Sklep lepljenju in nameščanju plakatov z volilno propagandnimi sporočili

Zavrč, 6. april 2009

Šifra: 032-01-4/02-6-09

Na osnovi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS št. 41/07, 105/08-odločba US in 103/07-ZPolS-D) je občinski svet občine Zavrč na 6. korespodenčni seji dne 6. aprila 2009 sprejel

SKLEP

O lepljenju in nameščanju plakatov z volilno propagandnimi sporočili

1.

Organizatorjem volilne kampanje je dovoljeno lepljenje in nameščanje plakatov z volilno propagandnimi sporočili za volitve poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament na krajevno običajen način ter na oglasnih deskah občine Zavrč.

2.

Lepljenje in nameščanje plakatov izvajajo organizatorji volilne kampanje s soglasjem lastnika stavbe ali zemljišča

Župan občine Zavrč:

Miran VUK