Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje P24-R1 Zavrč

Na podlagi 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 ZVO-1B, 108/09) in 29. člena Statuta Občine Zavrč (Uradni list RS, št. 64/99, 98/04) Občina Zavrč objavlja

JAVNO NAZNANILO

o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja P24-R1 Zavrč (območje športa in rekreacije)

1.

Javno se razgrne dopolnjeni osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja P24-R1 Zavrč (območje športa in rekreacije) (v nadaljnjem besedilu: podrobni načrt), ki ga je pod številko 17013/10-OPPN/GK izdelala družba TMD Invest, d.o.o., Ptuj.

2.

Območje podrobnega načrta obsega površino, ki jo tvorijo zemljišča s parcelnimi številkami: 122/1, 122/3, 122/4, 122/5, 122/6, 125/1, 125/2, 126/1, 126/2, 126/3, 174/11, 176/3, vse k.o. Zavrč. Površina celotnega območja P24-R1, povzeta po prostorskem planu, meri 2,34 ha.

Na območju podrobnega načrta je predvidena izgradnja nogometnega igrišča standardnih mer, pomožnega igrišča, tribune za gledalce, dvoetažnega objekta s slačilnicami, garderobami in drugimi pomožnimi prostori, dovozne poti do objekta, igrišč in predvidene čistilne naprave, ustreznega števila parkirišč za osebna vozila in ločeno za potrebe urgence, nočnih reflektorjev (predvidena višina je do 27 m) ter ograje. Območje bo opremljeno z vsemi potrebnimi priključki na gospodarsko javno infrastrukturo; predvidena je tudi fotovoltaična centrala. Pozidava je usklajena z investitorji oziroma lastniki.

3.

Javna razgrnitev podrobnega načrta bo v času od ponedeljka, 19.7.2010, do vključno srede, 18.8.2010, v prostorih Občine Zavrč (sejna soba).

4.

V času javne razgrnitve bo javna obravnava podrobnega načrta izvedena v sredo, 28.7. 2010, ob 16. uri, na sedežu Občine Zavrč.

5.

V času javne razgrnitve lahko vsi zainteresirani podajo pisne pripombe in predloge k razgrnjenemu podrobnemu načrtu na naslov Skupna občinska uprava občin v Spodnjem Podravju, Mestni trg 1, 2250 Ptuj, ali pa jih na razgrnitvenem mestu vpišejo v knjigo pripomb. Rok za dajanje pripomb poteče s potekom javne razgrnitve.

6.

Javno naznanilo so objavi v časopisu Štajerski tednik Ptuj in na spletni strani občine Zavrč (www.zavrc.si).

Številka 3505-20/2009

Datum 7.7.2010

Župan Občine Zavrč

Miran VUK