14. seja Občinskega sveta Občine Zavrč, 11.06.2008

clip_image002

OBČINA ZAVRČ

Zavrč 11, 2283 Zavrč

Telefon: /02/ 761 04 82, Telefax: /02/ 761 04 83

e-mail: obcina.zavrc@siol.net

Šifra: 032-01-1/07-14

Datum: 11. junij 2008

Z A P I S N I K

14. seje Občinskega sveta Občine Zavrč, ki je bila v sredo 11. junija 2008 s pričetkom ob 19,00 uri v sejni sobi Občine, Zavrč .

zapisnik v .pdf formatu

Sejo sveta je na osnovi 21. člena Poslovnika občinskega sveta (Uradni list RS št. 92/99, 118/04) sklical župan občine Zavrč g. Miran VUK .

V skladu s 26. členom Poslovnika občinskega sveta (Uradni list RS št. 92/99,118/04) je sejo občinskega sveta vodila podžupanja ga. Marta Bosilj, župan se je opravičil. Predsedujoča je ugotovila, da je na seji navzočih 7 članov občinskega sveta / Marta BOSILJ, Slavko KOKOT, Janko LORBEK, Dušan BRATUŠA, Peter VESENJAK, Franc KELC in Dušan ROJKO.

Na osnovi 28. člena Poslovnika občinskega sveta se ugotavlja, da je svet sklepčen. Zaradi navedenega je občinski svet lahko nadaljeval sejo.

Seji sveta so prisostvovali še naslednji vabljeni:

1. Irena Horvat Rimele, tajnica občinske uprave

2. Danica Bratuša

3. Mediji – Radio Tednik – Martin Ozmec

Predlog dnevnega reda za 14 sejo, ki ga je predlagal župan, so člani sveta prejeli z vabilom za 14. redno sejo.

DNEVNI RED:

Na podlagi 25. člena Poslovnika občinskega sveta občine Zavrč (Uradni list RS, št. 92/99, 118/04) je župan predlagal naslednji dnevni red:

1.) Predlog zapisnika 13. redne seje občinskega sveta z dne 10. april 2008

2.) Predlog zapisnika 3. korespondenčne seje

3.) Letno poročilo o delu za leto 2007 Knjižnice Ivana Potrča Ptuj

4.) Predinvesticijska zasnova in Investicijski program za gradnjo Osnovne šole dr. Ljudevita Pivka Ptuj

5.) Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice Ivana Potrča Ptuj

6.) Imenovanje predstavnikov Lokalne skupnosti v Svet Zavoda Osnovne šole Cirkulane – Zavrč

7.) Občinski praznik

8.) Dodatni oddelek vrtca v Zavrču

9.) Projekt: Portret fotografa Stojana Kerblerja ob njegovi 70. letnici

10.) Morebitni sklepi in predlogi

11.) Razno

Na seji so člani občinskega sveta predlagali naslednje dopolnitve dnevnega reda:

Dopolnitev dnevnega reda:

– Predlog zapisnika 4 korespodenčne seje z dne 26. maj 2008

– Posvetovalni referendum o območjih in imenih pokrajin v Sloveniji-dopis poslanske skupine SDS (Dušan Rojko)

– Banka cestnih podatkov (Danica Bratuša)

– Sodelovanje na ocenjevanju vin – sofinanciranje vinskih vzorcev (Slavko Kokot)

– Kako daleč je sanacija po neurju iz leta 2007

– Izobraževanje kmetov – tečaj za uporabo fitofermacevtskih sredstev

Člani občinskega sveta so soglasno potrdili predlagani in dopolnjeni dnevni red.

AD 1: Predlog zapisnika 13. redne seje občinskega sveta z dne 10. april 2008

Občinski svet Občine Zavrč brez pripomb potrdi zapisnik 13. redne seje.

Navzočih: 7 članov občinskega sveta

ZA: 7

PROTI: Nihče

SKLEP: Zapisnik 13. redne seje občinskega sveta se potrdi.

AD 2: Predlog zapisnika 3. korespondenčne seje

Občinski svet brez pripomb potrdi zapisnik 3. korespondenčne seje.

Navzočih: 7 članov občinskega sveta

ZA: 7

PROTI: Nihče

SKLEP: Občinski svet Občine Zavrč je potrdil zapisnik 3 korespodenčne seje z dne 18. april 2008.

AD 3: Letno poročilo o delu za leto 2007 Knjižnice Ivana Potrča Ptuj

Gradivo so člani Občinskega sveta prejeli v gradivo za sejo.

Sledi razprava med člani občinskega sveta.

Razpravljali so:

Franc Kelc: ocenjuje, da se je občinski svet odločil zelo dobro, ko smo zaprosili za obisk Bibliobusa v Zavrču, kar je razvidno iz evidence obiskov, vendar bi bilo dobro, če bi nam iz Knjižnice posredovali bolj točne podatke, koliko obiskov je na kateri lokaciji.

Marta Bosilj: pridružuje se mnenju predhodnika, na eni izmed prejšnjih sej smo že govorili in sprejeli sklep o tem, da se naj pripravi poročilo za vsako lokacijo posebej.

Navzočih: 7 članov občinskega sveta

ZA: 7

PROTI: Nihče

SKLEP: Občinski svet občine Zavrč predlaga, da se Knjižnici Ivana Potrča Ptuj pošlje dopis, s katerim zaprosimo za poročilo iz katerega bo razvidno število obiskov za posamezno lokacijo postajališča Bibliobusa.

AD 4: Predinvesticijska zasnova in Investicijski program za gradnjo Osnovne šole dr. Ljudevita Pivka Ptuj

Gradivo je bilo posredovano skupaj s sklicem seje.

Uvodno obrazložitev poda pod županja ga. Marta Bosilj. To točko smo že obravnavali na eni izmed prejšnjih sej, a zaradi nerazjasnjenih nekaterih vprašanj občinski svet ni sprejel nobenega sklepa. Za pojasnitev smo zaprosili OŠ dr. Ljudevita Pivka in prejeli odgovor, ki so ga člani občinskega sveta prejeli v gradivu. Nadalje obvesti občinski svet, o tem da so na sestanku pri županu bili predstavnik Mestne Občine Ptuj g. Vidovič in v.d. ravnateljica OŠ dr. Ljudevita Pivka ga. Emeršič. Na sestanku je bila prisotna tudi pod županja. Obiskala sta samo občine, ki do sedaj še niso sprejele sklepa o potrditvi Predinvesticijske zasnove in Investicijskega programa za gradnjo OŠ dr. Ljudevita Pivka.

Sledi razprava, razpravljali so:

– Janko Lorebek: meni, da bi zadevo morali potrditi in pristopiti k programu, saj do sedaj ni bilo jasno kdo je lastnik omenjene šole, komu in zakaj plačujemo najemnino. Sedaj so stvari veliko bolj jasne in misli, da lahko program potrdimo.

– Peter Vesenjak: je za to, da se predlog potrdi, vendar nikakor v predlaganem deležu sofinanciranja. Predlaga, da ga potrdimo v takšnem procentu kot je bila opravljena delitvena bilanca 1,9 je znašal delež naše občine.

– Dušan Rojko: sprašuje, kaj je za naš boljše? Da je naš delež po številu prebivalcev ali po številu otrok, ki obiskujejo OŠ dr. Ljudevita Pivka.

– Irena Horvat Rimele: pojasni, da je ugodnejše sigurno po številu prebivalcev, po takšnem ključu je tudi sedaj pripravljen delež sofinanciranja.

Franc Kelc: glede na to, da smo po deležu sofinanciranju v navedenem primeru v ugodnejšem položaju pred ostalimi in da je potrebno pristopiti k projektu, predlaga, da ga potrdimo.

Sledi glasovanje:

Navzočih: 7 članov občinskega sveta

ZA: 5 (Bratuša, Bosilj, Kokot, Lorbek, Kelc)

PROTI: 2 (Vesenjak, Rojko)

SKLEP: S katerim občinski svet Občine Zavrč potrjuje Predinvesticijko zasnovo in Investicijski program za gradnjo Osnovne šole dr. Ljudevita Pivka Ptuj.

AD 5: Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice Ivana Potrča Ptuj

Gradivo so člani občinskega sveta prejeli skupaj z vabilom za sejo.

Uvodno obrazložitev poda tajnica občinske uprave Irena Horvat Rimele. Občinski sveti občin ustanoviteljic javnega zavoda Knjižnice Ivana Potrča Ptuj smo osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Ivana Potrča Ptuj obravnavali v času od maja do oktobra 2006. V čim večji meri so pri spremembah upoštevani predlogi.

Odloka o spremembah in dopolnitvah javnega zavoda KIP je zakonsko usklajen in tajnica ga. Irena Horvat Rimele predlaga občinskemu svet, da ga v takšni obliki lahko potrdi.

Sledi razprava med člani občinskega sveta:

Navzočih: 7 članov občinskega sveta

ZA: 7

PROTI: NIHČE

SKLEP: s katerim Občinski svet Občine Zavrč potrjuje Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice Ivana Potrča Ptuj.

AD 6: Imenovanje predstavnikov Lokalne skupnosti v Svet Zavoda Osnovne šole Cirkulane – Zavrč

Gradivo k tej točki je bilo posredovano s sklicem današnje seje. Poročilo poda Peter Vesenjak:

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (UL. RS. Št. 16/07 UPB5) določa, da se v Svet šole imenujejo tudi predstavniki ustanovitelja. V našem primeru sta to dva predstavnika iz Občine Zavrč in dva predstavnika iz Občine Cirkulane. Predstavnika ustanovitelja imenuje občinski svet na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Člani Sveta zavoda so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni. Člani Sveta zavoda so lahko zaporedno imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat.

Glede na obvestilo OŠ Cirkulane-Zavrč št. 53/08 z dne 20.05. 2008, da sedanjim članom z začetkom julija 2008 izteče štiriletni mandat, mora vsaka lokalna skupnost imenovat nova dva predstavnika lokalne skupnosti v Svet zavoda.

Na podlagi navedenega, je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, na seji dne 11.06. 2008 soglasno sprejela sklep, da se občinskemu svetu Občine Zavrč, kot predstavnika ustanovitelja Občine Zavrč, za imenovanje v Svet zavod Osnovne šole Cirkulane-Zavrč predlagata naslednja predstavnika:

1. Peter VESENJAK, Turški Vrh 1/a, Zavrč

2. Franc KELC, Turški Vrh 31, Zavrč

Sledi razprava:

Razpravljali so:

Irena Horvat Rimele, pojasni, da je gospod Dušan Rojko v Svetu zavoda bil imenovan že dvakrat zaporedoma.

Marta Bosilj, zahvali se gospodu Dušanu Rojku za dosedanje delo v Svetu zavoda.

Predlog je dan na glasovanje:

Navzočih: 7 članov občinskega sveta

ZA: 7

PROTI: NIHČE

SKLEP: s katerim Občinski svet občine Zavrč imenuje v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Cirkulane-Zavrč za predstavnika ustanoviteljice:

1. Peter Vesenjak, Turški Vrh 1/a

2. Franc Kelc, Turški Vrh 31

Mandatna doba imenovanih v Svetu zavoda začne teči z dnem konstituiranja novo izvoljenega sveta zavoda.

AD 7: Občinski praznik

Uvodoma pod županja seznani prisotne, da bo osrednja prireditev ob občinskem prazniku v soboto 16. avgusta 2008. Člane občinskega sveta sprašuje kaj pričakujejo od praznika oz. kakšen program predlagajo.

Sledi razprava:

Janko Lorbek predlaga, da celotni koncept občinskega praznika pripravi odbor za družbene dejavnosti. Nadalje predlaga razširjeno svečano seja občinskega sveta na katero bi povabili predsednike vseh društev.

Peter Vesenjak, predlaga nogometno tekmo članov občinskega svet.

Marta Bosilj predlaga, da se občinska priznanja podelijo na osrednji prireditvi, priznanja društev bi se lahko podelila en večer prej na družabnem večeru društev.

Iz razprave se da razbrati, da občinski svet predlaga, naj se občinski praznik proslavi 15. in 16. avgusta. Za pripravo in realizacijo programa praznovanja naj poskrbi odbor za družbene zadeve. 15. avgust naj bo namenjen predstavitvi in srečanju članov vseh društev, ki se lahko imenuje Družabni večer društev v počastitev občinskega praznika. Za občinski svet je udeležba obvezna, lepo povabljena je tudi občinsko upravo. Dopis v katerem se bodo povabila društva k sodelovanju se naj pošljem vsem društvom. Naslednji dan to je 16. avgusta bo osrednja prireditev s kulturnim programom k sodelovanju se naj povabi Osnovna šola, ki bi lahko sodelovala s petimi pari folklorne skupine in s pevskim zborom. Na osrednji prireditvi bo podelitev občinskih priznanj.

AD 8: Dodatni oddelek vrtca v Zavrču

Obrazložitev poda podžupanja ga. Marta Bosilj. In sicer občinski svet obvesti o sestanku Komisije za sprejem otrok v vrtec, ki se je sestala 04.06. 2008. Obravnavali so petindvajset vlog, a prostih mest je le deset. Glede na polno zasedenost našega vrtca in veliko povpraševanje po varstvu apelira na občinski svet, da bo v bodoče potrebno razmišljati o odprtju dodatnega oddelka, s čemer soglaša celotni občinski svet.

AD 9: Projekt: Portret fotografa Stojana Kerblerja ob njegovi 70. letnici

Gradivo je bilo posredovano s sklicem seje.

Obrazložitev poda v kratkih besedah tajnica občinske uprave. Občinski svet potrdi predlog podžupana g. Petra Vesenjaka, ki predlaga, da glede na to da v proračunu sredstev ni končno odločitev poda župan.

Navzočih: 7 članov občinskega sveta

ZA: 7

PROTI: NIHČE

AD 10: Morebitni sklepi in predlogi

AD 10A: Predlog zapisnika 4 korespodenčne seje z dne 26. maj 2008

Brez pripomb občinski svet občine Zavrč potrdi zapisnik 4. korespodenčne seje z dne 26. maj 2008.

Navzočih: 7 članov občinskega sveta

ZA: 7

PROTI: nihče

AD 10B: Posvetovalni referendum o območjih in imenih pokrajin v Sloveniji-dopis poslanske skupine SDS (Dušan Rojko)

Član občinskega sveta g. Dušan Rojko v imenu stranke SDS seznani občinski svet s vsebino dopisa glede posvetovalnega referenduma o območjih in imenih pokrajin v Sloveniji.

Nadalje g. Rojko navaja, da je pomembnejše vprašanje od imena pokrajine prenos pristojnosti na pokrajine, če prav ni vseeno ime, saj smo Štajerci in na to moramo biti ponosni.

Ga. Marta Bosilj meni, da naši občani ne sledijo dovolj dobro medijem in sedaj ne vedo kako bi se na referendumu morali odločiti, njenemu mnenju se pridružuje tudi g. Peter Vesenjak.

Člani občinskega sveta menijo, da bi bilo smiselno naše občane na nek način obvestiti o tem kakšno mnenje ima občinski svet in bi se tudi oni lažje odločili na referendumu.

Občinska uprava, točneje Danica Bratuša bo preverila na kakšen način lahko obvestimo občane.

AD 10C: Banka cestnih podatkov (Danica Bratuša)

Uvodno obrazložitev poda Danica Bratuša. Gradivo so člani občinskega sveta prejeli s sklicem seje.

Vsako leto je potrebno do 15.07. na DRSC posredovati BCP, glede na to, da smo v fazi sprememb odloka o kategorizaciji občinskih cest, lahko do navedenega datuma posredujemo lanske podatke.

SKLEP: Občinski svet predlaga, da se do 15.07. 2008 na DRSC posredujejo podatki BCP iz lanskega obdobja.

Navzočih: 7 članov občinskega sveta

ZA: 7

PROTI: NIHČE

AD 10Č: Sodelovanje na ocenjevanju vin – sofinanciranje vinskih vzorcev (Slavko Kokot)

Slavko Kokot sprašuje ali je možno sofinanciranje s strani občine za sodelovanje na ocenjevanju vin v Gornji Radgoni.

Po razpravi občinski svet sprejme sklep, da se sofinancira v okviru Javnega razpisa za razvoj podeželja v Občini Zavrč – kmetijstvo, ki je že bil objavljen.

Navzočih: 7 članov občinskega sveta

ZA: 7

PROTI: NIHČE

AD 11: Razno

Slavko Kokot sprašuje kako je z možnostmi za preplastitev regionalne ceste proti Drenovcu in mejnemu prehodu, ki je bila obljubljena iz sredstev državnega proračuna.

Odgovor mu poda tajnica občinske uprave, da so sredstva zagotovljena v državnem proračunu a točno ne ve povedati, kdaj bo realizacija oz. sama izvedba preplastitve.

Peter Vesenjak sprašuje kaj je z sanacijo po neurju iz l. 2007. Odgovor mu poda predsednik odbora za gospodarstvo g. Janko Lorbek in sicer pove, da sanacija še vedno poteka in dela še niso zaključena.

Dušan Rojko sprašuje kdaj se bodo začela izvajati dela za izgradnjo kanalizacije? Obrazložitev mu poda Danica Bratuša in sicer se bodo dela začela izvajati po planu.

Dušan Rojko nadalje navaja štiri vprašanja, ki so mu bila zastavljena na seji stranke in na katere bi občan želel odgovor.

Člani občinskega sveta sprašujejo ali je možno sofinanciranje občanom izobraževanje za uporabo fitofermacevtskih sredstev. Tajnica poda odgovor, da je sofinanciranje možno v okviru odprtega javnega razpisa a le tistim občanom, ki imajo status kmeta.

Seja zaključena ob 21,30 uri.

Zapisala: Lidija Domjan