Javni razpis za sofinanciranje programov športa v Občini Zavrč

OBČINA ZAVRČ

Goričak 6, 2283  Zavrč

o  b  j  a  v  l  j  a

na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10), Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01-ZSDP, 110/02-ZGO-1, 15/03-ZOPA) in Pravilnika o sofinanciranju programov športa v občini Zavrč (Uradni list RS, št. 37/2011)

 

 

JAVNI RAZPIS

za sofinanciranje programov športa v Občini Zavrč

v letu 2011

  1. Na razpisu lahko sodelujejo naslednji izvajalci športnih programov:

–         športna društva in klubi,

–         zveze športnih društev

–         zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa,

–         zavodi na področju športa, vzgoje in izobraževanja iz Občine Zavrč

–         ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne in neprofitne.

 

  1. Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

–         imajo sedež v Občini Zavrč,

–         imajo zagotovljene materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti,

–         imajo organizirano redno dejavnost in vadbo in

–         imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini, kolikor so organizirani v skladu z zakonom o društvih.

 

  1. Prijava na razpis mora vsebovati:

–         izpolnjen obrazec A (splošni podatki o izvajalcu),

–         potrdilo o registraciji (v kolikor se izvajalec športnih programov prijavlja prvič),

–         vsebinsko poročilo o delu v letu 2010 na obrazcu B,

–         finančno poročilo za leto 2010 na obrazcu C,

–         vsebinski program dela za leto 2011 na obrazcu B 1,

–         finančni program za leto 2011 na obrazcu C 1,

 

Predlagatelji morajo prijave na razpis predložiti na obrazcih, ki jih vsebuje razpisna dokumentacija. Brezplačno razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo na sedežu občine Zavrč, Goričak 6, 2283 Zavrč. Objavljena je tudi na spletni strani Občine Zavrč, www.zavrc.si.

 

  1. V letu 2011 se bodo sofinancirali naslednji programi:
    1. Programi športa

1.1   Športna vzgoja otrok, mladine in študentov

1.2   Športna rekreacija

1.3   Kakovostni šport

1.4   Šport invalidov

1.5   Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu

1.6   Športne prireditve

1.7   Delovanje športnih društev

  1. Vlaganje v športne objekte in površine

 

  1. Izbrani programi se bodo sofinancirali na osnovi Pravilnika o sofinanciranju programov športa v Občini Zavrč.

 

  1. Višina sredstev, ki se razpisuje s tem javnim razpisom, znaša 15.000 EUR. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena do konca leta 2011.

 

Rok za prijavo na razpis je 15. julij 2011.

 

Vlogo – prijavne obrazce z zahtevano dokumentacijo je potrebno v zaprti kuverti s pripisom »NE ODPIRAJ – VLOGA NA JAVNI RAZPIS ŠPORT 2011« dostaviti na naslov Občina Zavrč, Goričak 6, 2283 Zavrč. Na hrbtni strani kuverte morata biti naziv in polni naslov prijavitelja. V primeru, da vlagatelj ODDAJA VEČ VLOG, mora biti vsaka vloga poslana v posebni ovojnici.

 

Vloge bo obravnavala strokovna komisija, ki jo imenuje župan. Odpiranje vlog ni javno. Če vloga ne bo popolna, bo prijavitelj v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno obveščen s pozivom na dopolnitev. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v določenem roku, bo komisija zavrgla. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev razpisa, se kot neustrezne zavrnejo.

 

Brezplačno razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo na sedežu občine Zavrč, Goričak 6, 2283 Zavrč. Objavljena je tudi na spletni strani Občine Zavrč, www.zavrc.si. Za dodatne informacije lahko pokličete Lidijo Domjan  na  tel. 761 18 01 ali pišete na elektronski naslov obcina.zavrc@siol.net z navedbo »Razpis šport 2011«.

 

Številka: 671-00002/2011-001

Datum: junij 2011

Župan Občine Zavrč

Miran VUK l.r.

————————————-

Priloga: Vloga Šport 2011 (PDF)