12. seja Občinskega sveta Občine Zavrč, 14.03.2008

Šifra: 032-01-1/07-12

Datum: 14. marec 2008

Z A P I S N I K

12. seje Občinskega sveta Občine Zavrč, ki je bila v petek 14. marca 2008 s pričetkom ob 18,00 uri v sejni sobi Občine, Zavrč .

zapisnik v .pdf formatu

Sejo sveta je na osnovi 21. člena Poslovnika občinskega sveta (Uradni list RS št. 92/99, 118/04) sklical župan občine Zavrč g. Miran VUK .

Predsedujoči je ugotovil, da je na seji navzočih 7 članov občinskega sveta, / Marta BOSILJ, Slavko KOKOT, Janko LORBEK, Franc KELC, Dušan BRATUŠA, Peter VESENJAK in ROJKO Dušan.

Na osnovi 28. člena Poslovnika občinskega sveta se ugotavlja, da je svet sklepčen. Zaradi navedenega je občinski svet lahko nadaljeval sejo.

Seji sveta so prisostvovali še naslednji vabljeni:

1. Irena Horvat Rimele, tajnica občinske uprave

2. Danica Bratuša

3. Darinka Ivančič

4. Stanislav Napast – Skupna občinska uprava

5. Robert Novak – ZRS Bistra Ptuj

6. Mediji – Radio Tednik – Martin Ozmec

Predlog dnevnega reda za 12 sejo, ki ga je predlagal župan, so člani sveta prejeli z vabilom za 12. redno sejo.

Podžupanja ga. Marta Bosilj predlaga, da se iz dnevnega reda umakne 9 točka dnevnega reda, Osnutek Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda OŠ Cirkulane – Zavrč, saj ga je potrebno najprej obravnavati na odboru za družbene dejavnosti.

Podžupan seznani člane občinskega sveta, da je bil na svetu zavoda, govora je bilo tudi o sestanku na Ministrstvo za šolstvo. Zanima ga kako to, da o sestanku v Ljubljani člani občinskega sveta niso prejeli informacije od tistih, ki so bili udeleženi na tem sestanku.

Župan, poda odgovor, da je informacija o sestanku bila podana po zadnji seji, ki je bila v Baru pri Veseliču.

In sicer je na sestanku v Ljubljani bilo argumentirano v smislu zakona.

Občinski svet se je odločil, da o tem razpravlja širša javnost, svet staršev v prvi vrsti.

Župan predlaga, da preden nadaljujemo z aktivnostmi glede osamosvojitve OŠ, pridobimo mnenje vrhunske pravne službe o tem ali imamo možnost samostojnega zavoda in še le takrat nadaljujemo z aktivnostmi.

Sklep je sprejet in 9 točka se umakne iz dnevnega reda.

Dušan Rojko: na neformalnem delu sveta zavoda je ravnateljica prosila, da bi zaradi določil, ki jih narekuje zakon bilo potrebno do konca julija zavzeti stališče, saj se bo na novo sestavil svet zavoda.

O sestanku v Ljubljani je govorila tudi ravnateljica, in navaja, da ni zakonskih osnov za samostojni zavod. Ostali primeri so zatečeno stanje.

g. Rojko se je pogovarjal tudi z ministrom za šolstvo, ki pravi; citiram« težko, ker bi to za vašo občino bil veliki finančni zalogaj«.

Janko Lorbek meni, da nam je vse jasno kar so nam v Ljubljani povedali, ampak, če se toliko let borimo se bomo naprej.

DNEVNI RED:

Na podlagi 25. člena Poslovnika občinskega sveta občine Zavrč (Uradni list RS, št. 92/99, 118/04) je župan predlagal naslednji dnevni red:

1.) Predlog zapisnika 10. redne seje občinskega sveta z dne 03. december 2007 in predlog zapisnika 11. redne seje z dne 13.12. 2007

2.) Strategija Prostorskega razvoja Občin v Spodnjem Podravju za območje Občine Zavrč

3.) Predstavitev širokopasovnega omrežja in razpisa Ministrstva za gospodarstvo

4.) Poročanje s kolegija županov (ga. Bosilj)

5.) Rebalans proračuna občine Zavrč za leto 2008 št.1

6.) Predlog IP za modernizacijo cest Korenjak dve lipi in Zavrč – Turški Vrh

7.) Predlog finančne konstrukcije zaradi izdelave DIIP-a izgradnjo Fekalne kanalizacije Zavrč-primarni vod

8.) Osnutek Odloka o komunalnem prispevku

9.) Osnutek dopolnitve Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda OŠ Cirkulane-Zavrč

10.) Predlog povišanje cen ravnanja z odpadki

11.) Izdaja soglasja k ceni storitve »Pomoč družini na domu«

12.) Poročilo o izvajanju socialno varstvene storitve PD za leto 2007

13.) Poslovno poročilo OŠ Zavrč za leto 2007

14.) Morebitni sklepi in predlogi

avtobusna postajališča za šoloobvezne otroke

Pokrajinski muzej Ptuj – sodelovanje pri izvedbi projekta

15.) Razno

Člani občinskega sveta s predlaganim in dopolnjenim dnevnim redom soglašajo.

AD 1: Predlog zapisnika 10. redne seje občinskega sveta z dne 03. december 2007 in predlog zapisnika 11. redne seje z dne 13.12. 2007

Potrjena sta oba zapisnika.

AD 2: Strategija Prostorskega razvoja Občin v Spodnjem Podravju za območje Občine Zavrč

Pri točki dva je navzoča tudi javnost in sicer g. Ivan Ogrizek.

Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Obrazložitev je podal Stanislav Napast

  1. strategija Prostorskega razvoja Občin v Spodnjem Podravju za območje Občine Zavrč

Pred člani občinskega sveta je začetek nove generacije prostorskih planov.

g. Napast predstavi osnovno zakonodajo. Prostorski plani so se delali po Zakonodaji iz l. 1984. Ta zakon je veljal nekje do leta 2000. Bilo je nekaj poskusov spreminjanja zakonov a ni šlo.

l. 1997 so morale imeti vsaka občina svoj prostorski plan.

Občinski prostorski načrt.

Prejšnji zakon ni dovoljeval popravkov planov, novi zakon sedaj to dopušča. Nobena občina še novega akta ni spremenila, ker to ni mogoče. Pred svetniki na mizi je nov strateški načrt.

STRATEGIJA

1. PRVI DEL JE STRATEŠKI

2. DRUGI DEL JE IZVEDBENI

Smo tipična občina, ki imamo samo tri strnjena oz. zaokrožena naselja.

Razpršena poselitev – gradnja se bo lahko širila brez težav

Razpršena gradnja – treba reševati na dva načina, da se poveže in se prazne površine povežejo, gradnja ki se ne bi poseljevala ampak bi se lahko gradili pomožni objekti.

Zaselke lahko zaokrožimo.

g. Napast razloži primer Ogrizek

Ogrizek na podlagi izdelanega predloga, so zavrnili v smislu nič ni narobe ampak mora se celotna strategija priložiti v urbanističnem načrtu. Zahtevano je sedaj narejeno, ni bilo nobenih negativnih smernic. Razloži postopek glede sprejemanja. Ampak potrebno je počakati na sklep ministra in sklep seje sveta. Nato g. Ogrizek lahko pristopi v pridobitev gradbenega dovoljenje. Gradbeno dovoljenje bo tako lahko pridobil junija ali v najboljšem primeru v mesecu maju.

Tajnica občinske uprave vpraša glede pritožbe ga. KLINC (zapuščena zgradba v Zavrču) in sicer Klinčeva v pritožbi navaja, da zgradbe ne more obnoviti, saj je pod spomeniškim varstvo in so stroški obnove previsoki. Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča pa je prav tako izredno visoko.

Predlagano je naslednje: Ga. Klinc naj pošlje sama osebno vlogo za izbris iz kulturne dediščine, navede naj, da sta dva ločena lastnika in nikoli ne bo možnost sanacije, ker je denarni zalogaj prevelik.

Peter Vesenjak: glede, na temo o kateri se pogovarjamo doda naslednje; sam osebno je vložil veliki trud v izdelavo naloge, ki jo ob tej priložnosti razdeli med prisotne – v nalogi so med drugim navedena kulturna in verska znamenjih v občini Zavrč.

Razpravljali so:

Dušan Rojko: zelo natančno je vse prebral prejeto gradivo in podaja naslednje mnenje:

– na strani štiri predzadnja alinea zagotavljanje prostorskih pogojev naj se še doda širokopasovno omrežje.

– Na strani pet tretja alinea od spodaj – območje hribovitega območja narobe mora biti gričevnato. Pri zadnji alinei se mora dodati še most. G. Napast odgovarja, da k cesti spada most, torej dopolnitev ni potrebna. Na isti strani še se morajo dopolniti ostala naselja v občini, ki niso našteta, naj se naštejejo.

– Na strani 9 132 – poglavje telekomunikacijsko omrežje piše, da je kabelska a je ni. Piše kod da že obstaja, lahko bi se napisalo drugače

– Na kartografskem delu karte niso priložene – g. Napast, nikoli niso ker jih ima pri sebi.

Peter Vesenjak: ker je že uvodoma bilo povedano, da se akt ne bo sprejel danes si bomo za to vzeli čas in temeljito pregledali gradivo.

Stanislav Napast predstavi pripombe.

Predlaga, da obvestimo Občino Gorišnica, da imamo edino stično točko z njimi (most) naj jo vnesejo v svoj prostorski razvoj.

Peter Vesenjak: naj bo most zabeležen

Občinski svet sprejme sklep, da imajo člani občinskega sveta do Velike noči čas, da na občinsko opravo posredujejo svoja mnenja in pripombe k Strategiji Prostorskega razvoja občine.

Navzočih: 7 članov občinskega sveta

ZA: 7

PROTI: Nihče

SKLEP JE SPREJET

AD 3: Predstavitev širokopasovnega omrežja in razpisa Ministrstva za gospodarstvo

Gradivo so svetniki prejeli na seji sveta. Uvodno obrazložitev je podal predstavnik ZRS BISTRA Ptuj g. Robert Novak.

Predstavi najprej osnove širokopasovnega omrežja, opiše pojem trojček in četvorček.

Sledi predstavitev Razpisa Ministrstva za gospodarstvo

Ministrstvo za gospodarstvo je objavilo dne 14.12. 2007 razpis za dodelitev državnih in sredstev ESRR za izgradnjo širokopasovnega omrežja.

Gospod Novak podrobneje seznani člane občinskega sveta z prednostmi in slabimi stranmi razpisa.

Nadalje predlaga, da izpeljemo projekt do konkurenčnega dialoga, in se takrat odločimo ali bomo pristopili.

Sledi razprava med člani občinskega sveta:

Občinski svet sprejme naslednji sklep:

Občina bo pristopila, in pozneje v kolikor ne bodo ugodni pogoji ponudnikov bomo odstopili. Sodelujemo z drugimi haloškimi občinami in se strinjamo, da smo nosilna občina.

Navzočih: 7 članov občinskega sveta

ZA: 7

PROTI: NIHČE

AD 4: Poročanje s kolegija županov

Podžupanja ga. Marta Bosilj poda poročilo s kolegija županov.

Člane občinskega sveta seznani o čem je v glavnem tekla beseda na kolegiju županov. Izpostavi razpravo o pokrajinski zakonodaji, sedaj se zbira peticija, da bi v tem mandatu bile pokrajine potrjene.

Nadalje pove, da sta na kolegiju župan bila navzoča oba poslanca, in da je g. Pukšič podrobneje predstavil novi Zakon o vrtcih.

AD 5: Rebalans proračuna občine Zavrč za leto 2008 št.1

Gradivo so svetniki prejeli kot dopolnitev dnevnega reda. Uvodno obrazložitev sta podali tajnica občinske uprave Irena in računovodkinja ga. Darinka Ivančič.

Povesta, da so posebej obrazložene postavke v katerih je prišlo do sprememb glede na sprejeti proračun Občine Zavrč za leto 2008 (UL. RS. Št. 118/2007).

Tajnica občinske uprave članom občinskega sveta navede točneje čemu je nujno potreben sprejem rebalansa. In sicer v prvi vrsti kot je bilo povedano uvodoma in zaradi sprejetja DIIP-ov, ki so na današnjem dnevnem redu. Nadalje moramo zagotoviti sredstva za odkup poslovne stavbe v Goričaku (bivša Izbira) za kar bo potrebno sprejeti še poseben sklep. Potrebno je zagotoviti tudi prostore za arhiv.

1. Rebalans proračuna občine Zavrč za leto 2008 št. 1

Navzočih: 7 članov občinskega sveta

ZA: 7

PROTI: NIHČE

SPREJET JE SKLEP S KATERIM JE POTRJEN REBALANS Št. 01/2008

AD 6: Predlog IP za modernizacijo cest Korenjak dve lipi in Zavrč – Turški Vrh

AD 6.1: Predlog IP za modernizacijo ceste Zavrč – Turški Vrh

Uvodno obrazložitev poda ga. Danica Bratuša

Sledi razprava med člani občinskega sveta, po kateri sprejmejo naslednji sklep;

S katerim se potrdi INVESTICIJSKI PROGRAM (IP) številka: 734/08-03 za projekt »Preplastitev LC 483010 Zavrč – Turški Vrh.

Navzočih: 7 članov občinskega sveta

ZA: 7

PROTI: NIHČE

SKLEP JE SPREJET

AD 6.2.: Predlog IP za modernizacijo ceste Korenjak dve lipi

Uvodno obrazložitev poda ga. Danica Bratuša

Sledi razprava med člani občinskega sveta, po kateri sprejmejo naslednji sklep;

S katerim občinski svet potrdi INVESTICIJSKI PROGRAM št. 732/08 za projekt »UREDITEV DOSTOPA DO TURISTIČNEGA OBJEKTA DVE LIPI IN NASELJA KORENJAK«

Navzočih: 7 članov občinskega sveta

ZA: 7

PROTI: NIHČE

SKLEP JE SPREJET

AD 7: Predlog finančne konstrukcije zaradi izdelave DIIP-a izgradnjo Fekalne kanalizacije Zavrč-primar

Uvodno obrazložitev poda ga. Danica Bratuša

Občina Zavrč se namerava prijaviti na povabilo, Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, k oddaji načrta porabe za koriščenje dodatnih razpoložljivih sredstev za sofinanciranje investicij, v skladu z določili 21. člena Zakona o financiranju občin (ZFO-1) in to s projektom graditve fekalne kanalizacije Zavrč, primarni vod.

Glede na navedeno je potrebno, da občinski svet občine Zavrč potrdi DIIP za projekt Fekalne kanalizacije Zavrč – primarni vod.

Občinski svet potrjuje: DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA (DIIP) št. 737/08-03 za projekt »FEKALNA KANALIZACIJA ZAVRČ – PRIMARNI VOD«

Navzočih: 7 članov občinskega sveta

ZA: 7

PROTI: NIHČE

SKLEP JE SPREJET

AD 8: Osnutek Odloka o komunalnem prispevku

Gradivo so člani občinskega sveta prejeli v gradivu za današnjo sejo. Uvodno obrazložitev poda tajnica občinske uprava Irena Horvat Rimele.

V mesecu decembru leta 2007 smo od Ministrstva za okolje in prostor dopis s katerim nas opozarjajo na nezakonitost občinskih odlokov, ki se nanašajo na uvedbo in obračunavanje priključnin (vodovod, kanalizacija). Istočasno nas pozivajo, da svoje odloke popravimo in uskladimo oziroma razveljavimo, ker za njihovo uvedbo nimamo pravne podlage. V kolikor njihovega dopisa ne upoštevamo, bo ministrstvo pričelo s predpisanimi postopki za zagotavljanje naših predpisov.

Občina Zavrč mora na podlagi Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) v roku šestih mesecev po uveljavitvi občinskega prostorskega načrta sprejeti program opremljanja, vključno s podlagami za odmero komunalnega prispevka za vso obstoječo komunalno opremo na območju celotne občine. V kolikor tega ne bo storila, bo morala odmerjati komunalni prispevek na podlagah, ki jih je s pravilnikom določil minister, pristojen za okolje in prostor. Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje komunalne opreme, ki ga zaveznika ali zavezanec plača občini.

Komunalna oprema zajema:

– objekte in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja,

– objekte in omrežje infrastrukture za izvajanje izbranih lokalnih gospodarskih javnih služb s področja energetike,

– objekte grajenega javnega dobra (občinske ceste in javna parkirišča).

V višino komunalnega prispevka niso vključeni stroški vzdrževanja komunalne opreme.

Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor oziroma lastnik objekta, ki se na nov priključuje na komunalno opremo ali ki povečuje neto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost.

Ker v občini Zavrč še nismo sprejeli občinskega prostorskega načrta, tudi nismo pristopili k pripravi programa opremljanja stavbnih zemljišč. To pomeni, da moramo sprejeti začasni odlok o komunalnem prispevku v občini Zavrč in komunalni prispevek odmeriti na podlagi Pravilnika o podlagah za odmero komunalnega prispevka na osnovi povprečnih stroškov opremljanja stavbnih zemljišč s posameznimi vrstami komunalne opreme, ki ga je izdal minister za okolje in prostor (Uradni list RS, št. 95/07). Z navedenim pravilnikom so določeni zneski za komunalni prispevek, ki jih je ministrstvo izračunalo na osnovi povprečnih stroškov opremljanja stavbnih zemljišč s posameznimi vrstami komunalne opreme.

Glede na to, da je Osnutek začasnega odloka obravnaval tudi odbor za gospodarstvo, predsednik odbora g. Janko Lorbek poda poročilo in mnenje odbora;

– 4 člen 100 m se črta, torej vsi zavezanci naj plačajo 550 € za vodovod, nadalje menijo da so naši občani prikrajšani in ne bi uvedli prispevka za cesto in tudi ne za kanalizacijo ker je še nimamo, torej je to nekje realno samo vodovodni prispevek 550.

Irena opozori, da ta odlok izniči vse dosedanje sklepe glede takse za priključitev na vodovodno omrežje.

Po novem bi bilo torej ceneje kot je bilo do sedaj.

Naj se pripravi dopolnitev, tisti ki ima dokaz da je že financiral izgradnjo ceste, se mu del za cesto črta iz komunalnega prispevka.

Slavko Kokot: je proti temu, da bi komunalni prispevek zajemal tudi del za sofinanciranje ceste.

Peter Vesenjak: meni, da se je odbor pravilno odločil.

Naj se doda člen, da za parcele kjer je že bilo sofinancirano za izgradnjo cestne infrastrukture in to dokazuje (velja tudi za družinske člane), ni dolžan plačati tega dela prispevka.

Občinski svet potrjuje: ZAČASNI ODLOK O KUMANALNEM PRISPEVKU V OBČINI ZAVRČ.

Začasni odlok o komunalnem prispevku je priloga tega zapisnika.

NAVZOČIH: 7članov občinskega sveta

ZA: 7

PROTI: nihče

AD 9: Osnutek dopolnitve Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda OŠ Cirkulane-Zavrč

TOČKA SE JE UMAKNILA IZ DNEVNEGA REDA.

AD 10: Predlog povišanje cen ravnanja z odpadki

Občinski svet občine Zavrč je v mesecu decembru 2007 sprejel odločitev, da soglaša z dvigom cene ravnanja z odpadki, vendar v okviru inflacije leta 2006 in 2007.

Na sklep občinskega sveta je izvajalec podal odgovor, ki so ga člani občinskega sveta prejeli v gradivu k današnji seji. V dopisu nas opozarja, da je sklep v nasprotju s predlogom, saj se cene morajo oblikovati za vse občine enako, izvajalec pa mora dosegati predpisane standarde, ki jih določa zakonodaja. V nadaljevanju dopisa izvajalec podaja obrazložitev dviga cen in ponovno prosi za potrditev predloga sklepa.

Občinski svet sprejme sklep; da se izvajalcu Čistemu mestu Ptuj pošlje pisni odgovor, v katerem navedemo, da ostajamo pri sklepu, ki smo ga sprejeli na 10. redni seji, 3. decembra 2007 »Občinski svet je sprejel odločitev s katero se strinja z dvigom cene za storitev obvezne lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, vendar v okviru inflacije v letu 2006 in 2007.

Navzočih: 7 članov občinskega sveta

ZA: 7

PROTI: NIHČE

SKLEP JE SPREJET

AD 11: Izdaja soglasja k ceni storitve »Pomoč družini na domu«

V skladu z 38. členom Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS. Št. 87/06) je Center za socialno delo Ptuj (v nadaljevanju: CSD Ptuj) vložil vlogo za soglasje k ceni storitev pomoči družini na domu pri pristojnem občinskem upravnem organu.

Na podlagi 40. člena pravilnika, se lahko cene, oblikovane po navedeni metodologiji, usklajujejo po elementih in sicer:

stroški dela, skladno s spremembami kolektivnih pogodb, drugih aktov za določanje plač na državni ravni in zakona o prispevkih za socialno varnost,

stroški materiala in storitev, skladno z letnim indeksom cen življenjskih potrebščin

stroški amortizacije in stroški investicijskega vzdrževanja, skladno z letnim indeksom cen življenjskih potrebščin.

Za razpravo in lažji sprejem ustrezne odločitve so člani občinskega sveta prejeli gradivo Centra za socialno delo Ptuj s pojasnili, iz katerih je razviden izračun cene storitve pomoči družini na domu za Občino Zavrč.

Občinski svet občine Zavrč sprejme sklep, s katerim daje izvajalcu storitve pomoči družini na domu Centru za socialno delo Ptuj, s sedežem v Trstenjakovi ulici 5/a, Ptuj, soglasje k ceni storitve pomoči družini na domu in sicer: v višini 2,94 € za opravljeno efektivno uro.

Navzočih: 7 članov občinskega sveta

ZA: 7

PROTI: NIHČE

AD 12: Poročilo o izvajanju socialno varstvene storitve PD za leto 2007

V gradivo za današnjo sejo so člani občinskega sveta prejeli poročilo o izvajanju socialno varstvene storitve pomoči na domu za obdobje 01.01. 2007 do 31.12. 2007.

Po kratki razpravi na Poročilo o izvajanju socialno varstvene storitve PD za leto 2007 ni bilo pripomb.

Navzočih: 7 članov občinskega sveta

ZA: 7

PROTI: NIHČE

SKLEP JE SPREJET

AD 13:Poslovno poročilo OŠ Zavrč za leto 2007

Skupaj z vabilom za današnjo sejo je bilo posredovano letno poročilo Osnovne šole Cirkulane – Zavrč za leto 2007

Glede na to, da so člani občinskega sveta letno poročilo Osnovne šole Cirkulane – Zavrč že prejeli in ga proučili, sledi razprava:

Največ vprašanj in nejasnosti v razpravi, so svetniki izražali nad številkami, ki izkazujejo število otrok s posebnimi potrebami v Osnovi šoli Zavrč. Glede na možnosti in razne pripomočke, ki si jih lahko otroci poslužujejo pri učnem procesu, je število 16-tih otrok s posebnimi potrebami zelo zaskrbljujoče in šokantno.

Po konstruktivni razpravi je bil soglasno sprejet sklep, da se na naslednjo sejo povabi pristojne osebe iz osnovne šole, ki bodo podale točna pojasnila, o kakšnih posebnih potrebah se govori.

AD 14: Morebitni sklepi in predlogi

AD 14a: Avtobusna postajališča

Svet za preventivo iz vzgojo v cestnem prometu Občine Zavrč si je v svojem programu postavil za nalogo, da v tem mandatu pristopi k izdelavi in postavitvi tabel za označitev postajališč za otroke. Na zadnji seji SPVCP se je izmed dveh idejnih zasnov potrdila varianta 1, ki je priloga k gradivu za današnjo sejo.

Postavitev tabel bo organiziral SPVCP v sodelovanju s starši. Sredstva za izdelavo in postavitev tabel so planirana v proračunu Občine Zavrč za leto 2008 v višini 1.930,00 €.

Občinski svet sprejme sklep, s katerim potrjuje plan za nabavo in postavitev tabel za označitev avtobusnih postajališč za otroke in istočasno podaja soglasje za le teh ob občinskih cestah.

AD 14b: Pokrajinski muzej Ptuj – sodelovanje pri izvedbi projektov

Gradivo so člani občinskega sveta prejeli v gradivu. Uvodno obrazložitev poda tajnica občinske uprave.

Pokrajinski muzej Ptuj je posredoval povabilo k sodelovanju pri izvedbi dveh odmevnih projektov v času predsedovanja Slovenije Evropski uniji.

Po razpravi med člani občinskega sveta, svet sprejme sklep, da občina Zavrč v navedenih projektih ne bo sodelovala.

AD 14c: Program nakupa

Uvodno pojasnilo poda tajnica občinske uprave.

Nepremičnino na naslovu Goričak 7 predstavljajo, zemljišča parc. Št. 13/9- poslovna stavba v izmeri 11 m2 in par. Št. 13/10 – poslovna stavba v izmeri 119 m2 obe k.o. Goričak vl. Št. 101. lastnika nepremičnine sta Ogrizek Ivan in Zinka, vsak do 1/2. Nepremičnina v naravi predstavlja starejšo, zidano, delno podkleteno stavbo, zgrajeno na parc. št. 13/10. Na parc. 13/9 je zgrajen povezovalni del, ki nekako že sodi k drugemu objektu dvorani in ga je tudi s soglasjem lastnika, občina Zavrč rekonstruirala skupaj z obnovo kulturne dvorane. Stavba nima nikakršnega funkcionalnega zemljišča, saj so parkirišče, zelenica in dostop do stavbe v lasti občine.

Ocenjena vrednost predmetne nepremičnine znaša, po cenilnem poročilu, ki ga je izdelala mag. Marija Toplak, stalna sodna cenilka z dne 21.02. 2008, 68.000 €.

Sredstva za odkup so zagotovljena v proračunu občine Zavrč za leto 2008.

Po konstruktivni razpravi občinski svet sprejme sklep,

s katerim potrjuje program nakupa nepremičnine na naslovu Goričak 7, po ocenjeni vrednosti stalne sodne cenilke z dne 21.02. 2008 v višini 68.000 €. Davek plača prodajalec.

Navzočih: 7 članov občinskega sveta

ZA: 6

PROTI: 1 (Dušan Rojko)

Dušan Rojko: predlaga, da sedež občine ostane v prostorih gradu..

AD 14č.: ODBOR ZA GOSPODARSTVO

AD 14č1: Vloga občana Ivana KOPŠA (parcelacija ter odkup dela parcele št. 152/1 k.o. Hrastovec

Predsednik odbora poda obrazložitev in mnenje glede vloge občana Ivana Kopša, obravnaval jo je že odbor za gospodarstvo.

Po razpravi občinski svet sprejme naslednji sklep:

Občina bo izvedla odkup dela parcele št. 152/1 k.o. Hrastovec in pristopila k dokončni parcelaciji ter posledično k plačilu odškodnine za prenos dela parcele v javno dobro.

Povrne se 50% vrednosti asfaltne prevleke na dovozni poti občana. Vrednost se povrne pod pogojem, da bo občan dovozno pot predal brezplačno v javno dobro. Meritve navedene dovozne poti in modernizirane javne poti bo občina izvedla v skladu z prioritetnim vrstnim redom.

AD 14č2: VLOGA za ukinitev rezervoarja za požarno vodo – Marjan Rihtarič

O vlogi občana, ki jo je predhodno obravnaval odbor za gospodarstvo, poda obrazložitev predsednik odbora Janko Lorbek:

Stranka Marjan Rihtarič je zaprosil občino Zavrč, da poda soglasje k ukinitvi požarnega rezervoarja na naslovu Pestike 29. Občina Zavrč si je pridobila mnenje vzdrževalca omrežja, Komunalnega Podjetja Ptuj, ki ugotavlja, da tlak v najvišje ležečem hidrantu zadostuje za potrebe požarne varnosti.

Po razpravi občinski svet poda soglasje o ukinitvi rezervoarja za požarno vodo na naslovu Pestike 29. Stroške ukinitve požarnega rezervoarja in vse ostale morebitne stroške, ki nastanejo zaradi ukinitve požarnega rezervoarja nosi vzdrževalec omrežja.

AD 14č3: Vloga stranke Bojana Ranfl – prenos parc. Št. 569/2 k.o. Belski vrh v javno dobro

Uvodno obrazložitev poda predsednik odbora za gospodarstvo g. Janko Lorbek

Stranka Bojan Ranfl je podal vlogo, s katero je zaprosil, da se izda potrdilo o prenosu zemljišča s parc. Št. 569/2 k.o. Belski vrh v javno dobro. V postopku reševanja zadeve se je ugotovilo, da je občina Zavrč leta 1996-1997 pričela postopek odmere zemljišč, po katerem v naravi poteka cesta. Postopek odmere, ki je bil pričet na osnovi dogovora z lastniki zemljišč, da se odmerjena zemljišča po končanem postopku prenesejo v javno dobro, se je zaključil leta 2007.

Na osnovi navedenega se je občinski svet odločil in sprejel naslednje,

Občinski svet občine Zavrč izdaja potrdilo s katerim potrjuje, da se bo izvedel prenos parc. Št. 569/2 – cesta, k.o. Belski Vrh v javno dobro.

Prenos ceste v javno dobro se izvede brez plačila odškodnine oz. kupnine za zemljišča po katerem poteka cesta. Stroške postopka prenosa poti bo nosila občina Zavrč, izvede pa se ko bodo pridobljene vse overjene pogodbe lastnikov zemljišč po katerem poteka kategorizirana javna pot Belski vrh – Labiš.

AD 14č4: Akcija euro na euro.

Predsednik poda obrazložitev o akciji euro na euro. In sicer kot vsa leta do sedaj, tudi letošnjo pomlad občina organizira gramoziranje makadamskih cest v občini.

Po zaključenem zbiranju ponudb se ugotavlja, da je najcenejše Cestno Podjetje Ptuj. Potrebe so po 30 avtomobilih.

Občinski svet glasuje o vseh predlaganih sklepih

Navzočih: 7 članov občinskega sveta

ZA: 7

PROTI: NIHČE

AD 15: Razno

Pri točki razno ni bilo razprave.

Seja zaključena ob 22,00 uri.

Zapisala: Lidija Domjan