Obvestilo o uspešno zaključenem javnem natečaju za položaj direktorja občinske uprave Občine Zavrč

 

Obvestilo o uspešno zaključenem javnem natečaju za položaj direktorja občinske uprave Občine Zavrč

 

Obveščamo vas, da je na javnem natečaju za zasedbo položaja direktorja Občinske uprave Občine Zavrč, ki je bil dne 14.12.2011 objavljen na spletni strani Občine Zavrč, izbrana kandidatka, ki se je v izbirnem postopku izkazala kot najbolj strokovno usposobljena za to delovno mesto.

 

Številka: 110-5/2011-011

Datum: 6.1.2012

Občina Zavrč
Miran VUK,  župan

Poziv graditeljem objektov za kmetijsko proizvodnjo

POZIV

graditeljem objektov za kmetijsko proizvodnjo

 

Na podlagi 39. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih – ZKZ-C (Uradni list RS, št. 43/11) lahko lokalna skupnost z občinskim podrobnim prostorskim načrtom (v nadaljnjem besedilu: OPPN) načrtuje nekatere kmetijske objekte na kmetijskih zemljiščih (brez spremembe namenske rabe prostora). Zato Skupna občinska uprava občin v Spodnjem Podravju v imenu Občine Zavrč poziva vse zainteresirane, ki izpolnjujejo pogoje, navedene v nadaljevanju tega poziva, in so pripravljeni sofinancirati stroške priprave OPPN, da čim prej (najkasneje pa do 16. 1. 2012) sporočijo svojo namero sodelovanja v postopku priprave OPPN, in sicer na naslov: Skupna občinska uprava občin v Spodnjem Podravju, Ptuj, Mestni trg 1. Več informacij je možno dobiti v sobi 38 v drugem nadstropju mestne hiše (Ptuj, Mestni trg 1) ali po telefonu: 748 29 93 ali 748 29 28.

Pogoji za vključitev pobud kmetijskih gospodarstev v postopek priprave OPPN so podani v 39. členu ZKZ-C. V nadaljevanju tega poziva je podan povzetek pogojev za vključitev v postopek priprave OPPN.

A. Pogoji glede vrst objektov, ki so lahko predmet OPPN:

 • stavbe za rastlinsko pridelavo, če je način pridelave neposredno vezan na kmetijsko zemljišče,
 • stavbe za rejo živali, razen objektov, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (primeri, ko je potrebna presoja vplivov na okolje: če poseg na vodovarstvenem območju dosega ali presega 40 000 mest za piščance ali kokoši, 2000 mest za prašiče pitance z več kot 30 kg, 750 mest za svinje, 350 mest za govejo živino),
 • stavbe za spravilo pridelka, vendar le v okviru ali neposredni bližini območja, na katerem že stojijo stavbe in gospodarska poslopja kmetije, razen vinskih kleti in zidanic.

B.  Pogoj vključenosti kmetijskih gospodarstev v register kmetijskih gospodarstev po zakonu, ki ureja kmetijstvo, pri čemer morajo kmetijska gospodarstva izpolnjevati naslednje pogoje:

a) v primeru kmetije po zakonu, ki ureja kmetijstvo, mora ta kmetija imeti:

 • neprekinjeno dve leti pred vložitvijo vloge iz četrtega odstavka 39. člena ZKZ-C (pred vložitvijo vloge na ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, za ugotovitev izpolnjevanja pogojev) najmanj enega člana kmetije, ki je pokojninsko in invalidsko zavarovan kot kmet ali
 • nosilca kmetije v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, ki je pokojninsko in invalidsko zavarovan kot kmet in je pridobil sredstva iz programa razvoja podeželja kot mladi prevzemnik kmetije;

b) v primeru kmetijskega gospodarstva, organiziranega kot samostojni podjetnik ali pravna oseba, mora to kmetijsko gospodarstvo v letu pred vložitvijo vloge iz četrtega odstavka 39. člena ZKZ-C z opravljanjem kmetijske dejavnosti doseči:

 • najmanj 60 odstotkov svojega letnega dohodka, pri čemer mora biti ta dohodek večji od 20.000 eurov, ali
 • letni dohodek v višini najmanj 500.000 eurov.

 

O vlogi za ugotovitev izpolnjevanja pogojev, kateri je treba priložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev iz točke a) oziroma iz točke b) v razdelku B tega poziva, ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, odloči z odločbo.

Alenka KORPAR

direktorica Skupne občinske uprave

občin v Spodnjem Podravju

Javni natečaj za položaj direktorja občinske uprave

 

Občina Zavrč na podlagi prvega odstavka 58. člena Zakona o javnih uslužbencih ( Uradni list RS, št. 63/07- uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08- ZTFI-A in 69/08-ZZavar-E; v nadaljnjem besedilu ZJU) objavlja

 

javni natečaj za položaj direktorja občinske uprave

 

Kandidat, ki se bo prijavil na navedeni javni natečaj, mora poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjevati naslednje pogoje:

 • univerzitetna izobrazba ali najmanj visoka strokovna s specializacijo oz. magisterijem družboslovne smeri ( druga bolonjska stopnja);
 • najmanj 6 let delovnih izkušenj;
 • opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka;
 • opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv;
 • funkcionalna znanja upravnega vodenja in upravljanja kadrovskih virov;
 • državljanstvo Republike Slovenije;
 • znanje uradnega jezika;
 • da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
 • da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

 Delovno področje:

 • vodenje in usklajevanje dela občinske uprave,
 • skrb za zakonito, dosledno, učinkovito in smotrno opravljanje nalog občinske uprave,
 • izdajanje odločb v upravnem postopku na prvi stopnji,
 • opravljanje najzahtevnejših nalog občinske uprave in sodelovanje v projektnih skupinah,
 • opravljanje drugih organizacijskih nalog v zvezi z delovanjem občinske uprave ter skrb za sodelovanje z drugimi organi,
 • na podlagi pooblastila župana izvrševanje proračuna in skrb za izvajanje notranjih kontrol,
 • predlaganje županu sprejem določenih odločitev,
 • koordiniranje dela s Skupno občinsko upravo občin v Spodnjem Podravju, ustanovljeno na področju urejanja prostora, varstva okolja, inšpekcijskega nadzora, občinskega redarstva in gospodarske infrastrukture,
 • koordinacija priprave dokončnega predloga proračuna, rebalansa in sprememb proračuna,
 • opravljanje drugih nalog, določenih z zakoni in s predpisi občine ter po odredbah župana.

 

Prijava kandidata mora vsebovati:

 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe, datum ( dan, mesec, leto) zaključka izobraževanja ter ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
 2. izjavo o vseh dosedanjih zaposlitvah, iz katere je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj. V izjavi kandidat navede datum ( dan, mesec, leto) sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja pri posameznem delodajalcu ter kratko opiše delo ( z navedbo stopnje zahtevnosti del in nalog), ki ga je opravljal pri tem delodajalcu;
 3. izjava o opravljenem obveznem usposabljanju za imenovanje v naziv oz. opravljenem državnem izpitu iz javne uprave;
 4. izjavo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka;
 5. izjavo o znanju upravnega vodenja in upravljanja kadrovskih virov;
 6. izjavo, da je državljan Republike Slovenije;
 7. izjavo, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
 8. izjavo, da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;
 9. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Zavrč pridobitev podatkov o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev iz uradnih evidenc. V primeru, da kandidat s vpogledom v uradne evidence ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila.

 

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis.

Po 13. točki 6. člena ZJU se kot delovne izkušnje šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira. Izbrani kandidat bo delovne izkušnje dokazoval z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

Za delovna mesta oziroma nazive, za katere se ne zahteva specializacija, magisterij znanosti ali doktorat, zahteva pa se univerzitetna izobrazba ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma magisterijem znanosti, se predpisane delovne izkušnje skrajšajo za tretjino v primeru, da naloge na tem delovnem mestu opravlja javni uslužbenec, ki ima magisterij znanosti, doktorat oziroma zaključen specialistični študij. Za delovna mesta oziroma nazive se predpisane delovne izkušnje skrajšajo za eno leto v primeru, da naloge na tem delovnem mestu opravlja javni uslužbenec, ki ima opravljen pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit.

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat usposabljanje v skladu z 89. členom ZJU opraviti najpozneje v enem letu od sklenitve pogodbe o zaposlitvi.

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat izpit v skladu s tretjim odstavkom 31. člena Zakona o splošnem upravnem postopku ( Uradni list RS, št. 24/06- uradno prečiščeno besedilo, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 47/09- odl. US ( 48/09- popr.) in 8/10) opraviti najkasneje v treh mesecih od sklenitve delovnega razmerja.

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo ali je pridobil funkcionalna znanja upravnega vodenja in upravljanja kadrovskih virov. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat v skladu s tretjim odstavkom 81. člena ZJU to znanje pridobiti v petnajstih mesecih od dneva imenovanja na položaj.

Izbrani kandidat bo imenovan na položaj za dobo petih let z možnostjo ponovnega imenovanja.

S kandidatom, izbranim na javnem natečaju, ki pred tem ni imel statusa uradnika, se sklene pogodba o zaposlitvi za obdobje petih let. Položaj bo opravljal v nazivu podsekretar, v prostorih Občine Zavrč, Goričak 6, 2283 Zavrč.

Pisno prijavo z izjavami je potrebno poslati v zaprti ovojnici z označbo: »za javni natečaj- direktor občinske uprave« na naslov: Občina Zavrč, Goričak 6, 2283 Zavrč, in sicer v roku 8 dni po objavi na spletni strani Občine Zavrč. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: obcina.zavrc@siol.net, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Obvestilo o končanem javnem natečaju bomo objavili na spletnih straneh Občine Zavrč.

Informacije o izvedbi javnega natečaja daje Irena Horvat Rimele (tel. 02 761 04 82)

V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

 

Številka: 110-5/2011-001

Datum: 14.12.2011

Občina Zavrč

Novi delovni čas ambulante v Zavrču

Spoštovani!

Po pravilniku zavoda za zdravstveno zavarovanje naj bi po novem ambulanta delala 2 x tedensko v popoldanskem času. Glede na to, da ob sredah že delamo popoldan v ambulanti Cirkulane, smo se odločili, da bo druga popoldanska ambulanta v Zavrču in sicer ob četrtkih od 13. ure naprej. V kolikor ne bo nekih dodatnih sprememb, bomo tako delali oz. po 1.11.2011 do nadaljnjega.
Obvestilo za paciente smo dali na zunanja vrata in vrata ordinacije, s tem dopisom pa obveščamo še vas.

20.10.2011

Mila Saftič, dr. med.

Računalniška preiskava ožilja – preventiva infarkta

OBVEŠČAMO VAS, DA SE BODO V MESECU OKTOBRU, V OBČINI ZAVRČ IZVAJALE PREVENTIVNE PREISKAVE CELOTNEGA OŽILJA.

ARTERIOGRAFIJA je preiskava celotnega ožilja, ki se opravlja z aparatom ARTERIOGRAFOM na popolnoma neboleč in računalniško voden način, namenjena pa je preventivi pred možgansko kapjo in srčnim infarktom.

S pomočjo aparata ARTERIOGRAFA je možno zaznati prve znake arterioskleroze v fazi, ko še ni izrazitih bolezenskih znakov. Po taki preiskavi dobite kompletno klinično sliko stanja arterijskega sistema, to je ali kje v telesu obstaja zoženje ali zaprtje v arterijah in ker se zraven klasičnega pritiska meri tudi centralni pritisk v aorti, prav ta pritisk kaže na tveganje infarkta ali možganske kapi. Preiskava, pa je namenjena tudi za zdravljenje kardiovaskularnih bolezni.

Samoplačniško preiskavo z ARTERIOGRAFOM izvajajo zdravniki, ki so specializirani na tem področju.

Termini preiskav v mesecu juliju – V PROSTORIH: KULTURNE DVORANE ZAVRČ

 • 19. oktobra 2011 med 17 in 21 uro

Za naročila in dodatne informacije, pa smo vam dosegljivi na številki:

02 761 04 82 Občina Zavrč

040 226 943 Jože Činč

I.C.C. – dr. POHL

 

Za več informacij si oglejte letak (kliknite tukaj).