Proračun Občine Zavrč za leto 2011

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 100/08-odl US, 79/09 in 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07-ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in 15. člena Statuta Občine Zavrč (Uradni list RS, št. 64/99, 98/04) je Občinski svet Občine Zavrč na 3. seji, dne, 15.12.2010 sprejel ODLOK O PRORAČUNU OBČINE ZAVRČ ZA LETO 2011

  • Odlok o proračunu 2011
  • Splošni del proračuna
  • Posebni del proračuna
  • Občina Zavrč

   Razglas seznama kandidatov v občinski svet Občine Zavrč na volitvah 2010

   R A Z G L A S

   Dokument v .pdf formatu

   Na podlagi 2. odstavka 74.člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07-ZLV-UPB3 in 45/08) in v zvezi s 60. členom Zakona o volitvah v Državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 ZVDZ-UPB1, 54/07) je Občinska volilna komisija Zavrč sestavila naslednji

   S E Z N A M

   kandidatov za volitve članov občinskega sveta občine Zavrč na volitvah 10. oktobra 2010. Glasuje se največ za sedem (7) kandidatov.

   1.GORDANA KUMER, roj. 12.09.1965, stanujoča Hrastovec 92, šivilja, gospodinja. Predlagatelj: SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA, OO SDS ZAVRČ
   2.DAMJANA ARNEJČIČ, roj. 15. 11. 1978, stanujoča Hrastovec 80b, ekonomski tehnik, skupinovodja. Predlagatelj: SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA, OO SDS ZAVRČ
   3.MATEJA KELC, roj. 22.11.1978, stanujoča Goričak 58, dipl. ing. tekstilstva, gospodinja. Predlagatelj: SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, OO SLS ZAVRČ
   4.DUŠAN BRATUŠA, roj. 15.11.1959, stanujoč Korenjak 3, kovinar, kmet. Predlagatelj:SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, OO SLS ZAVRČ
   5.ROBERT ŽNIDARIČ, roj. 16.12.1972, stanujoč Belski vrh 8, Strojni tehnik, programer 3 D in izvajanje kontrole. Predlagatelj: NOVA SLOVENIJA-KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA, OO N.Si ZAVRČ
   6.MAKS GOLC roj. 06.03.1968, stanujoč Hrastovec 155, strojni mehanik IV stopnje, krovec-klepar. Predlagatelj: SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA, OO SDS ZAVRČ
   7.ANDREJ FAJFAR, roj. 22. 09. 1964, stanujoč Korenjak 17, oblikovalec kovin, vodja montaže (avtomobilska industrija). Predlagatelj: NOVA SLOVENIJA-KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA, OO N.Si ZAVRČ
   8.ROBERT VUZEM, roj. 30. 07. 1968, stanujoč Hrastovec 129, elektroenergetik, vodja gradbišč. Predlagatelj:SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, OO SLS ZAVRČ
   9.VALERIJA SPEVAN, roj, 14. 06. 1986 stanujoča Korenjak 24a, diplomirana medicinska sestra, medicinska sestra. Predlagatelj: NOVA SLOVENIJAKRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA, OO N.Si ZAVRČ
   10.LILJANA VESENJAK, roj. 20.07.1986, stanujoča Turški vrh 100, absolvent, študent Predlagatelj: NOVA SLOVENIJA-KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA, OO N.Si ZAVRČ
   11.DUŠAN ROJKO, roj. 20.02.1970, stanujoč Zavrč 7a, magister geografije in profesor zgodovine, učitelj geografije. Predlagatelj: SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA, OO SDS ZAVRČ
   12.STANISLAV MAJCENOVIČ, roj. 05.11.1947, stanujoč Turški vrh 69, kmetijski tehnik, upokojenec. Predlagatelj:LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE OO LDS ZAVRČ
   13.SLAVKO PRAVDIČ, roj .20.03.1968, stanujoč Hrastovec 1a, strojni tehnik, tehnični direktor. Predlagatelj: NOVA SLOVENIJA-KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA, OO N.Si ZAVRČ
   14.JANKO LORBEK, roj. 02.05.1956, stanujoč Pestike 1b, policist, upokojenec. Predlagatelj:SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, OO SLS ZAVRČ
   15.STANISLAV IVANČIČ, roj. 02.01.1950, stanujoč Hrastovec 73a, kovinar, hladilna tehnika –operater hladilnih naprav. Predlagatelj: SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA, OO SDS ZAVRČ
   16.FRANC KELC, roj. 20. 11. 1952, stanujoč Turški vrh 31, voznik, upokojenec. Predlagatelj: SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, OO SLS ZAVRČ
   17.MAJA POHOREC, roj. 24.03.1991, stanujoča Hrastovec 80, turistični tehnik, dijakinja. Predlagatelj: NOVA SLOVENIJA-KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA, OO N.Si ZAVRČ
   18.VIDA MILUNIČ, roj. 23. 04. 1945, stanujoča Gorenjski vrh 21, socialna delavka, upokojenka. Predlagatelj: SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, OO SLS ZAVRČ
   19.PETER VESENJAK, roj.15.04.1945, stanujoč Turški vrh 1a, ekonomski tehnik, upokojenec. Predlagatelj: LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE OO LDS ZAVRČ
   20.NATAŠA POŠTRAK, roj. 12.03.1980, stanujoča Hrastovec16, diplomirana medicinska sestra, medicinska sestra. Predlagatelj:LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE OO LDS ZAVRČ
   21.BORIS BORAK, roj. 26.11.1963, stanujoč Goričak 5, inženir elektrotehnike, direktor. Predlagatelj: SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA, OO SDS ZAVRČ
   22.MARTA BOSILJ, roj. 30. 12. 1945, stanujoča Goričak 8, učiteljica, upokojenka. Predlagatelj: SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, OO SLS ZAVRČ
   23.FRANC POHOREC, roj. 06.12.1953, stanujoč Hrastovec 80c, p.b. varilec, upokojen. Predlagatelj: NOVA SLOVENIJA-KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA, OO N.Si ZAVRČ
   24.VILJEM BELŠAK, roj. 26.03 .1954, stanujoč Hrastovec 16, strojni tehnik, kurjač. Predlagatelj:LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE OO LDS ZAVRČ
   25.MOJCA KOKOT RADEKA, roj.14. 03.1977, stanujoča Hrastovec 22c, prodajalka, prodajalka. Predlagatelj:LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE OO LDS ZAVRČ
   26.NATAŠA VIDOVIČ, roj. 12.06 .1989, stanujoča Gorenjski vrh 7, turistični tehnik, študentka. Predlagatelj:LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE OO LDS ZAVRČ

   Številka:041-15/2010-001
   Datum: 22. 09. 2010

   OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA
   GORIČAK 6
   Predsednik OVK:
   mag. Metod GRAH

   Razglas seznama kandidatov za župana Občine Zavrč na volitvah 2010

   R A Z G L A S

   Dokument v .pdf formatu

   Na podlagi 2. odstavka 74.člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07-ZLV-UPB3 in 45/08) in v zvezi s 60. členom Zakona o volitvah v Državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 ZVDZ-UPB1, 54/07) je Občinska volilna komisija Zavrč sestavila naslednji

   S E Z N A M

   kandidatov za župana občine Zavrč na volitvah 10. oktobra 2010. Glasuje se za enega (1) kandidata. Kandidati so:

   1.SLAVKO PRAVDIČ, roj, 20. 03. 1968, stanujoč Hrastovec 1a, strojni tehnik, tehnični direktor. Predlagatelj: NOVA SLOVENIJA-KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA, OO N.Si ZAVRČ
   2.MIRAN VUK, roj. 20. 07. 1961, stanujoč Hrastovec 130, ekonomski tehnik, direktor. Predlagatelj: SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, OO SLS ZAVRČ
   3.IVAN KOPŠA, roj. 18.10.1957, stanujoč Hrastovec 106, komercialni tehnik, trenutno brezposelni. Predlagatelj: SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA, OO SDS ZAVRČ

   Številka:041-14/2010-001
   Datum: 22. 09. 2010

   OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA
   Goričak 6
   Predsednik OVK:
   mag. Metod GRAH
   LOKALNE VOLITVE 2010 OBČINA ZAVRČ:143
   Volilna enota: 1

   Preplastitev LC 102 101 Cirkulane-Turški vrh

   clip_image004clip_image002

   Lokalna cesta Cirkulane-Turški vrh zajema preplastitev ceste v dolžini 1.740 m . Preplastitev omenjene ceste bo omogočala urejeno osnovno infrastrukturo prebivalcem, ki živijo ob omenjeni cesti ter vsem ostalim prebivalcem v naseljih Turški vrh, Pestike in Korenjak. Cesta se navezuje na lokalno Cesto Zavrč Turški vrh v naselju Turški vrh ter poteka čez naselja Korenjak in Pestike ter se zaključuje v naselju Brezovec kjer prehaja v občino Cirkulane.

   Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij« prednostne usmeritve »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško« v okviru operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete » Razvoj regij«.

   Nepovratna sredstva v deležu 85% so namenska sredstva Evropske unije, Evropskega sklada za regionalni razvoj , opredeljena v Operativnem programu krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojna prioriteta »Razvoj regij«, prednostna usmeritev »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško« ( na proračunski postavki SVLR št. 7618 Razvoj regij- prometna infrastruktura- EU-07-13)v višini 195.145,84 eurov. V deležu 15% pa namenska sredstva Proračuna Republike Slovenije ( na proračunski postavki SVLR št. 7625 Razvoj regij- prometna infrastruktura- 07- 13- slovenska udeležba) v višini 34.437,50 eurov. Z njimi se lahko sofinancira največ 100% celotnih upravičenih javnih izdatkov operacije.

   Vse neupravičene stroške bo financirala Občina Zavrč, ki so planirana v višini 44.116,66 eurov. Skupna vrednost celotne investicije je 273.700 eurov. Začetek operacije je december 2009 s predvidenim zaključkom operacije september 2010.

   Kontaktne osebe, ki dajejo informacije o izvajanju investicij so izključno Miran Vuk, župan; Irena Horvat Rimele in Danica Bratuša

   Sklep o lepljenju in nameščanju plakatov z volilno propagandnimi sporočili

   Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS št. 41/07 in 103/07 – Zpol-D) ter 15. Člena Statuta Občine Zavrč (Uradni list RS št. 64/99 in 98/2004) je občinski svet Občine Zavrč na 38 redni seji dne 04. avgusta 2010 sprejel

   Sklep o lepljenju in nameščanju plakatov z volilno propagandnimi sporočili

   1.

   Organizatorjem volilne kampanje je dovoljeno lepljenje in nameščanje plakatov z volilno propagandnimi sporočili za redne volitve v občinski svet in redne volitve županov na krajevno običajen način ter na oglasnih deskah občine Zavrč.

   2.

   Lepljenje in nameščanje plakatov izvajajo organizatorji volilne kampanje s soglasjem lastnika stavbe ali zemljišča.

   Številka:

   Datum; 04. avgust 2010

   Občina Zavrč

   Župan
   Miran VUK l.r.

   Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Zavrč

   Na podlagi 23 in 28. Člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07 in 103/07 – ZpolS-D) ter 15. Člena Statuta Občine Zavrč (Uradni list RS št. 64/99 in98/04) je Občinski svet občine Zavrč na 38 redni seji dne 4. avgusta 2010 sprejel

   SKLEP O DELNI POVRNITVI STROŠKOV VOLILNE KAMPANJE ZA LOKALNE VOLITVE V OBČINI ZAVRČ

   1.

   S tem sklepom se določajo upravičenci in kriteriji za delno povrnitev stroškov volilne kampanje organizatorjem oziroma kandidatom za volitve župana in list kandidatov za Občinski svet Občine Zavrč.

   2.

   Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet ne smejo preseči 0,40 EUR na posameznega volilnega upravičenca v občini.

   3.

   Stroški volilne kampanje za volitve župana ne smejo preseči 0,25 EUR na posameznega volilnega upravičenca v občini. Če pride do drugega kroga , se stroški volilne kampanje za kandidata, ki na tem glasovanju kandidira, lahko povečajo še za 0,15 EUR na posameznega volilnega upravičenca v občini.

   4.

   Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za člane občinskega sveta, katerih listam so pripadali mandati za člane v občinskem svetu, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 0,33 EUR za dobljen glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.

   5.

   Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upravičeni tudi organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za župana, za katere je glasovalo najmanj 10 % od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, in sicer 0,12 EUR za vsak dobljeni glas.

   Če se glasovanje ponovi, sta kandidata, ki kandidirata na ponovnem glasovanju, upravičena do povrnitve stroškov le za dobljene glasove, pridobljene na ponovnem glasovanju. Skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.

   6.

   Organizatorju volilne kampanje oziroma kandidatu za volitve v občinski svet ali za volitve župana se na njegovo zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna Občine Zavrč v roku 30 dni po predložitvi poročila o zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo občinskemu svetu in računskemu sodišču.

   7.

   Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.

   Št. :

   Zavrč, 4. avgust 2010

   Župan občine Zavrč
   Miran VUK l.r.

   Sklep o potrebnem številu podpisov volivcev za določitev kandidata za župana na lokalnih volitvah 2010

   Zavrč, 5. avgust 2010

   Številka: 040-001/2010-002

   Občinska volilna komisija Občine Zavrč je na podlagi 106. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94-4693/07-ZLV-UPB3, 45-1987/08-ZLV-H) sprejela ugotovitveni

   S K L E P

   o potrebnem številu podpisov volivcev za  določitev kandidata za župana na lokalnih volitvah 2010

   Občinska volilna komisija Občine Zavrč v skladu s 106. členom Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94-4693/07-ZLV-UPB3, 45-1987/08-ZLV-H)ugotavlja, da kadar določi kandidata za župana občine Zavrč s podpisovanjem skupina volivcev je potrebo najmanj 15 podpisov volivcev, ki imajo stalo prebivališče v občini Zavrč.

   Obrazložitev:

   106. člen Zakona o lokalnih volitvah določa, da v primeru, ko določa kandidata za župana skupina volivcev, je potrebno število podpisov najmanj 2% od števila volivcev v občini, ki so glasovali v prvem krogu na zadnjih rednih volitvah za župna, vendar ne manj kot 15 in ne več kot 2500.

   Ugotovitveni sklep o številu potrebnih podpor volivcev sprejme OVK.

   Občinska volilna komisija je ugotovila, da je na zadnjih volitvah v letu 2006 za župana glasovalo 755 volivcev. 2% od števila volivcev, ki so glasovali za župana znaša torej 15,1 volivcev. Na podlagi ugotovitev je OVK sprejela sklep kot izhaja iz izreka.

   PREDSEDNIK OBČINSKE
   VOLILNE KOMISIJE:
   mag. Metod GRAH l.r

   Sklep o potrebnem številu podpisov volivcev za določitev kandidata za člana občinskega sveta na lokalnih volitvah 2010

   Zavrč, 5. avgust 2010

   Številka: 040-001/2010-001

   Občinska volilna komisija Občine Zavrč je na podlagi 54. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94-4693/07-ZLV-UPB3, 45-1987/08-ZLV-H) sprejela ugotovitveni

   S K L E P

   o potrebnem številu podpisov volivcev za  določitev kandidata za člana občinskega sveta na lokalnih volitvah 2010

   Občinska volilna komisija Občine Zavrč v skladu s 54. členom Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94-4693/07-ZLV-UPB3, 45-1987/08-ZLV-H)ugotavlja, da kadar določi kandidata za člana občinskega sveta v občini Zavrč s podpisovanjem skupina volivcev je potrebo najmanj 15 podpisov volivcev, ki imajo stalo prebivališče v volilni enoti.

   Obrazložitev:

   54. člen Zakona o lokalnih volitvah določa, da kandidate za člane občinskega sveta v posamezni volilni enoti lahko določi s podpisovanjem skupina volivcev, ki imajo stalno bivališče v volilni enoti. Potrebno število podpisov je najmanj 1% od števila volivcev v VE, ki so glasovali na zadnjih rednih volitvah v občinski svet, vendar ne manj kot 15.

   Občinska volilna komisija je ugotovila, na podlagi Poročila o izidu volitev članov občinskega sveta v Občini Zavrč na lokalnih volitvah 22. oktobra 2006 (št. 006-01-6/2006-001 z dne 25. oktober 2006) , da je glasovalo 755 volivcev. Na podlagi navedenega je OVK sprejela sklep kot izhaja iz izreka.

   PREDSEDNIK OBČINSKE

   VOLILNE KOMISIJE:

   mag. Metod GRAH l.r.

   Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje P24-R1 Zavrč

   Na podlagi 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 ZVO-1B, 108/09) in 29. člena Statuta Občine Zavrč (Uradni list RS, št. 64/99, 98/04) Občina Zavrč objavlja

   JAVNO NAZNANILO

   o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja P24-R1 Zavrč (območje športa in rekreacije)

   1.

   Javno se razgrne dopolnjeni osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja P24-R1 Zavrč (območje športa in rekreacije) (v nadaljnjem besedilu: podrobni načrt), ki ga je pod številko 17013/10-OPPN/GK izdelala družba TMD Invest, d.o.o., Ptuj.

   2.

   Območje podrobnega načrta obsega površino, ki jo tvorijo zemljišča s parcelnimi številkami: 122/1, 122/3, 122/4, 122/5, 122/6, 125/1, 125/2, 126/1, 126/2, 126/3, 174/11, 176/3, vse k.o. Zavrč. Površina celotnega območja P24-R1, povzeta po prostorskem planu, meri 2,34 ha.

   Na območju podrobnega načrta je predvidena izgradnja nogometnega igrišča standardnih mer, pomožnega igrišča, tribune za gledalce, dvoetažnega objekta s slačilnicami, garderobami in drugimi pomožnimi prostori, dovozne poti do objekta, igrišč in predvidene čistilne naprave, ustreznega števila parkirišč za osebna vozila in ločeno za potrebe urgence, nočnih reflektorjev (predvidena višina je do 27 m) ter ograje. Območje bo opremljeno z vsemi potrebnimi priključki na gospodarsko javno infrastrukturo; predvidena je tudi fotovoltaična centrala. Pozidava je usklajena z investitorji oziroma lastniki.

   3.

   Javna razgrnitev podrobnega načrta bo v času od ponedeljka, 19.7.2010, do vključno srede, 18.8.2010, v prostorih Občine Zavrč (sejna soba).

   4.

   V času javne razgrnitve bo javna obravnava podrobnega načrta izvedena v sredo, 28.7. 2010, ob 16. uri, na sedežu Občine Zavrč.

   5.

   V času javne razgrnitve lahko vsi zainteresirani podajo pisne pripombe in predloge k razgrnjenemu podrobnemu načrtu na naslov Skupna občinska uprava občin v Spodnjem Podravju, Mestni trg 1, 2250 Ptuj, ali pa jih na razgrnitvenem mestu vpišejo v knjigo pripomb. Rok za dajanje pripomb poteče s potekom javne razgrnitve.

   6.

   Javno naznanilo so objavi v časopisu Štajerski tednik Ptuj in na spletni strani občine Zavrč (www.zavrc.si).

   Številka 3505-20/2009

   Datum 7.7.2010

   Župan Občine Zavrč

   Miran VUK

   Obisk odličnjakov in minimaturantov iz Občine Zavrč pri županu

   minimaturanti 2010 011 V petek, 11. junija 2010, je župan Miran Vuk v prostorih občine Zavrč slovesno sprejel odličnjake Osnoven šole Cirkulane – Zavrč enota Zavrč. Letos so bili odličnjaki trije; Kristina Kuća, Ana Težak in Klemen Kokot. Župan je z njimi sproščeno pokramljal o njihovih načrtih za prihodnost, jih pohvalil za odličen uspeh ob koncu šolskega leta in koncu osnovnošolskega izobraževanja. Podaril pa jim je tudi simbolična darila, knjigo Narodi sveta, ki dokazuje, kako pisan je svet, koliko bogastva in zanimivih podob se skriva okoli nas. Za konec jim je zaželel uspešno nadaljnje šolanje in da naj ostanejo odprti in dojemljivi za svet okoli sebe.

   V ponedeljek, 21. junija 2010, pa je župan sprejel še minimaturante, torej malčke, ki gredo jeseni v prvi razred osnovne šole. K županu na obisk so prišli predvsem tisti, ki so do sedaj obiskovali enoto vrtca pri OŠ Cirkulane – Zavrč enota Zavrč. Mali obiskovalci so županu radi razložili, kaj vse so se v vrtcu naučili. Zaupali so mu tudi, da že komaj čakajo, da gredo v prvi razred. Župan je vsakemu izmed njih izročil majhno a uporabno simbolično darilce.

   minimaturanti 2010 009 minimaturanti 2010 015 minimaturanti 2010 005