Javni razpis za sofinanciranje programov društev na področju kulture v Občini Zavrč v letu 2011

OBČINA ZAVRČ

Goričak 6, 2283  Zavrč

o  b  j  a  v  l  j  a

na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov društev na področju kulturne dejavnosti v Občini Zavrč (Uradni list RS, št. 37/11) in v skladu z Odlokom o proračunu Občine Zavrč za leto 2011 (Uradni list RS, št. 104/10) in Pravilnikom o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08 in 99/09-ZIPRS1011)

 

JAVNI RAZPIS

za sofinanciranje programov društev na področju kulture v Občini Zavrč v letu 2011


OKVIRNA VIŠINA SREDSTEV PO TEM RAZPISU: 3.500 EUR

POGOJI:

Na razpis se lahko prijavijo kulturna društva in skupine, ki delujejo na področju ljubiteljske kulture.

 

Za sofinanciranje kulturne dejavnosti morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

–          imajo sedež v Občini Zavrč,

–          so registrirana za opravljanje programov na področju kulture,

–          vodijo dokumentacijo v skladu z Zakonom o društvih,

–          imajo urejeno evidenco članstva,

–          imajo potrjen plan dela s strani upravnega odbora društva.

 

PREDMET JAVNEGA RAZPISA:

Predmet javnega razpisa so vse oblike kulturnega ustvarjanja na področju knjižne, glasbene, plesne, folklorne, gledališke, lutkovne, baletne, literarne, likovne, fotografske, filmske in video dejavnosti. Iz proračunskih sredstev se bodo sofinancirali programi, ki so skladni z Letnim programom kulture v Občini Zavrč za leto 2011.

 

Letni program kulture v Občini Zavrč za leto 2011 določa sofinanciranje naslednjih programov kulture:

a)      redna dejavnost,

b)      strokovno izpopolnjevanje,

c)      organizacija kulturne prireditve v občinskem merilu,

d)     sodelovanje na kulturni prireditvi v občinskem merilu,

e)      udeležba na tekmovanjih ali prireditvah izven občine,

f)       ostale aktivnosti,

g)      nabava in redno vzdrževanje opreme za izvedbo programov.

 

Programi bodo izbrani v skladu z merili za področje ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki so določene v Pravilniku o sofinanciranju programov društev na področju kulturne dejavnosti v Občini Zavrč.

 

ROK IZVEDBE:

Sofinancirajo se programi, ki so se ali se bodo izvajali v letu 2011. Sredstva morajo biti porabljena do 31.12.2011.

PREDLOŽITEV PRIJAVE:

Prijava na javni razpis mora prispeti priporočeno po pošti ali oddana osebno v sprejemni pisarni najkasneje do vključno petka, 15. julija 2011, na naslov: Občina Zavrč, Goričak 6, 2283 Zavrč s pripisom »NE ODPIRAJ-JAVNI RAZPIS KULTURA 2011«. Na hrbtni strani kuverte morata biti naziv in polni naslov prijavitelja. V primeru, da vlagatelj ODDAJA VEČ VLOG, mora biti vsaka vloga poslana v posebni ovojnici.

Vloge bo obravnavala strokovna komisija, ki jo imenuje župan. Odpiranje vlog ni javno. Če vloga ne bo popolna, bo prijavitelj v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno obveščen s pozivom na dopolnitev. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v določenem roku, bo komisija zavrgla. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev razpisa, se kot neustrezne zavrnejo.

 

Brezplačno razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo na sedežu občine Zavrč, Goričak 6, 2283 Zavrč. Objavljena je tudi na spletni strani Občine Zavrč, www.zavrc.si. Za dodatne informacije lahko pokličete Lidijo Domjan na  tel. 761 18 01 ali pišete na elektronski naslov obcina.zavrc@siol.net z navedbo »Razpis kultura 2011«.

 

Številka: 093-00003/2011-001

Datum: junij 2011

Župan Občine Zavrč

Miran VUK l.r.

————————-

Priloge: Vloga Kultura 2011 (PDF)