonu o malem delu ter referendum o pokojninski reformi, na krajevno običajen način ter na oglasnih tablah občine Zavrč.

2. Občina Zavrč razpolaga z devetimi oglasnimi tablami, ki se nahajajo na naslednjih lokacijah:

 1. Zavrč: nasproti stanovanjske hiše Zavrč 7/a
 2. Goričak: poleg občinske stavbe Goričak 6
 3. Drenovec: križišče, v bližini stanovanjske hiše Drenovec 1
 4. Korenjak: v bližini stanovanjske hiše Korenjak 4/a
 5. Turški Vrh: avtobusna postaja v bližini gostilne Težak
 6. Pestike: v bližini stanovanjske hiše Pestike 14
 7. Hrastovec: odcep za Kojuhovje
 8. Turški Vrh – Grebljica: v bližini stanovanjske hiše Turški Vrh 1/a
 9. Hrastovec: odcep za Švabovo, v bližini stanovanjske hiše Hrastovec 129

3. Plakatiranje zunaj plakatnih mest iz 2. člena tega sklepa je dovoljeno s soglasjem lastnika oziroma upravljalca stavb, zemljišča ali drugih objektov.

4. Ta sklep se objavi na spletni strani Občine Zavrč.

Številka: 040-0001/2011-001
Goričak, 18. marec 2011

Miran Vuk l.r., župan Občine Zavrč

Vabilo na delavnico ˝Možnosti ohranjanja pustnih oračev v Halozah˝

Vabilo na delavnicoPRJ Halo d.o.o. v sklopu Centra za vseživljenjsko učenje Podravje, vabi vodje in člane etnografskih skupin oračev in podobnih pustnih likov ter ostalo zainteresirano javnost na delavnico, pod nazivom ˝Možnosti ohranjanja pustnih oračev v Halozah˝, ki bo v soboto, 2. aprila 2011, ob 18. uri, v prostorih Turističnega društva Klopotec Leskovec v Halozah, v Zgornjem Leskovcu.

Program  delavnice:

 1. Predstavitev obiska oračev iz Podlehnika in Etnografskega društva Orači-Okič, v San Michele all´ Adige, v Italiji, februar 2011, Jernej Golc (LPC Haloze)
 2. Možnosti ohranjanja pustnih oračev v Halozah. Delavnico bosta vodila Andrej Brence iz Pokrajinskega muzeja Ptuj in dr. Naško Križnar iz Inštituta za slovensko narodopisje ZRC SAZU.

Vabljeni!

Razpisna dokumentacija za oddajo javnega naročila gradnje po odprtem postopku za izvedbo operacije ˝Rekonstrukcija LC 483 051 Goričak –meja RH, odsek Borak-Hrženjak˝

Naročnik: OBČINA ZAVRČ
Goričak 6, 2283 Zavrč
Številka: 430-00007/2011-004
Zaporedna številka JN: 1
Datum: 11. marec 2011

RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA GRADNJE PO ODPRTEM POSTOPKU

Za izvedbo operacije Rekonstrukcija LC 483 051 »Goričak –meja RH, odsek Borak-Hrženjak«

POSEBNO OBVESTILO: Obvezno si oglejte tudi povezavo Razpisna dokumentacija popravek za oddajo javnega naročila gradnje po odprtem postopku za izvedbo operacije Rekonstrukcije LC 483 051 Goričak-meja RH

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij« prednostne usmeritve »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško«. Nepovratna sredstva v deležu 85% so namenska sredstva Evropske unije, Evropskega sklada za regionalni razvoj , opredeljena v Operativnem programu krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojna prioriteta »Razvoj regij«, prednostna usmeritev »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško« ( na proračunski postavki SVLR št. 7618 Razvoj regij- prometna infrastruktura- EU-07-13), v deležu 15% pa namenska sredstva Proračuna Republike Slovenije ( na proračunski postavki SVLR št. 7625 Razvoj regij- prometna infrastruktura- 07- 13- slovenska udeležba). Z nepovratnimi sredstvi bo sofinancirana del javnih izdatkov za upravičene stroške operacije. Vse neupravičene stroške bo financirala Občina Zavrč.

I. POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Naročnik: OBČINA ZAVRČ, Goričak 6, 2283 Zavrč, ki jo zastopa župan Miran VUK ( v nadaljevanju: naročnik), je na Portalu javnih naročil z dne 11.3. 2011 pod oznako objave JN2369/2011, objavila javni razpis po odprtem postopku v skladu s 25. členom ZJN-2, ZJN-2A in ZJN-2B, za predmet javnega razpisa- izvedbo operacije Rekonstrukcija LC 483 051 »Goričak –meja RH, odsek Borak-Hrženjak«

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij« prednostne usmeritve »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško«.

Nepovratna sredstva v deležu 85% so namenska sredstva Evropske unije, Evropskega sklada za regionalni razvoj , opredeljena v Operativnem programu krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojna prioriteta »Razvoj regij«, prednostna usmeritev »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško« ( na proračunski postavki SVLR št. 7618 Razvoj regij- prometna infrastruktura- EU-07-13), v deležu 15% pa namenska sredstva Proračuna Republike Slovenije ( na proračunski postavki SVLR št. 7625 Razvoj regij- prometna infrastruktura- 07- 13- slovenska udeležba). Z nepovratnimi sredstvi bo sofinancirana del javnih izdatkov za upravičene stroške operacije. Vse neupravičene stroške bo financirala Občina Zavrč.Vabimo vas, da podate Vašo ponudbo na ta javni razpis v skladu z navodili za izdelavo ponudbe.Kontaktni osebi s strani naročnika sta: Irena Horvat Rimele in Danica Bratuša

Na podlagi Zakona o javnih naročilih ( Uradni list RS, št. 128/2006, 16/2008- ZJN-2A in 19/2010- ZJN-2B, v nadaljevanju ZJN-2B) naročnik vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo ponudbo za izvedbo operacije Rekonstrukcija LC 483 051 »Goričak –meja RH, odsek Borak-Hrženjak« na podlagi javnega razpisa za oddajo javnega naročila.

 • Predvideni podpis pogodbe: 20.5.2011
 • Pričetek izvajanja del: takoj po podpisu pogodbe
 • Rok za dokončanje izvedbe : 31.07.2011
 • Ocenjena vrednost del: 332.424,00€ z DDV.

Izvedba rekonstrukcije se bo obračunavala po »cena na enoto mere«. Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki naročijo oz. osebno prevzamejo vsak delovni dan med 8. in 13. uro na naslovu: Občina Zavrč, Goričak 6, 2283 Zavrč ali na spletni strani http://www.zavrc.si. Naročnik poziva potencialne ponudnike, ki so prevzeli razpisno dokumentacijo, da do 7.04.2011 do 12. ure, predložijo svojo ponudbo na naslov: Občina Zavrč, Goričak 6, 2283 Zavrč. Ponudba mora biti sestavljena v skladu z razpisno dokumentacijo ter mora izpolnjevati vse zahteve naročnika, določene z javnim razpisom. Razpisne dokumentacije ni dopustno kakorkoli spreminjati. Rok veljavnosti ( opcija) ponudbe mora biti do 31.07.2011. Ponudnik prevzema vse stroške, vezane na izdelavo oziroma predložitev ponudbe. Naročnik teh stroškov ne krije v nobenem primeru, ne glede na izid oddaje javnega naročila. Ponudnik odda ponudbo v zapečatenem ovitku z jasno oznako in napisom: » PONUDBA- NE ODPIRAJ«, z navedbo predmeta javnega naročila : Rekonstrukcija LC 483 051 »Goričak –meja RH, odsek Borak-Hrženjak«.

Na hrbtni strani pošiljke mora biti naveden polni naslov ponudnika. Vse prepozno predložene ponudbe bo naročnik neodprte vrnil ponudnikom ( tretji odstavek 73. člena ZJN-2, ZJN-2A, ZJN-2B). Če na ovojnici ponudbe ne bo naslova, bo neodprta ponudba uničena po končanem postopku javnega naročanja. Naročnik si pridržuje pravico, da dela ne odda oziroma jih odda v zmanjšanem obsegu v odvisnosti od zagotovljenih sredstev v proračunu.

Javno odpiranje ponudb bo v prostorih OBČINE ZAVRČ, Goričak 6, 2283 Zavrč v sejni sobi, dne 7.04.2011 ob 13. uri.

Strokovna komisija, ki jo imenuje naročnik, bo opravila odpiranje ponudb ne glede na to, ali so pooblaščeni predstavniki ponudnikov navzoči ali ne. Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred začetkom javnega odpiranja strokovni komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju. Strokovna komisija naročnika bo o postopku odpiranja ponudb vodila zapisnik. Zapisnik bodo podpisali prisotni člani komisije ter prisotni pooblaščeni predstavniki ponudnikov. Kopija zapisnika o odpiranju ponudb bo izročena vsem prisotnim pooblaščenim predstavnikom ponudnikom. Izvod zapisnika o odpiranju ponudb bo naročnik po pošti v 3 dneh od odpiranja ponudb poslal ponudnikom, ki so oddali ponudbe, javnega odpiranja pa se niso udeležili.

S spoštovanjem!

Predstojnik naročnika
župan, Miran VUK l.r.

Akcija ˝40 dni brez alkohola˝

Spoštovani!

Z 9. marcem se je pričela že šesta akcija 40 dni brez alkohola, ki v letošnjem letu poteka pod geslom »Nekdo misli nate, nekomu ni vseeno zate«. Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu se je tudi v letošnjem letu odzval na povabilo Slovenske Karitas in Zavoda Med.Over.Net in je z veseljem eden od soorganizatorjev preventivne akcije 40 dni brez alkohola. Namen akcije je opozoriti in povezati skupna prizadevanja za zmanjšanje posledic prekomernega uživanja alkohola. Vabimo tudi Vas, da se med 9. marcem in 23. aprilom 2011 v znamenje solidarnosti pridružite akciji 40 dni brez alkohola! S pridružitvijo pobudi 40 dni brez alkohola lahko simbolno izrazite solidarnost z vsemi, ki trpijo:

 • zaradi nasilja v družini
 • zaradi nesreč na cestah in
 • zaradi bolezni, ki so posledica alkohola.

Več o akciji ter vsa gradiva najdete na www.brezakohola.si, kjer lahko svoje sodelovanje tudi potrdite ali pa prispevate vašo izkušnjo povezano z alkoholom. Samo s skupnimi močmi lahko naredimo svet prijetnejši!

Občina Zavrč – Svet za preventivo in varnost v cestnem prometu

Proračun Občine Zavrč za leto 2011

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 100/08-odl US, 79/09 in 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07-ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in 15. člena Statuta Občine Zavrč (Uradni list RS, št. 64/99, 98/04) je Občinski svet Občine Zavrč na 3. seji, dne, 15.12.2010 sprejel ODLOK O PRORAČUNU OBČINE ZAVRČ ZA LETO 2011

  • Odlok o proračunu 2011
  • Splošni del proračuna
  • Posebni del proračuna
  • Občina Zavrč

   Razglas seznama kandidatov v občinski svet Občine Zavrč na volitvah 2010

   R A Z G L A S

   Dokument v .pdf formatu

   Na podlagi 2. odstavka 74.člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07-ZLV-UPB3 in 45/08) in v zvezi s 60. členom Zakona o volitvah v Državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 ZVDZ-UPB1, 54/07) je Občinska volilna komisija Zavrč sestavila naslednji

   S E Z N A M

   kandidatov za volitve članov občinskega sveta občine Zavrč na volitvah 10. oktobra 2010. Glasuje se največ za sedem (7) kandidatov.

   1.GORDANA KUMER, roj. 12.09.1965, stanujoča Hrastovec 92, šivilja, gospodinja. Predlagatelj: SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA, OO SDS ZAVRČ
   2.DAMJANA ARNEJČIČ, roj. 15. 11. 1978, stanujoča Hrastovec 80b, ekonomski tehnik, skupinovodja. Predlagatelj: SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA, OO SDS ZAVRČ
   3.MATEJA KELC, roj. 22.11.1978, stanujoča Goričak 58, dipl. ing. tekstilstva, gospodinja. Predlagatelj: SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, OO SLS ZAVRČ
   4.DUŠAN BRATUŠA, roj. 15.11.1959, stanujoč Korenjak 3, kovinar, kmet. Predlagatelj:SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, OO SLS ZAVRČ
   5.ROBERT ŽNIDARIČ, roj. 16.12.1972, stanujoč Belski vrh 8, Strojni tehnik, programer 3 D in izvajanje kontrole. Predlagatelj: NOVA SLOVENIJA-KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA, OO N.Si ZAVRČ
   6.MAKS GOLC roj. 06.03.1968, stanujoč Hrastovec 155, strojni mehanik IV stopnje, krovec-klepar. Predlagatelj: SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA, OO SDS ZAVRČ
   7.ANDREJ FAJFAR, roj. 22. 09. 1964, stanujoč Korenjak 17, oblikovalec kovin, vodja montaže (avtomobilska industrija). Predlagatelj: NOVA SLOVENIJA-KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA, OO N.Si ZAVRČ
   8.ROBERT VUZEM, roj. 30. 07. 1968, stanujoč Hrastovec 129, elektroenergetik, vodja gradbišč. Predlagatelj:SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, OO SLS ZAVRČ
   9.VALERIJA SPEVAN, roj, 14. 06. 1986 stanujoča Korenjak 24a, diplomirana medicinska sestra, medicinska sestra. Predlagatelj: NOVA SLOVENIJAKRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA, OO N.Si ZAVRČ
   10.LILJANA VESENJAK, roj. 20.07.1986, stanujoča Turški vrh 100, absolvent, študent Predlagatelj: NOVA SLOVENIJA-KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA, OO N.Si ZAVRČ
   11.DUŠAN ROJKO, roj. 20.02.1970, stanujoč Zavrč 7a, magister geografije in profesor zgodovine, učitelj geografije. Predlagatelj: SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA, OO SDS ZAVRČ
   12.STANISLAV MAJCENOVIČ, roj. 05.11.1947, stanujoč Turški vrh 69, kmetijski tehnik, upokojenec. Predlagatelj:LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE OO LDS ZAVRČ
   13.SLAVKO PRAVDIČ, roj .20.03.1968, stanujoč Hrastovec 1a, strojni tehnik, tehnični direktor. Predlagatelj: NOVA SLOVENIJA-KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA, OO N.Si ZAVRČ
   14.JANKO LORBEK, roj. 02.05.1956, stanujoč Pestike 1b, policist, upokojenec. Predlagatelj:SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, OO SLS ZAVRČ
   15.STANISLAV IVANČIČ, roj. 02.01.1950, stanujoč Hrastovec 73a, kovinar, hladilna tehnika –operater hladilnih naprav. Predlagatelj: SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA, OO SDS ZAVRČ
   16.FRANC KELC, roj. 20. 11. 1952, stanujoč Turški vrh 31, voznik, upokojenec. Predlagatelj: SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, OO SLS ZAVRČ
   17.MAJA POHOREC, roj. 24.03.1991, stanujoča Hrastovec 80, turistični tehnik, dijakinja. Predlagatelj: NOVA SLOVENIJA-KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA, OO N.Si ZAVRČ
   18.VIDA MILUNIČ, roj. 23. 04. 1945, stanujoča Gorenjski vrh 21, socialna delavka, upokojenka. Predlagatelj: SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, OO SLS ZAVRČ
   19.PETER VESENJAK, roj.15.04.1945, stanujoč Turški vrh 1a, ekonomski tehnik, upokojenec. Predlagatelj: LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE OO LDS ZAVRČ
   20.NATAŠA POŠTRAK, roj. 12.03.1980, stanujoča Hrastovec16, diplomirana medicinska sestra, medicinska sestra. Predlagatelj:LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE OO LDS ZAVRČ
   21.BORIS BORAK, roj. 26.11.1963, stanujoč Goričak 5, inženir elektrotehnike, direktor. Predlagatelj: SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA, OO SDS ZAVRČ
   22.MARTA BOSILJ, roj. 30. 12. 1945, stanujoča Goričak 8, učiteljica, upokojenka. Predlagatelj: SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, OO SLS ZAVRČ
   23.FRANC POHOREC, roj. 06.12.1953, stanujoč Hrastovec 80c, p.b. varilec, upokojen. Predlagatelj: NOVA SLOVENIJA-KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA, OO N.Si ZAVRČ
   24.VILJEM BELŠAK, roj. 26.03 .1954, stanujoč Hrastovec 16, strojni tehnik, kurjač. Predlagatelj:LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE OO LDS ZAVRČ
   25.MOJCA KOKOT RADEKA, roj.14. 03.1977, stanujoča Hrastovec 22c, prodajalka, prodajalka. Predlagatelj:LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE OO LDS ZAVRČ
   26.NATAŠA VIDOVIČ, roj. 12.06 .1989, stanujoča Gorenjski vrh 7, turistični tehnik, študentka. Predlagatelj:LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE OO LDS ZAVRČ

   Številka:041-15/2010-001
   Datum: 22. 09. 2010

   OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA
   GORIČAK 6
   Predsednik OVK:
   mag. Metod GRAH