Javni razpis: “Plaz Turški Vrh – Kristovič na JP 983671 ID1082951”

Priloženi dokumenti:

000 Razpisna dokumentacija PLAZ NA LC 483022 TURŠKI VRH-DRENOVEC (LORBEK), ID1002950 (Word)
001 Obrazec – Ponudba (Word)
002 Predračun – POPIS (Excel)
002 Povzetek predračuna – rekapitulacija (Excel)
003 Obrazec – Izjava za gospodarski subjekt  (Word)
004 Obrazec – Izjava za gospodarski subjekt – drugi razlogi za izključitev  (Word)
005 Obrazec – Pooblasitlo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence  (Word)
006 Obrazec – Izjava poklicna dejavnost (Word)
007 Obrazec – Izjava ekonomski in finančni položaj (Word)
008 Referenčno potrdilo za gospodarski subjekt (Word)
009 Referenčno potrdilo za odgovornega vodjo del  (Word)
010 Obrazec – Izjava o zagotavljanju strokovnega kadra in tehnične zmogljivosti (Word)
011 Evidenca poslovnih subjektov po ZintPK  (Word)
012 Soglasje podizvajalca za neposredna plačila (Word)
013 Vzorec pogodbe  (Word)
014 Vzorec menične izjave za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (Word)
015 Vzorec bančne garancije – kavcijskega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi (Word)

Tehnično poročilo (PDF)
Prerez A-B (PDF)
Gradbena situacija (PDF)