Polletna realizacija za obdobje januar – junij 2016

Priloženi dokument: POLLETNA REALIZACIJA 2016 (PDF)

Javno naročilo PLAZ POD STANOVANJSKO HIŠO RIHTARIČ MARJAN Pestike 20, ID1005091

Priloženi dokumenti: RD-NMV-PLAZ PRI STANOVANJSKI STAVBI RIHTARIČ (Word dokument) Tehnični poročilo (PDF) Popis del (XLS)

Razpis za podelitev občinskih priznanj v letu 2016

Priloženi dokumenti: Razpis za podelitev občinskih priznanj (Word doc) Vloga za predlog za občinska priznanja (Word doc)

Kako ustrezno ravnati z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom?

  Pri opravljanju vsakdanjih aktivnosti nastajajo t. i. biološko razgradljivi kuhinjski odpadki ter zeleni vrtni odpad. Med slednje štejemo odpadno vejevje, travo, listje, plevel, gnilo sadje, lesni pepel,… medtem ko med biološke odpadke sodijo odpadki, kot so zelenjavni in sadni odpadki vseh vrst, jajčne lupine, kavne usedline, filter vrečke, brisače in papirnate vrečke,… skratka vsi odpadk

Javno naznanilo: Spremembe in dopolnitve OPPN za območje P24-R1 Zavrč, Športni park Zavrč – sprememba 2015

Na podlagi 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – skl. US, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO; v nadaljevanju: ZPNačrt) in 28. člena Statuta Občine Zavrč (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 22/11) Občina Zavrč objavlja JAVNO NAZNAN

Vabilo na postavitev prvomajskega drevesa

Priloženi dokument: Vabilo postavitev prvomajskega drevesa (PDF)

Sprememba odloka o proračunu občine Zavrč za leto 2016 (Rebalans št. 01)

Priloženi dokument: Rebalans št.01-OS

Zaključni račun proračuna občine Zavrč za leto 2015

Priloženi dokument: Zaključni račun proračuna za leto 2015

Uradne ure krajevnega urada Zavrč

Uradne ure krajevnega urada Zavrč Ob ponedeljkih (vsak 2. in 4. teden v mesecu) od 8.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 15.00 ure. Stranke lahko vse upravne storitve, ki se opravljajo na krajevnem uradu, opraviju na sedežu Upravne enote Ptuj ter drugih krajevnih uradih upravne enote, v času uradni ur.   Priloženi dokument: Uradne ure (PDF)

Javno naročilo male vrednosti za gradbena dela: REKONSTRUKCIJA JP 983631 TURŠKI VRH-MAJUR

REKONSTRUKCIJA JP 983631 TURŠKI VRH-MAJUR Priloženi dokumenti: – Razpisna dokumentacija (Word) – Popis del (Excel)