Razpisna dokumentacija za oddajo javnega naročila za izvedbo gradnje po odprtem postopku: Predmet javnega naročila » Preplastitev LC 483010 Zavrč- Turški Vrh«

PRILOGE RAZPISA

Kompletna popisna dokumentacija v .pdf formatu

Kompletna popisna dokumentacija v .doc formatu

 

Naročnik: OBČINA ZAVRČ

Zavrč 11, 2283 Zavrč

Številka: 430-10/2009-3

Zaporedna številka JN: 1

Datum: 23. april 2009

RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA ZA IZVEDBO GRADNJE PO ODPRTEM POSTOPKU

Predmet javnega naročila » Preplastitev LC 483010 Zavrč- Turški Vrh«

Operacijo delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško«, v okviru operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »razvoj regij«.

V skladu s 4. členom Pogodbe med Službo Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, so nepovratna sredstva v deležu 85% namenska sredstva Evropske unije, Evropskega sklada za regionalni razvoj , opredeljena v Operativnem programu krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojna prioriteta »Razvoj regij«, prednostna usmeritev »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško« ( na proračunski postavki SVLR št. 7618 Razvoj regij- prometna infrastruktura- EU-07-13), v deležu 15% pa namenska sredstva Proračuna Republike Slovenije ( na proračunski postavki SVLR št. 7625 Razvoj regij- prometna infrastruktura- 07- 13- slovenska udeležba). Z njimi se lahko sofinancira največ 100% celotnih upravičenih javnih izdatkov operacije za upravičene stroške operacije.

Vse neupravičene stroške bo financirala Občina Zavrč.

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Naročnik: OBČINA ZAVRČ

Zavrč 11, 2283 Zavrč

ki jo zastopa župan Miran VUK ( v nadaljevanju: naročnik)

Vas vabi k predložitvi ponudb za oddajo naročila: » Preplastitev LC 483010 Zavrč- Turški Vrh« po odprtem postopku v skladu s 25. členom Zakona o javnem naročanju ( UL RS, št. 128/06 in 16/08).

Operacijo delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško«.

V skladu s 4. členom Pogodbe med Službo Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, so nepovratna sredstva v deležu 85% namenska sredstva Evropske unije, Evropskega sklada za regionalni razvoj , opredeljena v Operativnem programu krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojna prioriteta »Razvoj regij«, prednostna usmeritev »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško« ( na proračunski postavki SVLR št. 7618 Razvoj regij- prometna infrastruktura- EU-07-13), v deležu 15% pa namenska sredstva Proračuna Republike Slovenije ( na proračunski postavki SVLR št. 7625 Razvoj regij- prometna infrastruktura- 07- 13- slovenska udeležba). Z njimi se lahko sofinancira največ 100% celotnih upravičenih javnih izdatkov operacije za upravičene stroške operacije.

Vse neupravičene stroške bo financirala Občina Zavrč.

1.1 Predmet javnega naročila

Predmet javnega naročila je » Preplastitev LC 483 Zavrč- Turški Vrh«.

Javno naročilo je enovito.

Javno naročilo obsega:

1. obnovo mostov,

2. preplastitev LC 483010, ki obsega:

– preddela,

– spodnji ustroj-zemeljska dela,

– zgornji ustroj,

– odvodnjavanje,

– prometno ureditev in zaključna dela.

Podrobnejši opis predmeta javnega naročila in druge tehnične zahteve naročnika so določeni v tehničnih specifikacijah te razpisne dokumentacije.

Ponudnik mora predložiti ponudbo za celotno javno naročilo. Ponudnik lahko predloži samostojno ponudbo ali ponudbo skupine izvajalcev, kjer nastopa kot partner.

1.2 Rok izvajanja oziroma izvedbe pogodbe

Rok izvedbe preplastitve:

I. predvideni pričetek del: junij 2009

V letu 2009 se morajo izvesti naslednja dela, ki morajo biti zaključena najpozneje do konca julija 2009:

– Obnova obstoječih mostov v višini 10%,

V letu 2010 se morajo izvesti naslednja dela, ki morajo biti zaključena najpozneje do konca meseca julija 2010:

– obnova obstoječih mostov v višini 90%,

– spodnji ustroj-zemeljska dela v višini 100%,

– zgornji ustroj v višini 100%,

– odvodnjavanje v višini 100%,

– prometna ureditev in zaključna dela v višini 100%.

Predvideni zaključek del je julij 2010.

V kolikor bo s strani Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko odobren prenos sredstev sofinanciranja iz leta 2010 v leto 2009, se bodo morala vsa dela izvesti v letu 2009. Zaradi spremembe terminskega plana dela se bo z izbranim izvajalcem sklenil aneks k osnovni pogodbi.

Na podlagi navedenega bo terminski plan naslednji:

I. predvideni pričetek del: junij 2009

II. predvideni zaključek del je 10.avgust 2009.

1.3 Kraj izvedbe

Kraj izvedbe: naselje Turški Vrh.

Natančna lokacija je navedena v tehničnih pogojih.

1.4 Objave

Objava javnega naročila na Portalu javnih naročil po odprtem postopku. Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije.

1.5 Predložitev ponudb

Ponudbe morajo biti predložene do 18.05.2009 do 9. ure na naslov: Občina Zavrč, Zavrč 11, 2283 Zavrč, priporočeno po pošti ali osebno v sprejemni pisarni Občine Zavrč, Zavrč 11, 2283 Zavrč.

Ponudbe morajo biti zapečatene. Na ovojnici mora biti na prvi strani napisano: » Ne odpiraj- ponudba za Preplastitev LC 483010 Zavrč- Turški Vrh«.

Vse prepozno predložene ponudbe bo naročnik neodprte vrnil ponudnikom ( tretji odstavek 73. člena ZJN-2, ZJN-2A). Če na ovojnici ponudbe ne bo naslova, bo neodprta ponudba uničena po končanem postopku javnega naročanja.

Naročnik si pridržuje pravico, da dela ne odda oziroma jih odda v zmanjšanem obsegu v odvisnosti od zagotovljenih sredstev v proračunu.

1.6 Odpiranje ponudb

Odpiranje ponudb bo 18.05.2008 ob 14. uri v sejni sobi Občine Zavrč, Zavrč 11, 2283 Zavrč.

Strokovna komisija, ki jo imenuje naročnik, bo opravila odpiranje ponudb ne glede na to, ali so pooblaščeni predstavniki ponudnikov navzoči ali ne. Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred začetkom javnega odpiranja strokovni komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.

Strokovna komisija naročnika bo o postopku odpiranja ponudb vodila zapisnik. Zapisnik bodo podpisali prisotni člani komisije ter prisotni pooblaščeni predstavniki ponudnikov.

Kopija zapisnika o odpiranju ponudb bo izročena vsem prisotnim pooblaščenim predstavnikom ponudnikom. Izvod zapisnika o odpiranju ponudb bo naročnik po pošti v 3 dneh od odpiranja ponudb poslal ponudnikom, ki so oddali ponudbe, javnega odpiranja pa se niso udeležili.

S spoštovanjem!

NAROČNIK

OBČINA ZAVRČ

Miran VUK, župan

2 NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

Operacijo delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško«.

V skladu s 4. členom Pogodbe med Službo Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, so nepovratna sredstva v deležu 85% namenska sredstva Evropske unije, Evropskega sklada za regionalni razvoj , opredeljena v Operativnem programu krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojna prioriteta »Razvoj regij«, prednostna usmeritev »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško« ( na proračunski postavki SVLR št. 7618 Razvoj regij- prometna infrastruktura- EU-07-13), v deležu 15% pa namenska sredstva Proračuna Republike Slovenije ( na proračunski postavki SVLR št. 7625 Razvoj regij- prometna infrastruktura- 07- 13- slovenska udeležba). Z njimi se lahko sofinancira največ 100% celotnih upravičenih javnih izdatkov operacije za upravičene stroške operacije.

Vse neupravičene stroške bo financirala Občina Zavrč.

2.1 Zakoni in drugi predpisi

Pri oddaji javnega naročila se bodo uporabljala določila naslednjih zakonov in predpisov:

Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06-ZJN-2 in 16/08- ZJN-2A),

Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 94/07-UPB5),

Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07-UPB1),

Zakon o izvrševanju proračuna RS za leti 2008 in 2009 (Uradni list RS, št. 114/07),

Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07),

Pravilnik o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov (Uradni list RS, št. 138/06).

2.2 Razpisna dokumentacija

2.2.1 Vsebina razpisne dokumentacije

 

Razpisna dokumentacija vsebuje naslednje dokumente:

 1. poglavje: Povabilo k oddaji ponudbe
 2. poglavje: Navodila ponudnikom
 3. poglavje: Razpisni obrazci in vzorci
 4. poglavje: Popisi del

Sestavni del dokumentacije so tudi Dodatki k razpisni dokumentaciji, izdani v skladu z 81. členom ZJN-2 in ZJN-2A in točko 2.2.3 teh navodil.

2.2.2 Pridobivanje dodatnih informacij

 

Ponudniki lahko v pisni ali elektronski obliki zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe. Vse dodatna vprašanja se posredujejo na naslov: Občina Zavrč, Zavrč 11, 2283 Zavrč ali na e-mail naslov obcina.zavrc@siol.net ali na telefaks ++38627610482 s pripisom:

»Pojasnila – javni razpis Preplastitev LC 483010 Zavrč- Turški Vrh«.

Zahtevo za pojasnila razpisne dokumentacije mora ponudnik posredovati pravočasno, da bo lahko naročnik pripravil in objavil odgovor najkasneje šest dni pred potekom roka za oddajo ponudb (drugi odstavek 81. člena ZJN-2).

Naročnik ne bo organiziral informativnega sestanka z zainteresiranimi ponudniki.

2.2.3 Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije

 

Naročnik sme v skladu z 81. členom ZJN-2 spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo. Tovrstne spremembe in dopolnitve bo naročnik izdal v obliki Dodatkov k razpisni dokumentaciji in jih objavil na način, ki velja za objavo odgovorov na vprašanja (2.2.2. točka razpisne dokumentacije). Vsak Dodatek k razpisni dokumentaciji postane sestavni del razpisne dokumentacije.

2.3 Priprava ponudbe

2.3.1 Jezik ponudbe

Ponudba in ostala dokumentacija, ki se nanaša na ponudbo, mora biti napisana v slovenskem jeziku. Tuji ponudniki jamčijo za pravilnost prevoda ponudbe v slovenski jezik. Morebitne napake v prevodu gredo izključno v breme ponudnika.

V tujem jeziku so lahko le prospektni material, licenčne pogodbe, licence in podobno, ki dodatno pojasnjuje ponudbo. Naročnik si pridržuje pravico, da od ponudnika naknadno zahteva prevod takega materiala, katerega je ponudnik dolžan dostaviti v roku, ki ga bo naročnik določil glede na obseg gradiva, ki ga bo treba prevesti.

2.3.2 Sestavni deli ponudbe

 

Ponudba vsebuje naslednje dokumente:

 1. Ponudba (OBR-1)
 2. Podatki o ponudniku (OBR-2)
 3. Izjava o izpolnjevanju pogojev (OBR-3)
 4. Priloga k izjavi (OBR-4)
 5. Izjava za pridobitev osebnih podatkov (OBR-5)
 6. Garancijo za resnost ponudbe (OBR-6)
 7. Vzorec garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (OBR-7)
 8. Vzorec garancije za odpravo napak v garancijski dobi (OBR-8)
 9. Vzorec pogodbe (OBR-9)
 10. Obrazec predračuna (OBR-10)
 11. Popis del (OBR-11)
 12. Cenik kalkulativnih elementov (priloga 1)
 13. Dokazilo o zavarovanju svoje odgovornosti za škodo (priloga 2)
 14. Terminski plan izvedbe (priloga 3)

Če ponudbo predloži skupina izvajalcev, je potrebno priložiti kopijo sporazuma ali pogodbe med partnerji skupine izvajalcev in kopije ostalih dokumentov v zvezi s takim sporazumom.

Tuji ponudnik, ki nastopa samostojno ali kot partner v skupini izvajalcev, mora ob zgoraj navedenih dokumentih predložiti še:

– Pisno izjavo pooblaščene osebe ponudnika, s katero potrjuje, da je ponudnik seznanjen s predpisi, veljavnimi v Republiki Sloveniji. Ponudnik mora spoštovati veljavne zakone RS in priznati veljavnost pravnega reda RS, vezano na izvedbo razpisanega javnega naročila.

– Potrdilo pristojnega organa, da niso nastopila dejstva in okoliščine iz prvega odstavka 42. člena ZJN-2 in ZJN-2A.

Če v državi, kjer ima sedež tuji ponudnik ali podizvajalec, noben organ ne izda zahtevanega potrdila, se predloži lastna izjava, overjena na sodišču, pri notarju ali drugem pristojnem upravnem organu, ki izkazuje in potrjuje zahtevano dejstvo. Izjava mora biti predložena v overjenem prevodu v slovenski jezik.

2.3.3 Oblika ponudbe

 

Ponudnik vpiše zahtevane podatke v obrazce, ki so sestavni del razpisne dokumentacije ter priloži zahtevana dokazila o izpolnjevanju pogojev. Ponudba mora biti podana na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, ali po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika.

Zaradi preglednosti ponudbe je zaželjeno:

– da so sestavni deli ponudbene dokumentacije zloženi po vrstnem redu, kot sledi iz točke 2.3.2. teh navodil,

– da so sestavni deli ponudbene dokumentacije ločeni s pregradnim kartonom,

– da so vsi dokumenti, predloženi v ponudbi, zvezani z dovolj dolgo vrvico, ki omogoča listanje dokumentov, in zapečateni tako, da posameznih listov oziroma prilog ni mogoče naknadno vložiti, odstraniti ali zamenjati brez vidne poškodbe listov oz. pečata.

Ponudnik predloži ponudbo v originalu v zapečateni ali zaprti ovojnici tako, da je na odpiranju možno preveriti, ali je zaprta tako, kot je bila predana.

Ponudnik prevzema vse stroške, vezane na pripravo, izdelavo in predložitev ponudbe.

2.3.4 Ponudbena cena

 

Cene v ponudbi morajo biti izražene v EUR in morajo vključevati vse stroške izvajalca, ki so potrebni za izvedbo naročila (davki, morebitne carine, transportni in zavarovalni stroški, skladiščenje, prevozi oseb in materiala, dnevnice, kilometrina, testiranja na sedežu ponudnika,

naročnika ali zunanjih izvajalcih, morebitna dovoljenja, takse, prevajanje, svetovanja, materiali, predelave in podobno). Zneski v EUR se zaokrožijo na dve decimalki.

Naknadno naročnik ne bo priznaval nobenih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeno ceno.

Ponudnik izpolni s cenami vse pozicije, podane v ponudbenem predračunu. Cene iz ponudbenega predračuna so fiksne po enoti mere do zaključka izvedbe predmeta naročila, če v pogodbi ni določeno drugače.

Davek na dodatno vrednost in popust morata biti prikazana posebej, v skladu z obrazcem ponudbenega predračuna, in nato zajeta v ponudbeni ceni v obrazcu ponudbe. Ponudbena cena je fiksna do zaključka izvedbe predmeta naročila.

2.3.5 Dodatne nabave, gradnje ali storitve

 

Naročnik lahko sklene po postopku s pogajanji pogodbo ali dodatek k pogodbi za dodatne dobave, gradnje ali storitve skladno s 12. členom pogodbe.

2.3.6 Označitev zaupnih podatkov

 

Ponudnik mora v svoji ponudbi označiti tiste podatke, ki pomenijo poslovno skrivnost. Pri tem mora upoštevati določbe 22. člena ZJN-2 in ZJN-2A.

2.3.7 Veljavnost ponudbe

 

Ponudbe brez kakršnih koli popravkov in dopolnitev, razen v primerih iz 78. člena ZJN-2 in ZJN-2A ostanejo v veljavi najmanj 90 dni po skrajnem roku za predložitev ponudb.

2.3.8 Zahtevana finančna zavarovanja

 

V postopku izvedbe javnega naročila so zahtevane bančne garancije: za resnost ponudbe, za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in za odpravo napak v garancijski dobi.

Kot zavarovanje za resnost ponudbe ponudnik predloži v predmetnem javnem naročilu bančno garancijo. Vrednost garancije za resnost ponudbe za predmetno javno naročilo znaša v višini 10% ponudbene vrednosti.

Garancija za resnost ponudbe mora biti v veljavi najmanj 90 dni po skrajnem roku za predložitev ponudb.

Vsebina garancije mora biti skladna z vzorcem bančne garancije iz te razpisne dokumentacije. Vsako ponudbo, ki ne vsebuje po vsebini sprejemljive garancije za resnost ponudbe, bo naročnik zavrnil kot nepravilno.

Naročnik lahko unovči garancijo za resnost ponudbe:

– če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi ali

– če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe, ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami teh navodil ponudnikom, ali ne predloži ali zavrne predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu z določbami teh navodil in pogodbe.

Naročnik bo bančno garancijo za resnost ponudbe vrnil ponudnikom po sklenitvi pogodbe, če bodo to zahtevali.

Ponudnik mora ponudbi priložiti pisno izjavo, da bo v primeru, če bo izbran kot najugodnejši ponudnik, predložil bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % pogodbene vrednosti. Vzorec izjave je na priloženem vzorcu OBR-7.

Ponudnik mora ponudbi priložiti pisno izjavo, da bo v primeru, če bo izbran kot najugodnejši ponudnik, predložil bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi v višini 10 % pogodbene vrednosti. Vzorec izjave je na priloženem vzorcu OBR-8.

2.3.9 Variantna ponudba

 

Variantne ponudbe se ne bodo upoštevale.

2.4 Pogoji za sodelovanje

2.4.1 Dokazovanje osnovne sposobnosti za sodelovanje ( 42. člen ZJN-2 in ZJN-2a)

 

Na javnem razpisu lahko konkurira vsak ponudnik, ki je registriran za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja.

Naročnik bo izločil ponudnika, če ugotovi, da obstajajo okoliščine in dejstva iz prvega odstavka 42. člena ZJN-2 in ZJN-2A.

Naročnik bo prav tako izločil ponudbo, če ugotovi obstoj dejstva iz a) do f) tretjega dostavka 42. člena ZJN-2 in ZJN-2A.

Neobstoj okoliščin in dejstev iz prvega odstavka 42. člena in iz a) do f) točke tretjega dostavka 42. člena ZJN-2 in ZJN-2A potrdi ponudnik na izjavi- obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije in jo ponudnik potrdi z žigom in podpisom ter hkrati pooblasti naročnika, da sam preveri dejstva in okoliščine pri pristojnih organih. Če naročnik kljub prejetemu pooblastilu ne more pridobiti ustreznega potrdila pristojnega organa, mu mora tako potrdilo priskrbeti ponudnik v roku, ki mu ga bo določil naročnik, vendar ne več kot 10 dni od prejema naročnikove zahteve za predložitev potrdila.

 

2.4.2 Dokaz, ki izkazuje sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti ( 43. člen ZJN-2 in

ZJN-2A)

 

Ponudnik mora v obrazcu iz 3.1. točke navesti številko vpisa v sodni ali drugi register.

2.4.3 Dokazovanje ekonomske in finančne sposobnosti ( 44. člen ZJN-2 in ZJN-2A)

 

 1. Obrazec BON 1/P, potrjene računovodske izkaze, bilančne izvlečke, letna poročila in podobno za obdobje zadnjega poslovnega leta, ki odražajo finančno in ekonomsko stanje ponudnika. Letni promet ponudnika v zadnjem letu mora biti izkazan najmanj v 2,5-kratni višini vrednosti njegove ponudbe.
 2. Potrdilo o poslovanju na vseh odprtih transakcijskih računih ponudnika, iz katerih je razvidna kreditna sposobnost ponudnika.
 3. Izjavo, da je pravočasno in pravilno poravnal svoje zapadle poslovne obveznosti iz predhodnih postopkov javnega naročanja (šesti odstavek 44. člena ZJN-2 in ZJN-2A).
 4. Potrdilo pooblaščenega revizorja, izdanega skladno s 6. členom Odredbe o poslovanju proračunskih porabnikov (Uradni list RS, št. 71/99, 78/99 in 64/01), da ima poravnane do svojih podizvajalcev, dobaviteljev ali kooperantov vse svoje zapadle obveznosti. Potrdilo revizorja ne sme biti starejše od 15 dni pred dnevom oddaje ponudbe.

Potrdila iz točke 1. do 2. mora ponudnik predložiti, če jih naročnik zahteva v času ocenjevanja ponudb. V sami ponudbi ponudnik priloži potrdilo iz točke 4. in izpolni ustrezne izjave (OBR-1 in OBR-2).

Če se ponudnik sklicuje na finančne kapacitete drugih oseb, mora priložiti njihovo pisno izjavo, da so mu pripravljene financirati ali sofinancirati izvedbo javnega naročila, ne glede na to, da ne sodelujejo v postopku in/ali izvedbi pogodbe.

2.4.4 Dokazovanje tehnične in kadrovske sposobnosti ( 45. člen ZJN-2 in ZJN-2A)

 

1. Reference: ponudnik navede vsaj 3 reference za dela, ki jih je izvedel v zadnjih 3 letih in katerih vrednost je bila vsaj 1,5-krat večja od ponudbe . Naročnik bo priznal referenco, če so bile dobave, gradnje ali storitve, ki jih ponudnik navaja, zaključene ali prevzete v času predložitve ponudbe. Predmet, ki ga navaja, se mora nanašati na enak ali večji velikostni, cenovni in kakovostni red, kot je naročnikov. Ponudnik mora priložiti potrdila naročnikov storitev iz zasebnega sektorja, ki jih navaja, da je storitev po pogodbah opravil pravilno, kvalitetno in v dogovorjenih rokih.

2. Seznam strokovnega kadra, ki bo sodeloval pri izvedbi predmetnega naročila. Ponudnik v seznamu navede imena in priimke delavcev, ki bodo sodelovali pri izvedbi javnega naročila, z navedbo njihove strokovne izobrazbe in števila let delovnih izkušenj ter navede projekte, v katerih so sodelovali ter njihove naloge, ki so jih izvajali. Projekti morajo biti vezani na vsebino predmeta javnega naročila. Če ponudnik navaja delavce, ki so zaposleni pri drugem delodajalcu, mora predložiti za vsakega takega delavca tudi izjavo njegovega delodajalca, da se strinja s sodelovanjem v izvedbi javnega naročila.

3. Seznam vseh podizvajalcev, s katerimi ponudnik namerava izvesti predmetno javno naročilo. Ponudnik mora za podizvajalce predložiti enaka dokazila, ki so pogoj za sodelovanje, kot jih mora predložiti sam, in navesti, kateri del javnega naročila bodo izvedli in kolikšen delež javnega naročila v odstotku ali absolutni vrednosti bodo izvedli.

V primeru skupne ponudbe ali če ponudnik vključi podizvajalce, se referenčni projekti, kadrovska struktura in tehnična opremljenost seštevajo.

 

 

 

 

 

2.4.5 Skupna ponudba

 

Poleg dokazil, ki so navedena v točkah od 2.4.1. do 2.4.4., mora vsebovati skupna ponudba, ki jo predloži skupina dveh ali več izvajalcev kot partnerjev, še:

 1. Izjavo o skupnem nastopu in pravni akt o skupni izvedbi naročila, v primeru, da bodo izbrani v tem postopku. Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora natančno opredeliti naloge in odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila in nosilca izvedbe. Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. Pravne osebe naj navedejo imena oseb, ki bodo odgovorne za izvedbo predmetnega naročila za vsakega ponudnika posebej.
 2. Naročnik bo izpolnjevanje pogojev točke 2.4.1 in 2.4.2. ugotavljal skladno za vsakega izvajalca posamično. Za ugotavljanje sposobnosti iz točke 2.4.3. in 2.4.4. bo naročnik upošteval predložena dokazila oz. dokumente od katerega koli od izvajalca iz skupine.

2.5 Merila pri oddaji javnega naročila

Naročnik bo pri ocenjevanju ponudb najugodnejšega ponudnika izbral na podlagi merila- NAJNIŽJA CENA.

1. Končna vrednost ponudbe- NAJNIŽJA CENA- 100% merila za izbor ponudnika.

V skladu s 83. členom ZJN-2 bomo ponudnike, ki bodo izpolnjevali pogoje, v primeru neobičajnih cen, povabili k pogajanju.

2.6 Oddaja javnega naročila

Naročnik bo po opravljenem ocenjevanju ponudb izbral najugodnejšo ponudbo v skladu z merili iz 2.5 točke in sklenil pogodbo z izbranim ponudnikom.

Naročnik bo posredoval ponudnikom pisno odločitev o oddaji naročila, skladno s prvim odstavkom 79. člena ZJN-2 in ZJN-2A. Ponudnik lahko v petih dneh od prejema obvestila o oddaji naročila posreduje naročniku zahtevo po dodatni obrazložitvi odločitve o oddaji naročila. Naročnik mora v petih dneh od prejema pisne zahteve ponudniku posredovati dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila ali jo zavrniti.

2.7 Sklenitev pogodbe

Če v zakonitem roku ni vložen zahtevek za revizijo oziroma, ko je v primeru vloženega zahtevka za revizijo zaključen postopek za revizijo, bo naročnik pisno obvestil uspešnega ponudnika, da je njegova ponudba sprejeta in ponudniku poslal ustrezno izpolnjeno pogodbo v podpis in sicer v obliki in vsebini, kot je določena v tej razpisni dokumentaciji.

Uspešni ponudnik mora najkasneje v roku 10 dni po prejemu pogodbe le-to podpisati in jo vrniti naročniku. Če se ponudnik v tem roku ne odzove na podpis pogodbe, se šteje, da je odstopil od ponudbe. Naročnik bo v tem primeru unovčil garancijo za resnost ponudbe.

2.8 Preklic javnega naročila

Naročnik si pridržuje pravico, da dela ne odda oziroma jih odda v zmanjšanem obsegu v odvisnosti od zagotovljenih sredstev v proračunu.

Naročnik ne odgovarja za škodo, ki bi utegnila nastati izbranemu ponudniku zaradi dejstva, da pogodba ne bi bila sklenjena.

2.9 Revizija postopka

Zahtevek za revizijo lahko vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ji je bila ali bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila.

Zahtevek za revizijo se lahko vloži v vseh fazah postopka, zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil in Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja, ne določata drugače. Po odločitvi o dodelitvi naročila je rok za vložitev zahtevka za revizijo deset dni od prejema obvestila o oddaji naročila. Ponudnik lahko vloži zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave ali/in razpisno dokumentacijo, v desetih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu oz. dostopnosti razpisne dokumentacije. Vlagatelj mora vložiti zahtevek za revizijo pri naročniku. Zahtevek za revizijo mora biti obrazložen, priloženo mora biti dokazilo o poravnani taksi.

S kopijo zahtevka za revizijo vlagatelj obvesti tudi ministrstvo, pristojno za finance. Zahtevek za revizijo se vloži v skladu z določbami Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 94/07-UPB5).

Svojo odločitev v zvezi z zahtevkom za revizijo mora naročnik sprejeti v roku 15 dni od prejema zahtevka.

2.10 Ugotavljanje izpolnjevanja pogojev in sposobnosti ponudnikov

V obrazec ponudnik vpiše svojo izjavo glede izpolnjevanja pogojev, določenih v 2.4. točki navodil. Če mora za dokazovanje dejstev in okoliščin predložiti posebno potrdilo ali drugo listino, je to posebej zapisano v ustreznih določbah točk.

IZJAVA JE OBVEZEN SESTAVNI DEL PONUDBE.

2.11 Ostali pogoji, opozorila in pravice

1. Naročnik opozarja ponudnika,

– da v času razpisa ne sme pričenjati ali izvajati dejanj, ki bi vnaprej določila izbiro določene ponudbe,

– da v času od izbire ponudnika do pričetka veljavnosti pogodbe ne sme pričenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali ne bi bila izpolnjena

– da v primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme pričenjati ali izvajati postopkov,

ki bi oteževale razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali ki bi vplivali na nepristranskost revizijske komisije,

– kakršnokoli posredovanje ponudnika pri naročniku in vplivanje nanj med postopkom pregledovanja, obrazložitve, ocenjevanja in primerjave ponudb ter pri odločanju glede sklenitve pogodbe lahko ima za posledico zavrnitev ponudbe.

2. Ob oddaji del najugodnejšemu ponudniku si naročnik pridržuje pravico spremeniti obseg

del skladno z razpoložljivimi sredstvi, pri čemer izbrani ponudnik nima pravice do kakršnih

koli zahtevkov iz naslova neoddanega dela javnega naročila.

3. Ponudnik prav tako ne bo mogel uveljavljati naknadnih podražitev iz naslova nepopolne ali

neustrezne razpisne dokumentacije za tiste dele izvedbe javnega naročila, ki v razpisni

dokumentaciji niso bili ustrezno opredeljeni, pa bi jih glede na predmet javnega naročila in

na celotno dokumentacijo ponudnik lahko predvidel.

4. Naročnik si pridržuje pravico zavrniti vse ponudbe, v tem primeru bo postopal v skladu z

80. členom ZJN-2 in ZJN-2A. V primeru zavrnitve vseh ponudb ponudniki nimajo pravice

do povrnitve stroškov za izdelavo ponudbe.

5. V primeru, da ponudnik pri izvedbi javnega naročila nastopa s podizvajalcem oz.

poslovnim partnerjem in le-tega zamenja, mora pred tem od naročnika pridobiti pisno

soglasje o zamenjavi podizvajalca oziroma poslovnega partnerja.

6. Ponudnik bo vse podatke iz razpisne dokumentacije varoval kot poslovno skrivnost.

7. V skladu z Odredbo o finančnem poslovanju proračunskih uporabnikov (Ur.l. RS št. 71/99,

78/99 in 64/01) se bo izbrani izvajalec del, kot prevzemnik javnega naročila, s pogodbo

obvezal:

– da bo odstopil svoje terjatve do naročnika v korist dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov za izkazane in potrjene terjatve dobaviteljev, podizvajalcev in kooperantov do izvajalca del;

– da bo uporabljal za poplačevanje obveznosti do svojih dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov enake roke plačil, kot so določeni v pogodbi z naročnikom o prevzemu del javnega naročila,

– da bo priznal, obračunal in plačal svojim dobaviteljem blaga, podizvajalcem in kooperantom zapadle obveznosti in zakonite zamudne obveznosti po izstavljenih računih za opravljene storitve podizvajalcev in kooperantov oz. za dobavljeno blago dobaviteljev blaga.