Sklep o lepljenju in nameščanju plakatov z volilno propagandnimi sporočili

Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS št. 41/07 in 103/07 – Zpol-D) ter 15. Člena Statuta Občine Zavrč (Uradni list RS št. 64/99 in 98/2004) je občinski svet Občine Zavrč na 38 redni seji dne 04. avgusta 2010 sprejel

Sklep o lepljenju in nameščanju plakatov z volilno propagandnimi sporočili

1.

Organizatorjem volilne kampanje je dovoljeno lepljenje in nameščanje plakatov z volilno propagandnimi sporočili za redne volitve v občinski svet in redne volitve županov na krajevno običajen način ter na oglasnih deskah občine Zavrč.

2.

Lepljenje in nameščanje plakatov izvajajo organizatorji volilne kampanje s soglasjem lastnika stavbe ali zemljišča.

Številka:

Datum; 04. avgust 2010

Občina Zavrč

Župan
Miran VUK l.r.