Lokalne volitve 2018

Priloženi dokumenti:

Odločba o določitvi volilnih območij in glasovalnih mest za izvedbo rednih volitev v občinski svet in rednih volitev župana

Sklep o potrebnem številu volivcev za določitev kandidata za župana na lokalnih volitvah 2018

Sklep o potrebnem številu volivcev za določitev kandidata za člana občinskega sveta na lokalnih volitvah 2018

Zbiranje predlogov političnih strank, drugih organizacij občanov v občini ter občanov za imenovanje predsednika in članov volilnih odborov s prilogami »predlog za člana volilnega odbora« in »soglasje in izjava za člana volilnega odbora«

Skupno število volilnih upravičencev, ki izpolnjujejo pogoje za vpis na splošne volilne imenike, po posameznih občinah (zunanja povezava)

Sklep o pogojih za plakatiranje v času referendumske ali volilne kampanje v Občini Zavrč

Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Zavrč

Javno naročilo PLAZ NA LC 483022 TURŠKI VRH-DRENOVEC (LORBEK) ID 1082950 – ponovno

Priloženi dokumenti:

000_Razpisna dokumentacija_PLAZ NA LC 483022 TURŠKI VRH-DRENOVEC (LORBEK), ID1002950 (Word)
001_RD_Obrazec Ponudba (Word)
002_1_RD_Povzetek predračuna _rekapitulacija  (Excel)
002_POPIS DEL  (Excel)
003_RD_Obrazec_Izjava za gospodarski subjekt (Word)
004_RD_Obrazec_Izjava za gospodarski subjekt-drugi razlogi za izključitev (Word)
005_RD_Obrazec_Pooblasitlo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence (Word)
006_RD_-_Obrazec_Izjava poklicna dejavnost_blago (Word)
007_RD_-_Obrazec_Izjava ekonomski in financni polozaj (Word)
008_RD_-_Referencno potrdilo za gospodarski subjekt (Word)
009_RD_-_Referencno potrdilo za odgovornega vodjo del (Word)
010_RD_-_Obrazec_Izjava o zagotavljanju strokovnega kadra in tehnične zmogljivosti (Word)
011_RD_Evidenca poslovnih subjektov po ZintPK (Word)
012_RD_Soglasje podizvajalca za neposredna placila (Word)
013_RD_Vzorec pogodbe (Word)
014_RD_Vzorec menične izjave za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (Word)
015_RD_Vzorec bančne garancije_kavcijskega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi (Word)
Tehnično poročilo (PDF)

 

 

Javno naročilo PLAZ NA LC 483022 TURŠKI VRH-DRENOVEC (LORBEK) ID 1082950

Priloženi dokumenti:

000_RD_PLAZ NA LC 483022 TURŠKI VRH-DRENOVEC (LORBEK), ID1002950 (Word)
001_RD_Obrazec_Ponudba (Word)
002_1_RD_Povzetek predračuna _rekapitulacija (Excel)
002_POPIS_ZAVRC-PLAZ TURSKI VRH-DRENOVEC (LORBEK) Excel
003_RD_Obrazec_Izjava za gospodarski subjekt (Word)
004_RD_Obrazec_Izjava za gospodarski subjekt-drugi razlogi za izključitev (Word)
005_RD_Obrazec_Pooblasitlo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence (Word)
006_RD_-_Obrazec_Izjava poklicna dejavnost_blago (Word)
007_RD_-_Obrazec_Izjava ekonomski in financni polozaj (Word)
008_RD_-_Referencno potrdilo za gospodarski subjekt (Word)
009_RD_-_Referencno potrdilo za odgovornega vodjo del (Word)
010_RD_-_Obrazec_Izjava o zagotavljanju strokovnega kadra in tehnične zmogljivosti (Word)
011_RD_Evidenca poslovnih subjektov po ZintPK (Word)
012_RD_Soglasje podizvajalca za neposredna placila (Word)
013_RD_Vzorec pogodbe (Word)
014_RD_Vzorec menične izjave za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (Word)
015_RD_Vzorec bančne garancije_kavcijskega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi (Word)
Tehnično poročilo (PDF)

Javni razpis: Rekonstrukcija mrliške veže

Priloženi dokumenti: