Sklep o določitvi statusa grajenega javnega dobra – parc.št. 173/4, k.o. Zavrč

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB, 76/08, 79/09, 51/10), v skladu s 212. členom Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05-popravek, 92/05-ZJC-B, 126/07) in 14. člena Statuta Občine Zavrč (Uradno glasilo slovenskih občin 22/01.09. 2011) je občinski svet Občine Zavrč na 18 redni seji, dne 17.10. 2012 sprejel

S K L E P
o določitvi statusa grajenega javnega dobra

1. člen

S tem sklepom se določi status grajenega javnega dobra v lasti Občine Zavrč za parcelno št. 173/4, k.o. 466 – Zavrč.

2. člen

Nepremičnina, navedena v I. točki tega sklepa preneha imeti značaj »javno dobro« ter se vknjiži lastninska pravica na ime pravne osebe:

Občina Zavrč, Goričak 6, 2283 Zavrč,
matična številka: 5883377,

do celote.

3. člen

Pri nepremičnini iz 1. člena tega sklepa se dovoli vknjižba lastninske pravice v korist Občine Zavrč ter vknjižba zaznambe, da ima nepremičnina status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.

4. člen

Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

Številka:
Zavrč, dne: 17.10. 2012

 

Miran VUK
Župan Občine Zavrč