Novinarska konferenca ob zaključku projekta Dediščina Zavrča

Danes dne 25. 5. 2021, ob 11. uri je v gradu Zavrč potekala novinarska konferenca ob zaključku projekta Dediščina Zavrča, ki se je izvajal v sklopu Operacije Kulturna dediščina za trajnostni razvoj turizma. V operaciji so sodelovale občine Zavrč, Cirkulane in Gorišnica.

Na novinarski konferenci so bili predstavljeni rezultati raziskav, zbrani v publikaciji. Predstavljena so bila pomembna področja oziroma zgodovinska obdobja, na katerih bi lahko gradili razvoj turizma v naši občini, starejša zgodovina Zavrča, čas Rima, turške vpade in vinogradništvo.

Na konferenci so sodelovali, g. Župan Slavko PRAVDIČ, g. Ivan TUŠEK in ga. Marija Hernja Masten.

4. javni razpis za odpravo zaraščanja na kmetijskih zemljiščih

Predmet podpore

Predmet podpore je povračilo stroškov, nastalih pri izvedbi agromelioracijskih del za odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih v zaraščanju, ki so določeni v pavšalnem znesku.

Kmetijsko zemljišče v zaraščanju je zemljišče, ki je v prostorskem načrtu lokalne skupnosti po namenski rabi prostora opredeljeno kot kmetijsko zemljišče in je v skladu z Zakonom o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18; v nadaljnjem besedilu: zakon o kmetijstvu), v evidenci dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč vpisano kot 1410 – zemljišče v zaraščanju, 1500 – drevesa in grmičevje ali 2000 – gozd

Upravičenci

Upravičenec je nosilec kmetijskega gospodarstva, ki se ukvarja s primarno proizvodnjo kmetijskih proizvodov in izpolnjuje pogoje za pridobitev podpore.

Pogoji za pridobitev finančne pomoči

 • biti lastnik ali zakupnik kmetijskega zemljišča v zaraščanju na območju Republike Slovenije, na katerem se bo izvajal ukrep;
 • v primeru zakupa priložiti dolgoročno pogodbo o zakupu kmetijskih zemljišč v zaraščanju, na katerih se bo izvajal ukrep;
 • v primeru zakupa priložiti soglasje lastnika posameznih zemljišč ;
 • biti vpisan v Register kmetijskih gospodarstev in imeti na tem kmetijskem gospodarstvu vpisane grafične enote rabe kmetijskega zemljišča– kmetijsko zemljišče, namenjeno za izvajanje ukrepa odpravljanje zaraščanja, na katerih se bo izvajal ukrep;
 • strnjena površina kmetijskih zemljišč v zaraščanju ne sme biti manjša od 0,3 ha in je lahko sestavljena iz več manjših fizično ločenih površin, pri čemer posamezna zaraščena površina ne sme biti manjša od 0,1 ha;
 • priložiti seznam zemljiških parcel za posamezni GERK, ki je vrisan v Register kmetijskih gospodarstev kot GERK 1411 – površina za ukrep odprava zaraščanja, na katerem zaraščanje še ni bilo odpravljeno;
 • pri odpravi zaraščanja na območju varovanj in omejitev po posebnih predpisih mora vlagatelj priložiti predpisana soglasja in dovoljenja pristojnih organov, v primerih, ko pragovi za izdajo naravovarstvenega soglasja niso preseženi, pa mnenje organa, pristojnega za varstvo narave;
 • pri odpravi zaraščanja na zemljiščih, ki so v evidenci dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč opredeljena z vrsto dejanske rabe 2000 – gozd, priložiti ustrezno dovoljenje Zavoda za gozdove Slovenije;
 • ne sme začeti z deli pred izdajo odločbe o pravici do sredstev;
 • ne sme biti izključen iz prejemanja podpore v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo;
 • ima lahko do 50 eurov neporavnanih davčnih obveznosti do države;
 • če je fizična oseba, razen samostojni podjetnik posameznik, ne sme biti v osebnem stečaju;
 • če je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ne sme biti v postopku prenehanja, prisilne poravnave, stečaja, prepovedi delovanja, sodne likvidacije ali izbrisa iz registra;
 • za nakazilo dodeljenih sredstev mora imeti odprt transakcijski račun;
 • nepremičnina, na kateri se opravlja izvršba v skladu s predpisi, ki urejajo izvršbo in zavarovanje, ne sme biti predmet podpore;
 • priložiti izjavo, ali gre za enotno podjetje, z navedbo podjetij, ki so z njim povezana, če je vlagatelj poslovni subjekt. Izjavo poda vlagatelj na obrazcu, ki je kot priloga 1 sestavni del uredbe;
 • v desetih letih pred oddajo vloge na javni razpis za ukrep iz te uredbe za ista investicijska vlaganja na istem zemljišču ni prejel javnih nepovratnih sredstev;
 • ne sme presegati skupnega zneska pomoči de minimis;
 • ni v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči na podlagi odločbe Evropske komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom Evropske unije.

Višina sredstev

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 500.000 evrov.

Finančne določbe

Podpora se dodeli upravičencu kot enkratna pomoč v obliki nepovratnih sredstev v višini 5.000 eurov/ha kmetijskega zemljišča v zaraščanju oziroma sorazmerno s površino, na kateri je bilo odpravljeno zaraščanje.

Oddaje vloge

 • Vloga mora biti oddana na prijavnem obrazcu s prilogami. Vložitev vlog poteka od 24. 5. 2021 od 9.00 ure do zaprtja javnega razpisa, ki ga na svoji spletni strani objavi MKG.

 Vlogo je potrebno poslati s priporočeno pošto na naslov:

 • Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana. Na ovojnici vloge na javni razpis morajo biti razvidni datum in čas (ura, minuta) oddaje vloge na javni razpis, ki ju označi izvajalec poštnih storitev oziroma vložišče agencije, ter naslov in 
 • oznaka javnega razpisa, na katerega se vlagatelj prijavlja.

Povezava na razpis in razpisno dokumentacijo:
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/4-javni-razpis-za-odpravo-zarascanja-na-kmetijskih-zemljiscih/

Cepljenje proti COVID-19

Spoštovani, 

Župan Občine Zavrč Slavko Pravdič apelira na občane, naj sledijo njegovemu vzoru in naj se v čim večjem številu udeležijo cepljenja proti Covid-19 in s tem pripomorejo, da se življenje čim prej vrne nazaj v normalne okvire.

Ker pa je od 6. maja 2021 dalje spremenjen način prijave na cepljenje, Vam podajamo nekaj osnovnih informacij.  Omogočen je nov način prijave na celjenje proti Covid-19 preko portala eZvem ali preko spletne strani www.cepimose.si, kjer lahko najdete tudi več informacij o cepljenju in cepivih proti covid-19.

Spletna prijava upošteva prednostne kriterije vsakega uporabnika in ga v skladu z veljavno strategijo umesti na seznam pri izvajalcu cepljenja. Prijavljeni bo samodejno dodeljen  svojemu izbranemu osebnemu zdravniku oziroma cepilnemu centru, kamor spada. Na cepilnih mestih bodo prijavljene uporabnike, glede na prednostne kriterije, povabili na cepljenje.

Prijava poteka na naslovu https://zvem.ezdrav.si/cepljenje v treh korakih:

 • vpišete svoj EMŠO, številko kartice zdravstvenega zavarovanja in začetnici imena in priimka;
 • v drugem koraku vpišete telefonsko številko za potrditev naročila;
 • po vpisani številki boste prejeli SMS – sporočilo s potrditveno kodo za potrditev ali povezavo;
 • ko je vaša prijava potrjena, počakajte na SMS ali klic izvajalca, ki Vas bo povabil k cepljenju.

V kolikor nimate možnosti spletne prijave na cepljenje ali kakršne koli druge težave glede prijave ali samega cepljenja (možnost cepljenja na domu,..), kontaktirajte svoje osebnega zdravnika ali prosite svojce in prijatelje, da to naredijo v vašem imenu.

Vabljeni k prijavi!                

Občinska uprava Občine Zavrč

Javni razpis za podporo planinski športni in rekreacijski infrastrukturi

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je v petkovem Uradnem list RS objavilo  Javni razpis za podporo planinski športni in rekreacijski infrastrukturi.

Povezava na javni razpis: Javni razpis za podporo planinski športni in rekreacijski infrastrukturi | GOV.SI

Namen javnega razpisa

Namen javnega razpisa je zmanjšati rabo energije in snovi in spodbujati ukrepe za rabo obnovljivih virov energije v planinskih objektih ter spodbuditi način poslovanja, ki temelji na načelih trajnostnega razvoja.

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje operacij izvedbe ukrepov (ali investicij) za povečanje snovne in energetske učinkovitosti ter rabe obnovljivih virov energije v planinskih kočah, zavetiščih, bivakih in planinskih učnih središčih.

Upravičenci

Na razpis se lahko prijavi vsaka pravna ali fizična oseba, ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo in po določbah Priloge I Uredbe 651/2014/EU spada v kategorijo mikro, malih ali srednjih podjetij (MSP). Prijavitelj mora biti lastnik ali najemnik planinske koče, zavetišča, bivaka ali planinskega učnega središča (v nadaljnjem besedilu: planinskega objekta), vpisanega v register planinskih objektov Planinske zveze Slovenije na dan 1. 1. 2020. Če je prijavitelj najemnik, mora imeti z lastnikom objekta sklenjeno najemno pogodbo za obdobje najmanj petih let po zaključku operacije in pridobiti pisno soglasje lastnika za izvedbo investicije.

Skupna višina sredstev

Okvirna skupna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je 5.000.000 (z besedo: pet milijonov) eurov v letih 2021 in 2022 oziroma do porabe sredstev.

Maksimalna višina sofinanciranja je 80% upravičenih stroškov.

Upravičeni stroški

Do sofinanciranja so upravičeni naslednji stroški:

 • gradnja in oprema;
 • stroški informiranja in komuniciranja;
 • stroški storitev zunanjih izvajalcev.