Razpisna dokumentacija za oddajo javnega naročila gradnje po odprtem postopku za izvedbo operacije ˝Rekonstrukcija LC 483 051 Goričak –meja RH, odsek Borak-Hrženjak˝

Naročnik: OBČINA ZAVRČ
Goričak 6, 2283 Zavrč
Številka: 430-00007/2011-004
Zaporedna številka JN: 1
Datum: 11. marec 2011

RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA GRADNJE PO ODPRTEM POSTOPKU

Za izvedbo operacije Rekonstrukcija LC 483 051 »Goričak –meja RH, odsek Borak-Hrženjak«

POSEBNO OBVESTILO: Obvezno si oglejte tudi povezavo Razpisna dokumentacija popravek za oddajo javnega naročila gradnje po odprtem postopku za izvedbo operacije Rekonstrukcije LC 483 051 Goričak-meja RH

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij« prednostne usmeritve »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško«. Nepovratna sredstva v deležu 85% so namenska sredstva Evropske unije, Evropskega sklada za regionalni razvoj , opredeljena v Operativnem programu krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojna prioriteta »Razvoj regij«, prednostna usmeritev »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško« ( na proračunski postavki SVLR št. 7618 Razvoj regij- prometna infrastruktura- EU-07-13), v deležu 15% pa namenska sredstva Proračuna Republike Slovenije ( na proračunski postavki SVLR št. 7625 Razvoj regij- prometna infrastruktura- 07- 13- slovenska udeležba). Z nepovratnimi sredstvi bo sofinancirana del javnih izdatkov za upravičene stroške operacije. Vse neupravičene stroške bo financirala Občina Zavrč.

I. POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Naročnik: OBČINA ZAVRČ, Goričak 6, 2283 Zavrč, ki jo zastopa župan Miran VUK ( v nadaljevanju: naročnik), je na Portalu javnih naročil z dne 11.3. 2011 pod oznako objave JN2369/2011, objavila javni razpis po odprtem postopku v skladu s 25. členom ZJN-2, ZJN-2A in ZJN-2B, za predmet javnega razpisa- izvedbo operacije Rekonstrukcija LC 483 051 »Goričak –meja RH, odsek Borak-Hrženjak«

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij« prednostne usmeritve »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško«.

Nepovratna sredstva v deležu 85% so namenska sredstva Evropske unije, Evropskega sklada za regionalni razvoj , opredeljena v Operativnem programu krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojna prioriteta »Razvoj regij«, prednostna usmeritev »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško« ( na proračunski postavki SVLR št. 7618 Razvoj regij- prometna infrastruktura- EU-07-13), v deležu 15% pa namenska sredstva Proračuna Republike Slovenije ( na proračunski postavki SVLR št. 7625 Razvoj regij- prometna infrastruktura- 07- 13- slovenska udeležba). Z nepovratnimi sredstvi bo sofinancirana del javnih izdatkov za upravičene stroške operacije. Vse neupravičene stroške bo financirala Občina Zavrč.Vabimo vas, da podate Vašo ponudbo na ta javni razpis v skladu z navodili za izdelavo ponudbe.Kontaktni osebi s strani naročnika sta: Irena Horvat Rimele in Danica Bratuša

Na podlagi Zakona o javnih naročilih ( Uradni list RS, št. 128/2006, 16/2008- ZJN-2A in 19/2010- ZJN-2B, v nadaljevanju ZJN-2B) naročnik vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo ponudbo za izvedbo operacije Rekonstrukcija LC 483 051 »Goričak –meja RH, odsek Borak-Hrženjak« na podlagi javnega razpisa za oddajo javnega naročila.

  • Predvideni podpis pogodbe: 20.5.2011
  • Pričetek izvajanja del: takoj po podpisu pogodbe
  • Rok za dokončanje izvedbe : 31.07.2011
  • Ocenjena vrednost del: 332.424,00€ z DDV.

Izvedba rekonstrukcije se bo obračunavala po »cena na enoto mere«. Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki naročijo oz. osebno prevzamejo vsak delovni dan med 8. in 13. uro na naslovu: Občina Zavrč, Goričak 6, 2283 Zavrč ali na spletni strani http://www.zavrc.si. Naročnik poziva potencialne ponudnike, ki so prevzeli razpisno dokumentacijo, da do 7.04.2011 do 12. ure, predložijo svojo ponudbo na naslov: Občina Zavrč, Goričak 6, 2283 Zavrč. Ponudba mora biti sestavljena v skladu z razpisno dokumentacijo ter mora izpolnjevati vse zahteve naročnika, določene z javnim razpisom. Razpisne dokumentacije ni dopustno kakorkoli spreminjati. Rok veljavnosti ( opcija) ponudbe mora biti do 31.07.2011. Ponudnik prevzema vse stroške, vezane na izdelavo oziroma predložitev ponudbe. Naročnik teh stroškov ne krije v nobenem primeru, ne glede na izid oddaje javnega naročila. Ponudnik odda ponudbo v zapečatenem ovitku z jasno oznako in napisom: » PONUDBA- NE ODPIRAJ«, z navedbo predmeta javnega naročila : Rekonstrukcija LC 483 051 »Goričak –meja RH, odsek Borak-Hrženjak«.

Na hrbtni strani pošiljke mora biti naveden polni naslov ponudnika. Vse prepozno predložene ponudbe bo naročnik neodprte vrnil ponudnikom ( tretji odstavek 73. člena ZJN-2, ZJN-2A, ZJN-2B). Če na ovojnici ponudbe ne bo naslova, bo neodprta ponudba uničena po končanem postopku javnega naročanja. Naročnik si pridržuje pravico, da dela ne odda oziroma jih odda v zmanjšanem obsegu v odvisnosti od zagotovljenih sredstev v proračunu.

Javno odpiranje ponudb bo v prostorih OBČINE ZAVRČ, Goričak 6, 2283 Zavrč v sejni sobi, dne 7.04.2011 ob 13. uri.

Strokovna komisija, ki jo imenuje naročnik, bo opravila odpiranje ponudb ne glede na to, ali so pooblaščeni predstavniki ponudnikov navzoči ali ne. Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred začetkom javnega odpiranja strokovni komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju. Strokovna komisija naročnika bo o postopku odpiranja ponudb vodila zapisnik. Zapisnik bodo podpisali prisotni člani komisije ter prisotni pooblaščeni predstavniki ponudnikov. Kopija zapisnika o odpiranju ponudb bo izročena vsem prisotnim pooblaščenim predstavnikom ponudnikom. Izvod zapisnika o odpiranju ponudb bo naročnik po pošti v 3 dneh od odpiranja ponudb poslal ponudnikom, ki so oddali ponudbe, javnega odpiranja pa se niso udeležili.

S spoštovanjem!

Predstojnik naročnika
župan, Miran VUK l.r.