Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Zavrč za leto 2008

Uradni list Republike Slovenije, št. 30/2008

Datum sprejema: 14.03.2008

Datum objave: 25.03.2008

Datum začetka veljavnosti: 26.03.2008

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 (ZLS-UPB1) in 60/07), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) in 15. člena Statuta Občine Zavrč (Uradni list RS, št. 64/99, 98/04) je Občinski svet Občine Zavrč na 12. redni seji dne 14. 3. 2008 sprejel

  

O D L O K

o spremembah Odloka o proračunu Občine Zavrč za leto 2008

1. SPLOŠNA DOLOČILA

1. člen

 

Odlok o proračunu Občine Zavrč za leto 2008 (Uradni list RS, št. 118/07) se v 1. členu spremeni tako, da se glasi: »Proračun Občine Zavrč za leto 2008 se določa v višini 1.783.730 €.

Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:

 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 

 

Skupina/Podskupina kontov  

Proračun leta 2008

I.   SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

1.728.865

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

1.086.423

70   DAVČNI PRIHODKI   

995.873

700 Davki na dohodek in dobiček

906.195

703 Davki na premoženje

56.028

704 Domači davki na blago in storitve

33.650

71   NEDAVČNI PRIHODKI

90.550

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

16.935

711 Takse in pristojbine

2.000

712 Denarne kazni 

0

714 Drugi nedavčni prihodki 

71.615

72   KAPITALSKI PRIHODKI 

36.615

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

30.615

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev

6.000

73   PREJETE DONACIJE 

0

730 Prejete donacije iz domačih virov

0

74   TRANSFERNI PRIHODKI   

605.827

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 

198.842

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU 

406.985

II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 

1.740.378

40   TEKOČI ODHODKI   

422.540

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 

100.737

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 

15.417

402 Izdatki za blago in storitve

265.429

403 Plačila domačih obresti

8.200

409 Rezerve   

32.757

41   TEKOČI TRANSFERI   

418.060

410 Subvencije 

11.800

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

231.686

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

50.947

413 Drugi tekoči domači transferi

123.627

42   INVESTICIJSKI ODHODKI

890.578

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

890.578

43   INVESTICIJSKI TRANSFERI

9.200

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki

5.000

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

4.200

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI)

 

PRIMANJKLJAJ(I. – II.)

–11.513

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

 

IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV(750+751+752) 

0

75   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0

750 Prejeta vračila danih posojil

0

751 Prodaja kapitalskih deležev

0

V.   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV(440+441+442+443)1)

0

44   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

0

440 Dana p
osojila 

0

441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb  

0

VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBER KAPITALSKIH DELEŽEV(IV. – V.)

0

C. RAČUN FINANCIRANJA  

 

VII. ZADOLŽEVANJE (500)

0

50   ZADOLŽEVANJE

0

500 Domače zadolževanje 

0

VIII.|ODPLAČILO DOLGAAČILA DOLGA

43.352

55   ODPLAČILA DOLGA 

43.352

550 Odplačila domačega dolga 

43.352

IX.  SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII)

–54.865

X.   NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

–43.352

XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)

11.513

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. 2007

106.065

9009 Splošni sklad za drugo 

106.065

 

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na oglasni deski Občine Zavrč«.

  

2. člen

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 403-02-2/05-2

 

Zavrč, dne 14. marca 2008

 

Župan Občine Zavrč

Miran Vuk l.r.