13.seja Občinskega sveta Občine Zavrč, 10.04.2008

clip_image002

OBČINA ZAVRČ

Zavrč 11, 2283 Zavrč

Telefon: /02/ 761 04 82, Telefax: /02/ 761 04 83

e-mail: obcina.zavrc@siol.net

Šifra: 032-01-1/07-13

Datum: 10. april 2008

Z A P I S N I K

13. seje Občinskega sveta Občine Zavrč, ki je bila v petek 10. aprila 2008 s pričetkom ob 17,00 uri v sejni sobi Občine, Zavrč .

zapisnik v .pdf formatu

Sejo sveta je na osnovi 21. člena Poslovnika občinskega sveta (Uradni list RS št. 92/99, 118/04) sklical župan občine Zavrč g. Miran VUK .

V skladu s 26. členom Poslovnika občinskega sveta (Uradni list RS št. 92/99,118/04) je sejo občinskega sveta vodila podžupanja ga. Marta Bosilj, župan se je opravičil. Predsedujoča je ugotovila, da je na seji navzočih 7 članov občinskega sveta / Marta BOSILJ, Slavko KOKOT, Janko LORBEK, Dušan BRATUŠA, Peter VESENJAK, Franc KELC in Dušan ROJKO.

Na osnovi 28. člena Poslovnika občinskega sveta se ugotavlja, da je svet sklepčen. Zaradi navedenega je občinski svet lahko nadaljeval sejo.

Seji sveta so prisostvovali še naslednji vabljeni:

1. Irena Horvat Rimele, tajnica občinske uprave

2. Danica Bratuša

3. Darinka Ivančič

4. Odvetniška družba Čeferin

5. Mediji – Radio Tednik – Martin Ozmec

Predlog dnevnega reda za 13 sejo, ki ga je predlagal župan, so člani sveta prejeli z vabilom za 13. redno sejo.

DNEVNI RED:

Na podlagi 25. člena Poslovnika občinskega sveta občine Zavrč (Uradni list RS, št. 92/99, 118/04) je župan predlagal naslednji dnevni red:

1.) Predlog zapisnika 12. redne seje občinskega sveta z dne 14. marec 2008

2.) Možnosti ustanovitve samostojnega javno vzgojno izobraževalnega zavoda OŠ Zavrč

3.) Poročanje s kolegija županov (ga. Bosilj)

4.) Letno poročilo Glasbene šole Karol Pahor Ptuj

5.) Ugotavljanje delovne uspešnosti ravnatelja Glasbene Šole Karol Pahor Ptuj

6.) Ugotavljanje delovne uspešnosti ravnateljice OŠ Cirkulane – Zavrč

7.) Vloga za izdajo soglasja o dodelitvi dela plače za delovno uspešnost direktorice JZ Zdravstvenega doma Ptuj

8.) Poročilo o delu Skupne občinske uprave

9.) Informacije o trendih varnostnih pojavov in doseženih rezultatov dela PP Gorišnica v letu 2007

10.) Morebitni sklepi in predlogi

11.) Razno

Na seji so člani občinskega sveta predlagali naslednje dopolnitve dnevnega reda:

Dopolnitev dnevnega reda:

– Sprememba cene storitev ravnanja z odpadki – ČISTO MESTO PTUJ

– Predlog za potrditev Investicijskega programa za projekt »Preplastitev LC 483010 Zavrč-Turški Vrh«

– Predlog za potrditev Investicijskega programa za projekt »Ureditev dostopa do turističnega objekta Dve Lipi in naselja Korenjak«

– Poslovno poročilo OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj za leto 2007

– Ugotavljanje delovne uspešnosti v.d. ravnateljice OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj

Člani občinskega sveta so soglasno potrdili predlagani in dopolnjeni dnevni red.

AD 1: Predlog zapisnika 12. redne seje občinskega sveta z dne 14. marec 2008

Zapisnik: napaka – RAVNATELJICA se naj povabi na odbor za družbene dejavnosti

Na strani 2 – do konca JUNIJA in ne Julija.

Na strani 4 – most, da se posebej doda zraven

Dušan R.: most mora biti zajet.

Z vnesenimi spremembami in dopolnitvami, se daje zapisnik v potrditev:

Navzočih: 7 članov občinskega sveta

ZA: 7

PROTI: Nihče

Zapisnik 12. redne seje občinskega sveta se potrdi.

AD 2: Možnosti ustanovitve samostojnega javno vzgojno izobraževalnega zavoda OŠ Zavrč

Uvodno obrazložitev podaja predstavnik Odvetniške družbe Čeferin g.Oberstar.

Mnenje,ki smo ga dobili iz Ministrstva za šolstvo je v skladu z zakonsko podlago.

V navedeni točki so razpravljali:

g. Oberstara (odvetniška družba Čeferin):

– kljub negativnemu mnenju Ministrstva za šolstvo, občina naj pristopi k postopku Ustanavljanja samostojnega zavod OŠ in sicer po alineah, ki so potrebne. Eno izmed temeljnih pogojev je število oddelkov v Osnovni šoli, vendar nikjer ne piše kako so oddelki sestavljeni in koliko učencev manjka. Zelo verjetno ne izpolnjujemo kriterijev. Možno, da bi v skupni politični akciji v kolikor bi nam uspelo vplivati na Vlado in Ministrstva uspeli.

V smislu, da je nekdo dobil samostojen zavod, je pač vlada spregledala in samostojni zavod potrdila. Mogoče bi šlo z politično podporo. Velik pomen ima lahko dober odnos z Hrvaško, saj šolo obiskujejo učenci iz sosednje države. Zakaj ne bi bila šola primer dobre prakse. Mogoče bi uspeli na tak način. Pravno formalno nikakor. Druga možnost je, da poskušamo izpeljati akcijo na mednarodni ravni, pri čemer nam lahko pomaga odv. družba Čeferin.

Možnost, da družba razišče širšo evropsko javnost, ali je možen multikulturni dialog.

Nadalje poda kratko obrazložitev tajnica občinske uprave ga. Irena H. R., kjer ponovno poudari, da na Ministru nimamo podpore, enako ne pri ravnateljici. Ravnateljica Diana Bohak Sabath zatrjuje, da bi takšna poteza bila za nas in naše učence slabša.

Dejansko ne vemo kaj nam to prinaša.

Pod županja: ne vidi strokovnih vidikov, da bi otrokom ali komur koli škodovali.

Dušan Rojko: meni, da so potrebni dobri argumenti, kaj bodo učenci pridobili

Janko Lorbek: na trenutni sistem v šoli nimamo nobenih pripomb, politične podpore pri Ministru in podsekretarki pa nimamo.

Pod županja; Ministru je potrebno postaviti ključno vprašanje – zakaj ne

Oberstar – občina bi lahko Ministrstvu za šolstvo predlagala – primer javno zasebnega partnerstva. Izpostavijo se naj koristi učencev.

– Priporoča kontakt evropske unije preko multikulturnega dialoga – programi ki so določeni za regionalni razvoj, večjezičnost. Tudi primer dobre prakse, bi pripomogel k odločitvi.

– Rojko D: izpostavimo argumente, da smo že imeli samostojni zavod, da smo obmejna občina,

– Irena: predočiti je potrebno vse pozitivne in negativne strani

– Pod županja: najboljše bi bilo da ravnateljica poda mnenje o razdružitvi Zavoda. Istočasno predlaga, da Občina Zavrč ne pristopi k podpisu soustanoviteljskega akta.

– Oberstar: po zakonu mora Občina Zavrč podpisati soustanovitveni akt – drugače Zavod ne more delovati. Soustanovitveni akt se podpiše, vendar nič ne priznavamo, ampak samo izvajamo svojo funkcijo. Pravno to ne pomeni nič. Občina lahko začne upravni postopek. Če bomo tako široko predstavili to v korist, tudi strošek kako bomo to pokrili. Argumentirati je potrebno vse kar bo koristno, kaj bo v korist otrokom, kraju. Prednost, da je Zavrč multikulturno okolje.

– Tajnica občinske uprave: kaj za občino pomeni, če sprejmemo tak Odlok o soustanovitvi Zavoda in počakamo na volitve

– Oberstar – potrebno je nastopiti višje, na evropske inštitucije, služba vlade za evropske zadeve – ministrstvo za šolstvo – vsako ministrstvo ima službo za evropske zadeve, v Ljubljani evropska hiša. – Avstrija bi bila primerljiva, veliko je krajev ob meji v Avstriji, ki so takšni kot Zavrč in imajo svoj samostojni zavod.

– Soustanoviteljski akt se naj podpiše še-le po opominu iz Ministrstva za šolstvo.

Oberstar predlaga, da vprašanja, ki se bodo danes porajala pošljemo, in odv. družba Čeferin nam bo pomagala.

Franc K: predlaga, da nam vse argumente pripravi družba Čeferin.

Navzočih: 7 članov občinskega sveta

SPREJET je naslednji sklep:

Še naprej bomo iskali možnosti, za ustanovitev samostojnega Zavoda Osnovne šole Zavrč.

Prva točka dnevnega reda je bila zaprta za javnost, zato predstavnik medijev g. Martin Ozmec sprašuje, če lahko vendarle dobi kakšno poročilo o točki.

Podano mu je naslednje:

Pri drugi točki dnevnega reda današnje seje smo se s pomočjo strokovne službe seznanili z aktivnostmi za ustanovitev samostojnega zavoda.

AD 3: Poročanje s kolegija županov (ga. Bosilj)

Podžupanja ga. Marta Bosilj občinskemu svetu v informacijo na kratko poda poročilo s kolegija županov.

Občinski svet seznani o tem, da je trenutno objavljen tretji javni razpis, istočasno opozori predvsem na dejstvo, da je naša regija premalo uspešna pri črpanju evropskih sredstev, kar pripisuje pomanjkanju lastnega deleža, saj naša občina ni sposobna sofinancirati skoraj eno tretjino vrednosti projekta.

Peter Vesenjak: meni, da je ZRS BISTRA Ptuj premalo učinkovita, oz. ne opravlja dovolj dobro svojega dela. Zunanje občine jo financiramo prav tako kot mestna občina, a v pomoč je v glavnem mestni občini in zunanjim ni v nobeno strokovno pomoč kako do črpanja evropskih sredstev, kar se mu seveda ne zdi prav. Njegovemu mnenju se pridružujejo tudi drugi člani občinskega sveta.

AD 4: Letno poročilo Glasbene šole Karol Pahor Ptuj

Gradivo k četrti točki dnevnega reda so člani občinskega sveta prejeli v gradivu k današnji seji.

Sledi krajša razprava med člani občinskega sveta, ki sprejmejo naslednji,

SKLEP: Občinski svet Občine Zavrč brez pripomb potrjuje Letno poročilo Glasbene šole Karol Pahor Ptuj

Navzočih: 7 članov občinskega sveta

ZA: 7

PROTI: NIHČE

AD 5: Ugotavljanje delovne uspešnosti ravnatelja Glasbene Šole Karol Pahor Ptuj

Gradivo so člani občinskega sveta prejeli skupaj z vabilom za sejo.

Uvodno obrazložitev poda tajnica občinske uprave Irena Horvat Rimele.

Delovna uspešnost ravnatelja Glasbene Šole Karol Pahor Ptuj se ugotavlja v skladu z Uredbo o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05, 103/05, 12/06, 36/06, 46/06, 77/06, 128/06, in 22/08). Delovna uspešnost ravnatelja se ocenjuje na podlagi meril iz ocenjevalnega lista in pregleda letnega poročila.

Po krajši razpravi je občinski svet sprejel odločitev:

SKLEP: Poda se soglasje k ocenjevalnemu listu in ugotovitvenemu sklepu, da pripada ravnatelju, ki je dosegel 54,80% vrednosti meril za ugotavljanje višine dela plače za delovno uspešnost, plača za delovno uspešnost v višini 2.871,47 €.

Navzočih: 7 članov občinskega sveta

ZA: 7

PROTI: NIHČE

AD 6: Ugotavljanje delovne uspešnosti ravnateljice OŠ Cirkulane – Zavrč

Gradivo k tej točki je bilo posredovano s sklicem današnje seje.

Sledi razprava:

Razpravljali so:

Marta Bosilj: Sprašuje kako je zakonsko določeno ocenjevanje, opisno ali s številko, nadalje sprašuje kako se bo glasovalo.

Janko Lorbek: predlaga tajno glasovanje.

Peter Vesenjak: sam osebno nima pripomb na strokovnost dela ravnateljice, meni, da z njegove strani ocena ne more biti slaba, da pa je borba za samostojni zavod druga stvar. Glede na to, da ocenjujemo njeno strokovnost, je prav, da jo ocenimo korektno in javno.

Franc Kelc: predlaga, da poskušamo podati primerno oceno, sam je za javno oceno, saj se mu ne zdi primerno zavlačevati.

Slavko Kokot: Glede na to, da ocenjujemo delo ravnateljice in ne njeno nasprotovanje samostojnemu zavodu, meni, da bi ocenjevanje potekalo javno.

Dušan Bratuša: meni, da bi ocenjevanje potekalo javno, a mora izpostaviti, da ga moti navedba v letnem poročilo naše šole o 15 otrokih s posebnimi potrebami, torej se moramo vprašati tudi glede strokovnosti.

Peter Vesenjak: ocenjuje, da je dobrodošla pomoč 15 otrokom in če nekdo to pomoč nudi mora zato tudi dobiti plačilo. Vendar ga moti, da na OŠ v Cirkulanah takšnih otrok s posebnimi potrebami ni.

Franc Kelc: meni, da so otroci nekako zaznamovani.

Dušan Rojko: glede glasovanja meni in vztraja pri tem da se glasuje tajno. Da pa nima zadržkov in pripomb na pedagoškem delu. Predlaga, da si vzamemo čas in se na osnovi kazalcev odloči tajno, vsak sam.

Peter Vesenjak: predlaga, da se ocena poda na korespondenčni seji.

Predlog je dan na glasovanje:

Navzočih: 7 članov občinskega sveta

ZA: 7

PROTI: NIHČE

SKLEP: ocena delovne uspešnosti ravnateljice se naj poda na korespondenčni seji.

AD 7: Vloga za izdajo soglasja o dodelitvi dela plače za delovno uspešnost direktorice JZ Zdravstvenega doma Ptuj

Gradivo so člani občinskega sveta prejeli skupaj z vabilom.

Uvodno obrazložitev poda tajnica občinske uprave Irena Horvat Rimele.

Občinski svet seznani s pravnimi podlagami za izdajo soglasja o dodelitvi dela plače za delovno uspešnost direktorice Javnega zavoda Zdravstvenega doma Ptuj.

Sledi krajša razprava po kateri občinski svet potrdi predlog soglasje, ki je priloga tega zapisnika.

Navzočih: 7 članov občinskega sveta

ZA: 7

PROTI: NIHČE

SKLEP: Občinski svet Občine Zavrč podaja soglasje o dodelitvi dela plače za delovno uspešnost direktorice Javnega zavoda Zdravstvenega doma Ptuj.

AD 8: Poročilo o delu Skupne občinske uprave

Gradivo so člani občinskega sveta prejeli v gradivu za današnjo sejo. Uvodno obrazložitev poda tajnica občinske uprava Irena Horvat Rimele.

Glede na navedeno, da so člani občinskega sveta prejeli Poročilo o delu že v gradivu in so ga podrobno proučili ni razprave. Občinski svet sprejme;

SKLEP: Potrjuje se Poročilo o delu Skupne občinske uprave.

NAVZOČIH: 7 članov občinskega sveta

ZA: 7

PROTI: nihče

AD 9: Informacije o trendih varnostnih pojavov in doseženih rezultatov dela PP Gorišnica v letu 2007

Gradivo k 9 točki dnevnega reda so člani občinskega sveta prejeli skupaj z vabilom.

Sledi razprava:

Razpravljali so:

Janko Lorbek: predlaga, da se na Policijsko postajo pošlje dopis, s katerim prosimo, da želimo poročilo, ki je pripravljeno samo za območje Zavrča. Naj bo točno razdeljeno saj sedaj iz poročila ne moremo razbrati podatkov samo za našo občino. Prav tako predlaga, da se povabi na sejo vodja okoliša in bo predstavil poročilo.

Marta Bosilj: skrbi jo novi Zakon o varnosti v cestnem prometu, saj imamo veliko policijskih patrulj in bomo velikokrat bolj kontrolirani kot drug državljani Slovenije, kar ni pravično in pošteno..

Peter Vesenjak: meni, da bi vsak občan moral pridobiti rento, ker živimo na takšnem območju.

Janko Lorbek: dejstvo je, da živimo pod strožjim nadzorom kot drugi državljani, a zato nimamo nobenih ugodnosti.

Dušan Rojko: Pridružuje se predlogu SKLEP: s katerim brez pripomb potrjuje Poročilo o delu Skupne občinske uprave.

Janka Lorbeka in meni, da bi bilo poročilo samo za našo občino bistveno boljše. O pripravljenem poročilu gole statistike, nimamo kaj razpravljati.

Janko Lorbek: iz poročila se ne da razbrati naloge našega SPVCP. Še enkrat poudarja, da se policijski postaji pošlje dopis za razčlenitev informacije.

Navzočih: 7 članov občinskega sveta

ZA: 7

PROTI: NIHČE

SKLEP: Policijski postaji Gorišnica se pošlje dopis, s katerim se prosi, da se posebej pripravi informacija o trendih varnostnih pojavov in doseženih rezultatih dela PP Gorišnica v letu 2007 za Območje Občine Zavrč. Predstavitev poročila naj opravi komandirka Otilija Medved na seji občinskega sveta .

AD 10: Morebitni sklepi in predlogi

AD 10A: Čisto mesto

Uvodno obrazložitev poda tajnica občinske uprave.

Občinskemu svetu pojasni, da v kolikor Občina Zavrč ne potrdi predlaganih cen v višini Čistega Mesta Ptuj, bo morala razliko kriti iz lastnega proračuna.

Glede na to, da je točka že bila obravnavana na seji občinskega sveta, sledi kratka razprava,

Navzočih: 7 članov občinskega sveta

ZA: 6

PROTI: 1 (Dušan Rojko)

SKLEP; Občinski svet Občine Zavrč podaja soglasje k zvišanju cen storitev obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Zavrč, družbi Čisto Mesto Ptuj d.o.o.. Istočasno sprejme sklep, da se na sejo povabi predstavnik omenjenega podjetja, da se dogovorimo o možnosti odvoza z manjšim avtomobilom. Soglasje je priloga tega zapisnika.

AD 10b: Predlog za potrditev INVESTICIJSKEGA PROGRAMA za projekt "Preplastitev LC 483010 Zavrč-Turški Vrh – Noveliran

Noveliran Investicijski program za navedeni projekt so člani občinskega sveta prejeli na današnji seji. Uvodno obrazložitev poda Danica Bratuša strokovna sodelavka.

Po konstruktivni razpravi med člani občinskega sveta sledi;

Navzočih: 7 članov občinskega sveta

ZA: 7

PROTI: NIHČE

SKLEP: Občinski svet potrdi novelacijo investicijskega programa št. 734/08-03 z dne april 2008, katerega je izdelovalec TMD INVEST d.o.o. Ptuj izdelal za operacijo:PREPLASTITEV LC 483 010 Zavrč-Turški vrh, sklep je priloga tega zapisnika.

AD 10C: Predlog za potrditev INVESTICIJSKEGA PROGRAMA za projekt "Ureditev dostopa do turističnega objekta Dve lipi in naselja Korenjak"

Uvodno obrazložitev poda Danica Bratuša. Pojasni, da so pri prijavi bili uporabljeni napačni obrazci – zato je prišlo do poziva za dopolnitev vloge.

Gradivo so člani občinskega sveta prejeli na današnji seji.

Sledi razprava in v nadaljevanju potrditev naslednjega sklepa;

Navzočih: 7 članov občinskega sveta

ZA: 7

PROTI: NIHČE

SKLEP: Občinski svet potrdi novelacijo investicijskega program št 732/08 z dne april 2008, katerega je izdelovalec TMD INVEST d.o.o. Ptuj izdelal za operacijo »Ureditev dostopa do turističnega objekta Dve lipi in naselja Korenjak«. Sklep je priloga tega zapisnika

AD 10C: UGOTAVLJANJE DELOVNE USPEŠNOSTI v.d. RAVNATELJICI LJUDEVITA PIVKA Ptuj:

Gradivo k tej točki so člani občinskega sveta prejeli kot dopolnitev dnevnega reda.

Uvodno obrazložitev poda tajnica občinske uprava.

Sledi krajša razprava med člani občinskega iz katere se da razbrati, da je občinski svet z delom v.d. ravnateljice zadovoljen in predlaga, da se temu primerno tudi oceni.

Navzočih: 7 članov občinskega sveta

ZA: 7

PROTI: NIHČE

SKLEP; Občina Zavrč kot ustanoviteljica OŠ DR. Ljudevita Pivka Ptuj podaja soglasje k sklepu zavoda, ki je ugotovil, da je v.d. ravnateljica dosegla 56,80% vrednosti meril za ugotavljanje višine dela plače za delovno uspešnost.

AD 11: Razno

Pod točko razno tajnica občinske uprava opozori na dolgove iz prejšnje seje, glede zapisnikov sej občinskega sveta, kjer so bili sprejeti sklepi o odkupu trgovine od g. Ogrizka. Predani so zapisniki. Dušan R: poudarja, da je tudi takrat imel nekatere pomisleke glede selitve sedeža občine. Danes se strinja, da je obveščen.

Marta Bosilj: predlaga, da bi se sklicala komisija za volitve in imenovanja in bi obravnavala možnost sprememb občinskih priznanj. Nadalje še apelira, da bi bili razpisi za sofinanciranje društev čim prej.

Dušan Rojko: občinski svet seznanja, da prihaja v ponedeljek poslanska skupina SDS (g. Marinič in še pet članska delegacija in predstavniki odborov iz Haloškega volilnega okraja). Poslanska skupina se bo ustavila tudi v Zavrču, želijo da je navzoč župan, če ne on pa podžupan ali pod županja. Predlaga, da izpostavimo zadevo glede statusa šole, pokaže se naj igrišče, mejni prehod, krožišče, most čez Dravo, grebenska cesta. V takšnih obiskih vidi možnost, da povemo kaj nas moti in kaj želimo. Ni predviden obisk v šolo.

Sprejem bo v poročni dvorani. Vse potrebno bosta uskladila Dušan Rojko in Irena Horvat Rimele.

Seja zaključena ob 19,00 uri.

Zapisala: Lidija Domjan

Župan Miran VUK:
  1. Marta BOSILJ

___________________________

  1. Dušan BRATUŠA

__________________________

  1. Slavko KOKOT

__________________________

  1. Janko LORBEK

___________________________

  1. Franc KELC

__________________________

  1. Peter VESENJAK

__________________________

  1. Dušan ROJKO

__________________________