Vabilo k oddaji ponudbe za oddajo naročila ˝Odstranitev obstoječega in gradnjo novega objekta˝

Številka: 430-00017/2009-001

Datum: 28.08.2009

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Naročnik: OBČINA ZAVRČ

Zavrč 11, 2283 Zavrč

ki jo zastopa župan Miran VUK ( v nadaljevanju: naročnik)

Vas vabi k predložitvi ponudb za oddajo naročila: » Odstranitev obstoječega in gradnjo novega objekta« po odprtem postopku v skladu s 25. členom Zakona o javnem naročanju

( UL RS, št. 128/06 in 16/08).

1.1 Predmet javnega naročila

Predmet javnega naročila je » Odstranitev obstoječega in gradnja novega objekta«.

Javno naročilo je enovito.

Javno naročilo obsega:

1. odstranitev obstoječega objekta,

2. gradnjo novega objekta, ki obsega:

– gradbena dela,

– obrtniška dela,

– zunanja ureditev.

Podrobnejši opis predmeta javnega naročila in druge tehnične zahteve naročnika so določeni v tehničnih specifikacijah te razpisne dokumentacije.

Ponudnik mora predložiti ponudbo za celotno javno naročilo. Ponudnik lahko predloži samostojno ponudbo ali ponudbo skupine izvajalcev, kjer nastopa kot partner.

1.2 Rok izvajanja oziroma izvedbe pogodbe

I. Predvideni pričetek del: oktober 2009

V letu 2009 se odstrani obstoječi objekt in izvedejo dela do III. faze.

II. Predvideni rok dokončanja del: junij 2010

 

1.3 Kraj izvedbe

Kraj izvedbe: naselje Goričak.

Natančna lokacija je navedena v tehničnih pogojih.

1.4 Objave

Objava javnega naročila na Portalu javnih naročil po odprtem postopku. Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije.

1.5 Predložitev ponudb

Ponudbe morajo biti predložene do 28.09.2009 do 12.00 ure na naslov: Občina Zavrč, Zavrč 11, 2283 Zavrč, priporočeno po pošti ali osebno v sprejemni pisarni Občine Zavrč, Zavrč 11, 2283 Zavrč.

Ponudbe morajo biti zapečatene. Na ovojnici mora biti na prvi strani napisano: » Ne odpiraj- ponudba za odstranitev in gradnjo novega objekta«.

Vse prepozno predložene ponudbe bo naročnik neodprte vrnil ponudnikom ( tretji odstavek 73. člena ZJN-2, ZJN-2A). Če na ovojnici ponudbe ne bo naslova, bo neodprta ponudba uničena po končanem postopku javnega naročanja.

Naročnik si pridržuje pravico, da dela ne odda oziroma jih odda v zmanjšanem obsegu v odvisnosti od zagotovljenih sredstev v proračunu.

1.6 Odpiranje ponudb

Odpiranje ponudb bo 28.09.2009 ob 14.00 uri v sejni sobi Občine Zavrč, Zavrč 11, 2283 Zavrč.

Strokovna komisija, ki jo imenuje naročnik, bo opravila odpiranje ponudb ne glede na to, ali so pooblaščeni predstavniki ponudnikov navzoči ali ne. Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred začetkom javnega odpiranja strokovni komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.

Strokovna komisija naročnika bo o postopku odpiranja ponudb vodila zapisnik. Zapisnik bodo podpisali prisotni člani komisije ter prisotni pooblaščeni predstavniki ponudnikov.

Kopija zapisnika o odpiranju ponudb bo izročena vsem prisotnim pooblaščenim predstavnikom ponudnikom. Izvod zapisnika o odpiranju ponudb bo naročnik po pošti v 3 dneh od odpiranja ponudb poslal ponudnikom, ki so oddali ponudbe, javnega odpiranja pa se niso udeležili.

S spoštovanjem!

NAROČNIK

OBČINA ZAVRČ

Miran VUK, župan

Povezava na kompletno razpisno dokumentacijo