Rebalans proračuna Občine Zavrč za leto 2011 št. 01

Občina Zavrč objavlja ˝Rebalans proračuna Občine Zavrč za leto 2011 št. 1˝.

OBRAZLOŽITEV REBALANSA PRORAČUNA OBČINE ZAVRč ZA LETO 2011

1. PRAVNE PODLAGE
1.1. Upoštevani predpisi s področja javnih financ, računovodstva, javnih naročil in nadzora državnih pomoči Občina mora pri pripravi obinskega proračuna in finančnih nartov neposrednih in posrednih uporabnikov obine upoštevati naslednje predpise:

 • Zakon o javnih financah ( Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B, 127/06- ZJZP in 14/07- ZSPDPO, 109/08 in 49/09); v nadaljevanju: ZJF),
 • Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti ( UL RS, št. 44/07),
 • Odredba o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Uradni list RS, št. 43/00),
 • Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov obinskih proračunov ( UL RS, št. 57/05 in 88/05- popr. in 138/06 in 108/08),
 • Navodilo o pripravi finančnih nartov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov ( Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00)

Pri pripravi proračuna kakor tudi rebalansa proračuna je potrebno tudi upoštevati podzakonske predpise Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99) in sicer:

 • Pravilnik o enotnem kontnem nartu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava ( UL RS, št. 112/09 in 58/10).

V delu proračuna, ki se nanaša na pripravo narta razvojnih programov, pa morajo občine upoštevati:

 • Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ ( UL RS, št. 60/06 in 54/10); v
  nadaljevanju: UEM),
 • Statut Občine Zavrč ( Uradni list RS, št. 64/99 in 98/04)
 • Poslovnik obinskega sveta Občine Zavrč ( Uradni list RS, št. 92/99 in 118/04) in
 • Zakon o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04; v nadaljevanju: ZSDrP).

Pri pripravi dokumentov proračuna, ki se nanašajo na pripravo kadrovskega narta, občine upoštevajo Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečišeno besedilo; v nadaljevanju: ZJU-UPB3 ter 65/08, 69/08-ZTFI-A in 69/08-ZZavar-E), pri pripravi dokumentov, ki se nanašajo na pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem občine pa Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07; v nadaljevanju: ZSPDPO).

Celoten dokument v formatu .pdf