Javni razpis za sofinanciranje programov organizacij in društev na področju humanitarnih in drugih dejavnosti v Občini Zavrč za leto 2011

OBČINA ZAVRČ

Goričak 6, 2283  Zavrč

o  b  j  a  v  l  j  a

na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08 in 99/09 – ZIPRS1011) in Pravilnika za sofinanciranje programov organizacij in društev na področju humanitarnih in drugih dejavnosti v Občini Zavrč (Uradni list RS, št. 38/11) ter Odloka o proračunu Občine Zavrč za leto 2011 (Uradni list RS, št. 104/2010)

 

JAVNI RAZPIS

za sofinanciranje programov organizacij in društev na področju humanitarnih in drugih dejavnosti v Občini Zavrč za leto 2011


I. PREDMET JAVNEGA RAZPISA

 

Predmet javnega razpisa je dodeljevanje finančnih sredstev za izvajanje neprofitne in prostovoljne dejavnosti izvajalcev na področju humanitarnih dejavnosti in drugih dejavnosti, ki ne sodijo v zakonsko obvezo, predstavljajo in zagotavljajo pa specifične socialne potrebe občanov, njihovih združenj in zvez (v nadaljevanju izvajalcev), ki imajo sedež v Občini Zavrč, imajo člane iz Občine Zavrč ali delujejo na področju občine Zavrč.

 

II. VIŠINA SREDSTEV

 

Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Zavrč za leto 2011 v okvirni višini 6.900  EUR,

 

III. UPRAVIČENCI DO SOFINANCIRANJA:

Pogoji in kriteriji sofinanciranja, določeni v tem razpisu, upoštevajo proračunske možnosti in načelo, da so proračunska sredstva dostopna vsem izvajalcem, in sicer za naslednje vsebine:

–          neprofitnim in prostovoljnim izvajalcem na področju humanitarnih dejavnosti za izvajanje njihovih rednih letnih programov (Rdeči Križ, Karitas, invalidske organizacije ipd.)

–          prostovoljnim gasilskim društvom za izvajanje programov, razen investicij in investicijskega vzdrževanja v objekte in nakup gasilske opreme, kar se zagotavlja v skladu s pogodbo o opravljanju javne službe – zagotavljanje požarne varnosti v občini v skladu z Zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami,

–          turističnim društvom, društvu upokojencev za izvajanje njihovih letnih programov,

–          vsem ostalim neprofitnim izvajalcem (razen društev, ki delujejo na področju športa, kulture ali kmetijstva).

 

Izjemoma so lahko predmet sofinanciranja na tem javnem razpisu tudi programi prijaviteljev, ki ne izpolnjujejo zgoraj navedenih pogojev, če so v postopku izbire ocenjeni kot programi posebnega pomena za Občino Zavrč.

 

III. ROK IN NAČIN PRIJAVE

 

Prijavo na javni razpis pod  je potrebno vložiti na predpisanem obrazcu »Vloga  na javni razpis za sofinanciranje programov na področju humanitarnih in drugih dejavnosti v letu 2011« in ji priložiti vse ustrezne priloge:

– predstavitev organizacije z vsemi podatki o registraciji: naziv, točen naslov, ime in priimek zakonitega zastopnika oz. odgovorne osebe, številko računa,… (predpisan obrazec),

– vsebinsko in finančno predstavitev programov, ki se izvajajo na območju ali za območje Občine Zavrč, (predpisan obrazec),

– finančno ovrednoten letni program dela za leto 2011, v katerem mora biti opredeljena višina lastnih oz. iz drugih virov pridobljenih sredstev,

– fotokopijo oddanega letnega poročila poslovanja za leto 2010

– poročilo o delu in poročilo o porabi proračunskih sredstev Občine Zavrč v letu 2010 (v primeru sofinanciranja s strani Občine Zavrč v letu 2010),

– fotokopijo Odločbe o registraciji,

– fotokopijo statuta.

Priloge iz 6. in 7. alineje priložijo le tisti prijavitelji, ki v letu 2010 niso bili sofinancirani s strani Občine Zavrč ali če prvič kandidirajo za sredstva iz proračuna občine ali če je prišlo do sprememb v aktih organizacije.

 

Izbrani programi bodo sofinancirani na podlagi meril za vrednotenje in izbor programov, prijavljenih na razpis za sofinanciranje programov na področju humanitarnih in drugih dejavnosti.

Prijava na javni razpis mora prispeti priporočeno po pošti ali oddana osebno v sprejemni pisarni najkasneje do vključno petka, 15. julija 2011, na naslov: Občina Zavrč, Goričak 6, 2283 Zavrč s pripisom »NE ODPIRAJ-JAVNI RAZPIS HUMANITARNE IN OSTALE DEJAVNOSTI 2011«. Na hrbtni strani kuverte morata biti naziv in polni naslov prijavitelja. V primeru, da vlagatelj ODDAJA VEČ VLOG, mora biti vsaka vloga poslana v posebni ovojnici.

 

Vloge bo obravnavala strokovna komisija, ki jo imenuje župan. Odpiranje vlog ni javno. Če vloga ne bo popolna, bo prijavitelj v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno obveščen s pozivom na dopolnitev. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v določenem roku, bo komisija zavrgla. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev razpisa, se kot neustrezne zavrnejo.

 

Brezplačno razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo na sedežu občine Zavrč, Goričak 6, 2283 Zavrč. Objavljena je tudi na spletni strani Občine Zavrč, www.zavrc.si. Za dodatne informacije lahko pokličete Marjano Logar Kelc na  tel. 761 18 03 ali pišete na elektronski naslov obcina.zavrc@siol.net z navedbo »Razpis humanitarne in druge dejavnosti 2011«.

 

Številka: 093-00002/2011-001

Datum: junij 2011

Župan Občine Zavrč

Miran VUK l.r.

———————-

Priloga: VLOGA humanitarne in druge dejavnosti 2011 (PDF)