Razpis za podelitev občinskih priznanj v letu 2009

Priloge razpisa:

Razpisna dokumentacija .doc formatu

OBČINA ZAVRČ

Komisija za mandatna vprašanja,volitve in imenovanja

Na podlagi 8. člena Odloka o priznanjih Občine Zavrč, ki ga je občinski svet Občine Zavrč sprejel na 23. redni seji dne 28.05.2009, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja objavlja

RAZPIS ZA PODELITEV OBČINSKIH PRIZNANJ:

naziv častni občan Občine Zavrč, plaketo Občine Zavrč in priznanje Občine Zavrč.

I.

Občina Zavrč podeljuje priznanje:

1. Naziv častni občan Občine Zavrč se podeli posamezniku (občanu, državljanu ali tujemu državljanu), ki ima posebne zasluge na družbenem, ekonomskem, znanstvenem, kulturnem, razvojnem, športnem ali drugem področju in je s svojim delovanjem na poseben način prispeval k položaju in slovesu občine v državi ali izven nje.

2. Plaketa Občine Zavrč se podeljuje organizacijam in posameznikom ob jubilejih, pomembnih obiskih posameznikov in delegacij in drugih pomembnih priložnostih.

3. Priznanja občine Zavrč se podeljujejo posameznikom ali pravnim osebam za izredno uspešno delovanje na vseh področjih družbenega dela.

Komisija razpisuje naslednjo število priznanj: pod 1) en naziv, pod 2) največ dve, pod 3) največ tri

II.

Priznanja Občine Zavrč so najvišja priznanja občine za dosežke, ki prispevajo k boljšemu, kvalitetnejšemu in polnejšemu življenju občanov in imajo pomen za razvoj in ugled občine na področju gospodarstva, znanosti, umetnosti, kulture , športa ter humanitarnih in drugih dejavnosti.

III.

Priznanja so lahko podeljena posameznikom, skupinam, organizacijam in skupnostim, podjetjem, društvom, zavodom in drugim pravnim osebam.

IV.

Pobudo oziroma predlog za podelitev priznanj lahko podajo občani, občinski svet, župan, društva, podjetja, zavodi, odbori občinskega sveta, druge organizacije in skupnosti ter politične stranke.

Pobuda oziroma predlog mora biti v pisni obliki in mora vsebovati poleg natančnih podatkov o kandidatu ustrezno obrazložitev ter navedbo, za katero priznanje se predlaga.

V.

Pobude oziroma predloge za podelitev občinskih priznanj je potrebno poslati Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Zavrč, Zavrč 11, 2283 Zavrč, najkasneje do 08.07.2009.

Priznanja bodo podeljena ob občinskem prazniku.

OBČINA ZAVRČ

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja