Občina Zavrč

Poziv k zbiranju pobud za pripravo sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Zavrč

Priložen dokument: Poziv k zbiranju pobud za pripravo sprememb in dopolnitev OPN (PDF dokument)

Razpis za podelitev priznanj Sveta Območne izpostave JSKD Ptuj za leto 2016

Priloženi dokument: Razpis za podelitev priznanj Sveta Območne izpostave JSKD Ptuj za leto 2016 (PDF dokument)

Javno naročilo: Dobava toplote za javne stavbe Občine Zavrč

Priložen dokument: Javno naročilo (PDF dokumentacija) Razpisna dokumentacija (Word) Obrazec ESPD (XML)

Javni razpis za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v občini Zavrč za leto 2016

Priloženi dokumenti: Javni razpis (fizične osebe) – Word doc Prijavni obrazec

Polletna realizacija za obdobje januar – junij 2016

Priloženi dokument: POLLETNA REALIZACIJA 2016 (PDF)

Javno naročilo PLAZ POD STANOVANJSKO HIŠO RIHTARIČ MARJAN Pestike 20, ID1005091

Priloženi dokumenti: RD-NMV-PLAZ PRI STANOVANJSKI STAVBI RIHTARIČ (Word dokument) Tehnični poročilo (PDF) Popis del (XLS)

Razpis za podelitev občinskih priznanj v letu 2016

Priloženi dokumenti: Razpis za podelitev občinskih priznanj (Word doc) Vloga za predlog za občinska priznanja (Word doc)

Kako ustrezno ravnati z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom?

  Pri opravljanju vsakdanjih aktivnosti nastajajo t. i. biološko razgradljivi kuhinjski odpadki ter zeleni vrtni odpad. Med slednje štejemo odpadno vejevje, travo, listje, plevel, gnilo sadje, lesni pepel,… medtem ko med biološke odpadke sodijo odpadki, kot so zelenjavni in sadni odpadki vseh vrst, jajčne lupine, kavne usedline, filter vrečke, brisače in papirnate vrečke,… skratka vsi odpadk

Javno naznanilo: Spremembe in dopolnitve OPPN za območje P24-R1 Zavrč, Športni park Zavrč – sprememba 2015

Na podlagi 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – skl. US, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO; v nadaljevanju: ZPNačrt) in 28. člena Statuta Občine Zavrč (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 22/11) Občina Zavrč objavlja JAVNO NAZNAN

Vabilo na postavitev prvomajskega drevesa

Priloženi dokument: Vabilo postavitev prvomajskega drevesa (PDF)